Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2016 Mål- och resursplan 2016-2018 Investeringsbudget 2016-2020 Budgetberedningens förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2016 Mål- och resursplan 2016-2018 Investeringsbudget 2016-2020 Budgetberedningens förslag."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2016 Mål- och resursplan 2016-2018 Investeringsbudget 2016-2020 Budgetberedningens förslag

2 Budget 2016 KS budgetberedning – ordinarie ledamöter av kommun- styrelsens arbetsutskott Utgångspunkter – Kommunstyrelsens budgetanvisningar, nämndernas budgetförslag och uppdaterade prognoser över skatter, löneutveckling, pensioner och inflation. Presidieöverläggningar – Uppföljning av innevarande års mål och verksamhet, åtgärder för ramanpassning, nämndens förslag till Mål- och resursplan. Vision – Inriktningsmål Analys – Sammanvägning av behov och resurser, avstämning mot finansiella mål. Förslag till Mål- och resursplan – Baserat på ks ordförandes förslag. Kommunstyrelsens budgetberedning

3 Budget 2016 Personalomkostnadspålägget 38,46 % Ingen inflationskompensation Internräntan sänktes från 3,2 % till 2,4 % Löneökningar beräknade kostnader för 2016 års löneavtal budgeteras centralt Pensionskostnader enl KPA Budgetanvisningar och ramar

4 Budget 2016 Samtliga nämnders budgetramar justerades för sänkt internränta. Ettårsanslagen i budget 2015 togs bort. Till kommunstyrelsen omfördelades 0,4 Mkr sammanlagt från övriga nämnder för finansiering av politikernas surfplattor. Kommunstyrelsens budgetram utökades med 0,3 Mkr varav 0,1 Mkr till anslaget för Dalslands turistbolag och 0,2 Mkr för faktiska kostnader för Kungajaktsmuseet. Socialnämnden fick 5,0 Mkr i ramökning till Gläntan fortsättning Budgetanvisningar och ramar

5 Budget 2016 fortsättning Budgetanvisningar och ramar Direktiv Nämndernas budgetförslag inom ram med beskrivning av åtgärder och konsekvenser Återhållsamhet av investeringar Beskriv driftkostnadskonsekvenser av investeringar Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden Specialdestinerade statsbidrag

6 Budget 2016 Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 % Kassalikviditeten bör vara minst 50 % Soliditeten bör förbättras Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital Finansiella mål

7 Budget 2016 Samhällsekonomi Konjunkturell återhämtning har inletts men den har kommit olika långt i olika länder Den inhemska efterfrågan ökar Arbetslösheten minskar långsamt Inflationen fortfarande låg

8 Budget 2016 Skatteunderlagstillväxten bättre men helt beroende av återhämtning på arbetsmarknaden Vårpropositionen, inga generella tillskott till kommunerna men riktade statsbidrag till bl.a. äldreomsorgen och förskolan I den kommunalekonomiska utjämningen föreslås förändringar Befolkningsförändringar, ökad andel äldre och barn, ökat antal invånare Investeringsbehov Kommunsektorns ekonomi

9 Budget 2016 Barn och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens förslag: Förskola, fritidshem, grsk, m.m. +32 400 Tkr Kommunfullmäktiges beslut: Grundskola, barnomsorg +9 000 Tkr Lönerevision 2015 +13 098 Tkr Summa budgetram 2016 669 789 Tkr Byggnadsnämnden Kommunfullmäktiges beslut: Lönerevision 2015 +549 Tkr Summa budgetram 2016 13 464 Tkr Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut: Lönerevision 2015 +2 Tkr Summa budgetram 2016 2 118Tkr

10 Budget 2016 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut: Förfogandeanslag överförs till BUN -9 000 Tkr IT-fibersatsning +4 000 Tkr Lönerevision 2015 +6 272 Tkr Summa budgetram 2016 330 425 Tkr Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämndens förslag: Fiske/fornvård, Arena Fritid, musik, ungdom +6 529 Tkr Kommunfullmäktiges beslut: Ramökning +3 000 Tkr Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om hur ramökningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå Lönerevision 2015 +875 Tkr Summa budgetram 2016 100 878 Tkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kommunfullmäktiges beslut: Lönerevision 2015 +190 Tkr Summa budgetram 2016 6 250 Tkr

11 Budget 2016 Revisionen Kommunfullmäktiges beslut: Lönerevision 2015 +2 Tkr Summa budgetram 2016 1 189Tkr Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens förslag: Tillfälligt anslag underhåll broar, ettårsanslag +3 000 Tkr Underhåll Villa Björkås i Vargön, ettårsanslag +3 000 Tkr Hyresbortfall Idrottsgatan 7, ettårsanslag +2 800 Tkr Finansiering näringspolitiska investeringar +700 Tkr Justering av VA-taxan Kommunfullmäktiges beslut: Ramökning +3 000 Tkr Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om hur ramökningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå Lönerevision 2015 1 144 Tkr Justering av VA-taxan Summa budgetram 2016 73 836 Tkr

12 Budget 2016 Socialnämnden Socialnämndens förslag: Särskilda boenden LSS +8 300 Tkr Hjälpmedel +1 500 Tkr Kommunfullmäktiges beslut: Ramökning +3 000 Tkr Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om hur ramökningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå Lönerevision 2015 +19 179 Tkr Summa budgetram 2016 822 940 Tkr

13 Budget 2016 Valnämnden Kommunfullmäktiges beslut: Summa budgetram 2016444 Tkr Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens förslag: Ökad ärendemängd och ökat behov av ställföreträdare+750 Tkr Kommunfullmäktiges beslut: Lönerevision 2015+55 Tkr Summa budgetram 2016 3 575 Tkr

14 Budget 2016 Investeringsbudgeten 2016-2020

15 Budget 2016 Exempel på investeringar 2016-2020 Fastighetsinvesteringarna uppgår till 353 Mkr varav 152 Mkr till förskolor och skolor, 72 Mkr till köksinvesteringar, 44 Mkr till särskilda boenden och 42 Mkr till idrottsanläggningar. Dessutom budgeteras 28 Mkr till Birger Sjöberggymnasiet. I gata och park investeras sammanlagt 61 Mkr. VA-utbyggnad efter Vänerkusten (inklusive Nordkroken) fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 234 Mkr, varav 90 Mkr är budgeterade under åren 2016-2020. Ny hamn vid Vargöns industriområde, 41 Mkr. Exploateringsbudgeten innehåller sammanlagt 89 Mkr. Ex. bostadsområden inom Holmängen, Onsjö, Nordkroken, Öxnered, Katrinedal och Dalbobergen. Industri- och handelsområdet Trestad center.

16 Budget 2016 Resultatbudget 2016-2018

17 Budget 2016 Resultatutveckling per år 2009-2018

18 Budget 2016 Balansbudget 2015-2018

19 Budget 2016 Soliditetsutveckling 2013-2018

20 Budget 2016 Utveckling långfristiga skulder 2009-2018

21 Budget 2016 Målavstämning Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. 1 % motsvarar 21 Mkr2 % motsvarar 42 Mkr Målet uppnås inte. Balanskravet uppnås 2016 och 2017. Soliditeten bör förbättras. 2014: 53 % 2015: 50 %2016: 49 %2017: 47 % Målet uppnås inte. De höga investeringsnivåerna och de lågt budgeterade resultaten leder till försämrad soliditet. Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital. Målet uppnås 2016 och 2017 men inte 2018.


Ladda ner ppt "Budget 2016 Mål- och resursplan 2016-2018 Investeringsbudget 2016-2020 Budgetberedningens förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser