Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS Detta är en mall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS Detta är en mall."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2 Presentation Koppla ihop dig med en medarbetare som du inte känner så väl Intervjua varandra om vilket uppdrag man har inom VS, 1,5 min vardera. Anteckna. Lyft fram något positivt från var och en som andra inte känner till Presentera din kollega, 1 min

3 Jag vill sträva mot…. - att institutionens mål ska bli tydliga för alla medarbetare - att ansvarsfördelningen ska bli tydlig att ansvar och befogenheter går ”hand i hand” att det finns en tydlig koppling mellan verksamhetens mål, den egna arbetsinsatsen och resultat - att arbetet är upplagt så att det tar tillvara medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter

4 - att medarbetarna ges möjlighet till personlig utveckling och ett kontinuerligt lärande
- att medarbetarna ska kunna påverka det egna arbetet och kunna bidra till att utveckla verksamheten - att arbetet organiseras så att det skapar en god kommunikation mellan medarbetare och ger ett öppet och utvecklande klimat - att arbetet känns meningsfullt och ger möjlighet till variation

5

6 Utmaningar 2007/2008 (2010?) Budget i balans samt få kontroll på tid & kostnader Förverkliga det förstärkta forskningsprogrammet VoK: få balans mellan uppdrag och kompetens samt säkerställa långsiktig kompetensförsörjning Få avdelningarna att bli intellektuella gemenskapar Öka antalet forskningsanslag och publikationer (öka andelen forskande personal) Öka, fokusera och professionalisera uppdragsverksamheten Närvaro, arbetsmiljö i relation till forskning och grundutbildning

7 Ny befattningsstruktur för administrationen inom LiU
Institutionsadministratör (fokus på t ex personal, ekonomi, lokaler) Institutionsintendent Ekonomi resp personalintendent Administrativ chef

8 UPPDRAG Värdegrund Vad? Hur? Vart? Syfte/ Vision MÅL Verksam- Målbild
hetsidé MÅL STRATEGIER Om världs-/risk-analys Policy Vad? Hur? Vart?

9 De 6 R:en Riktning – mål och syfte Roller – måste tydliggöras
Ramar – tydlig spelplan Regler – samt normer och värderingar Relationer – bra kommunikation Resultat – vad ska vi uppnå

10 Utvecklingscirkeln Analysera Besluta Följa upp Planera Utvärdera
Genomföra Planera Utvärdera Inventera Dialog Tid Utveckla Reflektion Gunilla E Magnusson (2007)

11 L e d n i n g s f i l o s o f i Processarbete
S Y S T E M F A K T O R E R  Struktur/ Regler/ Mål/mät- IT-stöd Kultur Arbetsorg. Procedurer system Processarbete

12 Specifika Mätbara Accepterade Relevanta Tidssatta
SMART: Specifika Mätbara Accepterade Relevanta Tidssatta

13 Winds Currents Vision, Mission and Goals Culture and tradition
Old patterns Feelings Fears Values Beliefs

14 Det tar tid innan förändringar implementeras
Rogers, 1995 ”Sölkorvarna” 20% Långsamma majoriteten 30% Snabba majoriteten 30% Innovatörer 5% Tidiga anpassare 15% 24 18 12 6 månader

15 Profil Image Identitet

16 Framgångsfaktorer för organisationer
Några exempel: Fokusering på kärnområdena/uppdraget Nära kundkontakt, entreprenöranda Handlingsbenägenhet, experimenterande Ägnar tid och kraft att förstå omvärlden Värderingar, kulturstyrning Enkel struktur, små staber

17 Främjandet av kvalificerat lärande på arbetsplatsen
Medarbetarnas delaktighet i målformulering och planering Arbetsuppgifter med hög lärandepotential Möjligheter att pröva olika handlingsalternativ Tid för kommunikation och reflektion Organisationskultur och grupprocesser som främjar lärandet Stöd i arbetet Förändringstryck Legitimering från ledningen

18 ”Den femte disciplinen”
Personligt mästerskap Tankemodeller Teamlärande Gemensamma visioner Systemtänkande Senge (1990) Gunilla E Magnusson, 2007

19 Initiativstegen Tar egna initiativ Jag Agerar, stämmer av Vi
Börjar agera, söker stöd Föreslår lösningar Någon Ber om lösningar Väntar på lösningar/direktiv Dom Klagar och söker fel

20 Verktyg: ”Kiplings sex tjänare”
Vid systematiska genomgångar av en uppgift eller process bör man ställa fem grundfrågor och för var och en av dem ett varför. Vad? Vem? Var? När? Hur? Varför?


Ladda ner ppt "Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS Detta är en mall."

Liknande presentationer


Google-annonser