Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Barn i Täby www.barnitaby.se Förskolornas ekonomi i Täby Nätverket Barn i Täby www.barnitaby.se Ett försök att beskriva förskolans ekonomi &

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Barn i Täby www.barnitaby.se Förskolornas ekonomi i Täby Nätverket Barn i Täby www.barnitaby.se Ett försök att beskriva förskolans ekonomi &"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Barn i Täby Förskolornas ekonomi i Täby Nätverket Barn i Täby Ett försök att beskriva förskolans ekonomi & finansiering Filip Ekstrand

2 Nätverket Barn i Täby Förskolornas ekonomi i Täby Introduktion Pengaflödet på makronivå ”Pengen” – hur kommunen beskriver den På förskolenivå Dechiffrering, kommentarer Nästa steg

3 Nätverket Barn i Täby Förskolornas ekonomi i Täby Siffrorna avser 2004 Täby kommun satsar totalt 250 MSEK på förskolan –Drygt 10 % av kommunens skatteintäkter –14 % av kommunens disponibla pengar Uppräkning mot 2003: 0.6 %, tidigare 3.2 % Totalt barn i förskola (73 KSEK per barn) Intressant att veta om mer eller mindre än andra kommuner Täby har invånare (4.150 per invånare)

4 Nätverket Barn i Täby Pengaflödet på makronivå Svartkassor Avgifter Specialdestinerade stadsbidrag Generella stadsbidrag Kommunens skattemedel Direkt Via kommunen Förskolan Bärfisen

5 Nätverket Barn i Täby ”Pengen” – hur kommunen räknar Avgift (11.057) Snitt inkl syskoneffekt Verksamhets-1-2 år (79.000) peng3-5 år* (52.930) Lokalpeng** (11.562) Summa99.309/ / Siffrorna i SEK är per barn 2004 (2003 inom parentes) * Ytterligare ålderssegmentering görs sannolikt detta år ** Utgår till alla förskolor utom de som är verksamma i av kommunen gratis tillhandahållna lokaler. Inget samband med verklig kostnad.

6 Nätverket Barn i Täby ”Pengen” – några kommentarer Ny beräkningsgrund försvårar jämförelse 2003 – 2004 –Tidigare var ”pengen” differentierad hel- och deltid –Nu samma för alla oavsett närvarotid D v s i snitt lägre per barn men flera barn –Nya regler om Allmän förskola, barnomsorg till arbetslösa – enligt kommunen kostnadsneutralt för utförare, kan ifrågasättas –Statliga regler om Allmän förskola ej adekvat finansierade (som vanligt.....)

7 Nätverket Barn i Täby Förskoleenhetens ekonomi (1) Exemplet avser Giggen – sannolikt signifikant för flertalet förskolor i Täby Intäkter: (belopp i KSEK) SlagTotaltPer barn Avgifter Verksamhets- och Lokal- peng Summa

8 Nätverket Barn i Täby Förskoleenhetens ekonomi (2) Kostnader (belopp i KSEK) SlagTotaltPer barn Resultat993 Material, mat1805 LUA Pysslingen2005 Lokal, städning,48013 adm, avskrivning Personal Summa

9 Nätverket Barn i Täby Förskoleenhetens ekonomi (3) Några kommentarer –Personal helt dominerande kostnad (71 %) –Viktigaste beslutet: Skall personal anställas/avvecklas –Stor del av övriga 29 % relativt oberoende av antal barn »Till skillnad mot intäkterna! –Utnyttja systemet: jaga intäkter som inte genererar kostnader –Hur mycket ”läcker” i vinst till privata utförare? –Giggen: Snitt för 2003, 2004: 1.5 % vinstmarginal –Om Giggen är signifikant: knappt 3.5 MSEK för samtliga Täbys förskolor

10 Nätverket Barn i Täby Dechiffrering (1) Belopp i MSEK, avser 2004 Svartkassor Avgifter Specialdestine- rade stadsbidrag Generella stads- bidrag Kommunens skattemedel Direkt Via kommunen Förskolan Bärfisen 40 ? Staten bestämmer* * Staten bestämmer att Täby skall få 47 MSEK till förskolan men kommunen bestämmer hur dessa 47 MSEK skall användas

11 Nätverket Barn i Täby Dechiffrering (2) Maxtaxan Maxtaxan infördes 2002 Enligt Täby Kommun: –Innebar den ett intäktstapp om 85 MSEK –Staten ”kompenserade” med ett riktat bidrag om 35 MSEK Kompensationen beräknad på rikssnitt Att Täby valt låg skatt och höga avgifter var Täbys problem –Nettoeffekt: – 50 MSEK (20 % av förskolebudgeten) –”Gut Feeling”: barn är på dagis fler timmar Marginalkostnad = 0 innebär efterfrågan ökar, jfr frikort läkemedel Ingående undersökning är på gång

12 Nätverket Barn i Täby Dechiffrering (3) Det svarta hålet (Siffror i MSEK, avser 2003) Kommunalskatt Statsbidrag 189 Skatteutjämning -824 Verksamhet 1841 Nettot av statlig inblandning: MSEK

