Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur FRISK LUFT UTOMHUS REGN DAGSLJUS SOL DOFTER SMAKER BLOMMOR HIMMEL TRÄD FÅGELSÅNG FÄRGER GRÖNSKA VINDSLAG DROPPAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur FRISK LUFT UTOMHUS REGN DAGSLJUS SOL DOFTER SMAKER BLOMMOR HIMMEL TRÄD FÅGELSÅNG FÄRGER GRÖNSKA VINDSLAG DROPPAR."— Presentationens avskrift:

1 LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur FRISK LUFT UTOMHUS REGN DAGSLJUS SOL DOFTER SMAKER BLOMMOR HIMMEL TRÄD FÅGELSÅNG FÄRGER GRÖNSKA VINDSLAG DROPPAR MINNEN UPPLEVELSER SJÄLVSTÄNDIGHET FUNKTIONER HÄLSA VÄLBEFINNANDE 2015-05-19VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Västernorrland

2 Bakgrund, tidsplan och budget BAKGRUND -Folkhälsopolitiskt program -Trygghets- och säkerhetsprogram -Miljö- och energistrategi -Naturvårdsprogram -Årets friluftskommun 2011 -Öppna jämförelser 2012 TIDSPLAN Hösten 2013  Vintern 2014 BUDGET 386 000 kr från NATURVÅRDSVERKET (LONA-medel) 772 000 kr totala kostnaden för projektet (LONA-medel + kommunen) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

3 Ökad medborgarnytta i den kommunala verksamheten genom att förbättra förutsättningarna till utevistelse i sunda och säkra miljöer för målgrupper inom välfärdsförvaltningens särskilda boenden och LSS-boenden. Ökat användande av närnatur/utemiljöer kring kommunens särskilda boenden och LSS-boenden, vilket på lång sikt ger en förbättrad sammantagen hälsa för målgrupperna. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Syften

4 Projektmål Åtgärd 1: Inventering Det finns en mall för inventering och bedömning av särskilda boendens och LSS-boendens närnatur/utemiljöers hälsofrämjande kvaliteter. Det finns en sammanfattad inventering för kommunens 48 särskilda boendens närnatur/utemiljö som redovisar åtgärds- och utvecklingsbehov med förbättrings-/prioriteringsförslag att beakta inför budget-/verksamhetsplanering. Resultatet är presenterat för och överlämnat till ansvariga politiker, projektägaren och andra berörda tjänstemän. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

5 Projektmål Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjning Utbildningsinsatser med fokus utevistelse/fysisk aktivitet i närnatur- miljö och hälsa för målgrupperna äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning, har genomförts för ca 120 personal som ska fungera som ambassadörer bland sina medarbetare på respektive arbetsplats. Implementeringsmall framtagen och förmedlad till ambassadörerna för deras fortsatta arbete på respektive arbetsplats med implementering av ny/påmind kunskap och motivation om värdet av brukarnas utevistelse. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

6 Medverkande yrkesgrupper Folkhälsoutvecklare Enhetschefer vård- och omsorg och LSS Fastighetsförvaltare Parkingenjör Utvecklingsledare skola Tillgänglighetsstrateg Friluftsstrateg Biolog Personal, ambassadörer Aktivitetsledare VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

7 Åtgärd 1: Inventering VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Pilotinventering

8 Information från boendechefer och ambassadörerna utifrån arbetsplatssamtal inför inventeringen. Brukarmedverkan ansvarar personalen för. Intervju med boendechef och personal ”på plats” vid inventeringstillfället Inventeringsmallen för bedömning av kvaliteter i utemiljön/närmiljön Foton VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Inventeringens delar

9 Inventeringsmall VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Färgbedömning

10 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Bedömningspunkter*GRÖNGULORANGERÖDSäkerhetsrisk 1. Entréer 2. Gårdens storlek 3. Fysisk utformning av gården 4. Inhägnad/staket, grind 5. Gångunderlag 6. Belysning 7. Buller 8. Sittplatser 9. Samlingsplatser och uteplatser 10. Träd, växtlighet, odlingar och planteringar 11. Aktivitetsytor 12. Skyltning och information 13. Ytans användbarhet vinterhalvåret 14. Skick, skötsel, underhåll 15. Övrigt utbud (ex. djur, kultur, tradition) 16. Trygghet 17. Attraktivitet 18. Tillgänglighet till omgivande områden och platser i samhället 19. Tillgänglighet till omgivande naturområden * Bedömning sker utifrån aspekterna tillgång, tillgänglighet, användbarhet, trygghet, säkerhet, attraktivitet.

