Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OMRÅDESSKYDD i Skåne län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OMRÅDESSKYDD i Skåne län"— Presentationens avskrift:

1 OMRÅDESSKYDD i Skåne län
Lägesrapport 13 april 2015 Christer Persson

2 Lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Källa: Vic Natur 2015-04-12
**NVA avser intrångsavtal. Skogsstyrelsens NVA finns inte i Vic Natur. Arealuppgifterna på markslag är inte exakta Tidpunkt för Skogsstyrelsens NVA är Christer Persson

3 Skyddstyper fördelade på areal i Skåne län
Christer Persson

4 Markslag inom lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Inklusive NVA
Markslag inom lagakraftvunna områdesskydd i Skåne län Inklusive NVA. Källa: VicNatur Christer Persson

5 Områdesskydd fördelat på markslag i Skåne län
(statliga och kommunala beslut) Länets Areal land: ca ha = ca 3,80 % av landarealen berörs av områdesskydd Areal produktiv skogsmark ca ha = ca 4,41 % av den produktiva skogsmarken berörs av områdesskydd Areal saltvatten: ca ha = ca 11,21 % av havsarealen berörs av områdesskydd Areal sötvatten: ca ha = ca 10,15 % av sötvattenarealen berörs av områdesskydd Areal vatten sammanlagt: ca ha = ca 11,16 % av vattenarealen berörs av områdesskydd Källor SCB 2014 och Skogsstyrelsen 2009 Christer Persson

6 PRIORITERING AV SKYDDSARBETET Enligt regleringsbrev, dvs främst:
Ädellövskog i värdetrakter Oskyddade objekt som ingår i N2000. Marina miljöer, Områden som ingår i uppdraget ”Tätortsnära natur” Återstående ”KOMET”-objekt Samt även: Oskyddade, intrångsersatta/inlösta fastigheter, Statsbidragsärenden, ÅGP, grönstrukturplanområden m.m., Regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker, groddjur och hasselmus, Översyn av befintliga områdesskydd och skötselplaner. Christer Persson

7 Nya/reviderade/interimistiska skydd. och NVA
Nya/reviderade/interimistiska skydd* och NVA* i Skåne län 1997 – 2015 FÖRDELAT PÅ PRIORITERINGSGRUND (varje skydd kan innehålla flera olika prioriteringsgrunder) * beslutade/fastställda av länsstyrelsen eller kommun Christer Persson

8 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal)
Christer Persson

9 LÄNSSTYRELSENS GÄLLANDE NATURVÅRDSAVTAL (intrångsavtal)
Norra Ripa Sandar Södra Ripa Sandar Gladsax 34:74 Ramsåsa 28:7 Ramsåsa 43:5 Ramåsa 48:1 Gulastorp 9:26 (KOMET) Biskopsmöllan 1:1 Åkaröd 2:3 (KOMET) N Rågeboda 1:28 (KOMET) Svanshals 2:3 (KOMET) Rönnebröd 1:34 (KOMET) Marklunda 3:20 (KOMET) Källstorp 1:2 (KOMET) Grevlunda 18:29 (KOMET) Farstorps Tågarp 1:70 (KOMET) Hittarp 1:23 (KOMET) Ramnakulla 1:1 (KOMET) Vikhem 1:1 (KOMET) 10 13 11 14 17 16 19 7 8 1 2 9 18 4-6 3 12 15 Christer Persson

10 Lagakraftvunna nya/reviderade/upphävda områdesskydd 2015 (lst & kommunbeslut)
5 nya statliga naturreservat statligt naturreservat har utvidgats geografiskt 1 nytt statligt naturvårdsavtal (länsstyrelsen) Christer Persson

11 Lagakraftvunna nya/reviderade områdesskydd 2015
Hallabäckens dalgång (nytt NR) Isakstorp (nytt NR) Olarp (utvidgat NR) Ekeberga (nytt NR) NVA Vikhem 1:1 Brinkahagen-Möllerödsnäs Lillehem 6 2 5 1 3 4 7 Christer Persson

12 Lagakraftvunna nya eller reviderade statligt beslutade
skötselplaner 2015 Christer Persson

13 Lagakraftvunna områdesskydd 2014 på oskyddade fastigheter som ägs av Naturvårdsverket
Naturvårdsverket äger cirka ha mark i Skåne. Cirka 1300 ha återstår att skydda eller delvis avyttra. Samtliga oskyddade fastigheter (utom en) berörs av pågående områdesskyddsärenden. Christer Persson

14 Länsstyrelsens beslutade, ej lagakraftvunna beslut om områdesskydd i Skåne
Christer Persson

15 Pågående förelägganden / samråd (NVA)
ChP

16 PÅGÅENDE STÖRRE OMRÅDESSKYDD (urval)
1 Norra Bjärekusten Jonstorp Vegeåns mynning Fjällmossen Ivön Klingavälsåns dalgång Lundåkrabukten Kjugekull Onslunda sten 2 4 7 3 6 5 8 ChP