13 Nätverket Barn i Täby Kommentarer, slutsatser (1) På totalnivå ökar anslaget till förskolan med 0.6 % år 2004 till 2003 –Dock lägre än tidigare (3.2 %), lägre än löner, lokaler etc –Genomlysning & transparens näst intill omöjlig Exempel: –Vad kostade Allmän förskola? Vem betalade? –D:o Maxtaxan –Ingen/svag koppling beslutsfattare – finansiär Beräkningsgrunden för ”pengen” ändrad – igen! –För många aktörer med motstridiga intressen inblandade –Köpavtalet borde ingås mellan Förälder – Utförare med rimlig förutsägbarhet –Nu: Föräldrar, Utförare, Kommunen, Staten är inblandade, alla har olika agendor, röstboskap, regelverk, beräkningsgrunder

14 Nätverket Barn i Täby Kommentarer, slutsatser (2) Den som bestämmer skall också ta ansvar och betala! –Exempel: Inkomstprövad avgiftsnedsättning Får bäras av den enskilda förskolan, ingen kompensation – samma kostnader i verksamheten –Syskonrabatt-del i maxtaxan: Samma problem –Etc etc etc

15 Nätverket Barn i Täby Kommentarer, slutsatser (3) Valfriheten delvis en chimär –Jfr köpa fisk på Willys eller Melanders –Alla får samma peng per barn –Prissättningen fast –Premierar skalfördelar, små förskolor känsliga för tillfälliga variationer

16 Nätverket Barn i Täby Kommentarer, slutsatser (4) Största problemet: Statlig inblandning –Skatteutjämningen tar 1/3 av kommunens totala intäkt (635 MSEK) –Av pengarna som är kvar: Maxtaxan berövade barnomsorgen 1/5 av budgeten (50 av 250 MSEK) –Maxtaxan har därutöver ökat belastningen på förskolorna –5.1 MSEK ”Wernerssonpengar”, beror av statens godtycke –Reformen ”allmän förskola” sannolikt underfinansierad

17 Nätverket Barn i Täby Kommentarer, slutsatser (5) Täbys mellanhavanden med staten Täby kommun anslår idag 250 MSEK till förskolan (10 % av total verksamhet) Nettot av den statliga skatteut- jämningen är – 635 MSEK 10 % = 63 MSEK Maxtaxans utformning har kostat Täbys förskolor 50 MSEK D v s hade det inte varit för statliga beslut skulle Täbys förskolor kunnat ha en budgetram på 363 MSEK, inte 250!

18 Nätverket Barn i Täby Vart går skatteutjämningen? (1) ”Ammerån-häst, fritid” kr Ridklubben Östjämten I och med det nya stallbygget måste klubben bygga ut turism och förbättra sadelkammaren. Det behövs också göras förbättringar på höförrådet. Klubben har 100 ridande / vecka, mest flickor. ”En besöksstation i Utanede” kr Syftet är att erbjuda sändaramatörer från främst King Chulalongkorn Memorial Skandinavien och Europa att i Utanede kunna köra Radio Society in Ragunda amatörradio med signalen SI9AM i samband med att man besöker den Thailändska Paviljongen. Bidragsmottagaren Ragunda Kommun: Kultursatsningar 2004 Källa: Kommunens hemsida,

19 Nätverket Barn i Täby Vart går skatteutjämningen? (2) Trio Quinta har funnits sedan 1990 och har främst gjort sig kända genom att återuppliva den gamla underbara salongs- repertoaren. Men de har även arbetat med musik ur den klassiska pianotriorepertoaren och speciellt under de senaste åren lyft fram musik av kvinnliga tonsättare från olika epoker. Bidragsmottagaren Bergs Kommun som har egen pianotrio Källa: Kommunens hemsida, information om kommunalt avlönade kulturarbetare

20 Nätverket Barn i Täby Vart går skatteutjämningen? (3) Bidragsmottagaren Vilhelmina Kommun: Åk på bäversafari med Bäver-Johnny! Källa: Kommunens hemsida, information om evenemang:

21 Nätverket Barn i Täby Vart går skatteutjämningen? (4) Bidragsmottagaren Gotlands Kommun: Källa: Kommunens hemsida, information om Kultur & Projekt:

22 Nätverket Barn i Täby Kommentarer, slutsatser (6) Vad kan göras kommunalt? –Avskaffa maxtaxan? Komma runt den? Institutionalisera svartkassorna –Förbättrad modell för hur kommunen betalar utförare? Vissa kostnader fast / enhet Andra kostnader ersätts per barn Andra per timme Finns övriga faktorer? –Avvägning Precision – Byråkrati, möjligheter att utnyttja systemet –Få en klar bild av vad underfinansierade statliga reformer kostar, förslag om hur de skall finansieras

23 Nätverket Barn i Täby Nästa steg Föreslå ändringar i kommunalt regelverk Bestämmare = Betalare Andra principer för pengtilldelning Mer rättvisande, mindre suboptimering & kineseri –T ex inskrivning i juni, jaga flerbarnsmammor som deltidsstuderar Kommunen sannolikt lyhörd för genomtänkta förslag Opinion mot skatteutjämningen Hittillsvarande debatt har gjort viss nytta Från 16 till 15 GSEK brandskattning Staten betalar järnvägsbygge Stockholm ”får behålla” intäkterna från trängselavgifter


Ladda ner ppt "Nätverket Barn i Täby www.barnitaby.se Förskolornas ekonomi i Täby Nätverket Barn i Täby www.barnitaby.se Ett försök att beskriva förskolans ekonomi &"

Liknande presentationer


Google-annonser