Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SET och kunskapsbaserat förebyggande arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SET och kunskapsbaserat förebyggande arbete"— Presentationens avskrift:

1 SET och kunskapsbaserat förebyggande arbete

2 Metoder som skolan använder
SET ÖPP Familjeprogram Ledarskap och förhållningssätt

3 Förebyggande arbete i skolan
Allt förebyggande arbete handlar om att gå från risk- till skyddsfaktor, dvs. att stärka de skyddande faktorerna på olika nivåer. Evidens SBU utvärderar hälso- och sjukvårdens insatser FHI utvärderar strategiskt folkhälsoarbete

4 SET studien Kvasi-experimentell studie
Två försöks- och två kontrollskolor I maj varje år svarade eleverna på ett batteri av frågor Utvärdering efter två (longitudinell) och fem år (tvärsnittsstudie) Baslinjemätning gjordes i Maj 2000. Kvalitativ utvärdering

5 Resultat efter två år Utagerande problematik som aggressivitet (Δ 0.33)och ”attention seeking”(Δ 0.32) Psykiskt välmående (Δ 0.95, 0.33) Droger och alkohol (Δ 0.23, 0.26) Mobbning (Δ 0.39)

6 Resultat efter 5 år Internaliserad problematik (Δ0.56)
Externaliserad problematik (Δ0.42 ) Mastery (Δ0.36 ) Skoltrivsel (Δ0.60 ) Jag tycker jag är (Δ 0.54) Social skills Droger och alkohol

7 Validering av resultaten
LGM Latent growth curve modeling med FIML(full information maximum likelihood estimation, använder all information i data setet för att estimera statistiken)

8 Resultat av valideringen
Tidigare resultat bekräftade MEN andra resultat på Social Skills beroende på att sambandet mellan SET, No SET och Social skills inte var linjärt.

9 Diskussion SET studien, bortfall Psykoterapi Regler Mobbning

10 WHO Självkännedom och empati Problemlösning och att fatta beslut
Känna igen och hantera sina känslor Kommunikation Kreativt tänkande

11 SET och skolresultat Durlak 2011 Hattie 2009

12 Vilken kunskap finns om skolresultat?
Förebyggande åtgärder så att elever klarar skolarbetet Elevsyn, förhållningssätt och attityder som stärker elevers positiva utveckling ABC (Haynes, framgångsrika skolor) Comers School Devlopment Project(multikulturella skolor) Visible learning, Hattie

13 A B C Acceptance: Accpetansnivån är hög på skolan då en elev som lever under fattigdom eller som kommer från en minoritetsgrupp känner sig lika hemma och respekterad som en elev från medelklassen eller vice versa. Belief: Nästan all litteratur inom området visar på att tilltron till elevers förmåga är oerhört viktig för elevernas resultat. Förväntningar fungerar ofta som självuppfyllande profetior. Challenge: En vanlig uppfattning inom skolan är att elever som kommer från en dysfunktionell bakgrund också har intellektuella tillkortakommanden och därför inte kan lära sig. Sociala förhållanden behöver inte innebära begränsningar eftersom man kan införa strategier som motverkar dessa och som visar på att social status inte begränsar akademisk förmåga.

14 School Development Project(Comer)
För att lyckas i skolan och livet så måste varje barn utvecklas optimalt längs sex utvecklingsspår, vilka ingalunda är fristående utan sammankopplade med varandra. Dessa sex utvecklingsspår är:

15 Fysiskt Hälsosam mat Adekvat hälsovård En trygg och omsorgsfull miljö Språkligt Hjälp med att föra en god kommunikation Förmåga att läsa regelbundet och bra Hjälp med att lyssna, tala och skriva väl

16 Etiskt Hjälp med att göra bra och hälsosamma val och att fatta kloka och hälsosamma beslut Kunskap om och förståelse för vilka konsekvenser olika beteenden får Socialt Hjälp med att samspela och att hantera relationer med andra barn och vuxna på ett accepterat och adekvat sätt Hjälp med att lösa problem på ett socialt acceptabelt sätt

17 Psykologiskt Hjälp med att kontrollera och hantera ilska Att vidmakthålla en positiv självkänsla Hjälp med att på ett adekvat sätt handskas med besvikelse och smärta då man blivit sårad. Att ha en positiv syn på livet och en ljus framtidstro Kognitivt Hjälp med läxor Behöver klara av skolarbetet bra och behärska basala läs-, skriv-, språk- och matematiska färdigheter Hjälp med att lära sig att tänka på ett bra sätt och att kunna lösa problem bra.

18 John Hattie, Visible learning Auckland University
15 års arbete Meta-meta-analys 800 metastudier undersökningar Över 80 miljoner elever 138 faktorer som kan ha betydelse för elevprestationer

19 Visible Learning Undervisnings- och lärandeprocessen måste synliggöras
Lärandeprocessen är ett mål i sig Utmaningarna är väl avvägda Lärare och elev delar bedömningar om i vilken mån mål är uppfyllda Lärare och elever ger varandra löpande feedback Lärare är känslomässigt engagerade

20 Visible Learning Eleverna får löpande återkoppling på sitt arbete
Elevernas återkoppling till läraren om vad de inte förstår och förstår, är i längden viktigare än lärarens feedback till eleverna En trygg klassrumsmiljö och tillitsfull studiemiljö är viktiga förutsättningar

21 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande
Den enskilde läraren har en avgörande betydelse för elevers prestationer Läraren visar ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin undervisning

22 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande
3. Läraren intresserar sig för vad enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande med att ge varje elev feedback på lämpligt nivå. Läraren förväntar sig framsteg inte bara av elever som har lätt för sig utan även av elever med sämre förutsättningar

23 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande
4. Läraren är medveten om avsikten med undervisningen och vilka de konkreta målen är. Läraren lägger upp sin undervisning utifrån frågan, ” -vad händer i nästa steg?”, i syfte att minska avståndet mellan elevernas rådande kunskapsnivå och de målsättningar som finns

24 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande
5. Läraren situationsanpassar undervisningen och erbjuder eleverna en bred repertoar av metoder för att nå kunskap. Det centrala är att läraren synliggör för eleven vad avsikten med övningen är och vilka kriterierna för måluppfyllelse är.

25 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande
6. Skolledaren medverkar till att skapa skolmiljöer där misstag välkomnas som lärotillfällen, där elever känner sig trygga att lära, lära om och utforska nytt.

26 Andra faktorers betydelse
Elevers villighet att investera i sin framtid, att vara öppen för nya erfarenheter har positiva effekter på studieprestationer Föräldrars tilltro och förväntningar på sina barn har stor betydelse för elevernas möjlighet att nå goda resultat

27 8 Framgångsfaktorer för bättre resultat Aktuellt om skola och förskola 2010 - SKL
Bra ledare Lyfta fram kompetenta lärare Höga förväntningar Uppföljning och återkoppling Fungerande relationer Tydlig ansvarsfördelning Fånga upp elever med svårigheter Samsyn om verksamhetens mål och inriktning

28 Checklista Social och kulturell kompetens Trygg och tillitsfull miljö
Attityd och inställning Tydlighet från ledning och lärare Skapa ett gott socialt klimat Positiva relationer mellan lärare och elever Höga krav på eleverna (förväntningar på att alla skall utvecklas) Egna målsättningar för skolarbetet(elever, lärare) och kommunikation kring dessa. Kontinuerlig uppföljning(uppmuntran, problem) Hemmets läroplan Rättvis och regelbunden utvärdering Se till att de elever som är i behov av hjälp verkligen får den Entusiastiska och stimulerande lärare Skoldagens och lektionens struktur. Läromiljöer. Flexibilitet vad gäller metod. Hur tydlig är läroprocessen?


Ladda ner ppt "SET och kunskapsbaserat förebyggande arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser