Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur"— Presentationens avskrift:

1 LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur
FRISK LUFT UTOMHUS REGN DAGSLJUS SOL DOFTER SMAKER BLOMMOR HIMMEL TRÄD FÅGELSÅNG FÄRGER GRÖNSKA VINDSLAG DROPPAR MINNEN UPPLEVELSER SJÄLVSTÄNDIGHET FUNKTIONER HÄLSA VÄLBEFINNANDE Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Västernorrland VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

2 Bakgrund, tidsplan och budget
Folkhälsopolitiskt program Trygghets- och säkerhetsprogram Miljö- och energistrategi Naturvårdsprogram Årets friluftskommun 2011 Öppna jämförelser 2012 TIDSPLAN Hösten 2013  Vintern 2014 BUDGET kr från NATURVÅRDSVERKET (LONA-medel) kr totala kostnaden för projektet (LONA-medel + kommunen) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

3 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Syften Ökad medborgarnytta i den kommunala verksamheten genom att förbättra förutsättningarna till utevistelse i sunda och säkra miljöer för målgrupper inom välfärdsförvaltningens särskilda boenden och LSS-boenden. Ökat användande av närnatur/utemiljöer kring kommunens särskilda boenden och LSS-boenden, vilket på lång sikt ger en förbättrad sammantagen hälsa för målgrupperna. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

4 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Projektmål Åtgärd 1: Inventering Det finns en mall för inventering och bedömning av särskilda boendens och LSS-boendens närnatur/utemiljöers hälsofrämjande kvaliteter. Det finns en sammanfattad inventering för kommunens särskilda boendens närnatur/utemiljö som redovisar åtgärds- och utvecklingsbehov med förbättrings-/prioriteringsförslag att beakta inför budget-/verksamhetsplanering. Resultatet är presenterat för och överlämnat till ansvariga politiker, projektägaren och andra berörda tjänstemän. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

5 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Projektmål Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjning Utbildningsinsatser med fokus utevistelse/fysisk aktivitet i närnatur-miljö och hälsa för målgrupperna äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning, har genomförts för ca 120 personal som ska fungera som ambassadörer bland sina medarbetare på respektive arbetsplats. Implementeringsmall framtagen och förmedlad till ambassadörerna för deras fortsatta arbete på respektive arbetsplats med implementering av ny/påmind kunskap och motivation om värdet av brukarnas utevistelse. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

6 Medverkande yrkesgrupper
Folkhälsoutvecklare Enhetschefer vård- och omsorg och LSS Fastighetsförvaltare Parkingenjör Utvecklingsledare skola Tillgänglighetsstrateg Friluftsstrateg Biolog Personal, ambassadörer Aktivitetsledare VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

7 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Åtgärd 1: Inventering Pilotinventering VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

8 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Inventeringens delar Information från boendechefer och ambassadörerna utifrån arbetsplatssamtal inför inventeringen. Brukarmedverkan ansvarar personalen för. Intervju med boendechef och personal ”på plats” vid inventeringstillfället Inventeringsmallen för bedömning av kvaliteter i utemiljön/närmiljön Foton VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

9 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Inventeringsmall Färgbedömning VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

10 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Bedömningspunkter* GRÖN GUL ORANGE RÖD Säkerhetsrisk 1. Entréer 2. Gårdens storlek 3. Fysisk utformning av gården 4. Inhägnad/staket, grind 5. Gångunderlag 6. Belysning 7. Buller 8. Sittplatser 9. Samlingsplatser och uteplatser 10. Träd, växtlighet, odlingar och planteringar 11. Aktivitetsytor 12. Skyltning och information 13. Ytans användbarhet vinterhalvåret 14. Skick, skötsel, underhåll 15. Övrigt utbud (ex. djur, kultur, tradition) 16. Trygghet 17. Attraktivitet 18. Tillgänglighet till omgivande områden och platser i samhället 19. Tillgänglighet till omgivande naturområden * Bedömning sker utifrån aspekterna tillgång, tillgänglighet, användbarhet, trygghet, säkerhet, attraktivitet. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

11 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Rapporteringsmall IDENTIFIERING AV DIREKTA SÄKERHETSRISKER: ex. trasigt staket VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

12 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Bedömningspunkter Färg och poäng Kommentarer 1. Entréer ORANGE XX 2. Gårdens storlek GRÖN 3. Fysisk utformning av gården RÖD 4. Inhägnad/staket, grind 5. Gångunderlag 6. Belysning 7. Buller GUL 8. Sittplatser 9. Samlingsplatser, uteplatser 10. Träd, växtlighet, odlingar, planteringar 11. Aktivitetsytor 12. Skyltning, information 13. Ytans användbarhet vinterhalvåret 14. Skick, skötsel, underhåll 15. Övrigt utbud 16. Trygghet 17. Attraktivitet 18. Tillgänglighet (samhälle) 19. Tillgänglighet (natur) Total poäng 17 Den övergripande bedömningen görs genom att addera färgernas poäng och sedan se efter var den totala summan hamnar på skalan enligt kategoriseringen nedan. 0-4 poäng=betyg 1 osv. 0-4=1 5-10=2 11-16=3 17-22=4 23-28=5 29-34=6 35-40=7 41-46=8 47-52=9 53-57=10 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

13 Inventeringsresultat
Tre olika inventerare under projekttiden 24 LSS-boenden inventerade 1 daglig verksamhet inventerad 23 Vård- och omsorgsboenden (inkl. servicehus) inventerade OBS: Varje inventering är en ögonblicksbild. En del behov kan ha åtgärdats redan/nya behov kan ha tillkommit. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

14 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Vård- och omsorgsboenden Poäng (skala 0-10) Rönnens vård- och omsorgsboende (pilot) 9 Arnäsgårdens vård- och omsorgsboende 7 Sörängets servicehus Bjästagårdens vård- och omsorgsboende Lingården Björkhems vård- och omsorgsboende Bjästagårdens vård- och omsorgsboende 6 Björnaborgs vård- och omsorgsboende Båtmanstorpets vård- och omsorgsboende Fyrklöverns servicehus Mogårns vård- och omsorgsboende Sörängets vård- och omsorgsboende Prästbordets vård- och omsorgsboende Rosenborgs Servicehus Myrtengårdens vård- och omsorgsboende (pilot) Bjästagårdens servicehus 5 Lingbos vård- och omsorgsboende (pilot) Valla vård- och omsorgsboende Husums vård- och omsorgsboende (pilot) 4 Lejonbackens vård- och omsorgsboende Sidensjögårdens vård- och omsorgsboende Sundhems servicehus Örnsköldsgårdens vård- och omsorgsboende Sörgårdens vård- och omsorgsboende (pilot) 2 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

15 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
LSS-boenden Poäng (skala 0-10) Bonäsets gruppbostad Bonässund 8 Lantgår’n i Västerhus, daglig verksamhet och gruppbostad Blå lagunens gruppbostad Köpmanholmen 7 Gene servicebostad Hatthyllans gruppbostad Domsjö Skogsgatans korttidshem, Örnsköldsvik Sörbyvägen 5 och 13 servicebostäder, Örnsköldsvik Vallens gruppbostad, Arnäsvall Bryggans gruppbostad 6 Järvstagatan 1 gruppbostad, Örnsköldsvik Klippans gruppbostad, Örnsköldsvik Matrosens Gruppbostad, Järved Sälgens gruppbostad, Örnsköldsvik Järvhaga gruppbostad, Örnsköldsvik 5 Järvstagatan 14 gruppbostad, Örnsköldsvik Lilla Nötis, Domsjö Nötbolandets gruppbostad, Domsjö Sörbyvägen 14 gruppbostad och korttidsboende, Örnsköldsvik Durra gruppbostad Domsjö 4 Storbönninga gruppbostad, Bredbyn Nytorgsgatans gruppbostad, Örnsköldsvik Vegas gruppbostad, Örnsköldsvik Esplanadens gruppbostad 3 Solens gruppbostad, Mellansel (pilot) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

16 Förslag till miniminivå bearbetas
Tillräcklig belysning – att kunna se ut och vistas ute vid skymning. Staket – om verksamheten behöver det. Gångvägar ska vara tillgängliga för personer med gånghjälpmedel ex. rullstol, rollator och det ska finnas sittplatser med jämna mellanrum efter gångvägarna. Möjlighet att kunna vistas ute även vintertid. Uteplats som är funktionsduglig för målgruppen med anpassade utemöbler ska finnas. Även möjlighet till skugga ska finnas t ex. skuggträd/parasoll. Sinnesstimulans i form av tillgänglig växtlighet som stimulerar flera sinnen genom att vara ätbar, variationsrik och ett kontinuerligt underhåll. Plats för aktivitet/tradition/minnen. Även fågelbord ska finnas. Övrigt önskvärt Grillring/-plats, planteringslådor, hönsgård, vattenspel, karta /info på tillgänglig närnatur intill boendena som friluftsområden, fiskeplatser, parker m.m. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

17 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

18 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

19 Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats
Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjning 1 utbildningsdag våren för 2 personal/boende (ca 100 ambassadörer/aktivitetsledare) ½ dag hösten 2014 ½ dag januari 2015 Implementeringsmall ger förutsättningar att fortsätta arbetet på arbetsplatserna Enkätundersökning och uppföljning på Örnkom Gäller samtlig vårdpersonal (enhetschefer, aktivitetsledare, daglig verksamhet) Nuläge v (2014) Efterläge (ht 2015) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

20 Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats
4-5 juni Anna Bengtsson Universitetsadjunkt doktorand SLU Lillian Lavesson Sjukgymnast ergonom SLU Alnarp Miljön som grund för fysisk återhämtning - effekter på läkemedelsbehov, sömn, matlust... Miljön som grund för kognitiv återhämtning - effekter på minne, ror, orientering, Kvaliteter - variation, omväxling och stimulans Orientering och trygghet – ”säker men inte instängd” Lustfyllda och meningsfulla aktiviteter Kultur och minnen – sinnlig njutning Vem är den boende? Livsberättelser VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

21 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

22 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

23 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Ambassadörernas HEMUPPGIFT: 1. Testa ett valfritt sätt för att fånga någon brukares livsberättelse, och/eller gör något nytt som du inte gjort förut utomhus tillsammans med en eller flera brukare. 2. Reflektera kring det du gjort med att t.ex. - skriva några rader - eller ta några bilder med några korta kommentarer - eller spela in en kort film med några korta kommentarer Dokumentation av alla inslag VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

24 ”Gräsfika” vid Sidensjögården
I början av julimånad, innan den heta värmeböljan kom, pratade vi personal ihop oss om att ha "gräsfika” kl 14. Vi har haft det förr också, men inte med de boende som var på kortids nu. Vi lyft ner bord & stolar på gräsmattan under dom stora härliga björkarna som fladdrade med sitt vackra lövverk. Vi bjöd på läskande kall päronsoppa i vackra vinglas och kaffe och kaka. En av de boende berättar när vi sitter där att hon saknar sin kyrkokör, som hon vanligtvis är med och sjunger i.  Jag frågar om dom vill sjunga allsång och sagt och gjort. Hämtar sånghäften och vi sjunger tillsammans. 

25 "Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin"....
Alla strålar som solar och vi sitter länge kvar och njuter. ☀ /Paulina

26

27 Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats
1-2 sept Jane Lindell-Ljunggren Förändringskonsult från TV-serien ”Sveriges bästa äldreboende” driver vård- och omsorgsboendet Hattstugan (Gotland) 1 sept Utbildning/ inspiration för 50 enhetschefer Att vara en LEDARE som möjliggör ökat välbefinnande bland brukare och personal Framgångsfaktorer för förändringarbete Medarbetarskap med tillit som kultur Vad krävs för varaktig förändring som ger vinster i form av hälsa och ekonomi? 2 sept Utbildning för ca 100 naturambassadörer Uppdraget som naturambassadör Vad är viktigt för de som ska leva sitt resterande liv där? För VEM och VAD är vi till för? Vem frågar den äldre om resurser, delaktighet och vilja? Hur skapar vi en meningsfull vardag genom att fånga stunden? Medarbetare är vår största tillgång - nyckel till framgång Vad ger oss arbetsglädje? Jane: serien i Lycksele!! Det var här det började!! Hon gick igenom hennes erfarenheter, tänkbara arbetsätt, betonade kultur och ledarens roll/betydelse, pratiska exempel, på hur man kan förändra i scheman för att effektivisera tiden och lösa hindren för att lägga ner mer tid på det sociala för brukarna, livskvalitet. Vi kommer till brukarens hem – ej vår arbetsplats. Utvärderingarna visade att det här tog man fasta på. Personalen kände sig uppvärderade! VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

28 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Delar av projektgruppen har eftersnack med Jane (åtgärd 2 projektgrupp: utvecklingsledare bildning, friluftsintendent, parkingenjör, biolog, tillgänglighetsrådgivare, enhetschef, folkhälsoutvecklare) VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

29 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Åtgärd 2: Kunskaps- och motivationshöjande insats 3 28, 30 jan Birgitta Edin-Westman, Ann-Sofie Sjölund Folkhälsoutvecklare och projektledare LONA-projekt Kunskap och känsla i närnatur Nätverks- och uppföljningsträff enhetschefer, ambassadörer: Handlingsplan utifrån mall Roller: chef - ambassadör – medarbetare Implementering Framgångsfaktorer - chef/ledare går före - delaktighet i arbetsgruppen - tillåtande klimat Bibehålla nätverk av ambassadörer Pågående process LEAN-arbete VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

30 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

31 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
ARBETA FRAMÅT FYSISK MILJÖ Skapa strategi för prioriteringar och föreslagna åtgärder i utemiljöer – långsiktigt ! Skapa optimal ansvarsfördelning av gäller skötsel av utemiljöer – vem gör vad? Rätt kompetens Vid budgetering av nybyggnationer - avsätt X % kr till utemiljö ARBETSSÄTT AMBASSADÖRER och ENHETSCHEFER: förändringsarbetet: Implementering – uppföljning – vidmakthållande Skötselansvariga – kunskap och förståelse för sin roll VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

32 Ansökning LONA del 3 för år 2015 Miljö och människa – i närnatur
PROJEKTERING analys - kostnadsförslag – prioritering Påbörja konkreta åtgärder MÄNNISKA Vidmakthålla NÄTVERK för naturambassadörer VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN


Ladda ner ppt "LONA-projekt: Kunskap och känsla i närnatur"

Liknande presentationer


Google-annonser