Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ST 2015 Mars 2015 Version 2015-03-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ST 2015 Mars 2015 Version 2015-03-19."— Presentationens avskrift:

1 Nya ST 2015 Mars 2015 Version

2 Nya ST 2015 Börjar gälla 1 maj 2015 Nya SOSFS 2008:17 upphävs därmed, men den läkare legitimationsdatum före 1 maj 2015 (från Sverige/ EES-länder) som så önskar, har möjlighet att ansöka enligt det systemet t o m 30 april 2022

3 Vad är annorlunda jfr med SOSFS 2008:17?
Minskade dokumentationskrav för ST-läkaren Delvis förtydligad studierektorsroll Förtydliganden och skärpningar kring handledarrollen Dokumentation av bedömningar Ny struktur på målbeskrivningen och fler delmål Lättare att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring Möjlighet att tillgodoräkna sig större vetenskapligt arbete från tid före ST Större ansvar på vårdgivarnivå för kvalitetssäkring av ST

4 Ny specialitetsindelning
Fler specialiteter totalt Fler basspecialiteter och tilläggsspecialiteter Färre grenspecialiteter

5 Ny struktur på målbeskrivningen
A, B och C A: Gemensamt för alla B: Gemensamt för många specialiteter C: Specialitetsspecifika delmål (inkl gemensam kunskapsbas för vissa specialiteter) Uppföljningsrutan Intyg om utförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av aktuell handledare eller kursgivare (konsekvenser för kurs)

6 Kurscurriculum Östergötland
Obligatoriska kurser för alla specialiteter Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik Ingår i "ST-LIV" Delmål a2 Etik, mångfald och jämlikhet Ingår i vår kurs "Etik för ST-läkare" Delmål a5 Medicinsk vetenskap Ingår i vår kurs ”Forskningsmetodik för ST-läkare” Delmål a6 Hälso- och sjukvårdens organisation Ingår i ST-LIV Lagar och andra föreskrifter Ingår i vår kurs ”Juridik för ST-läkare” Obligatoriska kurser för många specialiteter  Delmål b1 Kommunikation med patienter och närstående Ingår i vår kurs ”Patientkommunikation för ST-läkare” Delmål b2 Sjukdomsförebyggande arbete Ingår i vår kurs "Patientkommunikation om levnadsvanor -motiverande samtal" Delmål b3 Läkemedelsbehandling Ingår i Socialstyrelsens webb-kurs "Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare" Delmål b4 Försäkringsmedicin Ingår i vår kurs ”Försäkringsmedicin för ST-läkare” Delmål b5 Palliativ vård i livets slutskede En sådan kurs kommer att arrangeras via Studierektorskansliet fr o m hösten 2015. För mer info se ST-hemsidan

7 Dokumentation Krav på dokumentation av bedömningar av ST-läkarens kompetens Ex på sådan dokumentation är de blanketter som finns tillgängliga på vår ST-hemsida som ”Verktyg för bedömning och återkoppling” Verksamhetschef ansvarar för att bedömningarna dokumenteras. I praktiken dock handledarens uppgift. Inte längre krav från SoS att ST-läkaren ska dokumentera handledarsamtal och ”uppnådd kompetens och förvärvade kunskaper”. Det betyder dock inte att man ska sluta dokumentera relevanta uppgifter.

8 Studierektorsrollen Informationen om studierektorsrollen är uppdelad på flera paragrafer Ska: Samordna den interna och externa utbildningen för ST-läkarna Ha specialistkompetens och genomgått handledarutbildning Samråda med verksamhetschefen om det individuella utbildningsprogrammet och vid intyg om uppnådd specialistkompetens (intyg 2) Bör: Utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare Utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna Ta del av bedömningarna Bör ha relevant specialistkompetens

9 Handledning Nytt: Handledningen bör planeras in i det ordinarie tjänstgöringsschemat HL-utbildningen ska också innehålla metoder för bedömning Markering att det under alla utbildningsperioder ska finnas tillgång till handledare med relevant specialistkompetens och som genomgått HL-utbildning HL bör tjänstgöra där ST-läkaren huvudsakligen tjänstgör

10 Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer
Socialstyrelsen skriver på Frågor och svar om ST: ”Du kan redovisa arbeten som du har skrivit före din ST om verksamhetschefen och handledaren godkänner arbetet. Det är i första hand deras ansvar att bedöma att du uppnår målet.” Det visar sig att förändringen gäller alla ST-läkare, även de som gör sin ST enligt SOSFS 2008:17 Socialstyrelsen ger ingen tilläggsinformation om grunderna för bedömningen. Definitionen är ”arbete som genomförs i vilket ST-läkaren självständigt behandlar en medicinskt vetenskaplig frågeställning” I utgångspunkten ska detta inte tolkas som att det skriftliga arbetet ska bort hos flertalet ST-läkare. Som mer senior läkare ställs man inför andra frågor än som junior läkare eller student och det finns hos många ett behov av att få en anledning att en tid fokusera extra på det vetenskapliga förhållningssättet och bli påmind om förutsättningarna för att ta fram och värdera ny kunskap. Hos många ST-läkare har arbetet dessutom inneburit en andra chans att hitta en väg in i forskning.

11 Intygsändringar Bilaga 2: Intyg om uppnådd specialistkompetens
Samråd med SR ska ske Årtal för genomgången HL-utbildning ska fyllas i Bilaga 5: Kurs Handledaren eller kursgivaren skriver under Krav på kunskapskontroll i någon form Ny blankett: Intyg om uppfyllda kompetenskrav för läkare från tredje land

12 Tredjelandsregler och tillgodoräknande av tidigare specialitet
Tidigare specialiseringstjänstgöring: Möjlighet att tillgodoräkna sig delmål i en gren, eller tilläggsspecialitet även om utbildningsaktiviteterna i målbeskrivningen inte har genomförts (exakt innebörd?) Läkare från tredje land med specialistbevis efter minst 5 års tjänstgöring inom specialiteten, varav minst 3 som ST Minst ett år ST och kan ansöka när de uppfyller kompetensmålen Inte krav på att alla utbildningsaktiviteter i målbeskrivningen har genomförts

13 Kvalitetssäkring Vårdgivaren ska ansvara för att det /…/ finns förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet (lokaler, kompetens, mm specificeras inte) Ny formulering i kompletterande förslag: Vårdgivaren ansvarar för att kvaliteten i ST säkerställs genom att systematiskt granska och utvärdera verksamheten Granskningen och utvärderingen ska även genomföras av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren Om granskningen och utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda dessa Vårdgivaren bör se till att extern granskning och utvärdering genomförs vart femte år

14 Vad innebär detta för Region Östergötland?
Systematiskt kvalitetsarbete behöver fortfarande bedrivas på lokal nivå, men med stöd från central nivå Extern granskning: SPUR vart 5:e år med central finansiering fr o m 2016 Åtgärder vid brister: I första hand hantering på lägsta organisatoriska nivå, men med ansvar från högre organisatorisk nivå att agera vid behov

15 Övrig anpassning Region Östergötland
Lyfta kompetensvärdering och metoder för detta Vissa justeringar i kursutbudet och -innehållet Anpassning till att vissa ST-läkare kommer att välja att inte göra ett nytt vetenskapligt arbete. I första hand möjliggörande skrivning i de regionala riktlinjerna och fortsatt samarbete med HU i handledarfrågor Alla specialister ska ha handledarutbildning! Signalen är att planera in handledning i ordinarie schema Diskussion om balans mellan bredd och djup –dubbelspec? Inte bara en fråga för individen och verksamhetschefen


Ladda ner ppt "Nya ST 2015 Mars 2015 Version 2015-03-19."

Liknande presentationer


Google-annonser