Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åklagarmyndigheten Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åklagarmyndigheten Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål."— Presentationens avskrift:

1 Åklagarmyndigheten Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

2

3

4 Bildat 2009 Stockholm, Malmö, Göteborg, Östersund, och Jönköping 22 åklagare REMA

5 Miljöbalken Arbetsmiljölagen Grova jaktbrott (varg, lo, järv, björn och kungsörn) Samverkan med andra myndigheter Internationella kontakter, arbetsgrupper och organisationer Ansvarsområden

6 Väsentligt ökat lagföringen (4 – 5 ggr) Företagsbot 2013 – drygt 31 miljoner Kostnad 2013 - ca 26 miljoner Vad har vi åstadkommit

7 Åklagaren Egen myndighet Inget personalansvar för utredare Tvångsmedel Beslutsfattare

8 ANMÄLAN

9 95 % av våra anmälningar kommer från tillsynsmyndighet Övriga från polis och allmänhet Anmälan

10 Mörkertal Hittar vi den ”svarta” verksamheten Lagför vi bara ” the good guys” Vem letar efter ” the bad guys” – finns dem

11 Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 26 kap 2 § miljöbalken

12 Ej pröva om ringa brott föreligger Ej pröva om uppsåt eller oaktsamhet föreligger Skall ske i nära anslutning till brottet JO kritik avvaktat 9 månader 26 kap 2 § miljöbalken

13 Vem skall göra anmälan Tjänsteman Behöver ej dras i nämnd eller godkännas av högre chef Vad händer om man försöker förhindra eller försvåra att anmälan görs

14 20 kap 1 § brottsbalken Tjänstefel Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

15 Vart skickas anmälan Anmälan skickas till polisen Polismyndigheten Region Syd Utredningsenheten Miljöbrottsgruppen 205 90 MALMÖ -Per Olof Wreifält (polis) -Ulla Holmberg (administratör)

16 Anmälan Följ mallen för anmälan -Checklista

17 Anmälan Diarienummer -5000-Kxxxxxx-15(polis) -AM – xxxxxxx-15(åklagarmyndigheten)

18 Vad krävs …. Tillräckligt med uppgifter så att vi kan utreda brottet -Tid mellan upptäckt och anmälan -Misstänkt person -Bevissäkring -Klart och entydigt tillstånd/villkor/föreskrift -Ju mer information desto bättre ingångsvärden

19 Att tänka på vid upptäckt Dokumentera -Fotografera byggnader och övriga anläggningar -Iakttagelser om användning -Mät och beräkna -Provtagning -Minnesanteckningar

20 Efter anmälan Fortsätt handläggning och vidta de åtgärder som behövs, t ex med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. Åklagarkontakt

21 Lagföring Låg, blivit bättre Dåliga ingångsvärden Ligger i systemet

22 FÖRUNDERSÖKNINGSSEKRETE SS

23 Förundersökningssekretess 18 kap 1 § OSL Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. 18 kap 3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott

24 Förundersökningssekretess Gäller från och med att material för anmälan börjar samlas in Förvaltningslagens kommunikations- bestämmelser gäller ej

25 Lagstiftning

26 Miljöbalken + förordningar + föreskrifter Brottsbalken Rättegångsbalken ÅFS

27 Rättegångsbalken Åtalsplikt Skyldig att väcka åtal så snart bevismaterialet är sådant att åklagaren på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom

28 Rättegångsbalken Förundersökningsplikt Förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats Förundersökningen skall bedrivas skyndsamt Ej anledning fullfölja fu = nedläggning

29 Varför begränsningar Förundersökningsbegränsningar främsta syfte är att tillgängliga resurser ska kunna användas på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt. För att resursbesparingen ska bli så stor som möjligt är det viktigt att ett beslut om begränsning fattas så snart förutsättningar härför föreligger

30 Undantag Angivelse Särskild åtalsprövning för vissa brott Allmänna regler för lämplighetsprövning av åtalsfrågan, RB 20 kap 7 § och förundersökningsbegränsning, RB 23 kap 4a §

31 Förundersökningsbegränsning Disproportionsfallet Åtalsunderlåtelse samt inte hindra något väsentligt intresse -Böter -Villkorlig dom + särskilda skäl för åtalsunderlåtelse -Begått annat brott och det, utöver påföljden för det brottet, inte krävs påföljd nu -Psykiatrisk vård eller ungdomsvård kommer till stånd

32 Den misstänkte har begått andra brott Grundläggande bedömningar -Straffvärde -Utredningstid -Påföljd -Väsentliga intressen som hindra åu

33 Riksåklagarens riktlinje Övrig speciallagstiftning Utrymmet för åu är begränsat. Åu/fub kan dock övervägas för brott som snarare framstår som resultat av okunnighet eller obetänksamhet än uttryck för nonchalans mot gällande regler, dvs oaktsamma brott som inte innefattar ett medvetet risktagande.

34 Problem Lång utredningstid Låga straff Miljöbalken contra rättegångsbalken

35 Från anmälan till domstol

36 Anmälan från tillsynsmyndighet/polis Granskning av anmälan Beslut om förundersökning Direktiv -Beslut om platsundersökning -Tvångsmedel -Förhör, vittne, sakkunnig etc -Expertutlåtanden -Insamling av dokument Ärendets gång

37 Följer åklagarens riktlinjer i direktivet Regelbunden återkoppling Polisens utredningsåtgärder

38 Ärendets gång Redovisning av förundersökningsprotokoll Beslut i åtalsfrågan -Ej åtal -Strafföreläggande -Åtal

39 Förundersökningsprotokollet Anmälan med bilagor från tillsynsmyndighet och polis Platsundersökning – fotografering, provtagning m.m. Beslagsprotokoll Analysbesked – NFC m fl Expertutlåtanden – SP, SMP etc Fotografier Förhör – vittnen, sakkunniga, misstänkt Dokument – tillstånd, delegationer m.m. PM Bolagsinformation

40 PÅFÖLJDER

41 Påföljder miljöbalken Ansvar Förverkande Sanktionsavgift

42 ANSVAR

43 Ansvar Fysisk person Juridisk person (företagsbot)

44 Den som begår den brottsliga gärningen Annan person baserad på tjänsteställning eller delegation (Företagaransvar) Fysisk person

45 Garantställning -Tjänsteställning -Delegation Straffrättsligt ansvarig för sin passivitet vid brott begångna i näringsverksamheten = straffsanktionerad tillsynsplikt Gäller företag och myndigheter Direkt/indirekt ansvar Företagaransvar

46 Tjänsteställning Arbetsbeskrivning/anställningavtal Tjänst - vd - platschef

47 Delegation av miljöuppgifter Skriftligt, muntligt eller konkludent Krävs oBerättigat behov oErforderlig kompetens och erfarenhet oTillräckliga beslutsbefogenheter och ekonomiska befogenheter oRelativt självständig ställning oTydlighet Delegationen kan returneras

48 Delegering Straffrättsligt ansvarStraffrättsligt ansvar kan ej delegeras ArbetsuppgifterArbetsuppgifter som medför ansvar enligt miljöbalken kan delegeras Exempel i AB Styrelse - VD - sektionschef avdelningschef - arbetsledare Kommuner m.m. Nämnd - förvaltningschef - arbetsledare

49 Indirekt Trots delegering har man kvar ett ansvar om man inte, trots att det funnits anledning till misstanke om misskötsel, kontrollera och i förekommande fall ingripa mot missförhållandena

50 FÖRETAGSBOT

51 Begåtts i utövning av näringsverksamhet Föreskrivet strängare straff än penningböter -Inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten -En person i ledande ställning -En person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll FÖRUTSÄTTNINGAR

52 Verksamhet av ekonomiskt slag Behöver ej gå med vinst Ej myndighetsutövning Ej helt skattefinansierad NÄRINGVERKSAMHET

53 Alla juridiska personer, inkl. enskilda näringsidkare Statlig och kommunal avgiftsfinansierad och/eller konkurrensutsatt verksamhet Några exempel

54 Rättsfall

55 Rocksjön i Jönköping Brott mot områdesskydd

56

57

58

59

60 Bevisning Beslut om bildande av naturreservat Reservatsföreskrift Fotografier -Kommun -Polis -Vittne Vittnen -Miljöinspektör -Anställda vid annat bolag på plats

61 Invändningar Haft kommunens (TK) godkännande Det är inte hans bolag som åstadkommit skadorna Skadorna har inte nått in i naturreservatet

62 Dom Företagsbot – 50.000 kronor

63 Hagasjön i Nora Otillåten miljöverksamhet

64

65

66

67 Dom Talan om företagsbot ogillat

68 Alvasjön i Habo Otillåten miljöverksamhet x 2 Brott mot områdesskydd

69

70

71

72 Dom Brott mot områdesskydd Övriga åtalspunkter ogillades

73 Jan Olof Andersson (kå) 010 562 59 77 070 665 93 84 Janolof.andersson@aklagare.se Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Åklagarmyndigheten Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål."

Liknande presentationer


Google-annonser