Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan"— Presentationens avskrift:

1 TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan
TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan Björn Oskarsson / Bengt Ekdahl Logistics Management Linköping University Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiU:s grafiska profil. Du skriver in din rubrik och eventuell underrubrik i det blå fältet på sid 1. Det blå fältet kan justeras för att stämma överens med rubrikens längd. Namn och institutionstillhörighet ersätter den svarta texten. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2011” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiU:s logotype och webbadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Case Företaget Cyklett  har länge brottats med hög kapitalbindning. De har anlitat ett konsultföretag där Nicke Nyfiken numera jobbar. Han har gjort en förstudie där följande åtgärder är identifierade: Styr inköpskvantiteterna till Materialförrådet (MF) med Wilsonformeln. Ta bort Distributionslagren (DL) och leverera direkt från Färdigvarulagret (FVL) till kunderna (dvs. butikerna). Halvera  batchstorlekarna i Förmontering (FM) och Slutmontering (SM), och leverera direkt till distributionslagren (dvs ta bort FVL).

3 Case forts Nu vill företaget gå vidare med att utreda följande:
Vilka formler/modeller företaget bör använda sig av för att genomföra nödvändiga beräkningar. Hur ingående parameter i föreslagna formler/modeller ska tas fram. Hur berörda poster i DuPont-modellen (kostnader, kapital mm) kommer att förändras om åtgärden genomförs. Hjälp Cyklett med detta. Det är inte meningen att du ska göra några beräkningar, utan lösningen ska vara på en mer principiell nivå, t.ex. visa hur beräkningar ska genomföras, vilka parametrar som ska tas fram och hur det ska göras, vilka poster som påverkas i DuPont och i vilken riktning.

4 1. Inköp mha Wilsonformeln
Ingen ändring i struktur eller flödesvägar Den del av systemet som påverkas  studerat system

5 1. Anskaffning mha Wilsonformeln
Bygger på en avvägning mellan kostnader för lagerföring och beordring 1. Anskaffning mha Wilsonformeln Parametrarna i Wilsonformeln D = årlig efterfrågan för resp. artikel. Vi har inte tillgång till efterfrågan på artikelnivå, men den finns rimligen lätt tillgänglig r = lagerräntan: Given till 25 % K = ordersärkostnaden, som inte är känd för oss. Inte självklart att Cyklett har beräknat K. Ordersärkostnad = kostnader förknippade med en order som är oberoende av orderstorleken. (Modern logistik s 226) Ex: Orderläggning; Godsmottagning; Inlagring i MF; Betalning För att beräkna K ska totala kostnader för dessa aktiviteter beräknas och på lämpligt sätt fördelas ner på olika artiklar (Kursen Logistikanalys) p = produktvärdet i MF byggs upp av inköpspris + pålägg Pålägget kan inkludera trp-kostnad  ändring av p om trp-kostnaden ändras. Pålägget kan också inkludera direkta hanteringskostnader mm som ingår i K, som då slås ut på antal artiklar per order.

6 1. Anskaffning mha Wilsonformeln
Ett par antaganden som Wilsonformeln bygger på Andra kostnader (förutom lagerföring och beordring) påverkas inte av Q – Gäller det i detta fall, t.ex. för transportkostnaden? Enl. casebeskrivningen har man många regionala leverantörer för att hålla ner trp-kostnaden  Cyklett står för trp-kostnaden. Givet de transporttariffer vi har tillgängliga påverkas rimligen trp-kostnaden om Q ändras tillräckligt mycket! Måttlig kostnadsändring om man flyttas ett ”snäpp” i trp-kostnadstariffen  inte så stor påverkan på optimalt Q  Troligen OK att använda Wilsonformeln. Produktvärdet (p) är oberoende av Q – Gäller det i detta fall? Enligt tidigare resonemang så kan p variera, eftersom pålägget för transport och beordring/hantering beror av Q. Egentligen gäller inte Wilsonformeln Formeln är dock ganska okänslig för små ändringar i indata  man bör få ett tillräckligt bra svar om den används.

7 Utgångspunkt: DuPont Intäkter Kostnader Kapital
Kan påverkas av ändrad försäljningsvolym och/eller försäljningspris, vilket kan vara en effekt av ändrad nivå på leveransservicen. Ränteintäkterna påverkas av storleken på likvida medel. Utgångspunkt: DuPont Antag att förändringarna genomförs momentant och att vi ser på hur DuPont påverkas på ett års sikt. Kostnader Kan påverkas på olika sätt. Utgå från totalkostnadsmodellen Kapital Att Lager/PIA/Förråd ändras är ganska uppenbart, men i vilken utsträckning, och vad händer med de andra posterna? Hur frigjort kapital används påverkar DuPont-införandet. Låt oss anta att det sparas tills vidare, dvs likvida medel ökar lika mycket som Lager/PIA/Förråd minskar.

8 1. Anskaffning mha Wilsonformeln
Kostnader Kostnader för lagerföring och transport finns med i den ”allmänna” totalkostnads- modellen enl. kursboken. Beordringskostnaden är inte en egen post i den modellen, men i detta fall bör den vara en egen post (smidigare än att dela upp den på t.ex. lagerhållning och administration). Lagerföring Lagret i MF påverkas. 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑=𝑟(𝑟𝑖𝑠𝑘𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛)×𝑀𝐿𝑉 Beordring 𝐵𝑒𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑=𝐾× 𝐷 𝑄 Kommentar: I praktiken är det inte säkert att kostnaden förändras (särskilt om effekten är liten) eftersom dessa kostnader ofta är ”språngkostnader” Transport Mha artiklarnas vikt och volym, samt sändningsstorleken (Q) kan sändningens fraktgrundande vikt beräknas. Transportkostnaden tas fram mha fraktsatstabeller för aktuell ort. Kommentar: Ev samlastning av flera artiklar från samma leverantör kan minska kostnaden. Dessa tre kostnadsposter får beräknas (dels för nuläget, dels för Wilsonfallet) för varje artikel, och sedan summeras.

9 1. Inköp mha Wilsonformeln
Intäkter Försäljning Åtgärden påverkar inte leveransservicen mot kund, och därmed inte heller försäljningen Ränteintäkter Påverkas beroende på hur Likvida medel ändras. Storleken beror på vilken ränta man får på sparat kapital. Kapital Lager/PIA/Förråd Rimligt att lagernivån i MF sjunker (själva grundantagandet för förslaget) PIA och övriga lager påverkas inte … bortsett från att p ev. kan ändras. Likvida medel Enligt tidigare antagande ökar dessa lika mycket som Lager/PIA/Förråd minskar. Även kostnadsförändringen kommer att påverka de likvida medlen. (På sikt påverkas de även av de ändrade ränteintäkterna) Övriga poster Påverkas inte i detta fall. Posterna får beräknas dels för nuläget, dels för beställning enligt Wilson.

10 2. Direktleverans från FVL till butiker
Nuläge Den del av systemet som påverkas  studerat system Förslag

11 2. Direktleverans från FVL till butiker
Kostnader Om DL läggs ner kommer kostnader för lagerhållning uppenbart att ändras, rimligen också lagerföring och transporter. Det administrativa arbetet i Grums kan påverkas (ordermottagning från butiker, ökat antal plockorder). Detta bör utredas, men vi tar inte upp det nedan. Lagerhållning Samtliga kostnader för DL försvinner (lönekostnad; hyra). Dessa kostnader är kända. I FVL kan det behövas mer personal för att hinna med det ökade antalet utleveranser (fler plockorder med mindre kvantiteter). Detta måste utredas närmare. Lagerföring 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑=𝑟×𝑝× 𝑆𝐿+ 𝑄 2 Det lager som idag ligger i DL kommer att försvinna. I FVL kan dock en ökning av SL krävas. I Modern logistik (kap 10.1 och Bil 7) beskrivs en formel för hur totalt SL påverkas av antal lagerpunkter. Transport För att hålla samma ledtid som idag (leverans inom 3 dagar) måste transport ske till resp. region 2 ggr/vecka, dvs en fördubbling. Enligt fakta i caset kan man inse att detta inte går med de chaufförer och de fordon man har idag. Kostnadsökningen kan bli ganska stor. En utredning måste göras för att komma fram till vilken kapacitetsökning som behövs. Obs! Investering i nya fordon leder också till avskrivningar, t.ex. med 20% per år. Dessa kostnadsposter får beräknas dels för nuläget, dels för direktleveransfallet.

12 2. Direktleverans från FVL till butiker
Intäkter Försäljning Leveransservicen kan påverkas. Större chans att kunna leverera stora ordrar från Grums än från resp DL. Om något krånglar med utleverans/transport  sent till kund. Svårt bedöma nettoeffekten. Antag att försäljningen inte påverkas Ränteintäkter Påverkas av hur likvida medel ändras. Kapital Lager/PIA/Förråd Allt lager i DL försvinner. SL behöver utökas i FVL, men totalt sett bör MLV sjunka PIA och övriga lager påverkas inte Likvida medel Samma resonemang som för åtgärd 1. Om nya fordon finansieras med egna medel påverkas de likvida medlen av detta. Anläggningstillgångar Investering i nya fordon gör att anläggningstillgångarna ökar med det investerade beloppet (minus det första årets avskrivningar) Posterna får beräknas dels för nuläget, dels för direktleveransfallet.

13 3. Halverad Q i produktion, samt nedlagt FVL
Inte angivet hur producerade cyklar i SM ska fördelas på de 4 DL. Alt 1: Resp. DL får inleverans av 50 st av resp. variant.  Stort lager! Alt 2: De producerade fördelas på ngt sätt till de 4 DL. 50 > Dv för samtliga varianter  OL byggs upp i DL. Alltså: OL i DL, men vi vet inte hur stort. Nuläge Den del av systemet som påverkas  studerat system Förslag

14 3. Halverad Q i produktion, samt nedlagt FVL
Kostnader Kostnader för lagerhållning bör påverkas, liksom lagerföring och transporter. Det administrativa arbetet i Grums kan påverkas (färre order från DL, inga plockorder i FVL). Detta bör utredas, men vi tar inte upp det nedan. Produktionskostnaden kan påverkas. Lagerhållning I DL kan mer yta och utrustning behövas pga större inleveranser av resp. cykelvariant. FVL tas bort  Yta frigörs, men ytkostnaden kan vara fast; Utrustning kan ev. avyttras; Minskat arbete (inlagring, uttag) gör att personalkostnaden ev. minskar. Detta måste utredas. Lagernivåerna i ML minskar och då frigörs lagerutrymme. Även FM och SM minskar sitt ytbehov. Lagerföring Allt lager i FVL försvinner. Lagret i DL förändras. OL enl. tidigare diskussion; SL bör dimensioneras på lämpligt sätt Förslagsvis mha SERV2 (vilket kräver statistik över efterfrågan och ledtider, samt att man bestämmer önskad servicenivå) Oms.lagret halveras i ML. PIA påverkas (under förutsättning att GLT minskar) då MPIAV = pm × D × GLT GLT minskar när Q minskar (detta måste utredas med tex en enkel simulering eller mätning) Transport Större batcher av resp artikel kommer att transporteras, men mera sällan. Om vi antar samma övergripande trp-frekvens till resp. DL, dvs. en gång/vecka, bör dock totala trp-kostnaden vara oförändrad. Produktion Dubbelt så många omställningar  påverkar personaltid, mtrl-förbrukning (t.ex. färgspill) mm. Ordersärkostnaden i FM resp. SM behöver tas fram (på liknande sätt som för åtgärd 1) Kostnaderna beräknas dels för nuläget, dels för det nya förslaget.

15 3. Halverad Q i produktion, samt nedlagt FVL
Intäkter Försäljning Viss risk att det blir fler produktionsstörningar när antalet batcher ökar Särskilt om inte personalstyrkan ökas Om det blir brist i DL finns inget lager i Grums som ”livlina” Ev. möjligt att ordna ”nödleveranser” mellan DL Med en korrekt dimensionering av SL bör leveransservicen mot kund inte påverkas. Ränteintäkter Påverkas av hur likvida medel ändras. Kapital Lager/PIA/Förråd Lager i ML, FVL och DL påverkas, liksom PIA i FM och SM Likvida medel Samma resonemang som för åtgärd 1. Ev. försäljning och/eller köp av lagerutrustning påverkar också. Anläggningstillgångar Ev. investering i ny utrustning gör att anläggningstillgångarna ökar med det investerade beloppet (minus det första årets avskrivningar) Posterna får beräknas dels för nuläget, dels för det nya förslaget.


Ladda ner ppt "TETS37 Grundläggande logistik Övningscase inför tentan"

Liknande presentationer


Google-annonser