Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS

2 Presentation Koppla ihop dig med en medarbetare som du inte känner så väl Intervjua varandra om vilket uppdrag man har inom VS, 1,5 min vardera. Anteckna. Lyft fram något positivt från var och en som andra inte känner till Presentera din kollega, 1 min

3 Jag vill sträva mot…. - att institutionens mål ska bli tydliga för alla medarbetare - att ansvarsfördelningen ska bli tydlig -att ansvar och befogenheter går ”hand i hand” - att det finns en tydlig koppling mellan verksamhetens mål, den egna arbetsinsatsen och resultat - att arbetet är upplagt så att det tar tillvara medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter

4 - att medarbetarna ges möjlighet till personlig utveckling och ett kontinuerligt lärande - att medarbetarna ska kunna påverka det egna arbetet och kunna bidra till att utveckla verksamheten - att arbetet organiseras så att det skapar en god kommunikation mellan medarbetare och ger ett öppet och utvecklande klimat - att arbetet känns meningsfullt och ger möjlighet till variation

5

6 Utmaningar 2007/2008 (2010?) Budget i balans samt få kontroll på tid & kostnader Förverkliga det förstärkta forskningsprogrammet VoK: få balans mellan uppdrag och kompetens samt säkerställa långsiktig kompetensförsörjning Få avdelningarna att bli intellektuella gemenskapar Öka antalet forskningsanslag och publikationer (öka andelen forskande personal) Öka, fokusera och professionalisera uppdragsverksamheten Närvaro, arbetsmiljö i relation till forskning och grundutbildning

7 Ny befattningsstruktur för administrationen inom LiU Institutionsadministratör (fokus på t ex personal, ekonomi, lokaler) Institutionsintendent Ekonomi resp personalintendent Administrativ chef

8 UPPDRAG Värdegrund Policy Vision Målbild Syfte/ Verksam- hetsidé MÅL STRATEGIER Vad? Hur? Vart? Om världs- /risk- analys

9 De 6 R:en Riktning – mål och syfte Roller – måste tydliggöras Ramar – tydlig spelplan Regler – samt normer och värderingar Relationer – bra kommunikation Resultat – vad ska vi uppnå

10 Utvecklingscirkeln Analysera Besluta Följa upp Genomföra Planera Utvärdera Inventera Dialog Tid Utveckla Reflektion Gunilla E Magnusson (2007)

11 S Y S T E M F A K T O R E R Struktur/ Regler/ Mål/mät- IT-stöd Kultur Arbetsorg.Procedurer system L e d n i n g s f i l o s o f i Processarbete

12 SMART: S pecifika M ätbara A ccepterade R elevanta T idssatta

13 Currents Winds Old patterns Feelings Fears Values Beliefs Culture and tradition Vision, Mission and Goals Vision, Mission and Goals

14 Rogers, 1995 Innovatörer 5% 24126 månader ”Sölkorvarna” 20% Tidiga anpassare 15% Snabba majoriteten 30% Långsamma majoriteten 30% 18 Det tar tid innan förändringar implementeras

15 Profil Image Identitet

16 Framgångsfaktorer för organisationer Några exempel:  Fokusering på kärnområdena/uppdraget  Nära kundkontakt, entreprenöranda  Handlingsbenägenhet, experimenterande  Ägnar tid och kraft att förstå omvärlden  Värderingar, kulturstyrning  Enkel struktur, små staber

17  Medarbetarnas delaktighet i målformulering och planering  Arbetsuppgifter med hög lärandepotential  Möjligheter att pröva olika handlingsalternativ  Tid för kommunikation och reflektion  Organisationskultur och grupprocesser som främjar lärandet  Stöd i arbetet  Förändringstryck  Legitimering från ledningen Främjandet av kvalificerat lärande på arbetsplatsen

18 ”Den femte disciplinen” Personligt mästerskap Tankemodeller Teamlärande Gemensamma visioner Systemtänkande Senge (1990)Gunilla E Magnusson, 2007

19 Initiativstegen Klagar och söker fel Tar egna initiativ Agerar, stämmer av Börjar agera, söker stöd Föreslår lösningar Ber om lösningar Väntar på lösningar/direktiv Dom Jag Någon Vi

20 Verktyg: ”Kiplings sex tjänare” Vid systematiska genomgångar av en uppgift eller process bör man ställa fem grundfrågor och för var och en av dem ett varför. Vad? Vem? Var? När? Hur? Varför ?


Ladda ner ppt "Välkomna till utvecklinsdagarna för VS - Verksamhetsstöd 8-9 oktober 2007 Sandviks Gård Hälsar Gunilla E Magnusson LiU – ISV - VS."

Liknande presentationer


Google-annonser