Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Händelser med farligt gods

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Händelser med farligt gods"— Presentationens avskrift:

1 Händelser med farligt gods
Marianne Stålheim MSB

2 Inrapportering av händelser med farligt gods
Väg, järnväg, sjö, luft rapporteras till MSB Luft och sjörapporteras till Transportstyrelsen Olika kriterier gör att antalet rapporter skiljer sig trots samma transportslag Olika transportmyndigheter för olika transportslag: MSB för väg och järnväg, TP för sjö och luft påverkar antalet rapporter

3 Sjöfart 89 händelser har rapporterats till TP där FG funnits ombord Ex; maskinhaveri, kollisioner, grundstötning, bränder 5 farligt godshändelser har rapporterats till MSB MSB-rapporterna är ett läckage, tre kontaminerade behållare, ett tillbud till läckage

4 Flyg 500 händelser har rapporterade till TP där FG funnits med i lasten 5 farligt godshändelser har rapporterats till MSB MSB-rapporterna är läckage pga trasig förpackning som upptäckts på terminal varav en omärkt förpackning

5 Järnväg 2007-2012 18 rapporterade händelser till MSB
9 på rangerbangård 8 vid lastning/lossning/omlastning En på fri sträcka (urspårning) 10 läckage, övriga klassade som annan händelse (ofta risk för läckage)

6 Vägtransporter 2007-2012 209 rapporterade händelser till MSB
Mer än hälften sker under lastning och lossning Knappt hälften under landsvägskörning 18 i tättbebyggt område Fel i rapport 233 ska vara 209

7 Händelsekategorier Brand Explosion Utsläpp/Läckage Annan

8 Händelsetyp Brand 13 brand (samtliga inom vägtransport)
Vanligaste branden : varmgång/friktion i hjul som medfört däcksbrand Några bränder medförde stora egendomsskador på fordon. Personskador förekommer.

9 Händelsetyp Explosion
Endast två explosioner men båda mycket allvarliga Båda under vägtransport varav en vid lossning och en under transport

10 En cistern med väteperoxid exploderade i samband med lossning av komplexbildare (DTPA-lösning) som är alkalisk. Före lossningen innehöll cisternen 30m3 väteperoxid och av misstag lossades DTPA in i väteperoxid-cisternen. Kemikalierna reagerade och ett kraftigt övertryck uppstod i cisternen som exploderade. Hela cisternen flög iväg ca 30 m upp på taket. Ingen person skadades.

11 Tankbilen var på väg norrut på E6
Tankbilen var på väg norrut på E6. Bilen var fullastad med diesel och släpet fullastat med bensin. En lastbil som fått varmgång i bakvagnen stod parkerad utmed vägrenen. Tankbilen kolliderade med lastbilen och lade sig tvärs över körfälten och exploderade. Både tankbil och lastbil brann upp. Tankbilsföraren omkom i branden, styckegodsföraren skadades i kollisionen. Asfalt och mittbarriär smälte bort. Vägen var avstängd ca 1 dygn för reparation

12 Händelsetyp Utsläpp 130 händelser har kategoriserats som läckage/utsläpp varav 16 med miljöskada Exempel på vanliga händelser: Mottagande tank har tagits bort men påfyllningsrören har varit kvar Avåkning med vältning under landsvägskörning

13 Utsläpp fortsättning Väjning för älg, sladd, spårig vägbana, vägkant höll inte, följd av dikeskörning med vältning. Bensin och diesel vanliga utsläpp .Många runt 1000 liter. Största liter.

14 Händelsetyp ”Annan” 101 rapporterade som Annan händelse
Exempel på händelser: Avåkning eller kollision utan risk för utsläpp Upptäckt av felmärkt, omärkt eller felpaketerat gods eller fordon. Ett fåtal händelser med allvarliga konsekvenser

15 Direkta orsaker Avåkning 50 Vältning 41 Överfyllnad 22
Läckage i förpackning 21 Kollision med fordon 16 Kolli sönder av vasst föremål 14 Läckage i ventil 12 Undanmanöver 10 Läckage i packning Kolli föll mot underlag

16 Bakomliggande orsaker
Problem med utrustning 135 Organisatoriska problem 80 Organisatoriska problem 80

17 Konsekvenser 5 omkomna (varav en av farligt gods)
26 skadade (varav hälften av farligt gods) 75 egendomsskador (fordon, släp) 17 miljöskador, 64 risk för miljöskador Räddningstjänsten rapporterar 126 miljöskador och 141 risk för under samma period

18 Miljökonsekvenser vid händelser med farligt gods som rapporterats i båda systemen

19 Åtgärder En fjärdedel har inte vidtagit eller planerat att vidta några åtgärder alls Direkta åtgärder: bärgning, sanering, brandsläckning Planerade: utbildning, nya rutiner, tekniska kontroller, Nytänkande: ny design/konstruktion, nytt arbetssätt ”ren olycka”. Det kan även vara någon annan aktör som gjort fel alternativt inte gjort vad den borde.

