Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 13 april 2015 Christer Persson 2015-04-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 13 april 2015 Christer Persson 2015-04-13."— Presentationens avskrift:

1 OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 13 april 2015 Christer Persson 2015-04-13

2 Lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Källa: Vic Natur 2015-04-12 **NVA avser intrångsavtal. Skogsstyrelsens NVA finns inte i Vic Natur. Arealuppgifterna på markslag är inte exakta Tidpunkt för Skogsstyrelsens NVA är 2014-12-31 Christer Persson 2015-04-13

3 Skyddstyper fördelade på areal i Skåne län Christer Persson 2015-04-13

4 Markslag inom lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Inklusive NVA. Källa: VicNatur 2014-12-08 Christer Persson 2015-04-13

5 Områdesskydd fördelat på markslag i Skåne län (statliga och kommunala beslut) Christer Persson 2015-04-12 Länets Areal land: ca 1 096 880 ha = ca 3,80 % av landarealen berörs av områdesskydd Areal produktiv skogsmarkca 390 000 ha = ca 4,41 % av den produktiva skogsmarken berörs av områdesskydd Areal saltvatten:ca 573 200 ha = ca 11,21 % av havsarealen berörs av områdesskydd Areal sötvatten: ca 33 300 ha = ca 10,15 % av sötvattenarealen berörs av områdesskydd Areal vatten sammanlagt:ca 606 600 ha = ca 11,16 % av vattenarealen berörs av områdesskydd Källor SCB 2014 och Skogsstyrelsen 2009

6 PRIORITERING AV SKYDDSARBETET Enligt regleringsbrev, dvs främst: Ädellövskog i värdetrakter Oskyddade objekt som ingår i N2000. Marina miljöer, Områden som ingår i uppdraget ”Tätortsnära natur” Återstående ”KOMET”-objekt Samt även: Oskyddade, intrångsersatta/inlösta fastigheter, Statsbidragsärenden, ÅGP, grönstrukturplanområden m.m., Regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker, groddjur och hasselmus, Översyn av befintliga områdesskydd och skötselplaner. Christer Persson 2015-04-12

7 Nya/reviderade/interimistiska skydd* och NVA* i Skåne län 1997 – 2015 FÖRDELAT PÅ PRIORITERINGSGRUND (varje skydd kan innehålla flera olika prioriteringsgrunder) Christer Persson 2015-04-13 * beslutade/fastställda av länsstyrelsen eller kommun

8 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal) Christer Persson 2015-04-12

9 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal) Christer Persson 2015-04-12 1 2 3 4-6 7 8 9 10 11 12 13 1.Norra Ripa Sandar 2.Södra Ripa Sandar 3.Gladsax 34:74 4.Ramsåsa 28:7 5.Ramsåsa 43:5 6.Ramåsa 48:1 7.Gulastorp 9:26 (KOMET) 8.Biskopsmöllan 1:1 9.Åkaröd 2:3 (KOMET) 10.N Rågeboda 1:28 (KOMET) 11.Svanshals 2:3 (KOMET) 12.Rönnebröd 1:34 (KOMET) 13.Marklunda 3:20 (KOMET) 14.Källstorp 1:2 (KOMET) 15.Grevlunda 18:29 (KOMET) 16.Farstorps Tågarp 1:70 (KOMET) 17.Hittarp 1:23 (KOMET) 18.Ramnakulla 1:1 (KOMET) 19.Vikhem 1:1 (KOMET) 14 15 16 17 18 19

10 Lagakraftvunna nya/reviderade/upphävda områdesskydd 2015 (lst & kommunbeslut) Christer Persson 2015-04-13 5 nya statliga naturreservat 1 statligt naturreservat har utvidgats geografiskt 1 nytt statligt naturvårdsavtal (länsstyrelsen)

11 Lagakraftvunna nya/reviderade områdesskydd 2015 Christer Persson 2015-04-13 5 1.Hallabäckens dalgång (nytt NR) 2.Isakstorp (nytt NR) 3.Olarp (utvidgat NR) 4.Ekeberga (nytt NR) 5.NVA Vikhem 1:1 6.Brinkahagen-Möllerödsnäs 7.Lillehem 1 2 3 4 6 7

12 Lagakraftvunna nya eller reviderade statligt beslutade skötselplaner 2015 Christer Persson 2015-04-13

13 Lagakraftvunna områdesskydd 2014 på oskyddade fastigheter som ägs av Naturvårdsverket Christer Persson 2014-12-14 Naturvårdsverket äger cirka 11 136 ha mark i Skåne. Cirka 1300 ha återstår att skydda eller delvis avyttra. Samtliga oskyddade fastigheter (utom en) berörs av pågående områdesskyddsärenden.

14 Länsstyrelsens beslutade, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne Christer Persson 2015-04-13

15 Pågående förelägganden / samråd (NVA) ChP 2015-04-12

16 PÅGÅENDE STÖRRE OMRÅDESSKYDD (urval) ChP 2015-04-12 1.Norra Bjärekusten 2.Jonstorp Vegeåns mynning 3.Fjällmossen 4.Ivön 5.Klingavälsåns dalgång 6.Lundåkrabukten 7.Kjugekull 8.Onslunda sten 1 2 3 4 5 6 7 8

17 Christer Persson 2015-04-12

18 ESAB-paketet i Skåne län Christer Persson 2015-04-12

19 ”Tätortsnära natur” i Skåne län Christer Persson 2015-04-12 Uppdraget Länsstyrelserna i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne fick 2002 regeringens uppdrag att ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära naturområdena ska kunna få långsiktigt skydd och förvaltning. Programmet skulle ange vilka områden som omfattas, ansvarsfördelning mellan stat och kommun samt tidsplan för genomförande. I uppdraget hänvisas till det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt skrivelsen En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173). Skåne län lämnade redovisning genom rapporten ”Närmare till naturen” Rapport nr: 2003:60. Rapporten innehöll 132 områden med en sammanlagd areal på 82 000 ha som föreslogs skyddas som natur- eller kulturreservat inom en tioårsperiod (2004–2013 ).

