Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från breddad rekrytering till inkludering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från breddad rekrytering till inkludering"— Presentationens avskrift:

1 Från breddad rekrytering till inkludering
Nationella Studievägledarkonferensen Trollhättan Patricia Staaf

2 Patricia Staaf, Malmö högskola
Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap Tidigare prefekt för Institutionen för språkstudier Ansvarat för rektors uppdrag till institutionen: Högskolegemensam resurs för arbetet med breddad rekrytering och inkludering Arbetat på Mah sedan 1999 Adjunkt i svenska som andraspråk Forskarstuderande Linnéuniversitetet Ordförande i nätverket Include

3 Så här har jag tänkt: Kort om Include
Breddad rekrytering: vad, varför och hur? Exemplet Malmö högskola Vad behövs för att kunna arbeta långsiktigt Diskussion – nu om inte förr

4 Kort om Include

5 Nätverket Include 1. Utbyte av kunskaper och erfarenheter
2. (Politisk) påverkan Konferenser och nätverksträffar (Gävle 27 /5, Gtb /2 2016) ”Återbäring” i form av resebidrag, bidrag till dokumentation/forskning Medverkar i UHRs referensgrupp Medlemmarna bidrar själva till innehållet

6 Includemedlemmar 2015 Göteborgs universitet Linköpings universitet
Högskolan i Borås Lunds universitet Högskolan i Dalarna Malmö högskola Högskolan i Gävle Stockholms universitet Högskolan i Halmstad SFS, Sveriges förenade Högskolan Väst studentkårer Högskolan i Kristianstad SLU, Sveriges Karlstads universitet lantbruksuniversitet Karolinska institutet Södertörns högskola KTH, Kungliga tekniska Uppsala universitet högskolan Örebro universitet

7 15 namngivna kontaktpersoner/lärosäte
Primär målgrupp: personal som arbetar centralt på lärosätena med att samordna frågor kring breddad rekrytering, likabehandling och mångfald. Sekundär målgrupp: studievägledare, samordnare för funktionshindrade studenter, pedagogiska utvecklare, personal i utvecklingsprojekt, akademiska ledare, studentambassadörer och andra som direkt eller indirekt arbetar med breddad rekrytering. Lärare!?

8 Breddad rekrytering – vad, varför och hur?

9 Lagstadgat uppdrag sedan 2002
”Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” Högskolelagen5 §

10 Högskolan som en kraft för social förändring
”Den öppna högskolan välkomnar alla oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder. Den mångfald som finns i samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan, både när det gäller studenter, lärare och forskare. Den öppna högskolan är öppen mot omvärlden. Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och vidgas till nya grupper.” Prop Den öppna högskolan 2001

11 Regeringen ger nytt uppdrag till UHR för att stärka breddad rekrytering till högskolan
Ur Pressmeddelande,13 mars 2015 Utbildningsdepartementet: Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan består. Fortfarande är det tre gånger så vanligt att de som har högskoleutbildade föräldrar går vidare till högre studier än de vars föräldrar har gymnasieexamen. Helene Hellmark Knutsson UHR granskar lärosätenas arbete med Breddad rekrytering sommaren 2015

12 Vad ska vi kalla det? Breddad rekrytering
- uppdraget tar inte slut vid rekryteringen! Widening Participation: Vidgat deltagande Inkluderande förhållningssätt

13 Vilka gäller det? Breddad rekrytering = en ökad rekrytering av socialt och etniskt underrepresenterade grupper Prop. Den öppna högskolan 2001 Även: ”Studenter från studieovana miljöer” ”Studenter med annan bakgrund än svensk”

14 Varför Breddad rekrytering?
Högskoleförordningen Politiska trender Rättvisa och demokrati Bredd för spets Breddad rekrytering = ökad rekrytering Kvalitet i sig Olika drivkrafter för att bredda rekryteringen samverkar (konkurrerar?)

15 Includes tolkning av breddad rekrytering
Allas lika möjligheter att få tillgång till högre utbildning och därmed möjligheter att genomföra utbildningen och att bidra med erfarenheter och perspektiv. Detta ska gälla oavsett social bakgrund, etnicitet, funktionsnedsättning kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, samt ålder. Ett aktivt arbete med breddad rekrytering leder till en högskola som speglar samhället och som utbildar och förbereder för ett samhälle där mångfald ses som en kvalitetsfaktor.

16 Ett perspektiv i taget Insatser har hittills inneburit förändring på individnivå men knappast strukturellt: Klass större utmaning än etnicitet Språk större utmaning än etnicitet Kön en allt större utmaning Kombinationen största utmaningen Livslångt lärande eller breddad rekrytering Bredden ojämnt fördelad mellan och inom lärosätena Subgrupper osynliga i statistiken

17 ”Vill vi något mer med den breddade rekryteringen krävs helt nya tag, en högre utbildning som är mer samverkande och öppen mot samhället” Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor HSV 2007

18 Exemplet Malmö högskola

19 Ur Malmö högskolas visionsdokument Stategi 2020:
En helhetssyn på vårt uppdrag bildar grunden i vår verksamhet. Vi har ett öppet och inkluderande förhållningssätt som bygger på mångfald, vilket är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet Malmö högskola ser mångfalden hos studenter och medarbetare som en stor potential och en förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Malmö högskola ska arbeta aktivt med rekrytering för mångfald

20 Organisation på Malmö högskola

21 In, under, ut ( Studentens livscykel)
Relevanta och intressanta utbildningar Information och vägledning Behörighet och urval Introduktion (-er) Rusta och stötta Utveckla och sprida pedagogiska former för undervisning och examination Följa upp, utvärdera och forska Handlingsplan med mätbara mål = rektorsuppdrag samlad resurs BR

22 Tillträde: validering, reell kompetens, urval
Forskning Gästprofessor Högskolepedagogik S T U D I E V R K A MUVA Forsknings- och utvecklingsproj. med Malmö stad Track-it Studenten i centrum Academic Writing I - III Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker: Utländska lärares vidareutb Aspirantutbildning RASK Redskap för akademiska studier och karriär Studieteknik Muntlig framställning Akademisk text Karriär Studying in Sweden Karriäplanering English Basics for University I och II Oral Technical Presentation Tekniskt basår Uppdragsutbildningar Korta vägen, FUB Akademisk introduktions- -termin SI mentors-projekt Behörighets- givande kurser i svenska Akademiskt språkbruk (kurs inom program) Nya vägar till arbetsliv/utbildning BEHÖRIGHET FÖR HÖGSKOLESTUDIER Teknik College Tillträde: validering, reell kompetens, urval Samarbete folkhög-skolor Engelska C Gymnasie-skolor Inspiration 5 Näktergalen Sommar-skola för killar SI gymnasie-skolor

23 Malmö högskola ska: främja ett inkluderande förhållningssätt i hela verksamheten. utveckla metoder för att bättre synliggöra och ta tillvara mångfalden inom verksamheten använda utmaningsbaserade och studentaktiva pedagogiska metoder i undervisning och examination. utveckla och synliggöra studenters generiska kompetenser. utveckla användandet av informations- och kommunikationsteknik som pedagogiskt redskap. Strategier för utbildning, forskning och samverkan

24 Ett inkluderande förhållningssätt i hela organisationen
Från: Individuella lösningar som kompenserar individen Stöd som komplement till ordinarie verksamhet Anpassning till ”mall En fråga för lärosätena Samverkan som ”tredje uppgiften” Till: Generella lösningar som inkluderar alla ”Stöd” en del av ordinarie verksamhet Ta till vara mångfald En gemensam utmaning för samhället Samverkan en del i utbildning och forskning och rekrytering

25 Framgångsfaktorer i Malmö

26 Vad krävs för att kunna arbeta långsiktigt med breddad rekrytering för att ändra strukturer?

27 En ledningsfråga på lärosätena
Värdegrund – diskuterad och förmedlad Tydligt uppdrag inom hela verksamheten: utbud, rekrytering, vägledning, antagning, pedagogik, stöd, uppföljning/retention….. Integrerat i ordinarie verksamhet – inte bygga på eldsjälar och projekt Erkänna arbetet som viktigt - meriterande Resurser – måste få kosta Organisation – helhetssyn och ansvar Flexibilitet - ständigt utvecklingsarbete Samarbete och samverkan är en förutsättning

28 Utvecklingsområde för lärosäten
Synliggöra och diskutera den akademiska diskursen, inkludera vägledare. Variation i examinationsformer. 10 veckors högskolepedagogisk utbildning för alla som möter studenter i undervisning. Tillgänglighet i högskolan ska även omfatta pedagogiskt stöd. Arbetet med breddad rekrytering ska vara forskningsanknutet liksom övrig verksamhet inom högre utbildning.

29 Includes uppmaning till regeringen
Skapa nya utbildningsplatser i hela landet Se över antagnings- och urvalsregler Förstärk vuxenutbildning för att ge möjlighet till en ”andra chans” för behörighet för högskolestudier. Ge lärosätena ett tydligt uppdrag och resurser att validera tidigare erfarenheter som kan jämställas med akademisk utbildning. Ge ett ömsesidigt uppdrag om samarbete till både ungdomsskolan och högskolan.

30 Välkomna och ta tillvara olikheter i studentens hela livscykel
Information/ rekrytering Antagning Introduktion Utbildning/ Retention Examination


Ladda ner ppt "Från breddad rekrytering till inkludering"

Liknande presentationer


Google-annonser