Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning"— Presentationens avskrift:

1 Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning
Offentliga rummet Jan Sjösten, E-delegationen Monica Ljungmark Åfeldt, Bolagsverket Markus Bill, Försäkringskassan

2 Målet är att nå en enklare, öppnare och effektivare förvaltning med hjälp av digitala tjänster
Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamt Enskilt Näringslivet e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden Effektivare informationsförs. E-arkiv och e-diarium Hälsa Utbildning xx Arbete Boende Fritid Familj Tjänster och information från privata sektorn Enklare Öppnare Effektivare Förutsättningar för samverkan (vägledning, metod, standard, arkitektur) Vi kan sammanfatta den riktning som e-förvaltning måste ta på följande sätt: I e-förvaltningsstrategin pekar regeringen på att tjänster ska byggas utifrån medborgarnas behov och livssituationer, vilket kräver att offentlig sektor samverkar för att ta fram gemensamma tjänster. Det är inte heller effektivt att varje myndighet bygger en egen lösning för ett behov som är gemensamt i kontakten med andra myndigheter. I strategin nämns några av de gemensamma insatser som är på gång, till exempel Mina fullmakter. Flera av de insatser som nu är på väg att realiseras är sprunget ur en förstudie som gjordes på uppdrag av E-delegationen om behovet av nationella Mina sidor. Användarundersökningar visade att den som har många kontakter med offentlig sektor, gärna vill ha samlad information och ser att detta skulle förenkla vardagen. Nationella mina sidor bedömdes vara ett för stort projekt att realisera på en gång. Delegationen beslutade därför att starta de funktioner som bedömdes generera mest nytta. Detta resulterade i projekten Mina meddelanden (som redan var på gång), Mina ärenden och Mina fullmakter. Var och en av projekten bedömdes att realisera stora nyttor, men den största nyttan förväntas uppnås när tjänsterna kan användas tillsammans. Utvecklingen inom e-förvaltning kan alltså ske antingen inom en enskild organisation, gemensamt inom offentlig sektor när det finns ett gemensamt behov eller av privat sektor. Offentlig sektor arbetar med att underlätta förutsättningarna för samverkan, men också för utvecklingen i en enskild organisation eller inom privat sektor. Det sker bland annat genom att ta fram vägledningar, metod, standarder och arkitektur. När det finns gemensamma behov, undersök i första hand om det finns en tjänst som går att återanvända, bygga på , om det är standarder eller api:er som ska tas fram. I sista hand bygga en tjänst från grunden.

3 Vägledning för digital samverkan version 4.1

4 Vägledande principer för digital samverkan har tagits fram och beslutats av E-delegationen
ARKITEKTURPRINCIPER Hämta information vid källan Öka medborgarnas insyn och möjligheter att påverka GRUNDPRINCIPER Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Bygg tjänstebaserat Bedriv ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete Skydda den personliga integriteten Analysera rättsliga förutsättningar Anpassa till olika gruppers och individers behov Digitala möten Tjänste- och processamverkan Säkerhet och juridik Använd öppna standarder Beakta informationens skyddsvärde i hela kedjan Återanvänd redan inlämnad information Låt digitala möten ske på användarnas villkor G2 Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet G3 Låt behov och nytta vara styrande G5 D2 D3 D5 T1 T3 T4 T5 S1 S2 S3 S4 Utgå från medborgarnas livshändelser G1 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet D1 Delegera mandat och ansvar G4 Öppna upp för externa innovatörer D4 Tillgängliggör och återanvänd information och tjänster enhetligt T2 version 1.3

5 Arkitekturen inom digital samverkan syftar till att beskriva hur aktörerna samverkar
Livshändelser kan initiera behov av samverkan Livssituation, livshändelse och agerande I en livssituation som en medborgare befinner sig i (t ex Min hälsa) uppstår livshändelser, som kan leda till ett agerande, som startar en myndighetsinteraktion Samverkansprocess Består av de olika aktörernas samverkande processer och beskriver enbart det som behövs för att samverkan ska fungera Informationsutbyte De informationsobjekt som ska utbytas eller levereras från en aktör till en annan Tjänst Den digitala tjänst som levererar de informationsobjekt som överenskommits Juridiska aspekter Juridiska aspekter påverkar hela samverkansarkitekturen och måste beaktas tidigt Informationssäkerhet Krav på informationens riktighet, konfidentialitet, tillgänglighet och spårbarhet Teknisk plattform Teknisk infrastruktur med tillräcklig säkerhet där informationsutbytet sker med hjälp av tjänster Livshändelser Informations-säkerhet Process Juridiska förutsätt-ningar Information Tjänst Bild från 60-minuterspresentationen Teknisk plattform

6 En livshändelse leder till ett agerande, som i sin tur kan initiera ett behov av samverkan
kund-värde V-objekt Aktör A Aktör B Aktör C Kundvärde skapas i hela processen och i varje interaktion med kunden Samverkans-process med kunden som aktör Samverkande processer Livssituation Livshändelse 1 agerande kund Livshändelse 3 Livshändelse 2 Livshändelse 4

7 Relevanta informations-utbytesobjekt
Verksamhetsobjekten från process-analysen ligger till grund för informations-utbytesobjekten, som levereras via tjänster Gemensam begreppsmodell Relevanta informations-utbytesobjekt i i i Informationsanalys Spårbarhet Informationsobjektet/-en definieras i det logiska gränssnittet.

8 Nationell tjänstekatalog – återanvänd redan utvecklade tjänster via kataloger
I Sverige finns bl a en nationell tjänstekatalog för i första hand bastjänster från olika myndigheter för att tillhandahålla grundläggande information Kataloger för tjänster och informationsobjekt är viktiga verktyg för att möjliggöra återanvändning och bygga strukturkapital Andra tjänstekataloger finns inom olika sektorer, t ex vården

9 Behov av att samordna bastjänster
Enklare Öppnare Effektivare Arbete Hälsa Fritid Boende Familj Utbildning xx xx Enskilt Gemensamt Näringslivet Vi kan sammanfatta den riktning som e-förvaltning måste ta på följande sätt: I e-förvaltningsstrategin pekar regeringen på att tjänster ska byggas utifrån medborgarnas behov och livssituationer, vilket kräver att offentlig sektor samverkar för att ta fram gemensamma tjänster. Det är inte heller effektivt att varje myndighet bygger en egen lösning för ett behov som är gemensamt i kontakten med andra myndigheter. I strategin nämns några av de gemensamma insatser som är på gång, till exempel Mina fullmakter. Flera av de insatser som nu är på väg att realiseras är sprunget ur en förstudie som gjordes på uppdrag av E-delegationen om behovet av nationella Mina sidor. Användarundersökningar visade att den som har många kontakter med offentlig sektor, gärna vill ha samlad information och ser att detta skulle förenkla vardagen. Nationella mina sidor bedömdes vara ett för stort projekt att realisera på en gång. Delegationen beslutade därför att starta de funktioner som bedömdes generera mest nytta. Detta resulterade i projekten Mina meddelanden (som redan var på gång), Mina ärenden och Mina fullmakter. Var och en av projekten bedömdes att realisera stora nyttor, men den största nyttan förväntas uppnås när tjänsterna kan användas tillsammans. Utvecklingen inom e-förvaltning kan alltså ske antingen inom en enskild organisation, gemensamt inom offentlig sektor när det finns ett gemensamt behov eller av privat sektor. Offentlig sektor arbetar med att underlätta förutsättningarna för samverkan, men också för utvecklingen i en enskild organisation eller inom privat sektor. Det sker bland annat genom att ta fram vägledningar, metod, standarder och arkitektur. När det finns gemensamma behov, undersök i första hand om det finns en tjänst som går att återanvända, bygga på , om det är standarder eller api:er som ska tas fram. I sista hand bygga en tjänst från grunden. Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från privata sektorn e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden Mina uppgifter Mitt arkiv

10 Vidareförmedlingstjänst (juridisk vägledning för verksamhetsutveckling)
I samordnings- och förenklingssyfte kan flera bastjänster behöva sättas samman till en s.k. vidareförmedlingstjänst (även sammansatt bastjänst). - Ett sätt att använda en vidareförmedlingstjänst är när en myndighet i sitt ärendehanteringssystem anropar en sådan tjänst för att få uppgifter utlämnade till sig från flera källor. - Ett annat sätt att använda en vidareförmedlingstjänst är att en enskild i ett eget utrymme, i anknytning till en servicetjänst, automatiserat anropar bastjänster för att få uppgifter hämtade från flera källor och sända till sitt eget utrymme

11 Två exempel på sammansatta bastjänster

12 Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU)

13 Flera uppdrag - en satsning
Behovsbilden: Omfattande insamling från företag Potential för utbyte av information Brister i (infra)strukturen Behov av utökat stöd för företag Lösningen: Etablera ett system för företagens uppgiftslämnande med sammansatt bastjänst som ny komponent

14 Mål och effekter – företagsperspektivet
Märkbar positiv skillnad i företagarens vardag Minskat och förenklat uppgiftslämnande Större insyn och delaktighet kring de uppgifter som finns om företaget Ett smidigare uppgiftslämnande – enklare och snabbare att lämna uppgifter Lägre administrativa kostnader Ökad upplevd service

15 Mål och effekter – myndighetsperspektivet
Digitalt samverkande e-förvaltning Bättre och effektivare förvaltning Minskad insamling från företag Ökat informationsutbyte mellan myndig-heter Ökad kvalitet på uppgifter och insamlad information Förbättrad service till företag

16 Företagens uppgiftslämnande
e-tjänst e-tjänst e-tjänst Mina Sidor/ Mitt företag Lämna uppgifter och sök tillstånd Sök Uppgiftskrav Administrera Uppgiftskrav e-tjänst e-tjänst Min myndighets-post verksamt.se uppgiftskrav.se Bastjänst för grundläggande uppgifter om företag Uppgiftskravs-tjänst Aviseringstjänst Mina meddelanden Bastjänster Bolagsverket Skatteverket SCB Uppgiftskravs-register Verksamhets-system Myndigheter

17 Grundläggande uppgifter om företag
Olika myndigheter – samma företagsuppgifter En producent – en primär källa Gemensamt arbete med begrepp och information Begrepps- och informationsmodell Företagsnamn Folkbokföringsadress SNI-koder Belägenhetsadress Postadress Antal arbetsställen Räkenskapsår Företagsform Företagets status Näringslivsregistrering m.fl.

18 Juridiska förutsättningar
Konsumenter Användaren begär uppgifter Inloggning och behörighetskontroll Tillhandahåller eget utrymme Ledningsaktör Förmedlar grundläggande uppgifter Producenter Serviceåtgärd Lämnar uppgifter till användaren (eget utrymme) Konsumenter Bastjänst för grundläggande uppgifter om företag Bastjänst Bolagsverket Skatteverket SCB Producenter

19 Användningsområde – Mina sidor
Första steget mot en enklare vardag för företag Presentation av uppgifter Stöd för ändring av uppgifter Cirka inloggningar sedan starten mars/april

20 Visa grundläggande uppgifter om företag

21 Ändra grundläggande uppgifter om företag

22 Användningsområde - Blanketter
SSBTGU API Förifyllda blanketter från SSBTGU

23 Användningsområde - E-tjänster
SSBTGU API Förifyllda e-tjänster från SSBTGU

24 Användningsområde – Fler Mina sidor
Förifyllda uppgifter till myndigheters ”Mina sidor” via SSBTGU SSBTGU API

25 Nästa steg? En utveckling i samklang med behovet av helhets- bild för företag, utbyte av information, sekretess och informationssäkerhet För att nå närmare målet om en enklare vardag

26 Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt bistånd (SSBTEK)
MARKUS

27 Bakgrund E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning
Syfte: Prova bland annat konceptet kring Digital samverkan Utgår från livssituationen - Jag har behov av ekonomiskt bistånd (komplex process med många berörda parter på olika nivåer) Utveckla en så kallad sammansatt bastjänst Utveckla en avtalsstruktur för tjänsten SSBTEK Prova konceptet kring Digital samverkan Utgår från livssituationen - Jag har behov av ekonomiskt bistånd. Komplex process med många berörda parter på olika nivåer; kommunal sektor, statlig sektor, privat sektor Utgår från kundens perspektiv och behov Utveckla en så kallad sammansatt bastjänst

28 Behov En fråga Ett svar Flera frågor Flera svar Behovet
HDL inom socialtjänsten behöver inhämta information från ett antal olika myndigheter/organisationer För att kunna bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd. Idag: Till viss del manuell hantering via främst telefon, flera frågor ställs till olika uppgiftslämnare Mål: Elektroniskt utlämnande av information, en fråga och ett samlat svar

29 SSBTEK Användargränssnitt Sammansatt Bastjänst
(vidareförmedlingsjänst) Bastjänst/Uppgiftslämnare Användarsystem SSBTEK Arbets-förmedlingen Fråga på pnr / ärendenummer A-kassa Försäkrings-kassan Sammanställd information från ingående bastjänster Pensions-myndigheten Handläggare kommun Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd Bilden är en visuell beskrivning av den sammansatta bastjänsten för ekonomiskt bistånd Tjänsten fungerar så att HDL skickar en fråga genom sitt system till SSBTEK som vidareförmedlar frågan till respektive uppgiftslämnare som utlämnar information tillbaka till SSBTEK som genom så kallad bearbetning sammanställer ETT samlat svar som skickas tillbaka till frågeställaren. Förutsättning är att respektive uppgiftslämnare har en så kallad bastjänst som kan anropas Maskin-maskin Centrala studiestöds-nämnden Skatteverket

30 Förutsättningar Definierat mål: Effektivisera processen genom elektroniskt inhämtande (organisation) Definierad leverans: Sammansatt bastjänst för användningsområdet Ekonomiskt Bistånd - SSBTEK (teknik) Definierad information: Beskrivet innehåll i SSBTEK (semantik) Legala förutsättningar: Lagstöd för elektroniskt utlämnande av uppgifter (juridik) Definierat mål: Effektivisera processen genom elektroniskt inhämtande (organisation) Definierad leverans: Sammansatt bastjänst för användningsområdet Ekonomiskt Bistånd - SSBTEK (teknik) Definierad information: Beskrivet innehåll i SSBTEK (semantik) Legala förutsättningar: Lagstöd för elektroniskt utlämnande av uppgifter (juridik)

31 Framgångsfaktorer i utvecklingen av SSBTEK
Utnyttjande av framförallt konceptet kring Digital samverkan Återanvändning av standards, koncept och principer Central finansiering En utpekad färdledare En utpekad målgrupp/användare Förtroendefullt samarbete / tillit (E-delegationen bidrag) Utnyttjande av framförallt konceptet kring Digital samverkan Återanvändning av standards, koncept och principer Central finansiering En utpekad färdledare (projektägare och projektledare) En utpekad målgrupp/användare Förtroendefullt samarbete / tillit (E-delegationen bidrag)

32 Sammansatta bastjänster Avslutande reflektioner
MARKUS & MONICA Utgå från behovet Affärsmodell/avgiftsfinansiering – viktigt att tänka på tidigt Praktikfallen – Ger möjlighet att förhålla sig till, testa – best practice En tjänst blir inte bättre än ingående delar, om aktörer inte ansluter sig och använder tjänsten skapas ingen nyttorealisering, Tillhandahållande av bra tjänster ökar möjligheterna. Utveckling av en sammansatt bastjänst med tillhörande ändamål involverar i allra högsta grad de fyra aspekterna (semantik, juridik, organisation och teknik). Vikten av att finna en balans mellan dessa och utan att tappa behoven, som behöver stå i fokus. Frågor som tenderar att vara svåra riskerar också styra och styra utvecklingen En förmedlingstjänst/sammansatt bastjänst skapar möjligheter – men är fortfarande just en förmedlingstjänst dess styrka är just i vidarförmedlingenfunktionen

33 Affärsmodell – viktigt att tänka på tidigt
Utgå från behovet Affärsmodell – viktigt att tänka på tidigt Praktikfallen – Ger möjlighet att förhålla sig till, best practise En tjänst blir inte bättre än dess nyttorealisering Utveckling av en sammansatt bastjänst involverar i allra högsta grad de fyra aspekterna (semantik, juridik, organisation och teknik). Samtidigt viktigt att inte fasta i dessa aspekter utan hela tiden har behov och målsättning i fokus En förmedlingstjänst/sammansatt bastjänst är just en förmedlingstjänst / sammansatt bastjänst Utgå från behovet Affärsmodell – viktigt att tänka på tidigt Praktikfallen – Ger möjlighet att förhålla sig till, best practise En tjänst blir inte bättre än dess nyttorealisering Utveckling av en sammansatt bastjänst involverar i allra högsta grad de fyra aspekterna (semantik, juridik, organisation och teknik). Samtidigt viktigt att inte fasta i dessa aspekter utan hela tiden har behov och målsättning i fokus En förmedlingstjänst/sammansatt bastjänst är just en förmedlingstjänst / sammansatt bastjänst

34 Användning av bastjänster i framtiden?
Myndighets- tjänster Privatperson/Företagare ”Eget utrymme” Privata- tjänster Tjänster som privatpersonen väljer ska få operera på viss data standarder och format Hälsa för mig Mina meddelanden

35 Kataloger - principiellt exempel
Nationell Tjänstekatalog ”Visa tjänste-beskrivning” Bolagsverkets informations-katalog ”Visa företags-information” ”Visa kommun- och landstings-processer” ”Visa ändrings-information” ”Lämna räkenskapsutdrag” SKL:s tjänstekatalog Skatteverkets tjänstekatalog

36 Infrastrukturstöd för att samordna fler bastjänster?
Enklare Öppnare Effektivare Arbete Hälsa Fritid Boende Familj Utbildning xx xx Enskilt Gemensamt Näringslivet Vi kan sammanfatta den riktning som e-förvaltning måste ta på följande sätt: I e-förvaltningsstrategin pekar regeringen på att tjänster ska byggas utifrån medborgarnas behov och livssituationer, vilket kräver att offentlig sektor samverkar för att ta fram gemensamma tjänster. Det är inte heller effektivt att varje myndighet bygger en egen lösning för ett behov som är gemensamt i kontakten med andra myndigheter. I strategin nämns några av de gemensamma insatser som är på gång, till exempel Mina fullmakter. Flera av de insatser som nu är på väg att realiseras är sprunget ur en förstudie som gjordes på uppdrag av E-delegationen om behovet av nationella Mina sidor. Användarundersökningar visade att den som har många kontakter med offentlig sektor, gärna vill ha samlad information och ser att detta skulle förenkla vardagen. Nationella mina sidor bedömdes vara ett för stort projekt att realisera på en gång. Delegationen beslutade därför att starta de funktioner som bedömdes generera mest nytta. Detta resulterade i projekten Mina meddelanden (som redan var på gång), Mina ärenden och Mina fullmakter. Var och en av projekten bedömdes att realisera stora nyttor, men den största nyttan förväntas uppnås när tjänsterna kan användas tillsammans. Utvecklingen inom e-förvaltning kan alltså ske antingen inom en enskild organisation, gemensamt inom offentlig sektor när det finns ett gemensamt behov eller av privat sektor. Offentlig sektor arbetar med att underlätta förutsättningarna för samverkan, men också för utvecklingen i en enskild organisation eller inom privat sektor. Det sker bland annat genom att ta fram vägledningar, metod, standarder och arkitektur. När det finns gemensamma behov, undersök i första hand om det finns en tjänst som går att återanvända, bygga på , om det är standarder eller api:er som ska tas fram. I sista hand bygga en tjänst från grunden. Informationsbuss, smidigare avtalshantering, juridik m m? Myndighetsspecifika tjänster och information Förvaltningsgemensamma tjänster och information Privata tjänster och information e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden Mina uppgifter Mitt arkiv

37 Tack!


Ladda ner ppt "Sammansatta bastjänster för enklare informationsförsörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser