Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi lär olika. Studenter med särskilda möjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi lär olika. Studenter med särskilda möjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Vi lär olika. Studenter med särskilda möjligheter
Lärande är människans öde! (R. Säljö) www. lenabostrom.se

2 Hur och varför lärstilar?
Din lärstil återverkar på ditt sätt att kommunicera och leda andra. Vad är lärstil? Ca 70 olika modeller Olika antagande, design och utgångspunkter Fokuserar på olika aspekter; ex. talanger, kognitiva processer, tankestil Individ-, grupp-, organisationsnivå Skandinavien; - Dunns lärstilsmodell & Kolbs lärstilsmodell Verktyg i jobbet Förstå sin egen ledarstil Förstå individer och grupper

3 Den didaktiska triangeln
Innehållet Hur undervisar ”ledaren” innehållet? Presentationsteknik, retorik¨… Metoder enskilt, grupp, individualiserat, specifika… Individ/ Grupp ”Ledare” Koppla denna bild bokstavligt till nästa bild för att motivera lärstilar som inslag kursen. Hur är och vad gör en bra handledare, chef, läkare i samverkan med individer och grupper??? Grupputveckling? Hålla jämn takt i dagens kunskapsintensiva samhälle. Hur lärstilar påverkar lärandet, vilka lärtillfällen som passar bäst, vilken återverkan det har på mitt eget sätt att leda och de människor jag själv leder. Att komma i fas med patienter och arbetslag i deras lärande. Ledare – hur lär jag som mig, återverkan på mitt sätt att leda? Hur uppfattar andra dig? Vilken person eller grupp har jag framför mig? Specialistsjuksköterskor, hel avdelning, familj, Innehåll? Sjukdomsutveckling/tillstånd? Info om medicinering? Rehabilitering? Organisation? Nya behandlingsmetoder?? Interaktion med individ o. grupp Samtal, ledarskap, konflikter, kommunikation….? Gunnar Augustsson/Lena Boström: Epost:

4 Tänk dig att du ska lära dig något nytt och svårt, t. ex
Tänk dig att du ska lära dig något nytt och svårt, t.ex. försäkringssystem, fackliga lagar, miljöfarligt gods eller ett nytt dataprogram? Hur skulle du vilja lära dig detta på bästa sätt?

5 Vad är Lärstilar? Hur man bäst lär sig svårt och nytt!
- 20 olika variabler Kan appliceras på inlärning av all kunskap som är svår och ny Internationell forskning under 50 år Intresse från; skolor, företag, organisationer, förlag, utbildningsföretag

6 Lärstilar bygger på styrkor! Dunns Lärstilmodell

7 Olika vägar till lärande
- om informationsbearbetning

8 METODUTVECKLING informationsbearbetning
presentationer planeringar information, instruktioner skrivet material konfliktlösning handledning Shirley Griggs:1996. Learning Styles Counseling (ERIC Clearinghouse on Counceling)

9 Teoriboken på körskolor; ”Vi är alla olika och vi lär oss på olika sätt. Vissa av oss föredrar löpande text och andra förklarande bilder. Vad föredrar Du?

10

11 TANKESTIL Lärande organisation Kvalité Reflektion

12 PERCEPTUELLA ELEMENT påverkar hur du lär dig, vad du uträttar och hur du kommunicerar

13 Öva och tänk! Med vilket sinne lär du dig och minns du?
Hur gör du för att komma ihåg ett telefonnummer? Du ser numret framför dig i huvudet! Du gör en bild av numret i ditt huvud? Du pratar inom dig och repeterar numret. Du säger numret högt för dig själv flera gånger. Du skriver ned numret på ett papper (el. i luften). Du rör dig fysiskt och så börjar du minnas numret. Du tar fram mobiler och slår numret. Du hör toner av numret i ditt huvud. Du sätter numret i olika grupperingar (2 el. 3)

14 Visuella Vivvi Auditiva Anna Olika typer ….. olika kropps- språk Taktile Tore Kinestetiske Kalle

15 Sinnen - inlärningskanaler
Visuella: läsa, formella kurser, filmer, bildband, Auditiva: föreläsningar, diskussioner, studiecirklar, samtal, kundkontakter, nätverk, Taktila: kunskapsspel, dataprogram, taktila metoder, interaktiva medier Kinestetiska: experimentera, rollspel, studiebesöka, dramatisera, fysiska upplevelser

16 FYSIOLOGISKA ELEMENT påverkar din förmåga att koncentrera dig
TID; morgonlärka eller nattuggla RÖRELSER INTAG (mat, föda, dryck)

17 SOCIALA ELEMENT påverkar din förmåga att interagera med andra
Ensam I par I grupp (kollegor) I grupp (team) Handledare / Ledare Rutin – variation Grupparbeten? Enskilda arbeten? Paruppgifter? Handledning? När nya arbetssätt?

18 MILJÖMÄSSIGA ELEMENT påverkar din förmåga att koncentrera dig
MÖBLER: formell – icke formellt LJUS: starkt – dämpat LJUD : tystnad – ljud (musik) TEMPERATUR: svalt – varmt ******* FÄRGER???

19 KÄNSLOMÄSSIGA ELEMENT påverkar din förmåga att leda och styra dig själv
MOTIVATION inre / yttre ANSVAR/ ANPASSNING låg / hög UTHÅLLIGHET varierad / hög STRUKTUR

20

21 OBS! Viktigt! DJUPINLÄRNING
Yt – och djupinlärning Holistiskt, att förstå sammanhang, relatera till tidigare och ny kunskap, befästa kunskap, integrera, vad ”det innebär”, kritiskt granska, särskilja, strukturera, länka teori – praktik, etc.

22 Framgångsfaktorer S självbild M målbild  motivation
A attityder, avslappning K känsla, koncentration

23 Lärstilsappen (sök på "Lärstil" eller InfoMentor”).
Läs mer på infomentors hemsida eller ladda ned den på App Store (sök på "Lärstil" eller InfoMentor”). Besvara frågorna i lärstilsappen du får vet din lärstil Du får veta hur du på bästa sätt ska studera för att uppnå dina mål.

24 Forskning … Dunn & Griggs, 2007, Synthesis of the Dunn & Dunn-Style Model Research Axplock (Sverige) Boström, 2004: Lärande & Metod: Om grammatik och lärstilar (Gymnasieungdomar & vuxna). Avhandling Boström & Calissendorff (2010). Lärstilsmodellen i utveckling Boström ( ); Skillnader i olika populationer (Swe, Dk ) Boström & Löfquist (2012); Studenters kunskapsutveckling Boström L. (2013). Hur lär sig elever i gymnasieskolans praktiska program? Boström, Lena and Coburn, Annette (2013) To be conformative or not - a question of style or education? A Comparative Study of Teacher Students in Sweden and Community Education Students in Scotland Boström, L. & Hallin, K. (2013) Learning Styles Differences between Nursing and  Teacher Students in Sweden: A Comparative Study. Boström (2015). Struktur – det bortglömda stildraget? Se publicerade artiklar

25 Student- grupper OBS, behov av hög struktur, 55 – 87 %
SJUKSKÖTERSKE- STUD. Vs LÄRARSTUD. MUSIKLÄRAR- LÄRARSTUD. Vs COMMUNITY WORKER (STUD) Ljus ** Ljud * Design * (informellt) Motivation *** Anpassning Uthållighet Rutin Auktoritet Kinestetisk preferens Intag Morgon * (EM)

26 Studenters studieresultat; en fråga om lärstil, strategier eller (mis)matchning?
”Framgångsrika” lärarstudenter Mindre ” ”Framgångsrika” lärarstudenter Visuell X Auditiv Taktil Kinestetisk Ytstrategier Djupstrategier Bättre självförtroende i studier Sämre självförtroende i studier

27 Behov av hög struktur Viktigt för många populationer, åldergrupper
Diskrepans mellan lärare och elever (gymnasiet) Lärarstudenter (beskrivande) Yttre struktur Sruktur utifrån Personlighet Hämtar hjälp Konsekvenser Positiva beskrivningar Negativa beskrivningar Gör egen struktur

28 Slutsatser av studierna
Lärstilen är grunden för lärstrategier (och studieteknik) Värde för utbildningar, yrkesverksamma lärare och studenter Förstå att undervisningsstil påverkar undervisningen Främja självreglerat lärande Fördjupad didaktisk struktur och utökade pedagogiska strategier Olika grupper – olika stilar?

29 Kan man välja strategi. Är studier också en mognadsfråga
Kan man välja strategi? Är studier också en mognadsfråga? (William Perry's Cognitive Theory of Student Development) Första stadiet präglas av ett absolut tänkande, den studerande tänker i svart och vitt. Den enda och självklara sättet att uppfatta verkligheten på är den egna uppfattningen Andra stadiet innebär att man uppnått en mer flexibel uppfattning och inget är längre svart och vitt, man har här svårt att ta ställning i många frågor Tredje stadiet kännetecknas av ett internaliserat tänkande. Här har man efter moget övervägande tagit ställning för ett visst alternativ men med en medvetenhet om att andra kan se saker på ett annat sätt William Perry visade att många högskolestudenter inte når det tredje och sista stadiet utan många blir kvar i första eller andra. Det visade sig också att vissa studenter stannade upp i sin utveckling eller t.o.m. medvetet valde att gå tillbaka till tidigare stadier under utbildningens gång, detta på grund av att de inte orkade relativisera sitt tänkande och genom att gå tillbaka till tidigare stadier gör man det enklare och bekvämare att fatta beslut och ta ställning

30 Varför studieteknik?? LIVSLÅNGT LÄRANDE?? HUR lär du dig?
Vart är du på väg? Vilka är dina bästa studiestrategier? Vad behöver DU?? Planera studierna och livet!

31 Kursen tar bland annat upp följande; (Ex Mittuniversitetet, Studieteknik)
·     Vad är akademiska studier, dess struktur och etik? ·     Vad krävs av mig i denna miljö? ·     Vad innebär universitets roll i samhället? ·     Vilken kunskap och vilka färdigheter krävs? ·     Vilken är min lärstil och hur lär jag mig på bästa sätt? ·     Mina individuella lärandestrategier ·     Hur fungerar hjärnan när jag minns? ·     Hur sorterar jag kunskap på bästa sätt? ·     Olika sätt att läsa och när använder jag bäst strategi? ·     Olika sätt att anteckna och vilken passar mig bäst? ·     Att skriva och bearbeta texter. ·     Att utveckla personliga lärandestrategier för ett livslångt lärande ·     Att utveckla ett fördjupat tänkande om hur jag bäst lär mig. ·     Att planera sina studier ·     Självförtroende och motivation; byggstenar i goda studieresultat

32 Vilken nytta har Du som student?
Lära känna dig själv! Hur Du lär dig bäst! Bygga på styrkorna – utveckla ”svagheterna”. Hitta strategier som matchar din stil. (Plugga, minnas bättre, tänka, koncentrera dig, redovisa, läsa, anteckna…) Bli effektiv i studier och arbete. Kunna påverka utbildningen på ett konstruktivt sätt. Förstå andra! Presentera, föreläsa, samtala, skriva …. Bättre Förstå din egen situation, universitetets, samhällets….

33

34 Referenser & lästips Boström, L. & Svantesson, I. (2007); Så arbetar Du med lärstilar Dunn & Griggs, (2007), Synthesis of the Dunn & Dunn-Style Model Research Griggs, S. (1996). Learning Styles Counseling (ERIC Clearinghouse on Counceling) Honey, P. & Mumford, A. (2007): Lärstilshandboken Liljeqvist, B (2006) Plugga smart och lär dig mer. Lund, Studentlitteratur Marke, S. & Cesarec, Z. (2007). Erfarenhetsinlärning och lärstilar. Analys och standardisering av Kolb’s Learning Style Inventory i svensk version (SIS, 2007). Socialstyrelse (2012). Att leda en evidensbaserad praktik – en guide för chefer i socialtjänsten (2012) TYA; Lärstilar, undervisning och handledning, www tya.se. Gunnar Augustsson/Lena Boström: Epost:


Ladda ner ppt "Vi lär olika. Studenter med särskilda möjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser