Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FV delvis också repetition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FV delvis också repetition"— Presentationens avskrift:

1 FV 31-40 delvis också repetition
Översiktsplan och områdesbestämmelser Mer om detaljplaner Byggrätt Förköp Expropriationslagen Lantmäteriåtgärder Fastighetsplan Tomträtt Bostadsarrende

2 Kommunöversikt Heltäckande översikt om markanvändningen i kommunen –finns i alla kommuner och med olika aktualiteter Politiskt behandlad i kommunfullmäktige Ger vägledning men låser inte markanvändningen Finns på kommunen –brukar finnas en sammanfattning numera ofta på nätet

3 Kommunöversikt Reservat för kommande vägar/gator
Utbyggnadsområden för bostäder och industrier Planerade järnvägssträckningar Riktlinjer vid byggnation utanför tätbebyggt samhälle

4 Områdesbestämmelser Exvis säkerställa kommunöversiktens intentioner
Kan inte skapa nya byggrätter Kan skärpa eller mjuka upp bygglovregler

5 Byggrätt Kommunöversikt Detaljplan Områdesbest Fastighetsplan Byggrätt

6 Byggrätt Förhandsbesked enklast
Bygglov kan alltid sökas men underlag krävs – kostar pengar

7 Lagstiftning –markåtkomst
PBL rätt att lösa in mark för bl a gata VägL Lag om byggande av järnväg Ledningsrättslagen Anläggningslagen Miljöbalken m fl m fl

8 Normalt full ersättning vid varje slag av intrång under förutsättning av att mark berörs.
Berörs inte mark kan ersättningen bli mycket olika Normalfallet Expropriationslagens ersättningsbestämmelser

9 Expropriationslagen Minskning i marknadsvärde dvs rätt till pågående markanvändning Annan ersättning Företagsskada

10 Expropriationslagen Marknadsvärdet är utgångspunkten
Affektionsvärden ersätts inte 70 talet tillämpades lagstiftningen fullt ut Idag förhandlingslösningar på olika sätt

11 Praktiskt exempel Du äger en villafastighet i utkanten av Malmö
Kommunen vill bygga ut en gata som berör din fastighet Vad tycker du att du ska ha i ersättning och vad säger lagen?

12 Breddning gata breddning gata

13 Breddning eller ny väg väg på landet

14 Ny väg

15 Lantmäteriet Ansökan viktig Vad vill du som ägare?
Förrättningen följer med fastigheten ! Beslut

16 Avstyckning Detaljplan –vad säger den?
Utanför detaljplanelagt område – finns det möjligheter till VA, väg mm – kommunöversikten och samråd med BN

17 Avstyckning -exempel stamfastighet Lotten A

18 Avstyckning och pantbrev
Inteckningen belastar hela fastigheten Vid avstyckning utan relaxation belastar inteckningen stamfastigheten i första hand och styckningslotten i andra hand. Normalt idag prövar lantmätaren detta och relaxerar. Bankens intressen tillgodoses härigenom

19 Fastighetsreglering och pantbrev
Fastighetsreglering innebär överföring av mark mellan fastigheter och eller ny, ändring eller upphävning av servitut Lantmätaren bevakar här bankens intresse så att deras pant inte minskar i värde

20 Fastighetsreglering Alby 1:2 Alby 1:3 10 ha 30 ha 75 ha

21 Fastighetsbestämning
Gränsen oklar pga oklara handlingar eller inga handlingar Begär fastighetsbestämning med hjälp av lantmäteriet

22 Fastighetsplan

23 Fastighetsplan Många fastighetsägare i kvarteret
Komplicerad fastighetsindelning Låser fastighetsindelningen i kvarteret Framgår av fastighetsdatautdrag om det finns fastighetsplan

24 Tomträtt Nyttjanderätt till fastighet Upplåtas av stat eller kommun
Tomträttsavtal minst 60 år med rätt till förlängning Avgälden låst i minst 10 årsperioder (tidigare avsevärt längre perioder)

25 Bostadsarrende Arrendera mark för bostadsändamål Skriftligt avtal
Minst femårsavtal Normalt fritidshus exvis Sandskogen Ystad Fastighetsägaren erbjuds köpa byggnaden vid ev överlåtelse Ej belåningsbart

26 Några saker till Samfälld mark
Samfällighetsförening exvis för en ga eller för samfälld mark


Ladda ner ppt "FV delvis också repetition"

Liknande presentationer


Google-annonser