11 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN IDENTIFIERING AV DIREKTA SÄKERHETSRISKER:  ex. trasigt staket Rapporteringsmall

12 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN BedömningspunkterFärg och poängKommentarer 1. EntréerORANGEXX 2. Gårdens storlekGRÖN 3. Fysisk utformning av gårdenRÖD 4. Inhägnad/staket, grindRÖD 5. GångunderlagGRÖN 6. BelysningORANGE 7. BullerGUL 8. SittplatserORANGE 9. Samlingsplatser, uteplatserORANGE 10. Träd, växtlighet, odlingar, planteringarORANGE 11. AktivitetsytorORANGE 12. Skyltning, informationORANGE 13. Ytans användbarhet vinterhalvåretRÖD 14. Skick, skötsel, underhållRÖD 15. Övrigt utbudRÖD 16. TrygghetGUL 17. AttraktivitetRÖD 18. Tillgänglighet (samhälle)RÖD 19. Tillgänglighet (natur)RÖD Total poäng17 0-4=15-10=211-16=317-22=423-28=5 29-34=635-40=741-46=847-52=953-57=10 Den övergripande bedömningen görs genom att addera färgernas poäng och sedan se efter var den totala summan hamnar på skalan enligt kategoriseringen nedan. 0-4 poäng=betyg 1 osv.

13 24 LSS-boenden inventerade 1 daglig verksamhet inventerad 23 Vård- och omsorgsboenden (inkl. servicehus) inventerade VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Inventeringsresultat OBS: Varje inventering är en ögonblicksbild. En del behov kan ha åtgärdats redan/nya behov kan ha tillkommit. Tre olika inventerare under projekttiden

14 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsboendenPoäng (skala 0-10) Rönnens vård- och omsorgsboende (pilot)9 Arnäsgårdens vård- och omsorgsboende7 Sörängets servicehus7 Bjästagårdens vård- och omsorgsboende Lingården7 Björkhems vård- och omsorgsboende7 Bjästagårdens vård- och omsorgsboende6 Björnaborgs vård- och omsorgsboende6 Båtmanstorpets vård- och omsorgsboende6 Fyrklöverns servicehus6 Mogårns vård- och omsorgsboende6 Sörängets vård- och omsorgsboende6 Prästbordets vård- och omsorgsboende6 Rosenborgs Servicehus6 Myrtengårdens vård- och omsorgsboende (pilot)6 Bjästagårdens servicehus5 Lingbos vård- och omsorgsboende (pilot)5 Valla vård- och omsorgsboende5 Husums vård- och omsorgsboende (pilot)4 Lejonbackens vård- och omsorgsboende4 Sidensjögårdens vård- och omsorgsboende4 Sundhems servicehus4 Örnsköldsgårdens vård- och omsorgsboende4 Sörgårdens vård- och omsorgsboende (pilot)2

15 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN LSS-boendenPoäng (skala 0-10) Bonäsets gruppbostad Bonässund8 Lantgår’n i Västerhus, daglig verksamhet och gruppbostad8 Blå lagunens gruppbostad Köpmanholmen7 Gene servicebostad7 Hatthyllans gruppbostad Domsjö7 Skogsgatans korttidshem, Örnsköldsvik7 Sörbyvägen 5 och 13 servicebostäder, Örnsköldsvik7 Vallens gruppbostad, Arnäsvall7 Bryggans gruppbostad6 Järvstagatan 1 gruppbostad, Örnsköldsvik6 Klippans gruppbostad, Örnsköldsvik6 Matrosens Gruppbostad, Järved6 Sälgens gruppbostad, Örnsköldsvik6 Järvhaga gruppbostad, Örnsköldsvik5 Järvstagatan 14 gruppbostad, Örnsköldsvik5 Lilla Nötis, Domsjö5 Nötbolandets gruppbostad, Domsjö5 Sörbyvägen 14 gruppbostad och korttidsboende, Örnsköldsvik5 Durra gruppbostad Domsjö4 Storbönninga gruppbostad, Bredbyn4 Nytorgsgatans gruppbostad, Örnsköldsvik4 Vegas gruppbostad, Örnsköldsvik4 Esplanadens gruppbostad3 Solens gruppbostad, Mellansel (pilot)3

16 Förslag till miniminivå bearbetas Tillräcklig belysning – att kunna se ut och vistas ute vid skymning. Staket – om verksamheten behöver det. Gångvägar ska vara tillgängliga för personer med gånghjälpmedel ex. rullstol, rollator och det ska finnas sittplatser med jämna mellanrum efter gångvägarna. Möjlighet att kunna vistas ute även vintertid. Uteplats som är funktionsduglig för målgruppen med anpassade utemöbler ska finnas. Även möjlighet till skugga ska finnas t ex. skuggträd/parasoll. Sinnesstimulans i form av tillgänglig växtlighet som stimulerar flera sinnen genom att vara ätbar, variationsrik och ett kontinuerligt underhåll. Plats för aktivitet/tradition/minnen. Även fågelbord ska finnas. Övrigt önskvärt Grillring/-plats, planteringslådor, hönsgård, vattenspel, karta /info på tillgänglig närnatur intill boendena som friluftsområden, fiskeplatser, parker m.m. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

17

18

19 Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjning 1 utbildningsdag våren 2014 för 2 personal/boende (ca 100 ambassadörer/aktivitetsledare) ½ dag hösten 2014 ½ dag januari 2015 Implementeringsmall ger förutsättningar att fortsätta arbetet på arbetsplatserna Enkätundersökning och uppföljning på Örnkom Gäller samtlig vårdpersonal (enhetschefer, aktivitetsledare, daglig verksamhet) Nuläge v.21-22 (2014) Efterläge (ht 2015) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

20 Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats 4-5 juni Anna Bengtsson Universitetsadjunkt doktorand SLU Lillian Lavesson Sjukgymnast ergonom SLU Alnarp VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Miljön som grund för fysisk återhämtning - effekter på läkemedelsbehov, sömn, matlust... Miljön som grund för kognitiv återhämtning - effekter på minne, ror, orientering, Kvaliteter - variation, omväxling och stimulans Orientering och trygghet – ”säker men inte instängd” Lustfyllda och meningsfulla aktiviteter Kultur och minnen – sinnlig njutning Vem är den boende? Livsberättelser

21 2012-09-17VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

22

23 Ambassadörernas HEMUPPGIFT: 1. Testa ett valfritt sätt för att fånga någon brukares livsberättelse, och/eller gör något nytt som du inte gjort förut utomhus tillsammans med en eller flera brukare. 2. Reflektera kring det du gjort med att t.ex. - skriva några rader - eller ta några bilder med några korta kommentarer - eller spela in en kort film med några korta kommentarer Dokumentation av alla inslag

24 ”Gräsfika” vid Sidensjögården I början av julimånad, innan den heta värmeböljan kom, pratade vi personal ihop oss om att ha "gräsfika” kl 14. Vi har haft det förr också, men inte med de boende som var på kortids nu. Vi lyft ner bord & stolar på gräsmattan under dom stora härliga björkarna som fladdrade med sitt vackra lövverk. Vi bjöd på läskande kall päronsoppa i vackra vinglas och kaffe och kaka. En av de boende berättar när vi sitter där att hon saknar sin kyrkokör, som hon vanligtvis är med och sjunger i. Jag frågar om dom vill sjunga allsång och sagt och gjort. Hämtar sånghäften och vi sjunger tillsammans.

25 "Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin".... Alla strålar som solar och vi sitter länge kvar och njuter. ☀ /Paulina

26

27 Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats 1-2 sept Jane Lindell-Ljunggren Förändringskonsult från TV-serien ”Sveriges bästa äldreboende” driver vård- och omsorgsboendet Hattstugan (Gotland) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN 1 sept Utbildning/ inspiration för 50 enhetschefer Att vara en LEDARE som möjliggör ökat välbefinnande bland brukare och personal Framgångsfaktorer för förändringarbete Medarbetarskap med tillit som kultur Vad krävs för varaktig förändring som ger vinster i form av hälsa och ekonomi? 2 sept Utbildning för ca 100 naturambassadörer Uppdraget som naturambassadör Vad är viktigt för de som ska leva sitt resterande liv där? För VEM och VAD är vi till för? Vem frågar den äldre om resurser, delaktighet och vilja? Hur skapar vi en meningsfull vardag genom att fånga stunden? Medarbetare är vår största tillgång - nyckel till framgång Vad ger oss arbetsglädje?

28 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Delar av projektgruppen har eftersnack med Jane (åtgärd 2 projektgrupp: utvecklingsledare bildning, friluftsintendent, parkingenjör, biolog, tillgänglighetsrådgivare, enhetschef, folkhälsoutvecklare)

29 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN 28, 30 jan Birgitta Edin-Westman, Ann-Sofie Sjölund Folkhälsoutvecklare och projektledare LONA-projekt Kunskap och känsla i närnatur Nätverks- och uppföljningsträff enhetschefer, ambassadörer:  Handlingsplan utifrån mall  Roller: chef - ambassadör – medarbetare  Implementering  Framgångsfaktorer - chef/ledare går före - delaktighet i arbetsgruppen - tillåtande klimat  Bibehålla nätverk av ambassadörer Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats 3 Pågående process  LEAN-arbete

30 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

31 FYSISK MILJÖ Skapa strategi för prioriteringar och föreslagna åtgärder i utemiljöer – långsiktigt ! Skapa optimal ansvarsfördelning av gäller skötsel av utemiljöer – vem gör vad? Rätt kompetens Vid budgetering av nybyggnationer - avsätt X % kr till utemiljö ARBETSSÄTT  AMBASSADÖRER och ENHETSCHEFER : förändringsarbetet: Implementering – uppföljning – vidmakthållande  Skötselansvariga – kunskap och förståelse för sin roll ARBETA FRAMÅT

32 Ansökning LONA del 3 för år 2015 Miljö och människa – i närnatur VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN  MILJÖ -PROJEKTERING analys - kostnadsförslag – prioritering -Påbörja konkreta åtgärder  MÄNNISKA -Vidmakthålla NÄTVERK för naturambassadörer


Ladda ner ppt "LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur FRISK LUFT UTOMHUS REGN DAGSLJUS SOL DOFTER SMAKER BLOMMOR HIMMEL TRÄD FÅGELSÅNG FÄRGER GRÖNSKA VINDSLAG DROPPAR."

Liknande presentationer


Google-annonser