20 Inrapporterade olyckor/tillbud till MSB

21 6 § Säkerhetsrådgivaren skall ansvara för att en rapport lämnas till verksamhetsledningen om en olycka inträffat där det farliga godset medfört skada på människor, egendom eller miljön. Även allvarliga tillbud till sådana olyckor skall rapporteras. En rapport om en olycka eller ett tillbud skall snarast lämnas till Statens räddningsverk på de formulär som myndigheten tillhandahåller. För olyckor och tillbud som inträffar vid sjö- eller lufttransport, får rapportering göras på de formulär som Sjöfartsinspektionen respektive Luftfartsstyrelsen tillhandahåller. Rapportering enligt första och andra stycket motsvarar rapportering enligt avsnitt i ADR-S och RID-S.

22 Olyckor och tillbud som ska rapporteras är
•personskador som står i direkt samband med det transporterade farliga godset och som leder till intensivvård, sjukhusvistelse på minst ett dygn, oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar eller dödsfall. •utsläpp av farligt gods med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4. •direkt fara för utsläpp av farligt gods i samma mängder som ovan, t ex på grund av skador på tankar eller containrar, att fordonet vält eller brand i omedelbar närhet. En olycka eller tillbud är rapporteringspliktig enligt då farligt gods släppts ut, då det funnits omedelbar fara för utsläpp, en person-, egendoms- eller miljöskada har inträffat eller då myndigheter har varit delaktiga och ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda: Med personskada avses en händelse vid vilken dödsfall eller en skada står i direkt samband med det transporterade farliga godset och där skadan leder till (a) intensivvård, (b) en sjukhusvistelse på minst ett dygn eller (c) oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar. Med utsläpp avses en händelse då farligt gods kommit ut med minst (a) 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, (b) 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller (c) 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4. Kriteriet för utsläpp är också uppfyllt om det funnits direkt fara för utsläpp i ovannämnda mängder. I regel gäller detta när inneslutningen på grund av skador inte längre är lämplig för den efterföljande transporten eller av andra skäl inte är tillräcklig säker (t.ex. då en tank eller container deformerats, vält eller varit utsatt för brand i dess nära omgivning).

23 •skada på egendom eller miljö som överskrider 50 000 Euro.
•alla händelser med smittförande ämnen (klass 6.2) och radioaktiva ämnen (klass 7). •skada på egendom eller miljö som överskrider Euro. •händelser när myndighet initierat utrymning av personer eller avspärrningar av allmänna transportleder under minst tre timmar föranlett av faror med det farliga godset. Om radioaktiva ämnen i klass 7 är inblandat i en olycka eller tillbud gäller följande kriterier för utsläppet: (a) varje läckage av radioaktiva ämnen ur kollin, (b) exponering som leder till att gränsvärdena i normerna till skydd för arbetstagare och allmänhet mot joniserande strålning överskrids (bilaga II i IAEA Safety Series No. 115, International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources), eller (c) då det finns skäl anta att det inträffat en betydande försämring av kollits säkerhetsfunktioner (inneslutning, skärmning, värmeskydd eller kriticitet), som kan ha medfört att kollit blivit olämpligt för fortsatt transport utan ytterligare säkerhetsåtgärder. Anm Se bestämmelser för obeställbara sändningar i , särbestämmelse CV 33 (6). Med egendoms- eller miljöskada avses ett utsläpp av farligt gods, oavsett mängd, då en uppskattad skadekostnad överstiger Euro. Skador på direkt inblandade transportmedel med farligt gods och på trafikslagets infrastruktur ska inte ingå i denna beräkning. Med delaktighet av myndighet menas en händelse med farligt gods när en myndighet eller räddningstjänst deltagit och det medfört utrymning av personer eller

24 Mörkertal -ej rapporterade händelser
Kommunal räddningstjänst rapporterade 694 farligt godshändelser + 162 trafikolyckor med farligt godsskyltar =886 92 händelser finns i båda systemen

25

26 Slutsats: mörkertalet är stort
Räddningstjänsten rapporterar 3-4 gånger fler händelser med farligt gods än verksamhetsutövarna Endast en liten del rapporteras i båda systemen De största olyckorna som inte rapporterats är utsläpp av tusentals liter diesel, bensin och annat

27 Ingen enskild förklaringsmodell kan pekas ut
Flera hypoteser: Utlandsregistrerade fordon med utländska chaufförer (ca 20 %) Utländska chaufförer på svenska åkerier Okunskap om regler Motivation Brott Tekniska problem/svårt att hitta på MSB:s webb

28 Rapporter om farligt gods-olyckor

29 https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Farliga-amnen/ https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Farliga-amnen/Olyckor-med-farligt-gods/

30 Hur rapporterar jag?

31 Slutligen Rapportera hellre för mycket än för lite
I sammanställningar och analyser är företagsnamnet bortplockat Syftet med rapportering är ett lärande för att undvika att liknande olyckor händer igen Undvik att fylla i ”annat”. Kolla övriga alternativ först!

32 Frågor


Ladda ner ppt "Händelser med farligt gods"

Liknande presentationer


Google-annonser