Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kursen Humankapitalteori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kursen Humankapitalteori"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kursen Humankapitalteori

2 Vad händer nu …? 17.15 – 18.00 18.15 Praktiskt om passerkort, data mm
Vilka är vi? Vilka är ni – dvs upprop … Om kursen, upplägg, schema, litteratur, obligatoriskt mm Frågor 18.15 Praktiskt om passerkort, data mm

3 Vilka är vi?

4 Ulf Lindberg Tdr Arbetsvetenskap
7 år lärare/forskare Högskolan i Luleå 4 år som bTD vid YI/AMI 3 år utvecklingsprojekt inom FHV 5 år VD för Esculapen 5 år utvecklingsprojekt i statliga verk/bolag 6 år verksamhets-utvecklare MAH + egen företagare Pappa till 3 barn, seglare, körsångare Kontakt:

5 Rickard Uicic Fil. Kand i Arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling. Läser magisterkursen nu och skriver D-uppsats parallellt Gästlärare på den här kursen för fjärde året Beachvolleyfanatiker på sommaren och numera även på vintern … Har för övrigt arbetslivserfarenhet som: vårdbiträde, bitr.nattchef tidningsbärarna, butikssäljare, konsult, telefonsäljare, amanuens + en massa ideellt arbete för kåren samt KiM Kontakt:

6 Janet Stridh Kurssekreterare

7 Hemsida - insida

8 Vilka är ni?

9 Om kursen …

10 Humankapital Kapital - fabrik, (kontors)maskiner, ägodelar, hus, lager, omsättningstillgångar Intellektuellt kapital - det samlade värdet av strukturkapital + humankapital Humankapital - det ackumulerade värdet av investeringar i medarbetarnas utbildning, kompetens och deras framtidsutsikter, sätt att arbeta, effektivisera m h a t ex strukturkapitalet Strukturkapital - värdet av det som finns kvar när humankapitalet, medarbetarna, gått hem, t ex varumärke, affärsidé, rutiner, IT-system Kundkapital - värdet av kundbas, kundrelationer och kundpotential - en del av strukturkapitalet, resultat/kund

11 Kommunikation Humankapital Kundkapital Strukturkapital

12 ”JKLs strukturkapital är utvecklat för att möta våra kunders behov
                ”JKLs strukturkapital är utvecklat för att möta våra kunders behov. Vår kunskap och kompetens är organiserad i practices och tack vare JKL Groups nordiska räckvidd kan vi skräddarsy lösningar för kunder i alla nordiska länder.”

13              ”JKLs humankapital består av medarbetarnas samlade begåvning, erfarenhet och kompetens. Framåtanda och ödmjukhet, kreativitet och analytiskt tänkande är utmärkande för JKLs medarbetare, liksom god stilisk förmåga och ett intresse för språket. JKLs konsulter har akademisk utbildning inom områden som ekonomi, statsvetenskap, juridik, information och media. JKLs konsulter har en helhetssyn och ett generalistperspektiv på kommunikation. För att skapa kreativa lösningar och uppnå största möjliga värde för kunden är det avgörande att alla medarbetare delar samma grundinställning till kommunikation.”

14 Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt
Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt! Hur skall detta förstås?” ”Vad är ute och vad är inne i dagens arbetsliv – vem är ute och vem är inne? Orkar vi, kan vi, vill vi? Är vi produktiva nog? Finns incitament för utbildning och arbete? Har människor tillgång till arbetsmarknaden på rättvisa villkor, eller stängs vissa grupper ute av fördomar och diskriminering? Varför är sjukskrivningstalen så höga? Är heltidsarbete förenligt med balans i livet? Ser vi tecken på kollektiva eller enskilda protester? Kort sagt: Är Sveriges arbetsliv hållbart på längre sikt? Det finns många frågor som rör sig kring en särskilt svårtydd motsägelse i beskrivningarna av svenskt arbetsliv. Å ena sidan har vi en jämförelsevis frisk befolkning, en fungerande ekonomi, relativt hög sysselsättning. Vi har starka partsorganisationer och ett väl utvecklat system för att säkerställa balansen mellan olika intressen. Å den andra, har vi mycket höga sjukskrivningstal och en betydande utslagning från arbetsmarknaden. Folk upplever ökad oro för sin och allas framtid. Det finns tydliga indikationer på att många vill minska eller hoppa av förvärvsarbetet i förtid. Ironiskt säger man: Aldrig har vi haft det så bra och mått så dåligt! Hur skall detta förstås?” Arbetsliv i omvandling 2003:08 Ute och inne i svenskt arbetsliv Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete Casten von Otter (red)

15

16 Schema

17 V Datum Tema Innehåll Litteratur Kommentar A 4 01-19 Introduktion Upprop och kurspresentation U/R 5 01-26 Humankapital – vad är det? En konceptualisering av och bakgrund till humankapitalteorin Wolvén 1 Trendrapporten 1 och 3 Upprop mm U 6 02-02 Utvecklingslinjer Klassiska modeller för organisation och utveckling av humankapital Wolvén 2.1 – 2.6 Välj bok för B1 7 02-09 Organisations-kultur Grundläggande värderingar, hjältar, sedvänjor och symboler Wolvén 2.7 – 2.8 Trendrapporten 9 R 8 02-16 Kompetens Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Wolvén 5 Gäst: Magnus Anttila. Skicka in boklogg 1!! 9 02-23 Bokperspektiv 1 Bokperspektiv 1 (se instruktion) Bokgrupper 10 03-01 Förändring Villkor för förändring och utveckling Wolvén 8 Trendrapporten 7, 14 Se bl a 11 03-08 Uppsats Att skriva uppsats professionalisering Backman (artikel) Välj ämne för uppsats. 12 03-15 Grupputveckling Gruppens utveckling i FIRO-perspektiv Wolvén 7 Gäst: Lars Wide Välj bok för B2 13 03-22 Ledarskap Att leda humankapital – föreställningar och utvecklingstrender i teori och praktik Wolvén 4, 9 Trendrapporten 16, 17 Uppsatsidé - reflektion Artiklar för B2 14 03-29 Genusperspektiv Genusperspektiv på humankapitalet – mångfald eller enfald Wolvén 10 Trendrapporten 4 Gäst: Giesele Asplund 17 04-19 Drivkrafter Motivation, resultat och belöning. Arbeta – varför det? Wolvén 3, 6 Skicka in boklogg 2!! 18 04-26 Bokperspektiv 2 Bokperspektiv 2 (se instruktion) Vald bok 2 Case-grupper R/U 19 05-03 Kompetensens miljö Arbete och hälsa – hur mår humankapitalet i våra arbetsmiljöer Hälsofrämjande som affärsstrategi Trendrapporten 2, 19 Utse opponenter 21 05-17 Examination Uppsatsseminarium (se instruktion) 22 05-24

18 Obligatoriska moment Bokperspektiv 1 – där vi läser vald bok, skriver läslogg, diskuterar och drar slutsatser Bokperspektiv 2 – där vi kompletterar med aktuell artikel som tolkas med hjälp av vald litteratur Uppsats – skriven utifrån vald frågeställning

19 Litteraturen Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur. Tillvalslitteratur (två av de nedanstående böckerna - en ur varje grupp) Grupp 1 – mer ”lättläst”: Semler, R. (1995). Historien om världens ovanligaste arbetsplats. Liber-Hermods. Läs mer >> Furman, B & Ahola, T (2003) Dubbelstjärnan: Konsten Att Skapa Arbetsglädje Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige Läs mer >> Nordström, K & Riddarstråle, J. (2003) Karaoke Capitalism. Bookhouse Publishing AB, Sverige Läs mer >> Carlzon, J & Lagerström, T. (1985). Riv pyramiderna. En bok om den nya människan, chefen och ledaren. Bonniers, Sverige Grupp 2 – lite “tyngre“ Senge, P. M. (1995). Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst. Nerenius & Santérus förlag. Läs mer >> Pfeffer,J., Sutton, R. I. (2001). Att veta men inte göra. Svenska Förlaget. Läs mer>> Sandberg, Å (2003) Ledning för alla. SNS förlag, Sverige Läs mer >> Johnsson, J & Lugn A & Rexed, B. (2003) Långtidsfrisk – Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Ekerlids Förlag, Sverige Läs mer >>

