Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?
Johan Blomgren, övertandläkare Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

2

3 Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?
Johan Blomgren, övertandläkare Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

4 Strama – lite historia Tidigt 1990-tal: Kraftig ökning av penicillinresistenta pneumokocker i Sverige! Frivilligt nätverk bildades 1995 Lokala grupper etableras 1996 Finansiering via Dagmarmedel from. 2000 Egen post i statsbudgeten from. 2006 Nationellt samverkansorgan år 2007 Målsättning: Bevara möjligheten att använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur. 1995 nätverk: Initiativ från RAF, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen Lokala grupper: Smittskyddsläkarna partners pga, kunskap, engagemang och etablerade nätverk BÖRJAN TILL SAMSYN! Lokalt och nationellt; myndighetssamordning. Nationellt samverkansorgan: statusen höjs ytterligare, nya krav på organisationen. Sektorsövergripande samordning i instruktionen.

5 Stramas organisation Ledningsgrupp STYRELSE Referensgrupper Ordförande
Vetenskapligt och administrativt stöd Johan Struwe Christer Norman Cecilia Stålsby Lundborg --- Gunilla Stridh, Ulrica Dohnhammar, Kristina Lundh, Helen Algelid Referensgrupper Ordförande Svenska läkaresällskapets sektioner (genom sin representation i RAF) Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för medicinsk mikrobiologi, Svensk förening för klinisk farmakologi, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för otorinolaryngologi, Svenska barnläkarföreningen Strama sluten vård Mats Erntell Strama öppen vård Sigvard Mölstad Referensgrupp med medlemmar från lokala grupper, representanter för andra specialistområden IVA-Strama Håkan Hanberger Omvärldsbevakning Eva Melander Lokala grupperna är motorn i Stramas arbete; intresse  kontakt Ca 30 lokala grupper Analysgrupp antibiotikaförbrukning Vårdhygien Barbro Isaksson Lokala Strama -grupper Repr. för lokala grupper Ann Söderström

6 Stramas uppdrag Utifrån analyser ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa Identifiera kunskapsluckor och arbeta för att studier genomförs Sammanställa och aktivt återföra kunskap Påverka attityder och beteenden Verka för att handlingsprogram tas fram på regional och lokal nivå Delta i internationellt samarbete INITIATIV: expertgruppsmöten, fördela och administrera statliga medel som ställt till Stramas förfogande STUDIER: lokala projekt, klinisk prövning SAMMANSTÄLLA & ÅTERFÖRA KUNSKAP: till berörda på alla nivåer; temadagar, försäljningsstatistik, hemsidan ATTITYDER & BETEENDEN: uppnå praktisk tillämpning av kunskapen HANDLINGSPROGRAM LOKALT & REGIONALT: anpassat, uppföljning INTERNATIONELLT SAMARBETE: systerverksamheter, EU, WHO

7 Antibiotika – risk eller nytta?
Billigt mirakelmedel! Men ansvaret är stort… Antibiotika är en hjälp för immunförsvaret Biverkningar – C. difficile Förändrar patientens egen flora Globala effekter – varje dos bidrar Kan sabotera möjligheten att hjälpa patienten när det verkligen behövs Antibiotika är en ändlig resurs! Mirakelmedel: har räddat många liv och sparat mycket plåga, inte så farliga biverkningar Hjälp för immunförsvaret – det är inte antibiotika som tar bort infektionen, utan eliminering av fokus tex. gm dränage C. difficile: 8-10 % risk med klindamycin exvis Patientens egen flora – man blir ofta sjuk av sina egna bakterier! Utvecklingen av nya preparat går långsamt, resistensen tar mycket lång tid att bli av med Ändlig resurs – både globalt och inom patienten! Frikostigt profylax kan göra att infektionen inte kan behandlas är den inträffar.

8 Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2000 – 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag Total antibiotikaanvändning samma tidsperiod: Sjunkit lite, sedan ökat igen. Tandläkare: ca 25 % ökning. Ca ¼ av allt penicillin i Sverige, knappt 10 % av all antibiotika. Källa: Apoteket AB

9 Förskrivning till olika åldersgrupper, öppenvård 2000 - 2006
Penicillin och amoxicillin till +65 år har ökat med 50 % Klindamycin har också ökat, men endast liten absolut användning. Orsaker? Fler operationer  mer profylax Brist på tydliga riktlinjer Ingen har uppmärksammat situationen Källa: Apoteket AB

10 Tandläkares antibiotikaförskrivning i öppenvård 2006, definierade dygnsdoser/1000 invånare och dag
PcV vanligast – 3-faldig skillnad mellan mest och minst Andra förskrivare och preparat: ca 30 % skillnad Behandlingsriktlinjer är inte samstämmiga. Källa: Apoteket AB

11 Antibiotikaförskrivning och protetik – finns det något samband?
Vad säger denna bild? Hur mycket antibiotika behövs egentligen? Skriver någon annan än tandläkaren ut antibiotika i samband med dentalt ingrepp? Tydliga riktlinjer behövs! Käkkirurgen Umeå: Individuell bedömning av antibiotikabehov i samband med ingrepp 2 g före och 2 g efter op undervisningen samstämmig med riktlinjerna! Källor: Apoteket AB och Försäkringskassan

12 ”Tandhygienisten borde ha behandlat hjärtpatienten profylaktiskt. ”
Tandläkartidningen 2006;98(5)

13 antibiotikabehandling av dentala infektioner
PcV 1g x 3 i 10 dagar (Vid pc-allergi: klindamycin 150mg x 3)

14 antibiotikabehandling av dentala infektioner
Dosering T>MIC vid MIC=0.03 mg/L T>MIC vid MIC=0.5 mg/L 1g x 2 25% 8% 2g x 2 29% 13% 1g x 3 38% 2gx 3 44% 19% 1gx 4 50% 17%

15 2008

16 2008 Dalarna, Halland, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Uppland,
Värmland, Västernorrland, Västra Götaland, (Örebro, Västmanland) 2008

17 Nyttan med ab-profylax ej visad Resistensutveckling (selektion)
antibiotikaprofylax Nyttan med ab-profylax ej visad Biverkningar Resistensutveckling (selektion)

18 antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison Endokarditrisk
Strålbehandlad CVK Splenektomerad Blodsjukdom SLE HIV Immunosupprimerad Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

19 antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison Endokarditrisk
Strålbehandlad CVK Splenektomerad Blodsjukdom SLE HIV Immunosupprimerad Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

20 endokarditprofylax

21 endokarditprofylax • Hjärtklaffsprotes, hjärtklaffskirurgi
• Bakteriell endokardit i anamnesen • Svår hjärtklaffssjukdom

22 antibiotikaprofylax • amoxicillin 2g 1 tim före beh vid pc-allergi:
• klindamycin 600mg 1 tim före beh

23 antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison Endokarditrisk
Strålbehandlad CVK Splenektomerad Blodsjukdom SLE HIV Immunosupprimerad Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

24 Strålbehandlad antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison
Endokarditrisk CVK Splenektomerad Strålbehandlad SLE HIV Immunosupprimerad Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

25 Immunosupprimerad antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison
Endokarditrisk Strålbehandlad CVK Splenektomerad Blodsjukdom SLE HIV Immunosupprimerad Immunosupprimerad Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

26 Fixturoperation antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison
Endokarditrisk Strålbehandlad CVK Splenektomerad Blodsjukdom SLE HIV Immunosupprimerad Fixturoperation Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

27 Ledprotes antibiotikaprofylax Dialys Titanimplantat Kortison
Endokarditrisk Strålbehandlad CVK Splenektomerad Blodsjukdom SLE HIV Immunosupprimerad Ledprotes Höftled Pace-maker Knäled By-pass Diabetes Hjärtklaffsopererad Cancer IgA-brist Cytostatika Stent Spikar och skruvar Hjärtinfarkt Shunt Transplanterad Bisfosfonatbehandling

28 ”Tandextraktion ledde till allvarlig sepsis med Lactococcus.”
Blomgren J, Hagberg L. Tandläkartidningen 2007;99:48-49

29 Antibiotikaanvändning inom tandvården. Nu behövs Strama-arbete!
Johan Blomgren, övertandläkare Ulrica Dohnhammar, leg apotekare

30 Antibiotikaanvändning inom tandvården. Nu behövs Strama-arbete!
Johan Blomgren, Göteborg Gunnar Dahlén, Göteborg Anders Heimdahl, Stockholm Ylva-Britt Wahlin, Umeå Mikael Zimmerman, Stockholm


Ladda ner ppt "Antibiotikaanvändning inom tandvården - dags att införa Strama-arbete?"

Liknande presentationer


Google-annonser