Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinering vid hjärnskador svårigheter och utmaningar: Märta Lindstedt ÖL Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinering vid hjärnskador svårigheter och utmaningar: Märta Lindstedt ÖL Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Medicinering vid hjärnskador svårigheter och utmaningar: Märta Lindstedt ÖL Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm

2 Mediciner- del av läkarrollen i rehabilitering: Hjälpa patienterna att återta kontroll. Hjälpa patienterna att återta kontroll. Minska problem som hindrar rehabilitering Minska problem som hindrar rehabilitering Öka möjligheten till att återfå fungerande nätverk. Öka möjligheten till att återfå fungerande nätverk.

3 Vad händer i hjärnan när vi rehabiliterar?

4 2 huvudsakliga angreppsvinklar: Bottom up-processer: Bottom up-processer: återinlärning av automatiserade processer/ inlärning av nya enkla automatiserade processer. återinlärning av automatiserade processer/ inlärning av nya enkla automatiserade processer. Förändring av hjärnans funktion via att väcka gamla nätverk eller bilda nya enkla. Automatisera! APT – träning. Förändring av hjärnans funktion via att väcka gamla nätverk eller bilda nya enkla. Automatisera! APT – träning. Top-Down processer: Top-Down processer: Lära in strategier för att hantera nedsättningarna. Lära in strategier för att hantera nedsättningarna. Resonera sig fram och använda andra delar för kompensation. Resonera sig fram och använda andra delar för kompensation. Förändring av hjärnans funktion genom nyinlärning av beteenden. Mer medvetna processer som vi försöker att automatisera. Förändring av hjärnans funktion genom nyinlärning av beteenden. Mer medvetna processer som vi försöker att automatisera.

5 Medicinering vid hjärnskador – var står vi idag? Få och dåliga undersökningar. Få och dåliga undersökningar. Vår patientgrupp för divergerande Vår patientgrupp för divergerande det blir svårt för sedvanliga det blir svårt för sedvanliga forsknings metoder. forsknings metoder. Avsaknad av instrument för att tillförlitligt mäta biokemiska och kognitiva förändringar efter hjärnskada Avsaknad av instrument för att tillförlitligt mäta biokemiska och kognitiva förändringar efter hjärnskada Utvärderingsinstrumenten utvärderar inte alltid rätt sak. Utvärderingsinstrumenten utvärderar inte alltid rätt sak. Finns trots allt en viss koncensus. Finns trots allt en viss koncensus.

6 Artikel 2007 Läkartidningen: Farmakologiska möjligheter vid hjärnskadebehandling: rätt läkemedelsval kan optimera rehabiliteringsinsatserna Farmakologiska möjligheter vid hjärnskadebehandling: rätt läkemedelsval kan optimera rehabiliteringsinsatserna Jan Lexell, Märta Lindstedt,Christer Tengvar, Ann Sörbo Jan Lexell, Märta Lindstedt,Christer Tengvar, Ann Sörbo I stort stämmer allt ffa. I stort stämmer allt ffa.

7 Grundprinciper: Utesluta annan medicinsk orsak till det symtom som ska behandlas Utesluta annan medicinsk orsak till det symtom som ska behandlas Sätta ut mediciner som kan påverka Sätta ut mediciner som kan påverka Smyga in medicinerna! Smyga in medicinerna! När vi använder mediciner som inte är registrerade för den orsak vi behandlar. Informera patienten muntligt och skriftligt. När vi använder mediciner som inte är registrerade för den orsak vi behandlar. Informera patienten muntligt och skriftligt.

8 Medicinerna vi ska tala om idag: Mediciner man tror påverkar hjärnans läkning positivt. Mediciner man tror påverkar hjärnans läkning positivt. Medicinering man vet påverkar hjärnans läkning negativt. Medicinering man vet påverkar hjärnans läkning negativt. Hur man behandlar symtom som hindrar rehabilitering. Hur man behandlar symtom som hindrar rehabilitering.

9 Mediciner man tror påverkar hjärnans läkning: Direkt: SSRI tros öka möjligheten till nybildning av stamceller. Oklart. Direkt: SSRI tros öka möjligheten till nybildning av stamceller. Oklart. Amfetamin: Studier som visar bättre restitution och rapporter som visar det motsatta.?????? Amfetamin: Studier som visar bättre restitution och rapporter som visar det motsatta.?????? Progesteron? Progesteron? Cyklosporin A? Cyklosporin A?

