Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  "— Presentationens avskrift:

1 F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  www.hassler.se www.hassler.se  john@hassler.se john@hassler.se  mejllista. Skicka texten SUBSCRIBE amakro till mailinglists@hassler-j.iies.su.se. Bekräfta sedan. mailinglists@hassler-j.iies.su.se  Litteraturen  Examinering  Praktiskt  Idag  En kort översikt av världens makroekonomi (Kapitel 1).  En kort översikt av de viktigaste begreppen i makroekonomi (Kapitel 2).

2 F1: sid. 2 Vad är makroekonomi?  Hur hela ekonomier fungerar (nationer, regioner eller hela världen).  Variabler: inkomster, produktion, konsumtion, investeringar, arbetslöshet, ränta, växelkurs och prisnivå – de makroekonomiska aggregaten.  Är det skillnad på makro och mikroekonomi?  I traditionell teori, ja.  Efter den neoklassiska revolutionen, nej!  Heterogenitet – fördelningsfrågor.  Allmän jämvikt  Dubbelriktade (cirkulära) orsakssamband. Ex: Produktion  Sysselsättning  Inkomster  Efterfrågan  Produktion

3 F1: sid. 3 Några distinktioner  Teori – verklighet  En teori eller en modell är som en guidebok, hjälper till att skapa en bild av verkligheten.  Modell  verklighet.  Positiv – Normativ  Hur det faktiskt är – positiv teori.  Hur det borde vara, givet vissa grundläggande mål – normativ teori.  Exogena – endogena variabler.  En modell förenklar genom att ta vissa faktorer som givna (exogena) medan andra försöker förklaras inom modellen (endogena).

4 F1: sid. 4 USA år 2002 USA år 2002 Befolkn: 290 miljoner BNP: 10 000 miljarder US$ BNP/cap: 37 000 US$

5 F1: sid. 5 EU 2001 EU 2001 Befolkn: 370 miljoner BNP: 9 000 miljarder Euro BNP/cap: 24 000 Euro

6 F1: sid. 6 USA, Sverige och USA 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt USA3,53,73,83,80,30,32,42,42,3 BNP-tillväxt EU3,12,13,63,61,61,61,11,10,90,9 BNP-tillväxt Sverige2,72,34,44,41,11,11,91,91,31,3

7 F1: sid. 7 USA, Sverige och USA 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt USA3,53,73,83,80,30,32,42,42,3 BNP-tillväxt EU3,12,13,63,61,61,61,11,10,90,9 BNP-tillväxt Sverige2,72,34,44,41,11,11,91,91,31,3 Arbetslöshet USA654,04,86,26,0 Arbetslöshet EU7108,17,88,18,0 Arbetslöshet Sv,574,7444

8 F1: sid. 8 USA, Sverige och USA 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt USA3,53,73,83,80,30,32,42,42,3 BNP-tillväxt EU3,12,13,63,61,61,61,11,10,90,9 BNP-tillväxt Sverige2,72,34,44,41,11,11,91,91,31,3 Arbetslöshet USA654,04,86,26,0 Arbetslöshet EU7108,17,88,18,0 Arbetslöshet Sv,574,7444 Inflation USA522,32,11,21,6 Inflation EU521,52,52,21,9 Inflation Sverige621,32,62,42,3

9 F1: sid. 9 Produktivitet i Europa/USA Be, De, Fi, Fr, It, Ne, No, SB, Sv, Sch, Ty, Ös, Gordon, 2002. Output per capita Output per timme

10 F1: sid. 10 Produktivitet i USA

11 F1: sid. 11 70-regeln  Om något har tillväxttakt på x% per år. Hur lång tid tar det innan det fördubblas?  Svar:ungefärligen 70/x år.  Vid en tillväxttakt på 1% per år sker en fördubbling på 70 år.  På samma tid sker en 4 dubbling vid 2% och en åttadubbling vid 3%.  Sverige och Japan hade högst tillväxttakt i världen 1870-1970.

12 F1: sid. 12 USA under de senaste 10 åren  Ekonomiskt sett, var perioden 1992-2000 en av de bästa på länge.  Nio år med positiv tillväxt  Ökande sysselsättning och fallande arbetslöshet.  Trots detta fanns inga tendenser till ökande inflation.  The new economy.  Betydande del av ökningen i produktivitet kan hänföras till ITC användning.  Efter 2000 har ekonomin sett sämre ut.  Låg tillväxt.  Dubbla underskott, bytesbalans och offentligt underskott.  Ökande arbetslöshet.  Nu verkar en vändning stå för dörren.  Högsta kvartalstillväxt på mycket länge senaste kvartalet.  Fallande dollar hjälper USA.

13 F1: sid. 13 EU under de senaste 10 åren  Sämre ekonomiska resultat i Europa än USA under 90-talet, särskilt efter -95.  Lägre tillväxt  Lägre produktivitetstillväxt.  Svaga tecken till återhämtning, men den starka Euron kan vara ett problem.  ITC teknologin har fått mindre genomslag i Europa.  Betydligt högre arbetslöshet.

14 F1: sid. 14 Arbetslöshet i EU och USA Arbetslöshet i USA Arbetslöshet i EU

15 F1: sid. 15 Arbetslöshet i Sverige

16 F1: sid. 16 Hur kan den Europeiska arbetslösheten minskas?  Arbetslösheten kan förmodligen minskas om  arbetslöshetsersättningarna minskas,  minimilöner avskaffas där de finns,  arbetslösa tvingas flytta,  lönesättningen decentraliseras och ökad lönespridning accepteras.  Men,  alla kan förmodligen inte tjäna på detta,  är det värt priset?

17 F1: sid. 17 Japan, 2000 1-2 Befolkn: 126 miljoner BNP: 5 000 miljarder US$ BNP/cap: 38 000 US$

18 F1: sid. 18 Japan 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt5,51,21,21.5 0,40,22,0 Arbetslöshet2,03,04,75,01,11,1- Inflation4,5-0,1-1,6 -1,4-

19 F1: sid. 19 Japan  Högst tillväxt i världen, tillsammans med Sverige, mellan 1870 och 1970.  Tillväxten sedan 1960 5.5%.  Japans BNP/capita högre än i USA.  Tillväxten 1992 till 2002 bara cirka 1%.  Högre arbetslöshet än någonsin.  Fallande priser, deflation -> höga realräntor trots att nominalräntan är noll.  Stark yen är och har varit ett problem.

20 F1: sid. 20 En orsak till Japans problem Japanska aktieindexet 1980-2000

21 F1: sid. 21 Kan Japan komma tillbaka?  Japanska centralbanken har sänkt räntan till 0.  Regeringen har försökt stimulera efterfrågan.  Hittills utan påtagliga effekter.  Stora strukturella problem i Japan.  Banker med dålig utlåningsstock kan inte låna till bra nya investeringar.  Kanske syns ljuset i tunneln.

22 F1: sid. 22 Hitta data  OECD  IMF  Konjunkturinstitutet  Riksbanken  SCB

23 F1: sid. 23 Kapitel 2 Kapitel 2 De viktigaste makroekonomiska variablerna och sambandet mellan dem  Vad är BNP, BruttoNationalProdukt (”GDP” Gross Domestic Product eller ”Output”)?  Vad är och hur mäts inflation?  Vad är och hur mäts arbetslöshet?  Vad bestämmer dessa variabler på kort, medelfristig och lång sikt?

24 F1: sid. 24 Tre olika tillvägagångssätt att mäta och definiera BNP som alla ger samma resultat 1.BNP är värdet av alla varor som produceras för slutlig användning under en viss tidsperiod inom en viss nation eller region.  En slutlig vara (a final good) är avsedd för slutlig konsumtion eller investering, t.ex. en hamburgare eller en verkstadsmaskin.  En intermediär vara alt. insatsvara (intermediate good) används som insats för produktion av andra varor (t.ex, bagaren som säljer hamburgerbrödet).  Om BNP inkluderade intermediära varor räknades in i BNP skulle det bli dubbelräkning. BNP skulle bero på om varor produceras i flera led i flera företag eller i ett och samma företag.

25 F1: sid. 25 Tre olika tillvägagångssätt att mäta och definiera BNP som alla ger samma resultat 2.BNP är summan av allt förädlingsvärde producerat under en viss tidsperiod inom en viss nation eller region: Förädlingsvärdet är värdet av ett företags produktion minus värdet av de insatsvaror som gått åt. Förädlingsvärdet är värdet av ett företags produktion minus värdet av de insatsvaror som gått åt.

