Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning av utländsk utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning av utländsk utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning av utländsk utbildning
Malin Jönsson Åse Rislund Bedömning av utländsk utbildning

2 Var är vi. Validering av reell kompetens
Var är vi? Validering av reell kompetens Bedömning av utländsk utbildning För utbildningssystemet För arbetsmarknaden Komvux Arbetsförmedlingen Yrkeshögskolan Branschorganisationer Akademisk utbildning Folkbildning För utbildningsystemet För arbetsmarknaden UHR (gy) UHR (ak) UHR (yrk) Behöriga myndigheter

3 Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning ENIC-NARIC Sverige
Vi bedömer och erkänner utländska utbildningar som avslutats med examen eller motsvarande, utfärdade av erkända lärosäten, myndigheter och/eller utbildningsanordnare. Bedömningen leder till ett utlåtande där den utländska utbildningen jämförs med en svensk motsvarighet Vi bedömer gymnasial, eftergymnasial och akademisk utländsk utbildning Enheten för bedömning av akademisk utbildning Enheten för bedömning av yrkesutbildning Enheten för bedömning av gymnasial utbildning

4 Enheten för bedömning av akademisk utbildning Huvudsakliga uppdrag
Expertstöd Bedömning och erkännande av utländsk högre utbildning Enic/Naric-kontor (Contact Point) Norric-partner Kontaktpunkt för yrkeskvalifikationsdirektivet Behörig myndighet för arkitektyrket Diploma supplement Bolognasamarbete

5 Enheten för bedömning av akademisk utbildning Huvudsakliga nätverk
ENIC European Network of Information Centers Grundat av Europarådet + UNESCO stärka akademiskt erkännande inom EU samt implementera Lissabonkonventionen Huvudsyftet är att ge information om: erkännande av utländsk utbildning, landets utbildningssystem, studier utomlands ENIC-NARIC Officiell hemsida NARIC National Academic Recognition Information Centers Startat av Europarådet för att stärka akademiskt erkännande inom EU Huvudsyfte: akademiskt erkännande av examina och enstaka kurser inom EU för att främja rörligheten inom EU för både studenter, forskare och lärare NARIC - Naric-kontoren inrättades av Europarådet (European Comission) (1984) för att underlätta erkännande av utb. mellan medlemsstaterna Högskoleverkets avdelning för bedömning av utländsk utbildning fick uppgiften att vara Sveriges Enic-Naric kontor 1995 Huvudsyfte: akademiskt erkännande av examina och enstaka kurser inom EU för att främja rörligheten inom EU för både studenter, forskare och lärare ENIC - Enic nätverket grundades 1994 av Europarådet + Unesco, Kontoren ska underlätta erkännande och rörlighet mellan länderna genom att ge information om om erkännandeprocessen i landet Landets utbildningssystem Information om utlandsstudier och mobilitet The Charter - In June 2004 the two networks adopted the Joint ENIC NARIC Charter which was approved by the Lisbon Recognition Convention Committee.

6 nätverk forts… NORRIC Nordic National Recognition Information Centres
Nordiskt nätverk med medlemmar från de nordiska ENIC-NARIC- kontoren (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island) Startat 2003 “Restricted Area” för informationsutbyte, gemensamma studieresor, workshops, heads träffas,

7 Styrdokument Högskolelagen
Den lag som reglerar högskolor och universitet i Sverige som har stat, kommun eller landsting som huvudman. Högskoleförordningen En av Sveriges regering beslutade förordning som är underordnad högskolelagen och stiftad av riksdagen Lissabonkonventionen Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. Beskriver bl.a. principer om ömsesidigt akademiskt erkännande (ca 55 länder ) EAR-manualen En sammanfattning gällande tillämpning av Lissabonkonv. och dess stödtexters beskrivning av hur erkännande och bedömning av utländsk akademisk utbildning bör gå till i praktiken

8 Alla bedömningar… … baseras på utbildningsdokumenten; diplom, ämnesförteckning och liknande Utlåtandet är en vägledning för arbetsgivare, eller om det gäller gymnasieutbildning, för studie- och yrkesvägledare vid planering av vidare studier. Av utlåtandet framgår om den utländska utbildningen motsvarar nivån och har jämförbart syfte som en svensk examen. På baksidan av utlåtandet finns information för att lättare förstå utlåtandet.

9 Bedömning av utländsk akademisk utbildning
Vi granskar dokumenten och bedömer deras äkthet, kontrollerar att lärosätet är erkänt i utbildningslandet, ser till syftet med utbildningen och vad den förbereder för, utreder utbildningens nivå i det utländska utbildningssystemet (grund- eller avancerad nivå, påbyggnadsutbildning eller forskarnivå), och slutligen så utfärdar vi ett utlåtande över vilken svensk examen utbildningen motsvarar.

10 Bedömning av utländsk akademisk utbildning
I första hand jämförs utbildningen med en svensk examen. I vissa fall finns ingen motsvarande examen i den svenska examensordningen eller så finns det väsentliga skillnader mellan utbildningarnas innehåll, syfte, nivå eller omfattning. Då kan utbildningen i undantagsfall erkännas som motsvarande X års studier på grundnivå, avancerad nivå eller på forskarnivå.

11 + följebrev till sökanden med utbildningsanpassat innehåll till arbetsgivaren med beskrivning av metodik och syfte.

12 Statistik 2014 Inkommande Avgjorda 2013 2014 Ändring 2012
skilln 2012/14 skilln 13/14 Kvot 2014 Gym (230U) 6 074 8 363 37,7% 5 224 5 104 8 357 60,0% 63,7% 100 Ak (322) 6 642 7 729 16,4% 5 636 4 379 7 947 41,0% 81,5% 103 YH (326) 1 380 1 909 38,3% 1 000 421 1 645 64,5% 290,7% 86 Totalt 14 096 18 001 27,7% 11 860 9 904 17 949 51,3% 81,2% Förklaring Kvot: För varje 100 ärenden som kommer in så avslutas X antal. Skol (323) 1 228 1 193 -2,9% 785 1 266 1 136 44,7% -10,3% 95 Intyg och kompl (325) 510 312 -38,8% 183 364 396 116,4% 8,8% 127 Intyg behörighet (240U) 22 54 145,5% 28 18 47 67,9% 161,1% 87 Godtagbar stand. (324) 425 482 13,4% 430 416 473 10,0% 13,7% 98 16 281 20 042 23,1% 13 286 11 968 20 001 50,5% 67,1%

13 Bedömning av akademisk utbildning
Akademiska enheten tog 2014 emot ansökningar från ca 150 olika länder, och utfärdade ca utlåtanden 2013 – ansökningar (3 100 utlåtanden) 2012 – ansökningar (4 030 utlåtanden) 2011 – ansökningar (3 900 utlåtanden) 2010 – ansökningar (3 670 utlåtanden) 2009 – ansökningar (2 690 utlåtanden) 2008 – ansökningar (2 900 utlåtanden) 2007 – ansökningar (2 450 utlåtanden) Prognos för 2015 – över 8000 ansökningar!

14 Som ett helt universitet!

15 Största länderna (över 100 ansökningar/år) 2012-2013-2014
Syrien 107 – 584 – 1687 (ökade 189% mellan !) Iran 361 – 447 – 469 Irak 502 – 439 – 391 Ryssland 329 – 287 – 295 Polen 215 – 246 – 284 Ukraina 167 – 168 – 225 Storbritannien 191 – 228 – 224 USA 200 – 210 – 215 Rumänien 171 – 180 – 196 Grekland 105 – 149 – 154 Thailand 128 – 144 – 144 Egypten 112 – 101 – 141 Pakistan 119 – 167 – 140 Indien 115 – 155 – 139 Kina 140 – 165 – 132

16 Arbetsmarknaden

17 Samverkan arbetsmarknad
Samarbete inom ramen för Nationell matchning/Arbetsförmedlingen Samverkan inom ramen för AFs regeringsuppdrag att Utveckla metoderna för och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens Nationellt forum för validering och valideringskartläggning Effektstudie av utlåtanden Företagskontakter

18 Samverkan framöver Fortsatt dialog med AF om internutbildning av etableringshandläggare Snabbspår Webbverktyg för arbetsgivare Webbansökan Utveckla information till sökande och arbetsgivare

19 Effektstudien

20 Uppdraget enligt Regleringsbrev
Utvärdera och analysera effekten och användningen av utlåtanden avseende utländsk högskoleutbildning som kvinnor och män kan få Även beakta om utlåtandet fyller syftet att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden Uppdraget ska avse bedömningar utförda de senaste 5 åren. UHR har valt perioden Utvärderingen ska göras ur såväl ett arbetsgivarsperspektiv som ett individperspektiv uppdelat på vistelsetid i Sverige Delrapport lämnades 31 okt 2013, slutrapport den 4 december

21 Tre delstudier ska visa på effekt och användning
Registerstudien Utfall på arbetsmarknaden. Jämförelse mellan de som har ett utlåtande respektive inte har; arbete eller ej, utbildningskrav på arbetet, tid till arbete Enkät till de som fått utlåtanden Individens perspektiv. Om/hur har de använt utlåtandena, var de till hjälp, hur upplever man arbetsgivarens intresse, vad är problematiskt? Många öppna kommentarer.   Enkät till Sveriges arbetsgivare Arbetsgivarperspektivet. Känner de till bedömningsfunktionen, har de sett ett utlåtanden från HSV/UHR, hade utlåtandet någon betydelse i samband mer rekrytering? Vad önskar de sig mer i ett utlåtande och rent generellt? Vad är viktigt när en utländsk sökande får respektive inte får ett arbete?

22 Registerstudie Statistisk undersökning baserad på SCB-data för dem som fått ett utlåtande och för en jämförbar kontrollgrupp med utländsk akademisk utbildning men utan bedömning. Underlättas inträdet på arbetsmarknaden? Matchningsvariabler: Demografiska variabler som ålder, kön, vistelsetid i Sverige samt grund för bosättning. Utbildningsvariabler som utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Arbete eller ej, utbildningskrav i yrket. Drygt individer med i fall respektive kontrollgruppen

23 Registerstudien - hur vi skattar hur det går på arbetsmarknaden
Arbete – ej arbete, ett och tre år efter utlåtande Utbildningskrav i yrket ett och tre år efter utlåtandet. Utbildningskrav/kvalifikationsnivå på arbetet uppdelat i tre grupper; arbete som kräver längre eftergymnasial utbildning, arbete som kräver eftergymnasial utbildning respektive arbete som inte kräver eftergymnasial utbildning Tid till arbete från ”ej i arbete” Tid till arbete som kräver eftergymnasial utbildning, från att inte har arbetat eller haft ett arbete som inte kräver eftergymnasial utbildning

24 Det finns en relation mellan utlåtande och bättre utfall på arbetsmarknaden
De utrikes utbildade personerna som hade ett utlåtande från HSV förvärvsarbetade i högre grad än kontrollgruppen De har också i högre grad arbeten som kräver eftergymnasial utbildning Relation snarare än effekt….

25 De kommer snabbare i arbete och kvalificerat arbete
Ett vanligt samhällsekonomiskt mått för kostnad på frånvaro på arbetsmarknaden är att mäta tid till arbete. Vi har mätt tid till arbete och tid till arbete som kräver eftergymnasial utbildning. Personer med ett utlåtande över sin utländska högskoleutbildning kommer både snabbare i arbete och i arbete med som kräver eftergymnasial utbildning än kontrollindividerna.

26 Enkät till sökande: Hur har du använt utlåtandet? Flera svar är möjliga

27 Enkät till sökande: På vilket sätt var utlåtandet till hjälp?
Ett mått på ”effekten” i ett individperspektiv Drygt hälften av respondenterna tyckte att utlåtandet hade varit till hjälp i de tre vanligaste användningsområdena; söka arbete, planera och fortsatta studier Kvinnorna tyckte generellt sett att utlåtandet hade varit till större hjälp I de övriga användningsområdena upplevdes nyttan mindre.

28 Enkät till arbetsgivare: Drygt hälften känner till myndighetens uppdrag och var fjärde har sett ett utlåtande 60 procent av arbetsgivarna visste att det finns en myndighet med uppdrag att bedöma utländsk högskoleutbildning 25 procent av respondenterna har sett ett utlåtande från HSV/UHR och två tredjedelar av dem angav att utlåtandet har haft stor eller viss betydelse för beslutet att anställa någon. Vilken betydelse har utlåtandet? Det tycks i första hand ge trygghet och tydlighet, i andra hand ligga till grund särskilda beslut om anställningsform, tjänstebenämning eller lönenivå.

29 Vad ledde till att en utländsk akademiker fick en tjänst hos er
Vad ledde till att en utländsk akademiker fick en tjänst hos er? (2=stor, 1 = viss och 0 = ingen betydelse)

30 Av betydelse när en utrikes högskole-utbildad inte får tjänst (2=stor, 1 = viss och 0 = ingen betydelse)

31 Sammanfattningsvis Registerstudien visar att det går bättre för de utländska akademikerna som har ett utlåtande. ”Effekt” av utlåtandet? Personerna anger själva att de använder utlåtandet och tycker i stor utsträckning att det är till hjälp. Många arbetsgivarna känner till att det finns en myndighet som bedömer utländska utbildningar Var fjärde arbetsgivare har sett ett utlåtande. De anger att det haft betydelse vid rekrytering genom att ge trygghet och tydlighet. De vill dock gärna vet exakt vilken svensk utbildning som motsvarar. Trots det relativt bättre utfallet är de som har fått ett utlåtande frustrerade. Framkommer inte minst i de öppna kommentarerna…..

32 Sammanfattningsvis i det större perspektivet
Det går bättre för de akademiker som har ett utlåtande över sin utländska högskoleutbildning än för de som inte har ett utlåtande, men de är trots detta frustrerade. Svårt att få arbete som överensstämmer med utbildningen Det stora perspektivet, utrikes födda har det svårare på arbetsmarknaden. Även om utlåtandet fyller sin funktion, är andra saker viktigare.

33 Rekommendationer och avsikter
UHR ska undersöka möjligheten att anpassa utlåtandet efter det breda användandet. Och när inte det går, tydligt informera om vad som kommer att finnas/inte finnas i det. UHR ska informera arbetsgivare om utlåtanden, fortsätta samarbeta med Arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledare m.fl. Regeringen; säkerställa samlad vägledning om studier och arbete, tydliggöra myndigheters ansvar och ytterligare krav på samarbeten i integrationskedjan. Verka för förbättrad/yrkesinriktad svenskundervisning, ökade kontaktmöjligheter (praktik, jobbmatchning), kompletterande utbildningar för utländska akademiker. Arbetsgivare; fortsätta utveckla kontaktytor, se vilken resurs som finns i de personer som kommer till Sverige med en utländsk högskoleutbildning.

34 Våra/era verktyg

35 Bedömningsportal och Bedömningshandbok
Bedömningsportalen Användarnamn och lösenord behövs, gå in på: https://hsv.uhr.se/utlandskutbildning/nyanvanda re Bedömningshandboken https://bedomningshandboken.uhr.se/Utlandska /Lander Sökdatabasen (akademisk utbildning) utbildning/Utlandsk-utbildning/Arbeta-i- Sverige/Sok-tidigare-utlatanden/Sok-tidigare- utlatanden/

36 Nyhet! Webbansökan!


Ladda ner ppt "Bedömning av utländsk utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser