Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla"— Presentationens avskrift:

1 Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla

2 Målen för samhällets krisberedskap
Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor, trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö.

3

4 World Trade Center, New York 2001

5 2000-talet Storskalig internationell självmordsterrorism
Extrema natur- och väderhändelser Hot mot internet (informationssäkerhet) Bidrar slutgiltigt till att ”samhällets krisberedskap” hamnar högst upp på den politiska agendan dvs. blir ett eget politikområde från 2008!

6 Politikområde “Samhällets krisberedskap”
Politikområde “Samhällets krisberedskap” består av Krisledningsförmåga, Operativ förmåga, Skydd mot olyckor och Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. Målen för politikområdet är att : 1: minska risken för och konsekvenser av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred, 2: minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

7 Tänkvärt Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka! Källa: Albert Einstein

8 Lagen om extraordinära händelser
Göteborgs Stad skall inför extraordinära händelser inför kris och krig Utöva geografiskt områdesansvar Genomföra risk- och sårbarhetsanalys Ta fram plan för mandatperioden Initiera storstadssamverkan

9 Grundprinciper Krishanteringssystemets tre grundläggande principer
Ansvar Likhet Närhet

10 Lag om skydd mot olyckor
Göteborgs Stad skall verka för skydd mot olyckor Göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys Ha en handlingsplan för det förebyggande arbetet I övrigt generellt verka för ett gott skydd mot olyckor inom dess geografiska område

11 ”Vanliga olyckor” I år kommer ungefär 2800 människor i Sverige att omkomma i olyckor! I år kommer också ungefär människor att skadas så svårt i olyckor att de behöver läggas in för vård på sjukhus!

12 Målen för samhällets säkerhet
Värna befolkningens liv och hälsa värna samhällets funktionalitet värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

13

14 Säkerhetsskyddslagen
Göteborgs Stad skall för att motverka verksamhet som kan utgöra ett hot mot samhällets demokratiska styrsystem genom sabotage och terror Göra en säkerhetsanalys av känslig verksamhet Planera och genomföra behövliga åtgärder i form av att säkra information, begränsa den fysiska tillgängligheten och svara för en säkerhetsprövning av berörd personal

15 RISKHANTERING KRISHANTERING
Sårbarhet som går att förebygga bort Sårbarhet som kräver beredskap KRISHANTERING

16 År Händelse Omk. Skadade

17

18 Så här ska det fungera! Varje verksamhet har ett eget ansvar och skall planera/öva för att ta första stöten Andra vågen, snabbt på plats, utgörs av räddningstjänst / polis /ambulanssjukvård , Övrigt samhällsstöd kopplas in successivt genom bla krissamordningsgruppen

19 Kommunstyrelse/Krisledningsnämnd Politiska beslut, övergripande
Rådgivande Politisk tvärgrupp Krissamordningsgruppen Förvaltningsövergripande samordning Supportfunktioner Grundbemanning Samverkande organisationer Info Koordinator IT- & telekom- support Vaktmästeri Logistik Stadsdirektör Räddningstjänst Trafik Infrastruktur Energi SDF-samordning VA Info Miljö Övr mht situation Polis Sjukvård Länsstyrelse Försvarsmakten SOS- Alarm Trossamfund Övr mht situation Fältenhet samordning, samverkan Samordnings funktion Förvaltningar och bolag, situationsspecifik verksamhet enligt ansvarsprincipen 10 stadsdels- förvaltningar Övriga förvalt- ningar, ca 20 st Bolag, ca 30 st

20 Diskoteksbranden, Göteborg 1998

21 KSG har följande uppdrag
Se till att alla aktörer kommer upp och är med på banan.  Vara ett naturligt forum för samverkan dit alla aktörer vänder sig. Informera och framlägga förslag till beslut för stadens politiska ledning (Krisledningsnämnd - KS). Svara för ledningsinformation till respektive aktörs krisledningsgrupp. Bevaka frågan: ”Vem som äger ansvaret för lösningen på de olika problemen”? Verka för att Förvaltnings-/Bolagsövergripande problemlösning kommer tillstånd.

22 Typscenarier Extrema vädersituationer
Energi,- vatten, tele/IT och transportförsörjningssystem Tillverkning, transporter och användning av ”farliga ämnen” En pandemi slår till mot Göteborgssamhället Gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hot mot personal och förtroendevalda, sabotage och terrorism – Social oro Samhällets informationssäkerhet

23 Snökaos, Göteborg 1995

24 EU-toppmötet, Göteborg 2001

25 RISKHANTERING KRISHANTERING
Sårbarhet som går att förebygga bort Sårbarhet som kräver beredskap KRISHANTERING

26 “Gemensamma” hot/risker
Extremt väder med dess konsekvenser Infrastrukturhaveri: el, vatten, tele/it, transporter Utsläpp av farliga ämnen (C,B,R,N,E) Pandemi Ungdomsbrottslighet, gängorienterad och organiserad brottslighet, terrorism, hot och våld mot personal och förtroendevalda Social oro Stora olyckor med många offer

27 Källa: Rinaldi, Peerenboom, & Kelly, 2001
Hur hänger det samman? Källa: Rinaldi, Peerenboom, & Kelly, 2001

28 En aktiv riskhantering En fungerande krisberedskap
Varje verksamhet: En Policy En aktiv riskhantering En fungerande krisberedskap

29 Risk-, Säkerhets- och Krishantering i Göteborgs stad
Stadskansliet Samordning Krishantering Riskhantering Säkerhetsskydd IT-säkerhet Försäkrings AB Göta Lejon Förebyggande säkerhetsarbete Försäkringsskydd Nämndernas och bolagens ordinarie verksamhet: Arbetsplanering Personalplanering Lokalplanering Hushållning med begränsade resurser Syftar mot en robust och ekonomisk verksamhet med ett minimum av störningar, avbrott och olyckor Rådet för Tryggare och Mänskligare Göteborg Trygg, vacker stad (Ung och Trygg) Kunskapscenter Räddningstjänsten Stor Göteborg Räddningstjänst Förebyggande säkerhetsarbete

30 Årlig avstämning: Om ni politiskt valda och som ingår i nämnder och styrelser årligen begär en redovisning av arbetsläget så kommer det att ge positiv effekt på vår gemensamma utveckling inom området!

31 Göteborgs Stad


Ladda ner ppt "Risk- och krishantering, nu en angelägenhet för alla"

Liknande presentationer


Google-annonser