Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankens internationella arbete Björn Segendorf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankens internationella arbete Björn Segendorf."— Presentationens avskrift:

1 Riksbankens internationella arbete Björn Segendorf

2 Det här ska jag prata om: Varför arbetar Riksbanken internationellt? Hur ser Riksbankens internationella samarbete ut? Vad har Riksbanken för mål och strategi för det internationella samarbetet?

3 Finansiell stabilitet – beroende av omvärlden Ökande internationalisering av banker och finansiella institutioner....kräver gränsöverskridande lösningar och tillsyn Finanskrisen tydliggjorde detta! EU:s beslut bindande för svensk lagstiftning Nya former för internationellt samarbete

4 Penningpolitik – även den beroende av omvärlden

5 Varför internationellt arbete? Påverka internationella beslut och diskussioner Förstå konsekvenser för Sverige Lära av andra länders erfarenheter Informella förpliktelser

6 Profilfrågor Hantera den globala finanskrisen Förebygga och förbättra hanteringen av internationella finansiella kriser Främja effektiviteten i det internationella finansiella systemet Effektivisera centralbankssamarbetet i operativa frågor

7 Strategi och principer Strategi vara selektiv vara proaktiv aktiv lobbying Samordnat och effektivt agerandet kontinuitet i bemanningen Principer Öppenhet och transparens Marknadskonformitet Kostnadseffektivitet Likabehandling

8 Hur arbetar RB internationellt? Externt samarbete Teknisk assistans Medverkan i konferenser o. dyl. Bilaterala kontakter med andra centralbanker Deltagande i internationella organisationer

9 Exempel på bilateralt samarbete APP: forskning, syn på penningpolitik… AFS: Baltikum, Bank of England… KAP: Om betalningssystem med NOB

10 Internationellt arbete: formella organisationer CB + FiD Antal medlemmar 2550175 ECBS Brett cb- samarbete. BIS Normskapande ”Think tank” IMF Global ek. och fin. stab. -Övervakning -Långivning -Teknisk assistans OECD Makroek. diskussioner EU Reglering & lag Norden/Baltiku m Finansiell stabilitet 0

11 Norden / Baltikum Bilateralt samarbete Mest intensivt avseende finansiell stabilitet IMF regional FSAP 2005 Nordic-Baltic Stability Group 2010 ESRB har belyst behovet av ökat samarbete i finansiella stabilitetsfrågor - NSRB Samma valkrets i IMF

12 Europeiska centralbankssystemet (ECBS) Medlemmar: ECB + samtliga centralbanker i EU Främja samarbete mellan centralbankerna Granska förutsättningarna för att införa euron i MS utanför euroområdet Eurosystemet Medlemmar: ECB + centralbankerna inom euroområdet Utforma och genomföra penningpolitiken i euroområdet Genomföra valutapolitiken mot omvärlden Inneha och förvalta valutareserver Främja väl fungerande betalningssystem

13 Eurosystemet och ECBS ECB-rådet Euro CB-chefer + ECB:s direktion Allmänna rådet EU CB-chefer + ECB-chef ECB:s direktion ECB Kommittéer Deltagare från NCB Arbetsgrupper Deltagare från NCB

14 EU-samordning på ekonomiska och finansiella området Ekofinrådet EU:s 27 finansministrar Informella Ekofin EU:s finansministrar + CB-chefer Eurogruppen Euro 16 (+1) Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK) EU:s statssekreterare + vice CB-chefer Förberedande underkommittéer Kommittén för ekonomisk politik (KEP) Eurogruppens arbetsgrupp

15 Ekofin/EFK: frågor Finansiell integration Åtgärder mot finanskrisen Harmonisering av tillsyn och regelverk Krishantering, ny handlingsplan Ekonomisk-politiska området: Bedömningar av konjunktur och finansiell stabilitet Där RB egentligen inte deltar: Stabilitets- och tillväxtpakten EU 2020 Konvergensgranskningar

16 Nytt europeiskt system för finansiell tillsyn Europeiska systemrisk- nämnden Europeiska bank- myndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensions -myndigheten Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten Identifiera risker för stabiliteten i det europeiska finansiella systemet Utfärda varningar och rekommendationer Frankfurt (vid ECB) Mestadels central- banksrepresentanter Harmonisera standarder för tillsyn Bindande medlingsroll vid oenighet mellan nationella myndigheter Särskilda befogenheter i krissituationer London Paris Frankfurt Mestadels representanter från respektive nationell tillsynsmyndighet

17 Bank for International Settlements (BIS) och G10 BIS/G10-kommittéer Baselkommittén för banktillsyn Betalnings- & avvecklingssystem Penning- och valutamarknader Globala finansiella systemet m. fl. BIS Medlemmar: 55 centralbanker ”Centralbankernas bank” Diskussionsforum Utredningsorgan Samordningsorgan: int. fin. oper. Säte för G10-kommittéer m.fl.

18  Internationella valutafonden, IMF Långivning till länder i kris, mot villkor, finansieras av medlemsländerna Medlemmar: 187 länder Uppgifter: Övervaka den globala ekonomiska utvecklingen Årliga examinationer/landanalyser (Art. IV konsultationer) Analyser och prognoser (WEO, GFSR) Financial Sector Assessment Program (FSAP) Utarbetande och kontroll av normer och regler Teknisk assistans

19 IMF & Riksbankens roll Kontaktorgan Deltar i finansiering Riksbanken och Finansdepartemente t Delat ansvar - samarbete Policyarbetet Stödja styrelsearbetet Guvernörsstyrelse 1 ggr/år (185) Exekutivdirektörs- styrelsen (24) Flera ggr/vecka Nord/Balt IMFC 2 ggr/år (24) Organisation

20 IMF – aktuella frågor Governance Mer inflytande till tillväxtländer (kvot) Styrelsens storlek 24 eller 20 stolar (färre européer) Utlåning Likviditetsfaciliteter (lånelöfte…)

21 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)  Medlemmar:  Uppgifter:  Finansdepartement och centralbanker i 30 länder: Industriländerna + några EME  Diskussionsfora: ekonomisk politik, strukturpolitik & finansiella marknader  Prognoser: Ekonomiska & landanalyser

22 Viktiga organisationer där RB INTE är representerad G20 – Group of Twenty Medlemmar: G7+12 EMEs samt EU Uppgifter: Inget formellt mandat. Tagit stor roll i den internationella policydebatten om finanskrisen. FSB – Financial Stability Board Medlemmar: G20 (sedan mars 2009, tidigare bara G7 & Australien) + 5 länder samt internationella organisationer Uppgifter: Bidra till finansiell stabilitet genom informationsutbyte och internationellt samarbete avseende finansiell tillsyn och övervakning

23 Teknisk assistans (TA) RB ger teoretisk och praktisk utbildning och rådgivning till utländska myndigheter, främst centralbanker, i mindre utvecklade länder i syfte att stärka dessas policyutövning och landets finansiella system. RB samarbetar nu med Albanien, Kenya, Uganda, Vietnam och Sri Lanka (vilande)

24 Summering: Sverige är beroende av omvärlden! Det internationella arbetet är ett viktigt medel för RB – bättre måluppfyllelse. Lära, förstå, påverka analyser och beslut. Vägledande principer: Öppenhet och transparens, marknadskonformitet, kostnadseffektivitet, likabehandling Finansiell stabilitet främsta profilfråga.


Ladda ner ppt "Riksbankens internationella arbete Björn Segendorf."

Liknande presentationer


Google-annonser