Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedningens förslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedningens förslag"— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedningens förslag
Mål- och resursplan Investeringsbudget Budgetberedningens förslag Material utdelat: Dels nämndernas protokoll med mbl-protokoll Dels del1 som är en sammanställning av driftbudgeten, 3 år, och del III som är investerings- och exploateringsbudget som är för 5 år, Del II är inte med men kommer sen till ks och är nämndernas texter som facken sett i samband med förslagen på nämndsnivå och de mbl förhandlingar som varit där. KS ordförandens förslag

2 Kommunstyrelsens budgetberedning
KS budgetberedning – ordinarie ledamöter av kommun-styrelsens arbetsutskott Utgångspunkter – Kommunstyrelsens budgetanvisningar, nämndernas budgetförslag och uppdaterade prognoser över skatter, löneutveckling, pensioner och inflation. Presidieöverläggningar – Uppföljning av innevarande års mål och verksamhet, åtgärder för ramanpassning, nämndens förslag till Mål- och resursplan. Vision – Inriktningsmål Analys – Sammanvägning av behov och resurser, avstämning mot finansiella mål. Förslag till Mål- och resursplan – Baserat på ks ordförandes förslag. 1) De 3 kommunalråden och bo carlsson och james bucci 2) Budgetanvisningarna som antogs av ks i början av mars 3) Prognoser från skl, kpa 4) Presidieöverläggningar med alla nämnder 5) Fastställdes av kf i december förra året 6) 7) Prioriteringar

3 Budgetanvisningar och ramar
Personalomkostnadspålägget 38,46 % Ingen inflationskompensation Internräntan sänktes från 3,2 % till 2,4 % Löneökningar beräknade kostnader för 2016 års löneavtal budgeteras centralt Pensionskostnader enl KPA oförändrat, skl rekomenderar Enl prognoser i februari från skl, prognoserna är lägre nu En rekommendation fr skl som vi följer Ambitionsnivå att täcka lönerevisionen för 2015, fördelas när förhandlingarna är klara. I år var de klara i april = låg i fas

4 fortsättning Budgetanvisningar och ramar
Samtliga nämnders budgetramar justerades för sänkt internränta. Ettårsanslagen i budget 2015 togs bort. Till kommunstyrelsen omfördelades 0,4 Mkr sammanlagt från övriga nämnder för finansiering av politikernas surfplattor. Kommunstyrelsens budgetram utökades med 0,3 Mkr varav 0,1 Mkr till anslaget för Dalslands turistbolag och 0,2 Mkr för faktiska kostnader för Kungajaktsmuseet. Socialnämnden fick 5,0 Mkr i ramökning till Gläntan Återblick på anvisningarna Det delades ut en hel del ramökningar 24 Mkr + inflationskompensation om 2,4 % vilket kostar 18 Mkr. Politiken satsar ytterligare 5 mkr på fastighetsunderhåll. De fördelas ut till resp hyrande nämnd så att de kan betala hyra till samhällsbyggnadsnämnden.

5 fortsättning Budgetanvisningar och ramar
Direktiv Nämndernas budgetförslag inom ram med beskrivning av åtgärder och konsekvenser Återhållsamhet av investeringar Beskriv driftkostnadskonsekvenser av investeringar Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden Specialdestinerade statsbidrag

6 Finansiella mål Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 % Kassalikviditeten bör vara minst 50 % Soliditeten bör förbättras Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital Kassalikviditet, betalningsberedskap Soliditet, äga våra investeringar

7 Samhällsekonomi Konjunkturell återhämtning har inletts men den har kommit olika långt i olika länder Den inhemska efterfrågan ökar Arbetslösheten minskar långsamt Inflationen fortfarande låg SKL: Den internationella lågkonjunkturen är inne på sitt 6:e år. Euroområdet, BNP har ökat. Arbetslösheten är hög men stiger inte längre. Stora skillnader: Spanien 25% Tyskland 5% USA konjunkturförbättringen kommit längre. BNP mellan 3 o 4 %, arbetslösheten har sjunkit. Storbritannien tillväxten tagit rejäl fart vilket är positivt då de tillsammans med de nordiska grannländerna har stor betydelse för svensk export. Men Norge Finland har tillväxten bromsat in. Det är den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten börjar öka. Investeringar och hushållens konsumtion växer.

8 Kommunsektorns ekonomi
Skatteunderlagstillväxten bättre men helt beroende av återhämtning på arbetsmarknaden Vårpropositionen, inga generella tillskott till kommunerna men riktade statsbidrag till bl.a. äldreomsorgen och förskolan I den kommunalekonomiska utjämningen föreslås förändringar Befolkningsförändringar, ökad andel äldre och barn, ökat antal invånare Investeringsbehov Tror man att skatteunderlaget ska växa eftersom man tror att sysselsättningen ska öka. Vår prop, reformer och satsningar på kunskap för stärkt arbetskraft. Åren efter 2014 kommer befolkningsförändringar både fler äldre och fler barn som ställer ökade krav på kommunsektorns finanser. Som en följd av omoderna och slitna anläggningar behöver investeringsnivån öka och därmed också lånenivån.

9 Barn och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens förslag: Förskola, fritidshem, grsk, m.m Tkr Kommunfullmäktiges beslut: Grundskola, barnomsorg Tkr Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Byggnadsnämnden Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Kommunfullmäktige Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Vad begär nämnderna? Vad föreslår budgetberedningen? = KF:s beslut Lönerevisionen är ju klar för 2014 o nämnderna har fått kompensation för det i budget 2014 (9 månaders effekt) men det får konsekvenser för 2015 som utdelas till nämnderna12-månaderseffekt sammanlagt 43 Mkr Det utökade fastighetsunderhållet, 5 MKr, fördelades till nämnderna i samband med ramsättningen med antal hyrda kvm som grund. Men den fördelningen exkluderade arena o fritids lokaler vilket var fel. Det innebär att BUN ska ha mer underhållspengar, eftersom det är de som hyr arena och fritidslokalerna och övriga nämnder ska ha mindre. Därför justeras fördelningen i mrp-beslutet Drift av Ursand, Gardesanda, Nordkroken, Sikhall, Hälsans stig och Dalslandsleden.

10 Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut: Förfogandeanslag överförs till BUN Tkr IT-fibersatsning Tkr Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämndens förslag: Fiske/fornvård, Arena Fritid, musik, ungdom Tkr Ramökning Tkr Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om hur ramökningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Miljö- och hälsoskyddsnämnden Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr

11 Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen Kommunfullmäktiges beslut: Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens förslag: Tillfälligt anslag underhåll broar, ettårsanslag Tkr Underhåll Villa Björkås i Vargön, ettårsanslag Tkr Hyresbortfall Idrottsgatan 7, ettårsanslag Tkr Finansiering näringspolitiska investeringar Tkr Justering av VA-taxan Ramökning Tkr Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om hur ramökningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Broar, Dalbobron och Gropebron Näringspolitiska investeringar, kapitalkostnader somföljer av projekt Kv Astern (f.d. Telia området)

12 Socialnämnden Socialnämndens förslag: Särskilda boenden LSS +8 300 Tkr
Hjälpmedel Tkr Kommunfullmäktiges beslut: Ramökning Tkr Nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag om hur ramökningen ska fördelas per anslagsbindningsnivå Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr Socialnämndens förslag låg inom ram. Men man vill få i uppdrag…. Gå från bidragsberoende till egen försörjning

13 Överförmyndarnämnden
Valnämnden Kommunfullmäktiges beslut: Summa budgetram Tkr Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens förslag: Ökad ärendemängd och ökat behov av ställföreträdare Tkr Lönerevision Tkr Summa budgetram Tkr

14 Investeringsbudgeten 2016-2020
Nämnderna begärde 261 Tkr vilket är 105 MKr högre än planen Normal nivå för vbg storlek 6% av nettokostnaderna eller 121 Mkr. 2015 kan vi skattefinansiera 89 Mkr resten 139 MKr måste lånas och innebär räntekostnader som tar utrymme av driftbudgeten.

15 Exempel på investeringar 2016-2020
Fastighetsinvesteringarna uppgår till 353 Mkr varav 152 Mkr till förskolor och skolor, 72 Mkr till köksinvesteringar, 44 Mkr till särskilda boenden och 42 Mkr till idrottsanläggningar. Dessutom budgeteras 28 Mkr till Birger Sjöberggymnasiet. I gata och park investeras sammanlagt 61 Mkr. VA-utbyggnad efter Vänerkusten (inklusive Nordkroken) fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 234 Mkr, varav 90 Mkr är budgeterade under åren Ny hamn vid Vargöns industriområde, 41 Mkr. Exploateringsbudgeten innehåller sammanlagt 89 Mkr. Ex. bostadsområden inom Holmängen, Onsjö, Nordkroken, Öxnered, Katrinedal och Dalbobergen. Industri- och handelsområdet Trestad center.

16 Resultatbudget 2016-2018 Balanskrav = +
Verks nettodrift = nämnderna, löneökningspengar Pensionskostn = prognos fr KPA Avskrivn på våra investeringar Totalt över 2 miljarder Skatteintäkter prognos från skl i april, ingen försiktighet Räntekostnader

17 Resultatutveckling per år 2009-2018
2008 = Nämnderna minus, finansen plus extraordinära åtgärder, finanskris hösten 2008 2011 budgeterat plus finansen plus 2012 och 2013 AFA-pengar resultat minusresultat

18 Balansbudget Sa eget kapital minskar pga lågt eller minusresultat Långfristiga skulder, lånen ökar pga inv nivån och låga resultat Pensionsskulden minskar något. VI har ju gjort avsättningar i bokslut men ändå hög.

19 Soliditetsutveckling 2013-2018
Hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel Bokslut 2013=53 % Budget 2004= 51% Budget 2015= 48% Budget 2016= 45% Budget 2017=40%

20 Utveckling långfristiga skulder
Bild över hur de långfristiga skulderna ökar eftersom vi måste ta upp lån eftersom vi ska investera mycket och har låga eller minusresultat. 2007 hade vi NOLL i lån.

21 Målavstämning Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. 1 % motsvarar 21 Mkr 2 % motsvarar 42 Mkr Målet uppnås inte. Balanskravet uppnås 2016 och 2017. Soliditeten bör förbättras. 2014: 53 % 2015: 50 % 2016: 49 % 2017: 47 % Målet uppnås inte. De höga investeringsnivåerna och de lågt budgeterade resultaten leder till försämrad soliditet. Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget kapital. Målet uppnås 2016 och 2017 men inte 2018. Pensionsåtagandet ökar i stället som andel av eget kapital.


Ladda ner ppt "Budgetberedningens förslag"

Liknande presentationer


Google-annonser