Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Otilia Johansson (tidigare vikarierande kommunekolog, Lycksele kommun)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Otilia Johansson (tidigare vikarierande kommunekolog, Lycksele kommun)"— Presentationens avskrift:

1 Otilia Johansson (tidigare vikarierande kommunekolog, Lycksele kommun)
LONA-projekt i Lycksele Vårda stadens vilda skogar – Skötselplan för Gammplatsens naturreservat Otilia Johansson (tidigare vikarierande kommunekolog, Lycksele kommun)

2 LONA-projekt Lycksele
2011 Utveckling av vattennära friluftsliv, Ruskträsk FVO Utveckling av vattennära friluftsliv, Sörbäckens FVO Lokal natur- och rovdjurinformation 2012 Prästholmarna och Aggavaudden - Kommunala naturreservat Vårda stadens vilda skogar Närnatur för naturkänsla (Skolskogsskoj) 2013 Örån kanot/vandringsled Gammplatsen "App to date" Häst i skogsbruk och stadsnära miljö 2015 Utveckling fiske och friluftsliv i Örträskbygden Naturvårdsstrategi Projektet Lillskog Projektet Känn din natur Ekologisk fiskevård i Kattisavan Projekt Vormforsen Närnaturligt Naturupplevelsecentra för fågelskådning Natur- och kulturbesöksguider Mångbruksplan för tätortsnära skog Levande Lycksbäcken Naturliv och äventyrsbaserad undervisning Natur på gammplatsen Brattens naturvårdsområde

3 Vårda stadens vilda skogar - Gammplatsens naturreservat
Reservatet (7 ha) bildades 1971 LONA medel 2012 för att ta fram ny skötselplan och nya föreskrifter -> gynna den biologiska mångfalden, kulturvärden och friluftslivet

4 Kulturhistoriskt intressant område
Gammplatsen var under 1600 – 1700 talet en viktig marknadsplats -> Fornlämningsområde bestående av 120 husgrunder från Lycksele kyrkstad och marknadsplats Under 1800-talet har området betats av kreatur

5 Vilka biologiska värden finns i reservatet?
- Gammal tallskog (tallar uppemot år) - Näringsrik örttyp - Gott om stående död ved IBL-fälla Insektsinventering! Fönsterfälla Per Löfgren

6 Resultat insektsinventering
Perssons glattbagge (VU) Totalt har nästan 500 arter identifierats, 193 flugor, 234 skalbaggsarter, samt ett antal andra insektsarter är identifierade 12 rödlistade skalbaggar 10 nya landskapsfynd av skalbaggar 5 nya landskappsfynd av blomflugor Av övriga flugarter har väldigt många landskapsfynd gjorts Ett antal arter som är hittade mycket få gånger i Sverige Rödlistade insekter: Svart kölplattbagge (VU), Perssons glattbagge (VU), Slemsvampmögelbagge (NT), Spår av Reliktbock (NT), Nordlig trädgnagare (NT), Gulbandad brunbagge (NT), Euryusa castanoptera (NT), Atheta pandionis (NT), Vinkelhalsad omalin (NT), Suturfläckad mycelbagge (NT), Blek klotmycelbagge (NT), Agathidium mandibulare (NT), Stubbträfluga (NT), Urskogsvedfluga (NT), Agathomyia woodella (NT)

7 Förekomst av rödlistade arter (enligt 2010 års rödlista) samt signalarter av lavar, svampar och mossor: Stiftgelelav (NT), Skinnlav, Grenlav (VU), Tallticka (NT), Ögonpyrola, Knärot (NT), Ormbär, Haldenmossa (NT), Mörk husmossa, Vedflikmossa (NT), Skogshakmossa

8 Oväntat många rödlistade arter och nya landskapsarter
-Visar på att det är en ovanlig och värdefull lokal! Kan bero på - Tidigare översvämningar Ovanlig naturtyp med näringsrik tallskog Området ligger lågt och skyddat i landskapet Historisk kulturpåverkan ?

9 Hur sköta? Skogen bör förbli talldominerad med lövinslag Skötsel
- Till stor del fri utveckling - Ringbarka en och annan undertryckt tall Återinföra naturbete till området -> Öppna upp och släppa in ljus -> Synliggöra fornlämningar

10 Kvar att göra i projektet
Uppdatera skötselplanen efter tidigare samråd Nya samråd (allmänheten, Lycksele kommun och Länsstyrelsen) Kompletteringar Fastställande av planen (Länsstyrelsen Västerbottens län)


Ladda ner ppt "Otilia Johansson (tidigare vikarierande kommunekolog, Lycksele kommun)"

Liknande presentationer


Google-annonser