20 Arbetsliv i omvandling 2003:08 Ute och inne i svenskt arbetsliv Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete Casten von Otter (red) Innehåll Casten von Otter: Inledning – arbetslivet i kris? Anders Wikman och Staffan Marklund: Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i Sverige Lars Magnusson och Jan Ottosson: Den tredje industriella revolutionen och ”den nya ekonomin” – mellan sken och verklighet Anita Nyberg: Tillväxt i obalans. Om kvinnors och mäns sysselsättning, löner och hushållsarbete Niklas Bruun: Aktuella trender i arbetsrätten – reflektioner med anledning av en remiss Ulla Arnell Gustafsson: Ungdomars inträde i arbetslivet Peter Docherty och Tony Huzzard: Marknads-, management- och medarbetartrender 1985–2005 Olle Nygren, Lage Burström, Kjell Hansson Mild och Ulf Landström: Riskutvecklingen i arbetsmiljön och behovet av ny arbetsmiljöteknik Fredrik Augustsson och Åke Sandberg: IT i omvandlingen av arbetsorganisationer Marita Christmansson och Kathe Nonås: Trender och förändringar i fordonsindustrin Bo Melin: ”Mentala löpande band” och risken för kognitiv överbelastning Elisabeth Sundin: Små företag – lösning på vad och för vem? Klas Gustavsson: Invandrarna och den svenska arbetsmarknaden Ann-Mari Sätre Åhlander: Kollektivt entreprenörskap: Om utveckling som trotsar den ekonomiska klokheten Jan Wallenberg: Rollen som arbetsgivare i morgondagens kommuner Bo Hagström: Ett ledarskap för hela organisationen – mellanchefernas återkomst Marianne Döös och Lena Wilhelmson: Delat ledarskap – en trend i vardande? Anders Kjellberg: Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i ett föränderligt arbetsliv Göran Brulin och Eskil Ekstedt: Ett hållbart arbetsliv kräver legitimitet – dags för ett nytt arbetsorganisatoriskt kontrakt

21 Att tänka på … Ju mer du läser och funderar innan … ju mer ökar vi tillsammans vårt humankapital ”Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen.” Moder Teresa

22 Frågor ….?

23 Disken på Gäddan 8 har öppet följande tider:
Måndag 19 – onsdag – 20.00 Måndag torsdag – 19.00 I disken kan du köpa passagekort och aktivera ditt gamla kort. Du kan också få en datoridentitet på andra tider än vad som sägs nedan. Du kan också få svar på många frågor i disken! Datoridentiteter Bibliotek och IT finns på plats i sal G8:405 och kan hjälpa dig att få din nya datoridentitet! Måndag 19 januari kl 11.00–13.00 och efter kvällsuppropen till strax efter Tisdag 20 januari kl 11.00–13.00 och efter kvällsuppropen till strax efter Onsdag 21 januari kl 11.00–13.00 och efter kvällsuppropen till strax efter Du kan på andra tider få din datoridentitet vid disken på Gäddan 8 (se ovan!) eller på Biblioteket, Beijerskajen 12. Information Teknik och samhälle och studentkår har information för dig som inte tidigare läst vid Malmö högskola på följande tider: Måndag 19 januari kl samt kl Tisdag 20 januari kl samt kl Onsdag 21 januari kl samt kl Samtliga informationer äger rum i G8:125 Du får då veta allt om hur verksamheten fungerar på Teknik och samhälle och om kårens aktiviteter, kåravgifter osv. Efteranmälningar och sånt Du som precis har efteranmält dig eller fått krångel med nånting i samband med att du påbörjat dina studier och inte vet vart du skall vända dig kan kontakta Caroline Spannel via e-post via eller telefon måndag den 19 januari eller telefon från och med tisdag den 20 januari. Caroline sitter på andra våningen på Gäddan 8.


Ladda ner ppt "Välkomna till kursen Humankapitalteori"

Liknande presentationer


Google-annonser