Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning Offentliga rummet 2015-06-05 Jan Sjösten, E-delegationen Monica Ljungmark Åfeldt, Bolagsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning Offentliga rummet 2015-06-05 Jan Sjösten, E-delegationen Monica Ljungmark Åfeldt, Bolagsverket."— Presentationens avskrift:

1 1 Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning Offentliga rummet 2015-06-05 Jan Sjösten, E-delegationen Monica Ljungmark Åfeldt, Bolagsverket Markus Bill, Försäkringskassan

2 Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimationMina ärenden Mina fullmakterMina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e- diarium HälsaUtbildningxx Arbete BoendeFritidFamilj Tjänster och information från privata sektorn xx EnklareÖppnareEffektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur) Målet är att nå en enklare, öppnare och effektivare förvaltning med hjälp av digitala tjänster

3 Vägledning för digital samverkan version 4.1

4 Vägledande principer för digital samverkan har tagits fram och beslutats av E-delegationen ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Öka medborgarnas insyn och möjligheter att påverka GRUNDPRINCIPER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänstebaserat Bedriv ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete Skydda den personliga integriteten Analysera rättsliga förutsättningar Anpassa till olika gruppers och individers behov Digitala möten Tjänste- och processamverkan Säkerhet och juridik Använd öppna standarder Beakta informationens skyddsvärde i hela kedjan Återanvänd redan inlämnad information Låt digitala möten ske på användarnas villkor G2 Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet G3 Låt behov och nytta vara styrande G5 D2D3D5 T1 T3 T4 T5 S1 S2 S3S4 Utgå från medborgarnas livshändelser G1 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet D1 Delegera mandat och ansvar G4 Öppna upp för externa innovatörer D4 Tillgängliggör och återanvänd information och tjänster enhetligt T2 version 1.3

5 Process Information Tjänst Informations -säkerhet Juridiska förutsätt- ningar Teknisk plattform Arkitekturen inom digital samverkan syftar till att beskriva hur aktörerna samverkar Livshändelser kan initiera behov av samverkan Livssituation, livshändelse och agerande –I en livssituation som en medborgare befinner sig i (t ex Min hälsa) uppstår livshändelser, som kan leda till ett agerande, som startar en myndighetsinteraktion Samverkansprocess –Består av de olika aktörernas samverkande processer och beskriver enbart det som behövs för att samverkan ska fungera Informationsutbyte –De informationsobjekt som ska utbytas eller levereras från en aktör till en annan Tjänst –Den digitala tjänst som levererar de informationsobjekt som överenskommits Juridiska aspekter –Juridiska aspekter påverkar hela samverkansarkitekturen och måste beaktas tidigt Informationssäkerhet – Krav på informationens riktighet, konfidentialitet, tillgänglighet och spårbarhet Teknisk plattform – Teknisk infrastruktur med tillräcklig säkerhet där informationsutbytet sker med hjälp av tjänster Livshändelser

6 kund- värde V-objekt kund- värde Aktör A Aktör B Aktör C V-objekt kund- värde V-objekt Kundvärde skapas i hela processen och i varje interaktion med kunden Samverkans- process med kunden som aktör Samverkande processer Livssituation Livshändelse 1 agerande kund Livshändelse 3Livshändelse 2 Livshändelse 4 En livshändelse leder till ett agerande, som i sin tur kan initiera ett behov av samverkan

7 Gemensam begreppsmodell i i i Relevanta informations- utbytesobjekt Verksamhetsobjekten från process- analysen ligger till grund för informations- utbytesobjekten, som levereras via tjänster Informationsobjektet/-en definieras i det logiska gränssnittet.

8 Nationell tjänstekatalog – återanvänd redan utvecklade tjänster via kataloger Nationell tjänstekatalog I Sverige finns bl a en nationell tjänstekatalog för i första hand bastjänster från olika myndigheter för att tillhandahålla grundläggande information Kataloger för tjänster och informationsobjekt är viktiga verktyg för att möjliggöra återanvändning och bygga strukturkapital Andra tjänstekataloger finns inom olika sektorer, t ex vården

9 Gemensamt Enskilt Näringslivet HälsaUtbildningxx Arbete BoendeFritidFamilj xx EnklareÖppnareEffektivare Behov av att samordna bastjänster Gemensamma tjänster och information e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelandenMina uppgifterMitt arkiv Tjänster och information från en enskild organisation Tjänster och information från privata sektorn

10 Vidareförmedlingstjänst (juridisk vägledning för verksamhetsutveckling) I samordnings- och förenklingssyfte kan flera bastjänster behöva sättas samman till en s.k. vidareförmedlingstjänst (även sammansatt bastjänst). - Ett sätt att använda en vidareförmedlingstjänst är när en myndighet i sitt ärendehanteringssystem anropar en sådan tjänst för att få uppgifter utlämnade till sig från flera källor. - Ett annat sätt att använda en vidareförmedlingstjänst är att en enskild i ett eget utrymme, i anknytning till en servicetjänst, automatiserat anropar bastjänster för att få uppgifter hämtade från flera källor och sända till sitt eget utrymme

11 Två exempel på sammansatta bastjänster

12 Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU)

13 Flera uppdrag - en satsning Behovsbilden: Omfattande insamling från företag Potential för utbyte av information Brister i (infra)strukturen Behov av utökat stöd för företag Lösningen: Etablera ett system för företagens uppgiftslämnande med sammansatt bastjänst som ny komponent 2015-07-01

14 Mål och effekter – företagsperspektivet Minskat och förenklat uppgiftslämnande Större insyn och delaktighet kring de uppgifter som finns om företaget Ett smidigare uppgiftslämnande – enklare och snabbare att lämna uppgifter Lägre administrativa kostnader Ökad upplevd service Märkbar positiv skillnad i företagarens vardag

15 Mål och effekter – myndighetsperspektivet Bättre och effektivare förvaltning Minskad insamling från företag Ökat informationsutbyte mellan myndig- heter Ökad kvalitet på uppgifter och insamlad information Förbättrad service till företag Digitalt samverkande e-förvaltning

16 e-tjänst Företagens uppgiftslämnande 2015-07-01 Myndigheter Bastjänster Bastjänst för grundläggande uppgifter om företag Bolagsverket SCB verksamt.se Uppgiftskravs- tjänst Administrera Uppgiftskrav Skatteverket Uppgiftskravs -register Mina Sidor/ Mitt företag Mina Sidor/ Mitt företag Sök Uppgiftskrav e-tjänst uppgiftskrav.se Lämna uppgifter och sök tillstånd e-tjänst Min myndighets- post Aviseringstjänst Mina meddelanden Verksamhets- system

17 2015-07-01 Grundläggande uppgifter om företag Olika myndigheter – samma företagsuppgifter En producent – en primär källa Gemensamt arbete med begrepp och information Begrepps- och informationsmodell Begrepps- och informationsmodell Företagsnamn Folkbokföringsadress SNI-koder Belägenhetsadress Postadress Antal arbetsställen Räkenskapsår Företagsform Företagets status Näringslivsregistrering m.fl.

18 Juridiska förutsättningar 2015-07-01 Konsumenter Användaren begär uppgifter Inloggning och behörighetskontroll Tillhandahåller eget utrymme Ledningsaktör Förmedlar grundläggande uppgifter Producenter Serviceåtgärd Lämnar uppgifter till användaren (eget utrymme) Bastjänst för grundläggande uppgifter om företag Bolagsverket SCB Skatteverket Bastjänst Konsumenter Producenter

19 Användningsområde – Mina sidor 2015-07-01 Första steget mot en enklare vardag för företag Presentation av uppgifter Stöd för ändring av uppgifter Cirka 180 000 inloggningar sedan starten mars/april

20 2015-07-01 Visa grundläggande uppgifter om företag

21 2015-07-01 Ändra grundläggande uppgifter om företag

22 Användningsområde - Blanketter 2015-07-01 Förifyllda blanketter från SSBTGU SSBTGU API

23 Användningsområde - E-tjänster 2015-07-01 Förifyllda e-tjänster från SSBTGU SSBTGU API

24 Användningsområde – Fler Mina sidor 2015-07-01 SSBTGU API Förifyllda uppgifter till myndigheters ”Mina sidor” via SSBTGU

25 Nästa steg? En utveckling i samklang med behovet av helhets- bild för företag, utbyte av information, sekretess och informationssäkerhet För att nå närmare målet om en enklare vardag 2015-07-01

26 Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt bistånd (SSBTEK)

27 Bakgrund E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Syfte: Prova bland annat konceptet kring Digital samverkan Utgår från livssituationen - Jag har behov av ekonomiskt bistånd (komplex process med många berörda parter på olika nivåer) Utveckla en så kallad sammansatt bastjänst Utveckla en avtalsstruktur för tjänsten SSBTEK 2015-07-01

28 Behov 2015-07-01 Flera frågor Flera svar En fråga Ett svar

29 SSBTEK 2015-07-01 Arbets- förmedlingen Skatteverket Pensions- myndigheten A-kassa Försäkrings- kassan Centrala studiestöds- nämnden Bastjänst/Uppgiftslämnare Sammansatt Bastjänst (vidareförmedlingsjänst) Användargränssnitt Fråga på pnr / ärendenummer Handläggare kommun Sammanställd information från ingående bastjänster

30 Förutsättningar Definierat mål: Effektivisera processen genom elektroniskt inhämtande (organisation) Definierad leverans: Sammansatt bastjänst för användningsområdet Ekonomiskt Bistånd - SSBTEK (teknik) Definierad information: Beskrivet innehåll i SSBTEK (semantik) Legala förutsättningar: Lagstöd för elektroniskt utlämnande av uppgifter (juridik) 2015-07-01

31 Framgångsfaktorer i utvecklingen av SSBTEK Utnyttjande av framförallt konceptet kring Digital samverkan Återanvändning av standards, koncept och principer Central finansiering En utpekad färdledare En utpekad målgrupp/användare Förtroendefullt samarbete / tillit (E-delegationen bidrag) 2015-07-01

32 Sammansatta bastjänster Avslutande reflektioner

33 Utgå från behovet Affärsmodell – viktigt att tänka på tidigt Praktikfallen – Ger möjlighet att förhålla sig till, best practise En tjänst blir inte bättre än dess nyttorealisering Utveckling av en sammansatt bastjänst involverar i allra högsta grad de fyra aspekterna (semantik, juridik, organisation och teknik). Samtidigt viktigt att inte fasta i dessa aspekter utan hela tiden har behov och målsättning i fokus En förmedlingstjänst/sammansatt bastjänst är just en förmedlingstjänst / sammansatt bastjänst 2015-07-01

34 Användning av bastjänster i framtiden? 34 Myndighets- tjänster Myndighets- tjänster Privatperson/Företagare ”Eget utrymme” Tjänster som privatpersonen väljer ska få operera på viss data Privata- tjänster Privata- tjänster standarder och format Hälsa för mig Mina meddelanden

35 ”Visa tjänste- beskrivning” ”Visa ändrings- information” ”Visa kommun- och landstings- processer” ”Visa företags- information” ”Lämna räkenskapsutdrag” Kataloger - principiellt exempel 35

36 Gemensamt Enskilt Näringslivet HälsaUtbildningxx Arbete BoendeFritidFamilj xx EnklareÖppnareEffektivare Infrastrukturstöd för att samordna fler bastjänster? Förvaltningsgemensamma tjänster och information e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelandenMina uppgifterMitt arkiv Myndighetsspecifika tjänster och information Privata tjänster och information Informationsbuss, smidigare avtalshantering, juridik m m?

37 Tack!


Ladda ner ppt "1 Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning Offentliga rummet 2015-06-05 Jan Sjösten, E-delegationen Monica Ljungmark Åfeldt, Bolagsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser