Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekretess vid outsourcing - en förstudie"— Presentationens avskrift:

1 Sekretess vid outsourcing - en förstudie
Offentliga rummet 2015 Johan Bålman E-delegationen

2 Bakgrund E-delegationens betänkande Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Ge likvärdiga förutsättningar för myndigheter att outsourca till antingen myndigheter eller företag Trodde vi…..

3 Bakgrund JO:s beslut den 9 september 2014
Allvarlig kritik för att ha lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till ”privata” läkarsekreterare ett bemanningsföretag vid arbetstoppar …i hemmiljö

4 Bakgrund stark sekretess mycket känsliga uppgifter
ingen sekretessbrytande regel den skyddas inte av BrB 20:3 brott mot tystnadsplikten ingen annan författningsmässig tystnadsplikt det fanns endast ”avtalssekretess”

5 Bakgrund Oro bland myndigheter
outsourcing av drift m.m. Vi vill ge de sekretessreglerade uppgifterna ett fullgott skydd. Vi trodde att vi vidtagit tillräckliga åtgärder Behöver vi vrida tiden tillbaka Här behövs författningsändringar

6 Välbesökt seminarium januari
Vad innebär sekretess Finns det andra brott än 20:3 trolöshet mot huvudman Varför räcker inte patientsäkerhetslagens tystnadsplikt Hur fungerar samhället och näringslivet E-delegationen åtog sig att följa upp frågan

7 En förstudie Delegationen beslutade att göra en förstudie
Kartlägga användningen av outsourcing Analysera om sekretess utgör hinder Bedöma om behov av författningsförslag Per Furberg, Maria Jonsson, expertgruppen, referensgrupp, m.fl. se

8 Användning av outsourcing, av av relevans för e-förvaltningen
It-drift (lokal -> datorer -> programvara) Tekniska hjälptjänster (help desk etc.) Dokumenthantering (skanning, tryck, utskick) Kommunikationstjänster (telefoni etc.) Tekniska utvecklingstjänster (applikationsutveckling, testtjänster)

9 Sekretessöverväganden vid outsourcing
Kan outsourcingen ske på ett, i sekretesshänseende, lagligt sätt? Görs sekretessreglerade uppgifter tillgängliga för leverantören? Är dessa uppgifter sekretessbelagda? Kan de anses vara röjda för leverantören? Är utlämnandet nödvändigt?

10 Tillgängliggörande av sekretess-reglerade uppgifter
Finns det någon sekretessbestämmelse som avser den aktuella uppgiften och som gäller i den aktuella verksamheten? Om så, Blir uppgifter tekniskt tillgängliga för leverantören? Kan detta tillgängliggörande undvikas?

11 Är uppgifterna sekretessbelagda?
Absolut sekretess?  Sekretess gäller. Skaderekvisit?  En prövning måste göras av varje uppgiftstyp!

12 Prövning av skaderekvisit
Bedömning av uppgifternas karaktär, typiskt sett + Kunskaper om vad mottagaren kommer att göra med uppgifterna, spridningsrisk etc. Lagreglerad tystnadsplikt? Trolöshet mot huvudman? Obehörig befattning eller vårdslöshet med hemlig uppgift? För den absoluta merparten av alla uppgifter räcker det med en avtalsreglerad tystnadsplikt!  Sekretess kan gälla för särskilt skyddsvärda uppgifter (jfr 10:27) trots att avtalsreglerad tystnadsplikt gäller för mottagaren Kan särskilt skyddsvärda uppgifter sorteras bort?

13 Röjandebegreppet enligt OSL
Ett brott mot 20 kap. 3 § BrB Inte detsamma som expediering enligt TF Inte röjande enligt OSL om det är osannolikt att mottagaren faktiskt tar del av uppgiften (jfr NJA 1991 ref. 103)

14 Hur undviker man ett ”röjande”
Kan tjänsten utföras utan att leverantören tar del av i och för sig tillgängliga uppgifter? Kan t.ex. klausuler i avtalet förhindra leverantören från att ta del av dessa uppgifter?

15 Nödvändigt utlämnande, en sekre-tessbrytande regel i 10 kap. 2 § OSL
Nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet Restriktiv tillämpning, dock inte bara i undantagssituationer Ekonomiska skäl ej tillräckligt Extern expertkompetens kan vara nödvändigt Behoven varierar mellan olika myndigheter

16 Vad blir kvar? Särskilt skyddsvärda uppgifter och uppgifter som skyddas av absolut sekretess, som någon utomstående kan antas ta del av, utan att det är nödvändigt (annat än av ekonomiska skäl), och utan att den utomstående omfattas av någon straffsanktionerad tystnadsplikt. Kanske rimligt att sätta gränsen just där?

17 Hur löser man de omöjliga fallen?
Identifiera det problematiska momentet Utför momentet i myndighetens egen regi 2 kap. 1 § OSL Anställd personal Uppdragstagare (utpekade fysiska personer) som ”deltar i myndighetens verksamhet”, dvs. arbetar under myndighetens ledning Inhyrd personal

18 Bör E-delegationen lämna förslag till författningsändring?
Behov Risker Några få fall där OSL hindrar Tveksamt motiv Kräver belysning av gränslandet Osäkerhet om rättsläget Sekretess/personlig integritet är politiskt känsliga områden

19 Ett nästa steg En vägledning Vad behöver klaras ut i förväg
Exempel på ”sekretessavtal” och biträdesavtal Exempel på hur rutiner kan utformas Vilka bedömningar görs vid begäran om utlämnande

20 Ytterligare ett JO-beslut
Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering (SOU:2014:75) En surdeg på RK

21 Frågor?


Ladda ner ppt "Sekretess vid outsourcing - en förstudie"

Liknande presentationer


Google-annonser