Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan Björn Oskarsson / Bengt Ekdahl Logistics Management Linköping University.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan Björn Oskarsson / Bengt Ekdahl Logistics Management Linköping University."— Presentationens avskrift:

1 TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan Björn Oskarsson / Bengt Ekdahl Logistics Management Linköping University

2 IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling / Logistik Case Företaget Cyklett har länge brottats med hög kapitalbindning. De har anlitat ett konsultföretag där Nicke Nyfiken numera jobbar. Han har gjort en förstudie där följande åtgärder är identifierade: Styr inköpskvantiteterna till Materialförrådet (MF) med Wilsonformeln. Ta bort Distributionslagren (DL) och leverera direkt från Färdigvarulagret (FVL) till kunderna (dvs. butikerna). Halvera batchstorlekarna i Förmontering (FM) och Slutmontering (SM), och leverera direkt till distributionslagren (dvs ta bort FVL).

3 IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling / Logistik Case forts Nu vill företaget gå vidare med att utreda följande: Vilka formler/modeller företaget bör använda sig av för att genomföra nödvändiga beräkningar. Hur ingående parameter i föreslagna formler/modeller ska tas fram. Hur berörda poster i DuPont-modellen (kostnader, kapital mm) kommer att förändras om åtgärden genomförs. Hjälp Cyklett med detta. Det är inte meningen att du ska göra några beräkningar, utan lösningen ska vara på en mer principiell nivå, t.ex. visa hur beräkningar ska genomföras, vilka parametrar som ska tas fram och hur det ska göras, vilka poster som påverkas i DuPont och i vilken riktning.

4 1. Inköp mha Wilsonformeln 4 Ingen ändring i struktur eller flödesvägar Den del av systemet som påverkas  studerat system

5 1. Anskaffning mha Wilsonformeln 5 Parametrarna i Wilsonformeln D = årlig efterfrågan för resp. artikel. Vi har inte tillgång till efterfrågan på artikelnivå, men den finns rimligen lätt tillgänglig r = lagerräntan: Given till 25 % K = ordersärkostnaden, som inte är känd för oss. Inte självklart att Cyklett har beräknat K. Ordersärkostnad = kostnader förknippade med en order som är oberoende av orderstorleken. (Modern logistik s 226) Ex: Orderläggning; Godsmottagning; Inlagring i MF; Betalning För att beräkna K ska totala kostnader för dessa aktiviteter beräknas och på lämpligt sätt fördelas ner på olika artiklar (Kursen Logistikanalys) p = produktvärdet i MF byggs upp av inköpspris + pålägg Pålägget kan inkludera trp-kostnad  ändring av p om trp-kostnaden ändras. Pålägget kan också inkludera direkta hanteringskostnader mm som ingår i K, som då slås ut på antal artiklar per order. Bygger på en avvägning mellan kostnader för lagerföring och beordring

6 1. Anskaffning mha Wilsonformeln 6 Ett par antaganden som Wilsonformeln bygger på Andra kostnader (förutom lagerföring och beordring) påverkas inte av Q – Gäller det i detta fall, t.ex. för transportkostnaden? Enl. casebeskrivningen har man många regionala leverantörer för att hålla ner trp-kostnaden  Cyklett står för trp-kostnaden. Givet de transporttariffer vi har tillgängliga påverkas rimligen trp-kostnaden om Q ändras tillräckligt mycket! Måttlig kostnadsändring om man flyttas ett ”snäpp” i trp-kostnadstariffen  inte så stor påverkan på optimalt Q  Troligen OK att använda Wilsonformeln. Produktvärdet (p) är oberoende av Q – Gäller det i detta fall? Enligt tidigare resonemang så kan p variera, eftersom pålägget för transport och beordring/hantering beror av Q. Egentligen gäller inte Wilsonformeln Formeln är dock ganska okänslig för små ändringar i indata  man bör få ett tillräckligt bra svar om den används.

7 Utgångspunkt: DuPont 7 Kostnader Kan påverkas på olika sätt. Utgå från totalkostnadsmodellen Intäkter Kan påverkas av ändrad försäljningsvolym och/eller försäljningspris, vilket kan vara en effekt av ändrad nivå på leveransservicen. Ränteintäkterna påverkas av storleken på likvida medel. Kapital Att Lager/PIA/Förråd ändras är ganska uppenbart, men i vilken utsträckning, och vad händer med de andra posterna? Hur frigjort kapital används påverkar DuPont-införandet. Låt oss anta att det sparas tills vidare, dvs likvida medel ökar lika mycket som Lager/PIA/Förråd minskar. Antag att förändringarna genomförs momentant och att vi ser på hur DuPont påverkas på ett års sikt.

8 1. Anskaffning mha Wilsonformeln 8 Kostnader Lagerföring Kostnader för lagerföring och transport finns med i den ”allmänna” totalkostnads- modellen enl. kursboken. Beordringskostnaden är inte en egen post i den modellen, men i detta fall bör den vara en egen post (smidigare än att dela upp den på t.ex. lagerhållning och administration). Lagret i MF påverkas. Beordring Transport Mha artiklarnas vikt och volym, samt sändningsstorleken (Q) kan sändningens fraktgrundande vikt beräknas. Transportkostnaden tas fram mha fraktsatstabeller för aktuell ort. Kommentar: Ev samlastning av flera artiklar från samma leverantör kan minska kostnaden. Dessa tre kostnadsposter får beräknas (dels för nuläget, dels för Wilsonfallet) för varje artikel, och sedan summeras. Kommentar: I praktiken är det inte säkert att kostnaden förändras (särskilt om effekten är liten) eftersom dessa kostnader ofta är ”språngkostnader”

9 1. Inköp mha Wilsonformeln 9 Kapital Lager/PIA/Förråd Rimligt att lagernivån i MF sjunker (själva grundantagandet för förslaget) PIA och övriga lager påverkas inte … bortsett från att p ev. kan ändras. Posterna får beräknas dels för nuläget, dels för beställning enligt Wilson. Intäkter Försäljning Åtgärden påverkar inte leveransservicen mot kund, och därmed inte heller försäljningen Ränteintäkter Påverkas beroende på hur Likvida medel ändras. Storleken beror på vilken ränta man får på sparat kapital. Likvida medel Enligt tidigare antagande ökar dessa lika mycket som Lager/PIA/Förråd minskar. Även kostnadsförändringen kommer att påverka de likvida medlen. (På sikt påverkas de även av de ändrade ränteintäkterna) Övriga poster Påverkas inte i detta fall.

10 2. Direktleverans från FVL till butiker 10 Den del av systemet som påverkas  studerat system Nuläge Förslag

11 11 Kostnader Lagerhållning Om DL läggs ner kommer kostnader för lagerhållning uppenbart att ändras, rimligen också lagerföring och transporter. Det administrativa arbetet i Grums kan påverkas (ordermottagning från butiker, ökat antal plockorder). Detta bör utredas, men vi tar inte upp det nedan. Transport För att hålla samma ledtid som idag (leverans inom 3 dagar) måste transport ske till resp. region 2 ggr/vecka, dvs en fördubbling. Enligt fakta i caset kan man inse att detta inte går med de chaufförer och de fordon man har idag. Kostnadsökningen kan bli ganska stor. En utredning måste göras för att komma fram till vilken kapacitetsökning som behövs. Dessa kostnadsposter får beräknas dels för nuläget, dels för direktleveransfallet. 2. Direktleverans från FVL till butiker Samtliga kostnader för DL försvinner (lönekostnad; hyra). Dessa kostnader är kända. I FVL kan det behövas mer personal för att hinna med det ökade antalet utleveranser (fler plockorder med mindre kvantiteter). Detta måste utredas närmare. Lagerföring Det lager som idag ligger i DL kommer att försvinna. I FVL kan dock en ökning av SL krävas. I Modern logistik (kap 10.1 och Bil 7) beskrivs en formel för hur totalt SL påverkas av antal lagerpunkter. Obs! Investering i nya fordon leder också till avskrivningar, t.ex. med 20% per år.

12 12 Kapital Lager/PIA/Förråd Allt lager i DL försvinner. SL behöver utökas i FVL, men totalt sett bör MLV sjunka PIA och övriga lager påverkas inte Posterna får beräknas dels för nuläget, dels för direktleveransfallet. Intäkter Försäljning Leveransservicen kan påverkas. Större chans att kunna leverera stora ordrar från Grums än från resp DL. Om något krånglar med utleverans/transport  sent till kund. Svårt bedöma nettoeffekten. Antag att försäljningen inte påverkas Ränteintäkter Påverkas av hur likvida medel ändras. Likvida medel Samma resonemang som för åtgärd 1. Om nya fordon finansieras med egna medel påverkas de likvida medlen av detta. Anläggningstillgångar Investering i nya fordon gör att anläggningstillgångarna ökar med det investerade beloppet (minus det första årets avskrivningar) 2. Direktleverans från FVL till butiker

13 3. Halverad Q i produktion, samt nedlagt FVL 13 Den del av systemet som påverkas  studerat system Nuläge Förslag Inte angivet hur producerade cyklar i SM ska fördelas på de 4 DL. Alt 1: Resp. DL får inleverans av 50 st av resp. variant.  Stort lager! Alt 2: De producerade fördelas på ngt sätt till de 4 DL. 50 > D v för samtliga varianter  OL byggs upp i DL. Alltså: OL i DL, men vi vet inte hur stort.

14 14 Kostnader Lagerhållning Kostnader för lagerhållning bör påverkas, liksom lagerföring och transporter. Det administrativa arbetet i Grums kan påverkas (färre order från DL, inga plockorder i FVL). Detta bör utredas, men vi tar inte upp det nedan. Produktionskostnaden kan påverkas. Transport Större batcher av resp artikel kommer att transporteras, men mera sällan. Om vi antar samma övergripande trp-frekvens till resp. DL, dvs. en gång/vecka, bör dock totala trp-kostnaden vara oförändrad. Kostnaderna beräknas dels för nuläget, dels för det nya förslaget. I DL kan mer yta och utrustning behövas pga större inleveranser av resp. cykelvariant. FVL tas bort  Yta frigörs, men ytkostnaden kan vara fast; Utrustning kan ev. avyttras; Minskat arbete (inlagring, uttag) gör att personalkostnaden ev. minskar. Detta måste utredas. Lagernivåerna i ML minskar och då frigörs lagerutrymme. Även FM och SM minskar sitt ytbehov. Lagerföring Allt lager i FVL försvinner. Lagret i DL förändras. OL enl. tidigare diskussion; SL bör dimensioneras på lämpligt sätt Förslagsvis mha SERV2 (vilket kräver statistik över efterfrågan och ledtider, samt att man bestämmer önskad servicenivå) Oms.lagret halveras i ML. PIA påverkas (under förutsättning att GLT minskar) då MPIAV = p m × D × GLT GLT minskar när Q minskar (detta måste utredas med tex en enkel simulering eller mätning) 3. Halverad Q i produktion, samt nedlagt FVL Produktion Dubbelt så många omställningar  påverkar personaltid, mtrl-förbrukning (t.ex. färgspill) mm. Ordersärkostnaden i FM resp. SM behöver tas fram (på liknande sätt som för åtgärd 1)

15 15 Kapital Lager/PIA/Förråd Lager i ML, FVL och DL påverkas, liksom PIA i FM och SM Posterna får beräknas dels för nuläget, dels för det nya förslaget. Intäkter Försäljning Viss risk att det blir fler produktionsstörningar när antalet batcher ökar Särskilt om inte personalstyrkan ökas Om det blir brist i DL finns inget lager i Grums som ”livlina” Ev. möjligt att ordna ”nödleveranser” mellan DL Med en korrekt dimensionering av SL bör leveransservicen mot kund inte påverkas. Ränteintäkter Påverkas av hur likvida medel ändras. Likvida medel Samma resonemang som för åtgärd 1. Ev. försäljning och/eller köp av lagerutrustning påverkar också. Anläggningstillgångar Ev. investering i ny utrustning gör att anläggningstillgångarna ökar med det investerade beloppet (minus det första årets avskrivningar) 3. Halverad Q i produktion, samt nedlagt FVL


Ladda ner ppt "TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan Björn Oskarsson / Bengt Ekdahl Logistics Management Linköping University."

Liknande presentationer


Google-annonser