Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PALLIATIV VÅRD. Målet för vården är ett annat än vi är vana vid. Vi möter en människa i en mycket utsatt situation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PALLIATIV VÅRD. Målet för vården är ett annat än vi är vana vid. Vi möter en människa i en mycket utsatt situation."— Presentationens avskrift:

1 PALLIATIV VÅRD

2 Målet för vården är ett annat än vi är vana vid. Vi möter en människa i en mycket utsatt situation

3 DEN ETISKA GRUNDEN

4 Alla människor har lika värde – knutet till personen Subjektivt kan vi uppleva olika grader av värdighet upplevelsen av värdighet kan minskas, när man förlorar olika förmågor. Många människor i livets slutskede oroar sig för att förlora sin värdighet Vårdens uppgift att låta människor bevara sin värdighet även i livets slutskede

5 Till naturen Till samhället Till det transcendentala Till andra människor

6 Mötet är sanningens ögonblick - hur vi talat till varandra - hur vi matar, bäddar, - tvättar, klär av, klär på - hur vi ger och får information

7 Autonomiprincipen Principen att göra gott Principen att inte skada Rättviseprincipen

8 Att förstå Att kunna fatta beslut Att kunna meddela sitt beslut

9 Om patienten är beslutskapabel ska hen tillfrågas vid varje enskilt behandlingstillfälle I andra hand tillfrågas de närstående, om de känner patientens tidigare inställning I tredje hand får vården bestämma

10 Att tacka nej till erbjuden behandling Även att tacka nej till livsuppehållande behandling – redan påbörjad eller ny behandling. Inte att begära behandling – inte heller euthanasi

11  Edit – 78 år Har en grav njursvikt och behöver dialys  Svåra smärtor i båda benen  Önskar avbryta dialysen  Vad göra?

12  Problemet måste formuleras  Vilka är fakta?  Vilka faktorer är relevanta?  Vilka etiska principer vill vi följa?

13  Normer – vad är en rätt handling? -pliktetik -konsekvensetik  Värderingar – vad är gott? Vad är rätt? Vad är värdefullt?

14  Den palliativ vården bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan

15 Prio 1!!! Reflektion över de normer och värderingar som vi har

16 Närhet - närvaro Helhet Kunskap Empati

17 Pendling närhet – distans Att ständigt vara nära – risk för utmattningsdepression Att ständigt vara distanserad - upplevs som oengagemang Alltid vara närvarande

18 Man måste handskas med 1. Den medicinska delen av sjukdomen 2. Den psykologiska och existentiella delen av sjukdomen 3. Sjukdomens påverkan på olika livsroller både yrkesmässiga och privata

19 Inhämta kunskap om det som är min yrkesroll Uppdatera min kunskap Kontakt med andra

20 Att kunna uppleva känslan, som patienten upplever, affektiv komponent att kunna förstå patientens tankar och känslor, kognitiv komponent

21 Att kunna skilja mellan sig och patienten Att kunna besvara patienten på ett adekvat och omtänksamt sätt anpassat till den aktuella situationen

22  Kännetecknas av helhetssyn på människan  Stöder individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut

23 Vad kan vi göra? (Maximal insats) Vad bör vi göra? (Optimal insats)

24 Respekt Integritet – möjlighet att få vara den man är

25 Palliativ vård Ordet pallium betyder mantel, kappa Symbol för att orsaken till sjukdomen ej kan tas bort men döljas, täckas över. Eller att vården erbjuder en värmande mantel när livet är kallt och ogästvänligt.

26 Dokument till stöd för palliativ vård 2 statliga utredningar 1979 Vård av döende människor skall ske inom den vanliga sjukvården Bättre utbildning av alla personal som har hand om denna vård

27 Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut 2001 Palliativ vård bör integreras i all vård i livets slutskede Palliativ vård gäller alla vårdformer och alla diagnoser

28 Vårdprogram Nati0nellt vårdprogram för palliativ vård 2012 -2014 Finns även i en kortversion (Beställs från Regionala cancercentrum i samverkan, regionaltcancercentrum@sll.se)regionaltcancercentrum@sll.se Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Socialstyrelsen

29 Nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg Utarbetas och provas just nu för att ersätta LCP

30 Nationellt vårdprogram Samarbete mellan de olika regionala cancercentra Beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet bakgrund mm mm Fokus: Palliativ vård i livets slutskede

31 Nationellt kunskapsstöd En gemensam uppfattning om vårdens innehåll Palliativ vård skall ingå i behandlingen för alla kroniska sjukdomar Olika vårdgivare måste samarbeta Närstående har rätt att få stöd Rekommendationer Konsekvenser – rekommendationerna kommer att få betydande organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvård och för socialtjänsten

32 Palliativa registret Kvalitetsregister Alla dödsfall utom de som föranleder rättmedicinsk obduktion anmäls Resultatet publiceras årligen i en årsrapport Lätt att gå in och kolla sina egna resultat (www.palliativ.se)

33 Prioriteringsbeslut Palliativ vård tillhör högsta prioriteringsgrupp

34 Antal döda i Sverige på ett år  Ca 95.000  Av dem dör ca 50 % i särskilt eller ordinärt boende  Ca 40 % död på sjukhus  Ca 7 % okänt var

35 Av vad dör vi?  Vanligaste dödsorsak är hjärt- kärlsjukdomar (ca 50 %)  Sedan kommer cancersjukdomar ( ca 25 %)

36 Allmän – specialiserad palliativ vård Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens inom palliativ vård (Socialstyrelsens termbank ). av personal som inte huvudsakligen arbetar med palliativ vård. Ofta ett långt sjukdomsförlopp som går över i en kort sen fas. Det vårdande teamet är det samma som skött vården tidigare

37 Allmän palliativ vård Handlar ofta om människor som förlorat sin autonomi Personal som ger allmän palliativ vård måste kunna få kontakt med specialister i palliativ vård Är den största delen av palliativ vård

38 Specialiserad palliativ vård Ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård ( Socialstyrelsens termbank). Handlar om sjukdomar med svåra symtom, t ex cancer, ALS, KOL, hjärtsvikt mm Kan också handla om svåra psykosociala problem

39 Specialiserad palliativ vård Sköts av ett särskilt team med direktkontakt till andra specialister (algologer, onkologer, kirurger, dietist, sjukgymnast) Skall ge råd och utbildning till dem som sköter den basala palliativa vården

40  Målet i tidig palliativ fas är att fördröja sjukdomen och förlänga livet.  Målet i sen palliativ fas är att ge bästa möjliga livskvalitet.

41  Övergången mellan tidig och sen palliativ fas kallas brytpunkt eller brytprocess.  Den måste tydliggöras – för patient och närstående samt för personal.

42  Den första brytpunkten – övergång från frisk till sjuk  Många olika brytpunkter  Oftast inte en punkt utan en process

43  I botten ett medicinskt beslut, som kan vara svårt att fatta  Före beslutet måste information inhämtas från teamet  Bör förmedlas till patient och närstående av läkare eller ss i brytpunktssamtalet

44  Beslutet skall tydligt dokumenteras liksom hur information givits

45 Det är viktigt för den sjuke, så att han/hon kan påverka sin situation Det är viktigt för de närstående så att de kan förebreda sig på det som kommer att hända Det är viktigt för oss som vårdare, eftersom vi då har ett gemensamt mål: livskvalitet

46  Livets slutskede kan därmed bli en värdefull tid och en tid av personlig utveckling.

47 Palliativ vård WHO 2002 Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom.

48 Palliativ vård Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem

49 Definition Lindrar smärta och andra plågsamma symtom Lindrar smärta och andra plågsamma symtom Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård

50 erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rödgivande samtal. tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rödgivande samtal. befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse. befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse. Palliativ vård

51 är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsamman med terapier som syftar till att förlänga livet, som cytostatika eller strålbehandling. Palliativ vård omfattar sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hans om plågsamma symtom och komplikationer. är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsamman med terapier som syftar till att förlänga livet, som cytostatika eller strålbehandling. Palliativ vård omfattar sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hans om plågsamma symtom och komplikationer.

52 Patienten är informerad om sin situation Närstående är informerade om patientens situation Patienten är smärtlindrad, VAS används vid smärta Patienten är lindrad från andra symtom Kvalitetskriterier för vård i livets slutskede

53 Det finns läkemedel i injektionsform att ge vb för smärtgenombrott, oro, illamående eller andningsbesvär Patienten behöver inte dö ensam Patienten ges möjlighet att dö på den plats hon själv önskar Närstående erbjuds samtal efter dödsfallet


Ladda ner ppt "PALLIATIV VÅRD. Målet för vården är ett annat än vi är vana vid. Vi möter en människa i en mycket utsatt situation."

Liknande presentationer


Google-annonser