Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIG BANG I ARMÉN? Karl Johan-tidens militära reformer och Bo Rothsteins big bang-hypotes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIG BANG I ARMÉN? Karl Johan-tidens militära reformer och Bo Rothsteins big bang-hypotes."— Presentationens avskrift:

1 BIG BANG I ARMÉN? Karl Johan-tidens militära reformer och Bo Rothsteins big bang-hypotes

2 Uppläggning (1) Bo Rothsteins big bang-hypotes (2) Karl Johan-tidens militära reformer (3) Utbildningshistoriska tolkningar * Diskussion

3 BO ROTHSTEINS BIG BANG- HYPOTES

4 Big bang-hypotesen Social tillit avgörande för livskvalitet och ekonomisk tillväxt Starkt samband mellan social tillit och förtroendet för offentliga institutioner Historiskt har förtroendet uppkommit genom en Big Bang

5 Big Bang i Sverige enligt Bo Rothstein “I början av 1800-talet var den svenska statsförvaltningen tämligen försumpad (Gunnar Heckscher)” Omfattande klientelism Låga eller inga krav på utbildning Offentliga tjänster som ”feodala förläningar” Delvis korruption

6 The Big Bang - ett urval enligt Bo Rothstein 1842–1862: Omfattande reformer av skolsystemet 1855-1860: Ett weberskt lönesystem införs 1863: Universitetsreformer: högre krav för akademiska examina 1868: Sportler avskaffas 1878: Ackordsystemet avskaffas, och ett pensionssystem för statstjänstemän införs

7 Resultatet av Big Bang enligt Bo Rothstein Från partikularism till universalism Från klientilism till opartiskhet Från ”limited acess order” till ”open acess order”

8 KARL JOHAN-TIDENS MILITÄRREFORMER

9 Genomgripande reformförslag Den försvarspolitiska debatten började redan 1809 Indelningsverk eller värnpliktsarmé?

10 Motstånd mot genomgripande förändringar POSITIVA Reformkonservativa och vissa militära experter: erfarenheten från Napoleonkrigen NEGATIVA Konservativa: Indelta armén som samhällsbevarare NEGATIVA Medelklass och bönder: rädsla för högre skatter Bondeståndet: Indelningsverket och grundskatterna Bondeståndet: Motvilja mot militärtjänsten

11 Karl Johan-tidens militärreformer ARMÉNS BEFÄL Urval Utbildning Befordran Löner Strategiska reformer enligt big bang- hypotesen

12 Sjuttonhundratalet: Officerare FÖRE BIG BANG 1. Omfattande klientelism 2. Låga eller inga krav på utbildning 3. Offentliga tjänster som ”feodala förläningar” 4. Delvis korruption (Bo Rothstein) 1. Regementsfamiljen, socialt kapital, ståndskapital 2. Inget annat krav på utbildning än för underofficer 2. Officersexamen inför regementets major (1795) 3. Minderåriga volontärer och minderåriga officerare 3. Ackordssystemet 4. Mutade statssekreterare

13 Sjuttonhundratalet Officers- och underofficers- karriärerna sammanblandade Inga kvalifikationskrav vad gäller allmänbildning eller militär kompetens utöver underofficer Karlberg (1797) ungdomsskola Befordran till officer bestämdes av: Klientilism – socialt kapital Nepotism – regementsfamiljen Ståndskapital – börd, officersfamilj Ekonomiskt kapital – Officersackordet

14 Löneförhållanden 1721-1833 Indelta löner: Löneboställen grunden Problem: -Fler befäl (1721) eller befälstjänster (1816) än boställen -Boställenas avkastning varierade (avstå från befordran)

15 Reformernas innehåll Urval Utbildning Befordran Löner Begränsad studentexamen eller Karlberg eller Hazelius läroanstalt (1835) Officersexamen med militära ämnen inför examenskommission (1835) Ackordssystemet avskaffas (1833) Lönereglering: Samma lön i samma grad i samma regemente (1833)

16 Reformernas utfall Universalism Opartiskhet ”Open access” (Bo Rothstein) 1860 = 50 % av officerskåren ofrälse 1850-1866 = Samband mellan karriär och betyg vid Karlberg (utom i de högsta graderna) (Esbjörn Larsson 2005) 1900 = 2/3 ofrälse

17 Fortsatta reformer Karlberg krav för alla officerare 1867 Studentexamen krav för tillträde Lönereglering 1875 Samma lön för samma grad i hela indelta armén

18 UTBILDNINGSHISTORISKA TOLKNINGAR

19 Liberala reformer LIBERALA PRINCIPER Mot privilegier Lika möjlighet för alla Egendomsägare Män BIG BANG Övergång från ståndssamhälle till klassamhälle Tillkomsten av ett klasskiktat utbildningssystem Studentexamen som nytt klassmärke

20 Drivkrafter? Medelklass? Borgerlighet? Industrialisering och behovet av teknisk kunskap? Industrialisering och behovet av social integration?

21 Teorier om utbildningsreformer (1)Sociala gruppers utbildningsbehov WEBERIANSK TOLK NING Margaret S. Archer 1979 Nya grupper utformade alternativa strategier: (1)Substitution – rivaliserande institutioner (2)Restriktion – statsregleringar

22 Teorier om utbildningsreformer (2) Social reproduktion BOURDIEUSK TOLKNING Esbjörn Larsson 2005 Utbildning handlar inte om kunskap, utan om socialt kapital Ekonomiskt kapital började bli viktigare än ståndskapital (Thisner 2007)

23 Teorier om utbildningsreformer (3) Statens behov av utbildning GRAMSCIANSK TOLKNING Andy Green 1990 Olika former av nationella hegemonier Skapade olika former av statsformationer Vilket bestämde vilka utbildningssystem som etablerades

24 DISKUSSION (1) Återkoppling till Rothsteins hypotes. (2) Är en delstudie av begränsad omfattning tilltäcklig för att testa stora hypoteser? (3) Är det möjligt att pröva komplexa historiska teorier?


Ladda ner ppt "BIG BANG I ARMÉN? Karl Johan-tidens militära reformer och Bo Rothsteins big bang-hypotes."

Liknande presentationer


Google-annonser