26 F1: sid. 26 Tre olika tillvägagångssätt att mäta och definiera BNP som alla ger samma resultat 3.BNP är summan av alla inkomster till arbetskraften och kapital (plus plus mervärdesskatter) under en viss tidsperiod i en viss nation eller region. Table 2-1 BNPs sammansättning i USA (I procent)1960 2000 Arbetsinkomster6665 Kapital inkomster 2628 Indirekta skatter 87

27 F1: sid. 27 Löneandel av BNP Svensk Tillverkningsindustri

28 F1: sid. 28 Nominell och Real BNP  Nominell BNP är alla varor värderade till deras löpande marknadspris (BNP i löpande priser).  Nominell BNP ökar över tiden p.g.a: 1. Det produceras mer varor. 2. Varornas kvalitet förbättras. 3. Allmänna prisnivån ökar.  Real BNP konstrueras genom att alla varor värderas till konstanta priser, t.ex. de priser de hade år 2000 (BNP i fasta priser).

29 F1: sid. 29 Nominell och Real BNP  Låt oss använda 1996 års priser för att beräkna BNP År Antal bilar producerade Löpande prisNominell BNP 199510$20,000$200,000 199612$24,000$288,000 199713$26,000$338,000 År Antal bilar producerade 1996 års prisReal BNP199510$24,000$240,000 199612$24,000$288,000 199713$24,000$312,000 Notera att vi antar att kvaliteten är oförändrad.

30 F1: sid. 30 Svensk BNP

31 F1: sid. 31 Svensk BNP Under perioden har; Nominell BNP har 30-dubblats (20 dubblats i USA). Real BNP har 3-dubblats (4-dubblats i USA). Prisnivån har 10-dubblats (5-dubblats i USA).

32 F1: sid. 32 Konjunkturer  BNP tillväxttakten är lika med:  När BNP växer snabbare än normalt har vi konjunkturuppgång (expansion).  När BNP växer långsammare än normalt har vi konjunkturnedgång (recession)  När BNP växer långsammare än normalt har vi konjunkturnedgång (recession).  En särskilt lång period med låg tillväxt kallas depression.

33 F1: sid. 33 Andra centrala makro- ekonomiska variabler  BNP är kanske den viktigaste makroekonomiska variabeln. Men två andra variabler är nästan lika viktiga: 1. Arbetslöshet (sysselsättning) 2. Inflation

34 F1: sid. 34 Arbetslösheten ”I arbetskraften” (labor force) = anställda + arbetslösa ”I arbetskraften” (labor force) = anställda + arbetslösa L = N + U L = N + U Arbetslöshet: Bara de som aktivt söker efter arbete räknas som arbetslösa. Andra som inte har jobb räknas som ”ej i arbetskraften”.Bara de som aktivt söker efter arbete räknas som arbetslösa. Andra som inte har jobb räknas som ”ej i arbetskraften”.

35 F1: sid. 35 Individer 16-64 ej i arbete som andel av arbetskraften Källa: AKU SCB

36 F1: sid. 36 Arbetslöshet och BNP-tillväxt Okun’s lag Förändringar i arbetslösheten tenderar att samvariera med förändringar BNP- tillväxttakten

37 F1: sid. 37 Förändring i arbetslöshet och tillväxttakt, USA, 1960-2000 Hög (låg) tillväxttakt i BNP typiskt associerad med fallande (ökande) arbetslöshet.

38 F1: sid. 38 Inflation  Inflation är en generell och ihållande uppgång i priserna på varor och tjänster.  Deflation är en generell och ihållande nedgång i priserna på varor och tjänster

39 F1: sid. 39 BNP-deflatorn  BNP deflatorn är ett index — satt till 100 för ett visst basår.  Ett vanligt mått på inflation är förändringstakten i BNP deflatorn.  Nominell BNP är lika med BNP deflatorn gånger real BNP:

40 F1: sid. 40 Konsumentprisindex  BNP-deflatorn mäter hur priserna på produktionen (BNP) förändras. Konsument- prisindex (KPI, CPI) fokuserar istället på vad som konsumeras. Levnadskostnader.  KPI och BNP deflatorn rör sig åt samma håll för det mesta.  Olika varianter på KPI för diverse speciella syften.

41 F1: sid. 41 KPI och BNP-deflator i USA

42 F1: sid. 42 Inflation och arbetslöshet Phillips kurvan En relation mellan arbets- löshet och inflation.

43 F1: sid. 43 Arbetslöshet och förändringar i USAs inflationstakt, 1970-2000 När arbetslösheten är låg (hög) tenderar inflationen att stiga (falla).

44 F1: sid. 44 Hur bestäms BNP? Kursen i (superkort) sammanfattning  BNP bestäms:  på kort sikt (upp till ett par års sikt) huvudsakligen av efterfrågan på varor och tjänster,  på medelfristig sikt (storleksordningen 5-15 år) huvudsakligen av teknologi, företagsorganisation och struktur, kapitalstockens storlek, och mängden arbetskraft, och  på lång sikt (flera decennier eller mer) huvudsakligen av mer grundläggande faktorer som utbildning, forskning, sparande och politisk stabilitet.

45 F1: sid. 45 Bokens organisation

46 F1: sid. 46 Föreläsning 2 Varumarknaden och penningmarknaden  Hur bestäms produktionen på kort sikt?  Hur bestäms räntan?  Vad gör riksbanken?

47 F1: sid. 47 Försörjningsbalans 3-1 Tabell 3.1 BNPs komponenter USA 2001 Sverige 2003 BNP (Y) $10 208 SEK2 421 1.Konsumtion (C) 69% 49% 2.Investeringar (I) 17%16% 3.Offentlig konsumtion (G) 18%28% 4.Netto export 3%3%3%3%6% Export (X) 11%43% - Import (IM) -14%  37% 5.Lager investeringar  1% 4%

48 F1: sid. 48 BNPs komponenter  (Privat) Konsumtion (C) är varor och tjänster konsumerade av hushållen.  Investeringar (I), är inköp av investeringsvaror i företag och offentlig sektor.  Offentlig konsumtion är (Government Spending) (G) är inköp av varor och tjänster inom stat, kommun och landsting. Det inkluderar inte transfereringar och bidrag eller räntor på statsskuld..  Import (IM)  Export (X)

49 F1: sid. 49 BNPs komponenter  Netto exports (X  IM) är skillnaden mellan export och import, kallas också handelsbalans (trade balance).  Lagerinvesteringar (Inventory investment) är skillnaden mellan produktion och försäljning.

50 F1: sid. 50 Aggregerad Varuefterfrågan ( Total Demand for Goods )  Aggregerad varuefterfrågan  Symbolen “  ” betyder att ekvationen är en identitet, eller definition. Likhet måste gälla per definition.  I en sluten ekonomi gäller X = IM = 0, och:

51 F1: sid. 51 Konsumtion (C)  C(Y D ) kallas konsumtionsfunktionen.  C= C(Y D ) är en beteende ekvation (behavioral equation).  Konsumtionen beror på (bl.a.) disponibel inkomst Y D -- inkomst efter skatter och transfereringar.  Vi skriver detta som:

52 F1: sid. 52 Konsumption (C)  Ofta vill vi specificera konsumtionsfunktionen. Ett förenklande antagande är att konsumtionsfunktionen är linjär  Denna konsumtionsfunktion har två parametrar, c 0 och c 1 :  c 1 kallas marginell konsumtionsbenägenhet ((marginal) propensity to consume).  c 0 är interceptet I konsumtionsfunktionen.

53 F1: sid. 53 En linjär Konsumtionsfunktion Konsumtionen ökar med disponibel inkomst men mindre än ett till ett. lutning = c 1

54 F1: sid. 54 Exogen efterfrågan  Variabler som är förklarade (beror på andra variabler i modellen) kallas endogena. Variabler som inte är förklarade inom modellen kallas exogena. Investeringar antas tills vidare vara exogena.  Offentlig konsumtion G tillsammans med skatter T, utgör finanspolitiken (fiscal policy).  G och T antas tillsvidare vara exogena och tillsvidare analyserar vi en sluten ekonomi X=IM=0.

55 F1: sid. 55 Jämvikt på varumarknaden  Jämvikt (Equilibrium) på varumarknaden kräver att produktionen, Y, är lika med efterfrågan, Z: 3-3 Det betyder att  Detta är ett jämviktsvillkor (equilibrium condition). Produktionen, Y, är lika med efterfrågan, Z, som beror på aggregerad inkomst, Y, som i sin tur är lika med produktionen.

56 F1: sid. 56 Lite matte  Autonom konsumtion och (konsumtions) multiplikatorn: multipli- kator autonom konsumtion

57 F1: sid. 57 Samma sak med en figur Inkomst Y Efterfrågan Z, Produktion Y Autonom konsumtion Produktion = Inkomst Jämvikt, Y = Z

58 F1: sid. 58 Effekten av ökad autonom konsumtion Y Efterfrågan Z, Produktion Y Ny jämvikt Y’

59 F1: sid. 59 Effekten av ökad marginell konsumtionsbenägenhet Y Efterfrågan Z, Produktion Y Ny jämvikt Y’

60 F1: sid. 60 I ord och formler  Högre efterfrågan leder till högre produktion. Detta leder i sin tur till högre inkomster och ännu högre efterfrågan. Slutresultatet är att ökningen i produktion är större än den initiala ökningen i efterfrågan. Multiplikatorn = 1/(1-c 1 )

61 F1: sid. 61 Produktionens dynamik  Efter en ökning av efterfrågan hoppar inte produktionen direkt till den nya jämvikten. En del av efterfrågeökningen absorberas till en början av negativ lageruppbyggnad.  Olika branscher och företag reviderar sina produktionsplaner olika ofta.  Detta kallas produktions dynamik.  Undersökningar om hushållens inköpsplaner är viktiga för att göra konjunkturprognoser upp till något/några år.  Särskilt inköp av varaktiga varor varierar över konjunkturen.

62 F1: sid. 62 Investeringar = sparande: ett alternativt sätt att tänka på varumarknadsjämvikten  Aggregerat (totalt) sparande är summan av privat och offentligt sparande.  Privat sparande  Offentligt sparande skatter (-bidrag) minus offentlig konsumtion.  Om T > G, budgetöverskott offentligt sparande positivt.  Om T < G, budgetunderskott offentligt sparande negativt. 3-4

63 F1: sid. 63 Investeringar = sparande: ett alternativt sätt att tänka på varumarknadsjämvikten  Varumarknadsjämvikt 1. Y = C + G + I 2. Y – T= C + G + I – T 3. Y D = C + G + I – T 4. Y D – C = G + I – T 5. Y D – C + T – G = I 6. S + T – G = I  Privat sparande plus offentligt sparande = investeringar.  I = S + (T – G) kallas IS-relationen eller IS- kurvan.

64 F1: sid. 64 Sparande = investeringar plus nettoexport  Ovan har vi antagit X – IM = 0. Annars får vi 1. Y = C + G + I + X – IM 2. S + T – G = I + X – IM  Sverige 2003  I = 16%, X – IM =4% av BNP  Totalt sparande 20%  USA  I = 17%, X – M = – 3%  Totalt sparande = 14%

65 F1: sid. 65 Sparandets paradox  Om konsumenterna sparar = konsumerar mindre så minskar efterfrågan (om investeringarna är oförändrade).  Därmed minskar produktionen i jämvikt.  Därmed minskar inkomsterna så att sparandet går ner tills dess det återigen är lika med investeringarna.  Individernas gemensamma försök att öka sparandet leder till minskad produktion men oförändrat sparande.  Detta kallas sparandets paradox.

66 F1: sid. 66 Varför inte alltid öka produktionen med hjälp av finanspolitiken?  Exakt hur konsumtion och investeringar svarar på förändringar i skatter och bidrag kan vara svårt att förutsäga.  Förväntningar påverkar effekten, en skattesänkning idag kanske ger en signal om högre skatter imorgon.  Högre produktion kan ha oönskade sidoeffekter.  Lågt sparande, budgetunderskott och statsskuld inte bra på lång sikt. 3-5

67 F1: sid. 67 Penningmarknaden (kapitel 4)

68 F1: sid. 68 Efterfrågan på pengar  Pengar, kan (lätt) användas till inköp och andra transaktioner (de är likvida), men ger (oftast) ingen ränta. Flera sorters pengar: sedlar och mynt, (currency), kreditkort, checkkonton, uttagskonton (checkable deposits).  Obligationer (Bonds) och andra räntebärande sparformer, ger ränta, i, men är mindre likvida.  Proportionerna mellan hur mycket pengar och respektive obligationer individer vill hålla beror på hur mycket inköp och transaktioner de gör och räntan. 4-1

69 F1: sid. 69 Flöden och stockar  Inkomst är vad man tjänar. Den är ett flöde och mäts i värdeenhet per tidsenhet, t.ex. kronor per månad.  Sparande är också ett flöde.  Förmögenhet (wealth) är en stock och mäts I värde, t.ex. kronor. En flöde som ackumuleras över en viss tid blir en stock. T.ex. man sparar flödet 100 kronor i månaden i ett år blir det 1200 kronor (plus ev. ränta).

70 F1: sid. 70 Hur bestäms efterfrågan på pengar?  Efterfrågan på pengar :  ökar i proportion till nominell inkomst ($Y), men  minskar i räntan(L(i)).

71 F1: sid. 71 Hur bestäms efterfrågan på pengar? För en given nivå på den nominella inkomsten så minskar efterfrågan på pengar om räntan ökar. För en given ränta, så ökar efterfrågan på pengar om den nominella inkomsten ökar Ränta, i Utbud M s Efterfrågan M d Pengar, M ränta, i

72 F1: sid. 72 Räntans bestämning  Tills vidare antar vi att centralbanken är den enda källan till pengar. Utbudet kallas M s = M  Även banker kan skapa pengar, detta introduceras senare.  Jämvikt kräver att utbud är lika med efterfrågan, M s = M d dvs, 4-2

73 F1: sid. 73 Räntans bestämning Räntan måste vara sådan att utbudet av pengar (vilket är fixerat) är lika med efterfrågan (som beror på räntan). Pengar, M Ränta, i

74 F1: sid. 74 Räntans bestämning: Effekt av en ökning av inkomsten Slutsats: En ökning av inkomsten leder till högre ränta. Pengar, M Ränta, i

75 F1: sid. 75 Penningefterfrågan och räntan: Lite empiri  Räntan och kvoten mellan penningmängden och nominella inkomsten går oftast åt motsatt håll, som teorin förutspår. M/$Y ränta M/$Y ränta

76 F1: sid. 76 Penningpolitik och öppna marknadsoperationer En ökning av penningmängden leder till lägre ränta. Effekten av en ökning i centralbankens utbud av pengar. Pengar, M Ränta, i

77 F1: sid. 77 Penningpolitik och öppna marknadsoperationer Centralbankens tillgångar är obligationer (bonds), andra statspapper samt utländsk valuta. Riksbankens skulder är den utestående mängden pengar (sedlar och mynt). Centralbankens balansräkning och effekten av en expansiv öppen marknadsoperation. Tillgångar Balansräkning Skulder Obligationer Pengar

78 F1: sid. 78 Penningpolitik och öppna marknadsoperationer En expansiv öppen marknadsoperation innebär att centralbanken köper obligationer och betalar med pengar. Skulder och tillgångar ökar lika mycket. Centralbankens balansräkning och effekten av en expansiv öppen marknadsoperation. Expansiv öppen marknadsoperation Tillgångar Skulder +$1 M Kontraktiv öppen marknadsoperation Tillgångar Skulder -$1 M

79 F1: sid. 79 Obligationer och statsskuldsväxlar  eller  Obligationer med kortare löptid än ett år kallas statsskuldsväxlar (Treasury bills, eller T-bills). Dessa ger en fastställd summa vid en tidpunkt i framtiden.   När centralbanken köper statsskuldsväxlar eller andra obligationer, drivs priset P B på dessa upp. Det betyder att räntan på dem (avkastningen) går ned.

80 F1: sid. 80 Räntans bestämning, II Finansiella intermediatörer 4-3  Institutioner som lånar in pengar från individer och företag och använder dessa för att köpa obligationer eller aktier, eller lånar ut pengarna till andra individer och företag kallas finansiella intermediatörer (finansiella mellanhänder). Till exempel banker.  Banker måste ha reserver, dvs spara en del av pengar som de får av företag och individer som likvida medel (pengar), av flera skäl:  ha likvida medel för (oförutsedda) uttag,  klara sina egna transaktioner,  svara upp mot legala reservkrav.  Reseverna (kan) deponeras i centralbanken.  Reservkvot , reserver/inlåning (10% i USA).

81 F1: sid. 81 Bank Run  Reservkvoten är aldrig 100%.  Om alla som satt in pengar hos en bank samtidigt vill ta ut sina pengar, klarar banken inte av detta.  Rykten om att en bank inte är finansiellt sund kan bli självuppfyllande. Bank run  För att minska risken för detta finns statligt garanterade insättarförsäkringar.  Med mer likvida tillgångar, t.ex. statsskuldsväxlar, som snabbt kan omsättas i pengar.

82 F1: sid. 82 Efterfrågan på pengar och uttagskonton  Penningefterfrågan M d kan delas upp i efterfrågan på sedlar och mynt, och efterfrågan på uttagskonton (checkable deposits).  Antag att en given andel c av M d är efterfrågan på sedlar och mynt.  Efterfrågan på sedlar och mynt CU d = cM d  Resten sätts in på uttagskonton D = (1-c)M d  Av dessa insättningar D vill (måste) bankerna hålla en del  som resever R i form av sedlar och mynt. R d =  D =  (1-c)M d  Sammanlagd efterfrågan på sedlar och mynt, H d bli då H d = CU d R d H d = CU d + R d = cM d +  (1-c)M d = cM d +  (1-c)M d = (c +  (1-c))M d = (c +  (1-c)) $YL(i)  I jämvikt ska H d vara lika med utestående mängd sedlar och mynt.

83 F1: sid. 83 Jämviktsräntan igen Slutsats: Jämviktsräntan är sådan att efterfrågan på sedlar och mynt är lika med utbudet. Jämvikt på penningmarknaden Sedlar och mynt, H Ränta, i Efterfrågan på sedlar och mynt (c +  (1-c)) $YL(i) Centralbankens utbud av sedlar och mynt i

84 F1: sid. 84 Penningmultiplikatorn  Som vi sett är utbudet av sedlar och mynt lika med sammanlagd penningefterfrågan multplicerad med (c +  (1-c)) Därmed: Utbud av pengar inkl. uttagskonton = efterfrågan  High-powered money eller den monetära basen är termen som används för H.

85 F1: sid. 85 Svenska Riksbanken  Inflationsmål – 2%  1%.  Huvudsakligt penningpolitiskt instrument – Repa (repurchase agreement). Riksbanken köper obligationer för pengar med återköp en vecka senare till högre pris. Procentuella skillnaden är repo-räntan.  Riksbanken sätter också golvränta och takränta som ges (tas) när banker deponerar (lånar) pengar i Riksbanken.  Riksbanken kan också köpa/sälja utländsk valuta.

86 F1: sid. 86 Riksbankens styrräntor

87 F1: sid. 87 Summering  I enklaste modellen finns pengar (likvida) och obligationer (inte likvida men med ränta).  Efterfrågan på likviditet är proportionell mot inkomsten och minskar med räntan.  M d =$Y L(i)  Antag att penningmarknaden är i jämvikt vid en viss ränta i. Hushållen en viss del av sin förmögenhet i pengar ($100) och en viss i obligationer ($900). Likvididetskvoten är  100/(100+900)=1/10.  Låt oss säga att riksbanken vill sänka räntan på obligationer. Hur ska man göra?

88 F1: sid. 88 Summering  Riksbanken köper obligationer för $100 och betalar med $100 i pengar.  Hushållen nu en likviditet på 200 men fortfarande en förmögenhet på $1000.  Likvididetskvoten = 200/1000 = 2/10, för mycket likviditet vid den gamla räntan.  Hushållen önskar minska sin likviditet och driver upp efterfrågan på obligationer.  Detta driver upp priset på obligationer, P B, vilket är ekvivalent med att räntan på dem går ner, eftersom  Räntan i = (inlösenpris – P B )/ P B  Simsalabim!  Simsalabim!


Ladda ner ppt "F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  "

Liknande presentationer


Google-annonser