10 Mediciner som hindrar läkning/försvårar läkning. Antiepileptiska Antiepileptiska Antihypertensiva Antihypertensiva Lugnande Lugnande Antipsykotiska Antipsykotiska

11 Antihypertensiva och antiepileptiska: Metaprolol: nedsatt hjärtfrekvens, mardrömmar, sexuella dysfunktioner Metaprolol: nedsatt hjärtfrekvens, mardrömmar, sexuella dysfunktioner Tegretol, Valproat, Keppra, Fenantoin …. Tegretol, Valproat, Keppra, Fenantoin …. Alla påverkar kognition negativt. Lamotrigin bättre alternativ. Alla påverkar kognition negativt. Lamotrigin bättre alternativ.

12 Lugnande : Skillnad subakut och kroniskt: Skillnad subakut och kroniskt: Benzodiazepiner: Benzodiazepiner: kognitiv påverkan, akut: paradoxala reaktioner – förvärrad aggressivitet, studier som visat hämning av funktionell cerebral plasticitet och restitution av hjärnskada. kognitiv påverkan, akut: paradoxala reaktioner – förvärrad aggressivitet, studier som visat hämning av funktionell cerebral plasticitet och restitution av hjärnskada. Antihistaminer: Antihistaminer: minska hjärnans läkningsförmåga? Men bättre än benzo. (Lergigan, Atarax) även antikolinerga! minska hjärnans läkningsförmåga? Men bättre än benzo. (Lergigan, Atarax) även antikolinerga!

13 Antipsykotika: Dopaminantagonister: Haldol Dopaminantagonister: Haldol Ospecifik DA blockad (konventionella neuroleptika): Ospecifik DA blockad (konventionella neuroleptika): 1.ökad känslighet för biverkningar vid TBI. 2. förknippad med försämrad kognitiv och motorisk restitution. 1.ökad känslighet för biverkningar vid TBI. 2. förknippad med försämrad kognitiv och motorisk restitution. Kognitiva bv, extrapyramidala symtom, hypersalivation,sedation, hypotension, ortostatisk yrsel, konfussion, SIADH Kognitiva bv, extrapyramidala symtom, hypersalivation,sedation, hypotension, ortostatisk yrsel, konfussion, SIADH Zyprexa ngt bättre, Risperdal samma som Haldol. Zyprexa ngt bättre, Risperdal samma som Haldol.

14 Tillstånd som bör behandlas för att stärka förmågan till rehabilitering: Agitation Agitation Depression Depression Ångest Ångest Sömnstörning Sömnstörning Psykos Psykos Vakenhetsstörning Vakenhetsstörning Dysexecutiv funktion Dysexecutiv funktion Smärta Smärta

15 Medicinering vid olika tillstånd - beteendestörning:

16 Viktiga områden för skador som ger agitation och aggressivitet.  retroorbitala frontal cortex  ventrala temporallober  amygdala  laterala thalamuskärnor  afferenta/efferenta axonala förbindelser

17 Neurokemiska korrelat: GABA GABA Serotonin Serotonin

18 Medicineringsförslag: Sömnreglering Sömnreglering Betablockad Betablockad SSRI SSRI Antiepileptiska mediciner Antiepileptiska mediciner

19 Övriga mediciner som prövats vid agitation och aggressivitet: SSRI: SSRI: Remeron: ger god sömn och har snabbast effekt på ångest. Bra lugnande medicin. Remeron: ger god sömn och har snabbast effekt på ångest. Bra lugnande medicin. OBS! kortvarig behandling pga stor risk för viktuppgång! OBS! kortvarig behandling pga stor risk för viktuppgång! Litium: Litium: Äldre artiklar med goda resultat, men svårstyrt och ffa hos hjärnskadade med minnesstörningar! Äldre artiklar med goda resultat, men svårstyrt och ffa hos hjärnskadade med minnesstörningar!

20 Ångest och depression: Mycket vanligt. God behandlingseffekt efter förvärvad hjärnskada.

21 Ångest och depression: Remeron, vid sömnstörning. Kort behandlingstid. SSRI vanliga rekommenderade doser, men i lägre intervall SNRI. Dopaminerga,Voxra FYSISK TRÄNING, aktivitet!

22 Medicinering av vakenhetsstörning

23 Multifaktoriellt: Vanligaste symtomet efter förvärvad hjärnskada.

24 Reglering av vakenhet: Mycket komplex. Områden som är delaktiga Supraopticus RAS Thalamus Basala ganglierna Basala ganglierna Cerebellum Cerebellum Epifysen Epifysen Annat: Annat: Energiåtgång!! Energiåtgång!! Inflammation?? Inflammation??

25 Rekommenderad behandling av subakut vakenhetsstörning: Amantadin: 50mg startdos, 100x2, 8 veckor. Högre dos mer BV ej mer effekt. Amantadin: 50mg startdos, 100x2, 8 veckor. Högre dos mer BV ej mer effekt. Sinemet: 12/50-25/100x3, 8 veckor, OBS! hjärtarytmier. Ingen ide att öka dosen. Sinemet: 12/50-25/100x3, 8 veckor, OBS! hjärtarytmier. Ingen ide att öka dosen. SSRI: 1x rekommenderad dos, ca 3 månader SSRI: 1x rekommenderad dos, ca 3 månader

26 Vakenhetsstörning kvar efter 6 månaderModafinilConcertaRitalina Rekommenderad behandling av kronisk vakenhetsstörning

27 Amfetaminbehandling: Verkningsmekanism inte helt känd; Verkningsmekanism inte helt känd; Metylfenidat ökar koncentration av extracellulärt dopamin och noradrenalin gm presynaptisk upptagningshämning Metylfenidat ökar koncentration av extracellulärt dopamin och noradrenalin gm presynaptisk upptagningshämning Dextroamfetamin stimulerar frisättning av biogena aminer Dextroamfetamin stimulerar frisättning av biogena aminer Metylfenidat kortare halveringstid Metylfenidat kortare halveringstid

28 Amfetaminbehandling, forts: Studier ffa på Metylfenidat. Nästan alla i senare skede av rehabilitering, då givit klara positiva resultat på vakenhet.( Rönnbäck, Johansson, 2014.) Studier ffa på Metylfenidat. Nästan alla i senare skede av rehabilitering, då givit klara positiva resultat på vakenhet.( Rönnbäck, Johansson, 2014.) KI: MAO-hämmare (hypertensiva kriser kan uppträda). Hypertyreoidism, svår angina pectoris, hjärtarytmier, allvarlig hypertoni, svår depression, anorexia nervosa, psykotiska symtom eller är suicidbenägna, eftersom läkemedlet kan försämra dessa tillstånd. Känt drogberoende eller alkoholism. Graviditet. KI: MAO-hämmare (hypertensiva kriser kan uppträda). Hypertyreoidism, svår angina pectoris, hjärtarytmier, allvarlig hypertoni, svår depression, anorexia nervosa, psykotiska symtom eller är suicidbenägna, eftersom läkemedlet kan försämra dessa tillstånd. Känt drogberoende eller alkoholism. Graviditet.

29 Sömnstörning: Drabbar nästan alla (27-56% efter TBI) Drabbar nästan alla (27-56% efter TBI) Behandling av stor vikt! Behandling av stor vikt! Reglera dygnsrytm primärt för Reglera dygnsrytm primärt för rehabilitering. rehabilitering. Sanera kaffe, mediciner. Finns andra orsaker? Smärta?? Sanera kaffe, mediciner. Finns andra orsaker? Smärta?? Lugna rutiner, varva ner innan natten Lugna rutiner, varva ner innan natten

30 Sömnstörning: Mediciner: Imovane 5mg-7,5mg till natten Mediciner: Imovane 5mg-7,5mg till natten Stilnoct 5mg-10mg till natten Stilnoct 5mg-10mg till natten Remeron 15 mg Remeron 15 mg Saroten 10-20mg, mot smärta Saroten 10-20mg, mot smärta

31 Dysexecutiva problem: Hypoaktivitet, passivitet, initiativlöshet, okänslighet Sinemet, enligt tidigare dos. SSRI

32 Neuropatisk smärta: Gabapentin Saroten Cymbalta

33 Framtiden? Trötthet, inflammatorisk process?? Behandla akut??? Infektioner: kunna avgöra vilka som riskerar kroniska besvär? Behandla akut?? Akut strokebehandling blir förbättrad och skadorna minskar? Akut trauma finna metoder att hindra den sekundära skadan

34 Artiklar jag tagit upp: Methylphenidate reduces mental fatigue and improves processing speed in persons suffered a traumatic brain injury. Johansson B, Wentzel AP, Andréll P, Mannheimer C, Rönnbäck L. Brain Inj. 2015 Mar 20:1-8. Trötthet och behandling av 17 patienter. J Neurotrauma. 2014 Jan 15;31(2):135-58. doi: 10.1089/neu.2013.3019. J Neurotrauma. Pharmacotherapy of traumatic brain injury: state of the science and the road forward: report of the Department of Defense Neurotrauma Pharmacology Workgroup. Diaz-Arrastia R1, Kochanek PM, Bergold P, Kenney K, Marx CE, Grimes CJ, Loh LT, Adam LT, Oskvig D, Curley KC, Salzer W. Diaz-Arrastia RKochanek PMBergold PKenney KMarx CEGrimes CJLoh LT Adam LTOskvig DCurley KCSalzer W Genomgång av olika substanser främst riktade mot att hindra skada

35 Gråt inte – Forska!!! Er tur!!!! Tack för uppmärksamheten! Märta Lindstedt 20150519


Ladda ner ppt "Medicinering vid hjärnskador svårigheter och utmaningar: Märta Lindstedt ÖL Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser