Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antikoagulantia! Philip Morsing, öl Med-klin Sunderby sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antikoagulantia! Philip Morsing, öl Med-klin Sunderby sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Antikoagulantia! Philip Morsing, öl Med-klin Sunderby sjukhus

2

3

4

5 Antikoagulantia - indikationer Mekaniska hjärtklaffar – bara waran Förmaksflimmer DVT/lungembolier Antifosfolipidsyndrom (Ischemisk hjärtsjukdom)

6

7 CHADS2-VASc

8 Överrisk för stroke vid fm-flimmer

9 Nationella riktlinjer, SoS Rekommendationer Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke (CHA2DS2VASc 2 eller större) behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin (prioritet 2) erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke (CHA2DS2VASc 1) behandling med apixaban, dabigatran, rivaroxaban eller warfarin (prioritet 5). Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke (CHA2DS2VASc 1 eller större) behandling med acetylsalicylsyra (icke-göra) erbjuda personer med förmaksflimmer och utan riskfaktorer förstroke (CHA2DS2VASc 0) antikoagulationsbehandling (icke-göra).

10 Underbehandling/Överbehandling Det främsta målet är att hitta obehandlade flimmerpatienter med hög risk för stroke och inte val av antikoagulantia!!! Ssk kvinnor underbehandlade Ju fler CHADVASC-poäng desto lägre andel beh Ju äldre desto färre behandlad ÖVERBEHANDLING: Yngre män med noll poäng

11 Waran 1948, Sweet clover – sötväppling Blödarsjuka kreatur Coumarin-bryts ned till diokomarin svampar -> hämmar vitamin K1-recuctas ->minskad vitamin K1-beronde syntes av koagulationsfaktorer II, VII, IX och X Därav långsam effekt, existerande koag- faktorer måste brytas ned innan effekt

12 Waranets fördelar Billigt: ca 1 kr/tablett Mkt välbeprövat, t.ex. >1000 pat vid vår AK- mott. Monitoreras och därmed ktrl av compliance Säkert i svensk miljö (TTR –time in ther. range) En dos per dag Etablerad reverserande behandling Enda godkända vid mek klaffprotes

13 Waranets nackdelar Kräver täta prover, krångligt i glesbyggd Många interaktioner med föda och läkemedel Ökad blödningsrisk kontra NOAK (?) Sämre skydd mot proppar kontra NOAK (?) Risk för kalcifiering (ssk hos njursjuka) (?) Långsam effekt – behov av heparin/Innohep

14 Biverkningar Blödningar Kalcifiering - calciflyaxi Purple toe syndrom– kalcfylaxi Ökad trombosrisk (första dagar), minskar protein S+C Ej waran till dialyspat?

15 Riktlinjer Chad-vasc noll poäng - > ingen antikoagulantia 1 poäng -> antikoagulantia kan övervägas 2 eller >2 poäng -> bör få antikoagulantia

16 Nya Orala AntiKoagulantia Pradaxa = Dabigatran = Trombinhämmare Eliquis = Apixaban = Faktor X-hämmare Xarelto = Rivaroxaban = Faktor X-hämmare

17 Hur fungerar det?

18 Fördelar med NOAK Förtusägbar effekt utan behov av monitorering Snabb insättande effekt – ej behov av heparin – snabbare tid till DC-konvert (jmf 3 veckor mot 12 veckor) Färre interaktioner med mat/mediciner Mer förutsägbar effekt och elimination Förbättrad effektivitet, mindre risker (?)

19 Bättre strokeskydd.

20 Färre hjärnblödningar.

21 Nackdelar NOAK 2-dos – Eliquis och Pradaxa men ej Xarelto Sämre compliancekontroll vs waran Priset 10 kr tablett vs 1 kr /tablett Mkt kortare klin erfarenhet Ännu ingen etablerad antidot Vissa interaktioner: Multaq, Cordarone, immunhämmande – transplanterade Beroende av njurfunktion – ssk Pradaxa

22 Dosering

23 Eliquis 2-dos, 5mgx2 standard 2,5mg x 2 om 2 av följande: ålder>80, krea>133 eller vikt<60kg Bäst data vs waran avs färre blödningar och ”bättre” skydd Viss interaktion med Multaq o Cordarone Ej (ännu) vid trippelbehandling Ej vid mek klaff

24 ELIQUIS

25 Xarelto - rivaroxaban Endosering (frånsett i början vid DVT) 15mgx2->20mgx1 Snabb efffekt ej behov av initial Innohep Först med indikation DVT/lungemboli Profylaktiskt på ortopeden efter höftplastik, knäplastik 20mg vid GFR>50, 15 mg vid GFR<50 vid fm-flimmer Visst stöd för lågdosbehandling vid koronarsjd (i kombination m trombocythämmare). Ej vid mekanisk klaffprotes GI-blödnignar

26 XARELTO

27 Pradaxa Trombinhämmare Påverkar APTT i viss mån, kan påverka PK Första NOAK, längst erfarenhet 2-dos, 150mgx2 Lägre dos om GFR<50 Ges ej om GFR < 30 Magbiverkningar, magblödningar Mindre ”populär” än Eliquis/Xarelto Utsöndras mest via njurar Utsättes 1-2 dygn före elektiv kirurgi Ej vid mek klaff

28 PRADAXA

29 Hur ska vi göra i NLL? I Socialstyrelsens nationella riktlinjer likställs NOAK och Waran. Norrlandstingen avsätter 5 miljoner och rek 25% NOAK och 75% Waran på nyinsättningar.

30 Vilka skall ha NOAK? Waran är bra – ej skäl att byta välfungerande behandling Waran till pat m valvulärt förmaksflimmer/klaffproteser. Waran ges inför lungvensablation Waran vid sk trippelbeh Waran har dåligt rykte – får pat välja behandling? NOAK – Xarelto vid akut lungemboli/DVT – ej behov av lågmol heparin NOAK –Eliquis inför DC-konvertering NOAK – Eliquis hos svårinställt waran NOAK – till pat med ökad blödningsrisk? NOAK – till pat som felaktigt har ASA pga förmaksflimmer. NOAK till alla?

31 KOSTNADER Samhällets årliga kostnad för strokevård 14 miljarder 300,000 svenskar har förmaksflimmer 7000 nya slaganfall pga fm-flimmer per år Årskostnad Eliquis 7000-8000 SEK/ÅR OBS! Studiemiljö vs real life Compliance jmf statiner – 40%

32 Kontroller NOAK Förs in i Journalia Prover: krea, blst månad 3, 6 sen årligen Tätare vid njursvikt Vid behov dosminska om eGFR sjunker Får halsband + information Skall betraktas som antikoagulantiabehandlad patient – risk för blödningar OBS-knappen i VAS??

33 KONTROLLER

34 Allvarlig blödning Protrombinkomplexkoncentrat (med faktor II, VII, IX och X) = OCPLEX, BERIPLEX, PROTROMBLEX T Rekombinant faktor VII – NOVOSEVEN Protrombinkomplexkoncentrat (med faktor II, VII, IX och X) = OCPLEX, BERIPLEX, PROTROMBLEX T Cyklokapron Blod/trombocyter /volym. (Faktor 8 inhibitor bypass inhibitor - FEIBA )

35 NOAKS

36 Vid kirurgi Vid akutkirurgi, ev PCC, erfaren kir, möjligt att skjuta upp? Uppehåll 1 dygn vid mindre, 2 dygn vid större Längre uppehåll vid njursvikt (längre ½-tid) Innohep dag 2 om CHADVASC>4 och NOAK- uppehållet blir längre postop Undviks vid trippelterapi – välj waran

37 Byte av medel…

38 Hur hantera blödning??

39 Tack för idag

40


Ladda ner ppt "Antikoagulantia! Philip Morsing, öl Med-klin Sunderby sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser