Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling Peter M Nilsson Avdelningen för medicin Institutionen för kliniska vetenskaper Universitetssjukhuset MAS,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling Peter M Nilsson Avdelningen för medicin Institutionen för kliniska vetenskaper Universitetssjukhuset MAS,"— Presentationens avskrift:

1 Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling Peter M Nilsson Avdelningen för medicin Institutionen för kliniska vetenskaper Universitetssjukhuset MAS, Malmö Malmö den 12 november 2009

2 Structure of Inferno There are nine concentric circles in Hell Hell is geographically divided into Upper Hell and the Lower Hell by the Walls of the Dis Dante: Divine Comedy

3 Circle 3: Gluttony Sin: to give into one’s physical desires to eat and drink regardless of consequences Punishment: To be bloated and mired in filth, while filth rains down from the sky Dante: Divine Comedy

4 Metabola syndromet Arv Livsstil Ökad risk för: Hjärtkärlsjukdomar diabetes typ 2, kognitiv dysfunktion

5 Kliniska kardiovaskulära händelser som måltavla för prevention Hjärtinfarkt, ACSStroke/TIA Är det Metabola syndromet mer användbart för prediktion av kardiovaskulära händelser än dess ingående delkomponenter?

6 Gerald Reaven, Banting Lecture 1988

7 Karl Hitzenberger, Wien, Österrike Beskrev Metabola syndromet 1921 på basen av studier gjorda 1915/16

8 (1886 – 1975)

9 Cornerstones in the Insulin Resistance Syndrome (IRS) Insulin Free Fatty Acids Insulin resistance Glucose hypertension dyslipidemia liver steatosis (NASH) visceral obesity endothelial dysfunction chronic inflammation hereditylifestyle (genes)

10 Fetal tillväxt hämning - HT? - DM2? - CVD? - IRS? - MetS? The Barker hypothesis vs. The ”Mis-Match” hypothesis

11 Metabola syndromet 2009 Patofysiologi Insulinresistens med kompensatorisk hyperinsulinemi Glukosintolerans Dyslipidemi Bukfetma; adipokiner Defekt fibrinolys SNS aktivering Störd hemoreologi Neuroendokrina rubbningar Inflammatorisk aktivering Adiponektin (lågt) Endoteldysfunktion Epidemiologi Olika utbredning i förhållande till kön, ålder, social och etnisk bakgrund Koppling till lägre social klass Avhängigt mindre hälsosam livsstil Påverkas av kronisk stress och sömnbrist Kan influeras av läkemedelseffekter

12 Patient med Metabolt syndrom - när misstänka detta? Status: Bukfetma (jfr. IDF-definition 2005), BT  Dålig livsstil: inaktivitet, dålig kost, rökning Anamnes: ex. graviditetsdiabetes, PCO, acantosis nigricans (mörka pigmenteringar i axiller och runt mammiller) Familjehistoria: för DM2 och HT samt CVD Läkemedel: BB +TD i högdos, oselektiva BB, atypiska neuroleptika, m.fl. Lab: IFG, IGT, ALAT , GT , urat , dyslipidemi

13 Metabolic factors associated with CVD in the postprandial state Endothelial Dysfunction  Platelet activation  Fibrinolytic resistance  Postprandial Glycemia  Postprandial lipemia  Coagulability

14 Inflammationens betydelse Inflammation är en evolutionärt selekterad mekanism för vävnadsreparation Markörer för inflammation är akuta fasreaktanter i plasma (C- reaktivt protein, fibrinogen, PAI-1 m.fl.) Dessa syntetiseras i levern och kan triggas av cytokiner, fr.a. interleukin 6 (IL-6) Samband föreligger mellan (buk)fetma, insulinresistens och ökade nivåer av cytokiner (IL-1, IL-6, TNF-  ) Rökning och kroniska infektioner (H. Pylori, C. pneumoniae, CMV, parodontiter?) kan förstärka inflammatoriska svar Vulnerabla aterosklerotiska plack har en ökad inflammatorisk aktivitet - detta kan inducera apoptos

15 IR? IL-6 TNF- . Thin fibrous cap. Unstable plaque. Impaired fibrinolysis. Increased collagen. Endothelial dysfunction Subcutaneous AT Skeletal Muscle Insulin resistance (IR) syndrome of atherogenic dyslipidaemia Expanded Visceral AT PAI-1 NEFAs Glucose NEFAs Apo B Insulin GlucoseXIR LPL LPL Liver Triglycerides HL HL Potential contribution of expanded visceral adipose tissue to the athero-thrombotic proinflammatory profile of abdominally obese patients Després et al. Ann Endocrinol 2001; 61:31-38 Adiponectin ↓ Adiponectin

16 Olika definitioner av MetS WHO 1998 EGIR 1999 NCEP-ATPIII 2001 (reviderad 2005) IDF 2005

17 lFPG > 6.1 mmol/L lAbdominal obesity: waist circumference > 88 cm (women) or >102 cm (men) lTriglycerides ≥ 1.7 mmol/L lHDL-chol < 1.16 mmol/L (women) or < 0.91 mmol/L (men) lBlood Pressure > 130/85 mm Hg >3 of the following: NCEP ATPIII CRITERIA Metabolic Syndrome (2001)

18 Metabolic Syndrome NCEP-ATPIII: Prevalence Increases With Age Prevalence, % Age, yr Adapted from: Ford ES, et al. JAMA. 2002;287:356-359. 47 million or 23% of US Adults Have Metabolic Syndrome 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 20-2930-3940-4950-5960-69 ? 70 Men (n=4265) Women (n=4559)

19 Adverse Prognostic Implications of Cardiovascular Metabolic Syndrome Lakka H-M et al. JAMA. 2002;288:2709-2716. Population-based observational study in 1209 men Metabolic syndrome present Metabolic syndrome absent metabolic syndrome 234 834 100 292 279288No 852866Yes No. at risk 810126420 0 5 10 1520 Follow-up (years) Cumulative Hazard (%) Coronary heart disease mortality RR (95% CI): 3.77 (1.74-8.17) 234 834 100 292 279288 852866 810126420 0 5 10 1520 Follow-up (years) All-cause mortality RR (95% CI): 2.43 (1.64-3.61) 810126420 0 5 10 1520 Follow-up (years) Cardiovascular disease mortality RR (95% CI): 3.55 (1.96-6.43) 234 834 100 292 279288 852866

20 Kritik mot det Metabola syndromet Bristande precision i begreppet Prediktion av kardiovaskulära händelser kan göras med hjälp av delkomponenter av syndromet – helheten behövs ej! Ej inklusion av variabler som är associerade med insulinresistens, t.ex. markörer för kronisk inflammation Risk för medikalisering av stora befolkningsgrupper med för vida definitioner Avsaknad av riktad medikamentell terapi – men nu finns glitazoner och rimonabant Kahn R, Ferrannini E et al. Diabetes Care 2005;28:2289-2304. Nilsson PM, et al. Diabetic Medicine 2007

21

22 Genes and environment in the development of type 2 diabetes and atherosclerosis - CVD Charles Darwin

23 Key Neurochemical Systems Comprising Brain Reward Circuitry

24 Brain Reward System triggered…

25 …but also by other things!

26 Prevention och behandling av Metabola syndromet Behandlingspyramiden Farmaka Livsstils-intervention Motion rökstopp- viktstabilitet/viktreduktion måttligt med alkohol

27 Fysisk aktivitet HDL LipiderLDL/HDL Tg LDL-K Blodtryck Glukos/Insulin Övervikt, bukfetma Trombogenes Direkta effekter på hjärtat Effekter av motion Direkta effekter på perifer cirkulation

28 Hjärtkärl dödlighet 0 1,5 3 4,5 6 7,5 SmalNormalÖvervikt Relativ risk Vältränad Otränad Vältränade överviktiga män löper mindre risk att dö i hjärtkärlsjukdomar än otränade normalviktiga män Total dödlighet 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 SmalNormalÖvervikt Relativ risk Lee CD, Blair ST, Jackson AS. Clin Nutr 1999;69:372-80.

29

30 Mål för behandlingen Minska den absoluta kardiovaskulära risken associerad med det Metabola syndromet, samt risken för att utveckla typ 2 diabetes hos individer med nedsatt glukostolerans Förbättra livsstil samt livskvalitet Tillämpa svenska riktlinjer från Läkemedelverket samt Socialstyrelsen (Nationella riktlinjer för diabetes och för kranskärlssjukdom), på basen av evidens (bl.a. SBU) LMV. Behandling av typ 2 diabetes, 2003. LMV. Behandling av ateroskleros och hyperlipidemi, 2004 LMV. Prevention av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom 2006

31 SCORE

32 Sammanfattning Hypertoni 2009 Korrekt diagnos - upprepade mätningar Graden av organskada? Kartlägg riskfaktorerna (blodfetter, glukos, rökning, albuminuri) Börja behandla med livsstilsåtgärder, sedan med läkemedel ACE-hämmare, lågdostiazider, kalciumantagonist (amlodipin) är förstahandsmedel - ofta i kombination Andrahandsmedel (?): beta-1 receptor blockerare, angiotensin-2 blockerare PN 2009

33 Blodtrycksläkemedel 2009 ACE-hämmare RAS blockadhosta 15% Lågdos tiaziderdiures, relaxationgikt, DM2 Kalciumantagonisterrelaxationödem Beta-blockerareminskar CO, pulsbradykardi, astma Angiotensin-2 blockerareRAS blockaddyra (ännu) CNS medelminskar sympatikusoprövade EFFEKTER PROBLEM SUBSTANS Läkemedelsboken, Läkartidningen 2008, ESH Guidelines

34 Glitazoner - pros and cons rosiglitazon & pioglitazon Pros Riktad behandling mot metabol rubbning (IR) Multipla effekter med DM2 prevention (DREAM) Sänker blodtryck något, fr.a. hos IGT patienter Cons Begränsad långtids- dokumentation Hög dygnskostnad Potentiellt allvarliga biverkningar (lever) - dock oftast sällsynta! CAVE! Risk för hjärtsvikt Ridderstråle M, Groop L, Läkartidningen 2002;99:407-10 NEJM 2007, Lancet 2007, N Engl J Med 2007, Lancet 2009

35 Telomeres at the end of the DNA helix

36 Intermediate Lesion Butler R, et al. Eur Heart J 1998;19:1617-1627. Early Vascular Ageing (EVA): MetS, atherosclerosis and arterial stiffening Foam Cells Fatty Streak Atheroma Fibrous Plaque Complicated Lesion/Rupture From First Decade From Third Decade From Fourth Decade Growth of the Lipid Core Smooth Muscle and Collagen Thrombosis Endothelial Dysfunction Nilsson P, Fyhrqvist F, Läkartidningen 2007

37 Konklusioner  Det Metabola syndromet är ett koncept som vuxit fram under de senaste 20 åren, men har rötter tillbaka i observationer från tidigt 1900-tal  Insulinresistens förefaller vara en central komponent i detta syndrom  En aktuell debatt med kritiska förtecken förs just nu inom vetenskapen gällande definitioner, avgränsningar och behandlingsaspekter på det Metabola syndromet  Skattning av absolut kardiovaskulär risk via SCORE och HEARTSCORE bör användas mera PN 2009


Ladda ner ppt "Metabola syndromet 2009 bakgrund och behandling Peter M Nilsson Avdelningen för medicin Institutionen för kliniska vetenskaper Universitetssjukhuset MAS,"

Liknande presentationer


Google-annonser