20 ”Tätortsnära natur” i Skåne län Christer Persson 2014-05-15 Proposition 2009 och förlängd genomförandeperiod till 2015 Hållbart skydd av naturområden (prop 2008/09:214. Länsstyrelserna och kommunerna bör fortsätta genomförandet av de särskilda programmen. Dessutom påpekas vikten av att framför allt kommunerna i sin planering tar ansvar för den långsiktiga tillgången till naturområden i alla tätorter. I 2010 års regleringsbrev till länsstyrelserna lyfter regeringen fram att arbetet ska fortsätta och att programmen ska vara genomförda 2015. I 2010 års regleringsbrev till Naturvårdsverket aviserar regeringen dessutom att verket får utbetala upp till fem miljoner kronor till de tre storstadslänen för genomförandet av programmen. Länsstyrelsen Skåne tog 2010 fram ”Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2010–2015” som innehåller en realistisk plan för vad som är möjligt att skydda till programperiodens slut vid utgången av 2015.

21 ”Tätortsnära natur” i Skåne län Christer Persson 2014-11-24 Vad ska skyddas till 2015 27 områden ska skyddas som statliga naturreservat och 16 som kommunala reservat före utgången av 2015. Totalt rör det sig om 43 naturreservat med en sammanlagd areal av cirka 4 500 hektar. OBJEKT SOM SKA SKYDDAS AV KOMMUNERNA FÖRE 2015

22 ”Tätortsnära natur” i Skåne län Christer Persson 2015-04-12 OBJEKT SOM SKA SKYDDAS AV LÄNSSTYRELSEN FÖRE 2015

23 Myrskyddsplan Christer Persson 2014-05-15 Uppdraget Myrskyddsplan för Sverige upprättades 1994. Enligt delmål 2 till miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker skall samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. I syfte att effektivisera skyddsarbetet har myrskyddsplanen reviderats av Naturvårdsverket 2007. Naturvårdsverket föreslår att skyddet för objekten är genomfört år 2015. Den senaste utvärderingen som gjordes under 2013 visade att det endast nås för cirka tio procent av våtmarkstyperna och hälften av de utvärderade arterna. Nationella myndigheter och länsstyrelser genomför åtgärder för att våtmarker ska skyddas, skötas och restaureras. Arbetet går dock för långsamt. Till exempel återstår det att skydda hälften av de 646 våtmarksområden med natur- och kulturvärden som har pekats ut i en myrskyddsplan. I Skåne län har 12 av länets 35 objekt ett fullgott skydd. Brist på intrångsmedel är en av huvudorsakerna till dagens situation.

24 ”Myrskyddsplan” i Skåne län Christer Persson 2014-11-24

25 Skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län Christer Persson 2014-05-15 Nationalpark, Naturreservat, Djur- och växtskyddsområde 55 områdesskydd innehåller ca 64 000 ha marina miljöer Länets areal saltvatten är ca 573 200 ha => ca 11,2 % av havsarealen berörs av områdesskydd

26 Skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län Christer Persson 2014-05-15 11 objekt uppfyller definitionen på ”marint naturreservat” genom att de har: marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås en beskrivning av de marina värdena marint anpassade föreskrifter marina skötselområden med mätbara bevarandemål uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen tillsyn Länets areal saltvatten är ca 573 200 ha => ca 9,3 % av havsarealen är skyddad som ”marint naturreservat”

27 1.Bunkeflo strandängar (KNR) 2.Domsten-Viken (NR) 3.Falsterbohalvöns havsområde (NR) 4.Foteviksområdet (NR) 5.Grollegrund (KNR) 6.Hallands Väderö (NR) 7.Knähaken (KNR) 8.Lommabukten (NR) 9.Södra Bjärekusten (NR) 10.Västra Kullaberg (NR) 11.Östra Kullaberg (NR) ”Marina naturreservat” i Skåne län 2014 ChP 2014-05-15 1 2 3 6 5 9 10 4 7 8 11 Definition av ”marint naturreservat”: marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås en beskrivning av de marina värdena marint anpassade föreskrifter marina skötselområden med mätbara bevarandemål uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen tillsyn

28 Planerade skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län Christer Persson 2014-05-15

29 1.Bäckhalladalen (NR) 2.Friseboda (NR) 3.Gyetorpskärret (NR) 4.Hagestad (NR) 5.Jonstorp-Vegeåns mynning (NR) 6.Lundåkrabukten (NR) 7.Magnarps hed (KNR) 8.Nordöstra skånes skärgård (NR) 9.Norra Bjärekusten (NR) 10.Östra Kullaberg (NR) Planerade skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län ChP 2014-05-15 1 2 3 6 5 9 10 4 7 8

30 Skydd i värdefulla/särskilt värdefulla sjöar och vattendrag i Skåne län Christer Persson 2014-05-15


Ladda ner ppt "OMRÅDESSKYDD i Skåne län Lägesrapport 13 april 2015 Christer Persson 2015-04-13."

Liknande presentationer


Google-annonser