17 Christer Persson

18 ESAB-paketet i Skåne län
Christer Persson

19 ”Tätortsnära natur” i Skåne län
Uppdraget Länsstyrelserna i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne fick 2002 regeringens uppdrag att ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära naturområdena ska kunna få långsiktigt skydd och förvaltning. Programmet skulle ange vilka områden som omfattas, ansvarsfördelning mellan stat och kommun samt tidsplan för genomförande. I uppdraget hänvisas till det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt skrivelsen En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173). Skåne län lämnade redovisning genom rapporten ”Närmare till naturen” Rapport nr: 2003:60. Rapporten innehöll 132 områden med en sammanlagd areal på ha som föreslogs skyddas som natur- eller kulturreservat inom en tioårsperiod (2004–2013 ). Christer Persson

20 ”Tätortsnära natur” i Skåne län
Proposition 2009 och förlängd genomförandeperiod till 2015 Hållbart skydd av naturområden (prop 2008/09:214. Länsstyrelserna och kommunerna bör fortsätta genomförandet av de särskilda programmen. Dessutom påpekas vikten av att framför allt kommunerna i sin planering tar ansvar för den långsiktiga tillgången till naturområden i alla tätorter. I 2010 års regleringsbrev till länsstyrelserna lyfter regeringen fram att arbetet ska fortsätta och att programmen ska vara genomförda I 2010 års regleringsbrev till Naturvårdsverket aviserar regeringen dessutom att verket får utbetala upp till fem miljoner kronor till de tre storstadslänen för genomförandet av programmen. Länsstyrelsen Skåne tog 2010 fram ”Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2010–2015” som innehåller en realistisk plan för vad som är möjligt att skydda till programperiodens slut vid utgången av 2015. Christer Persson

21 ”Tätortsnära natur” i Skåne län
Vad ska skyddas till 2015 27 områden ska skyddas som statliga naturreservat och 16 som kommunala reservat före utgången av Totalt rör det sig om 43 naturreservat med en sammanlagd areal av cirka hektar. OBJEKT SOM SKA SKYDDAS AV KOMMUNERNA FÖRE 2015 Christer Persson

22 ”Tätortsnära natur” i Skåne län
OBJEKT SOM SKA SKYDDAS AV LÄNSSTYRELSEN FÖRE 2015 Christer Persson

23 i Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd senast år 2010.
Uppdraget Myrskyddsplan för Sverige upprättades Enligt delmål 2 till miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker skall samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. I syfte att effektivisera skyddsarbetet har myrskyddsplanen reviderats av Naturvårdsverket 2007. Naturvårdsverket föreslår att skyddet för objekten är genomfört år 2015. Den senaste utvärderingen som gjordes under 2013 visade att det endast nås för cirka tio procent av våtmarkstyperna och hälften av de utvärderade arterna. Nationella myndigheter och länsstyrelser genomför åtgärder för att våtmarker ska skyddas, skötas och restaureras. Arbetet går dock för långsamt. Till exempel återstår det att skydda hälften av de 646 våtmarksområden med natur- och kulturvärden som har pekats ut i en myrskyddsplan. I Skåne län har 12 av länets 35 objekt ett fullgott skydd. Brist på intrångsmedel är en av huvudorsakerna till dagens situation. Christer Persson

24 ”Myrskyddsplan” i Skåne län
Christer Persson

25 Skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län
Nationalpark, Naturreservat, Djur- och växtskyddsområde 55 områdesskydd innehåller ca ha marina miljöer Länets areal saltvatten är ca ha => ca 11,2 % av havsarealen berörs av områdesskydd Christer Persson

26 Skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län
11 objekt uppfyller definitionen på ”marint naturreservat” genom att de har: marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås en beskrivning av de marina värdena marint anpassade föreskrifter marina skötselområden med mätbara bevarandemål uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen tillsyn Länets areal saltvatten är ca ha => ca 9,3 % av havsarealen är skyddad som ”marint naturreservat” Christer Persson

27 ”Marina naturreservat” i Skåne län 2014
Bunkeflo strandängar (KNR) Domsten-Viken (NR) Falsterbohalvöns havsområde (NR) Foteviksområdet (NR) Grollegrund (KNR) Hallands Väderö (NR) Knähaken (KNR) Lommabukten (NR) Södra Bjärekusten (NR) Västra Kullaberg (NR) Östra Kullaberg (NR) 6 9 11 10 2 5 7 8 Definition av ”marint naturreservat”: •marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås •en beskrivning av de marina värdena •marint anpassade föreskrifter •marina skötselområden med mätbara bevarandemål •uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen •tillsyn 1 4 3 ChP

28 Planerade skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län
Christer Persson

29 Planerade skydd som innehåller marina miljöer i Skåne län
Bäckhalladalen (NR) Friseboda (NR) Gyetorpskärret (NR) Hagestad (NR) Jonstorp-Vegeåns mynning (NR) Lundåkrabukten (NR) Magnarps hed (KNR) Nordöstra skånes skärgård (NR) Norra Bjärekusten (NR) Östra Kullaberg (NR) 9 10 7 5 8 3 2 6 1 4 ChP

30 Skydd i värdefulla/särskilt värdefulla sjöar och vattendrag i Skåne län
Christer Persson


Ladda ner ppt "OMRÅDESSKYDD i Skåne län"

Liknande presentationer


Google-annonser