Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål"— Presentationens avskrift:

1 Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Åklagarmyndigheten Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål Välkomna till denna lilla föreläsning om arbetsmiljöbrott! Det är kanske lite tidigt på morgonen för vissa men jag hoppas trots det att jag skall kunna trollbinda auditoriet med detta intressanta föredrag förpackat i en exceptionell lyxförpackning!

2

3

4 REMA Bildat 2009 Stockholm, Malmö, Göteborg, Östersund, och Jönköping
22 åklagare

5 Ansvarsområden Miljöbalken Arbetsmiljölagen
Grova jaktbrott (varg, lo, järv, björn och kungsörn) Samverkan med andra myndigheter Internationella kontakter, arbetsgrupper och organisationer

6 Vad har vi åstadkommit Väsentligt ökat lagföringen (4 – 5 ggr)
Företagsbot 2013 – drygt 31 miljoner Kostnad ca 26 miljoner

7 Åklagaren Egen myndighet Inget personalansvar för utredare Tvångsmedel
Beslutsfattare

8 ANMÄLAN

9 Anmälan 95 % av våra anmälningar kommer från tillsynsmyndighet
Övriga från polis och allmänhet

10 Mörkertal Hittar vi den ”svarta” verksamheten
Lagför vi bara ” the good guys” Vem letar efter ” the bad guys” – finns dem

11 26 kap 2 § miljöbalken Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

12 26 kap 2 § miljöbalken Ej pröva om ringa brott föreligger
Ej pröva om uppsåt eller oaktsamhet föreligger Skall ske i nära anslutning till brottet JO kritik avvaktat 9 månader

13 Vem skall göra anmälan Tjänsteman
Behöver ej dras i nämnd eller godkännas av högre chef Vad händer om man försöker förhindra eller försvåra att anmälan görs

14 20 kap 1 § brottsbalken Tjänstefel
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

15 Vart skickas anmälan Anmälan skickas till polisen
Polismyndigheten Region Syd Utredningsenheten Miljöbrottsgruppen 205 90  MALMÖ Per Olof Wreifält (polis) Ulla Holmberg (administratör)

16 Anmälan Följ mallen för anmälan Checklista

17 Anmälan Diarienummer 5000-Kxxxxxx-15 (polis)
AM – xxxxxxx-15 (åklagarmyndigheten)

18 Vad krävs …. Tillräckligt med uppgifter så att vi kan utreda brottet
Tid mellan upptäckt och anmälan Misstänkt person Bevissäkring Klart och entydigt tillstånd/villkor/föreskrift Ju mer information desto bättre ingångsvärden

19 Att tänka på vid upptäckt
Dokumentera Fotografera byggnader och övriga anläggningar Iakttagelser om användning Mät och beräkna Provtagning Minnesanteckningar

20 Efter anmälan Fortsätt handläggning och vidta de åtgärder som behövs , t ex med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. Åklagarkontakt

21 Lagföring Låg, blivit bättre Dåliga ingångsvärden Ligger i systemet

22 FÖRUNDERSÖKNINGSSEKRETESS

23 Förundersökningssekretess
18 kap 1 § OSL Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. 18 kap 3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott

24 Förundersökningssekretess
Gäller från och med att material för anmälan börjar samlas in Förvaltningslagens kommunikations-bestämmelser gäller ej

25 Lagstiftning

26 Lagstiftning Miljöbalken + förordningar + föreskrifter Brottsbalken
Rättegångsbalken ÅFS

27 Rättegångsbalken Åtalsplikt
Skyldig att väcka åtal så snart bevismaterialet är sådant att åklagaren på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom

28 Rättegångsbalken Förundersökningsplikt
Förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats Förundersökningen skall bedrivas skyndsamt Ej anledning fullfölja fu = nedläggning

29 Varför begränsningar Förundersökningsbegränsningar främsta syfte är att tillgängliga resurser ska kunna användas på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt. För att resursbesparingen ska bli så stor som möjligt är det viktigt att ett beslut om begränsning fattas så snart förutsättningar härför föreligger

30 Undantag Angivelse Särskild åtalsprövning för vissa brott
Allmänna regler för lämplighetsprövning av åtalsfrågan, RB 20 kap 7 § och förundersökningsbegränsning, RB 23 kap 4a §

31 Förundersökningsbegränsning
Disproportionsfallet Åtalsunderlåtelse samt inte hindra något väsentligt intresse Böter Villkorlig dom + särskilda skäl för åtalsunderlåtelse Begått annat brott och det, utöver påföljden för det brottet, inte krävs påföljd nu Psykiatrisk vård eller ungdomsvård kommer till stånd

32 Den misstänkte har begått andra brott
Grundläggande bedömningar Straffvärde Utredningstid Påföljd Väsentliga intressen som hindra åu

33 Riksåklagarens riktlinje
Övrig speciallagstiftning Utrymmet för åu är begränsat. Åu/fub kan dock övervägas för brott som snarare framstår som resultat av okunnighet eller obetänksamhet än uttryck för nonchalans mot gällande regler, dvs oaktsamma brott som inte innefattar ett medvetet risktagande.

34 Problem Lång utredningstid Låga straff
Miljöbalken contra rättegångsbalken

35 Från anmälan till domstol

36 Ärendets gång Anmälan från tillsynsmyndighet/polis
Granskning av anmälan Beslut om förundersökning Direktiv Beslut om platsundersökning Tvångsmedel Förhör, vittne, sakkunnig etc Expertutlåtanden Insamling av dokument

37 Polisens utredningsåtgärder
Följer åklagarens riktlinjer i direktivet Regelbunden återkoppling

38 Ärendets gång Redovisning av förundersökningsprotokoll
Beslut i åtalsfrågan Ej åtal Strafföreläggande Åtal

39 Förundersökningsprotokollet
Anmälan med bilagor från tillsynsmyndighet och polis Platsundersökning – fotografering, provtagning m.m. Beslagsprotokoll Analysbesked – NFC m fl Expertutlåtanden – SP, SMP etc Fotografier Förhör – vittnen, sakkunniga, misstänkt Dokument – tillstånd, delegationer m.m. PM Bolagsinformation

40 PÅFÖLJDER

41 Påföljder miljöbalken
Ansvar Förverkande Sanktionsavgift

42 ANSVAR

43 Ansvar Fysisk person Juridisk person (företagsbot)

44 Fysisk person Den som begår den brottsliga gärningen
Annan person baserad på tjänsteställning eller delegation (Företagaransvar)

45 Företagaransvar Garantställning
Tjänsteställning Delegation Straffrättsligt ansvarig för sin passivitet vid brott begångna i näringsverksamheten = straffsanktionerad tillsynsplikt Gäller företag och myndigheter Direkt/indirekt ansvar

46 Tjänsteställning Arbetsbeskrivning/anställningavtal Tjänst - vd
- platschef

47 Delegation av miljöuppgifter
Skriftligt, muntligt eller konkludent Krävs Berättigat behov Erforderlig kompetens och erfarenhet Tillräckliga beslutsbefogenheter och ekonomiska befogenheter Relativt självständig ställning Tydlighet Delegationen kan returneras

48 Delegering Straffrättsligt ansvar kan ej delegeras
Arbetsuppgifter som medför ansvar enligt miljöbalken kan delegeras Exempel i AB Styrelse VD sektionschef avdelningschef arbetsledare Kommuner m.m. Nämnd förvaltningschef arbetsledare

49 Indirekt Trots delegering har man kvar ett ansvar om man inte, trots att det funnits anledning till misstanke om misskötsel, kontrollera och i förekommande fall ingripa mot missförhållandena

50 FÖRETAGSBOT

51 FÖRUTSÄTTNINGAR Begåtts i utövning av näringsverksamhet
Föreskrivet strängare straff än penningböter Inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten En person i ledande ställning En person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll

52 NÄRINGVERKSAMHET Verksamhet av ekonomiskt slag Behöver ej gå med vinst
Ej myndighetsutövning Ej helt skattefinansierad

53 Några exempel Alla juridiska personer, inkl. enskilda näringsidkare
Statlig och kommunal avgiftsfinansierad och/eller konkurrensutsatt verksamhet

54 Rättsfall

55 Rocksjön i Jönköping Brott mot områdesskydd

56

57

58

59

60 Bevisning Beslut om bildande av naturreservat Reservatsföreskrift
Fotografier Kommun Polis Vittne Vittnen Miljöinspektör Anställda vid annat bolag på plats

61 Invändningar Haft kommunens (TK) godkännande
Det är inte hans bolag som åstadkommit skadorna Skadorna har inte nått in i naturreservatet

62 Dom Företagsbot – kronor

63 Hagasjön i Nora Otillåten miljöverksamhet

64

65

66

67 Dom Talan om företagsbot ogillat

68 Alvasjön i Habo Otillåten miljöverksamhet x 2 Brott mot områdesskydd

69

70

71

72 Dom Brott mot områdesskydd Övriga åtalspunkter ogillades

73 Kontaktuppgifter Jan Olof Andersson (kå)


Ladda ner ppt "Jan Olof Andersson Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål"

Liknande presentationer


Google-annonser