Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Naturens minsta byggstenar Vanlig materia  atomer  atomkärnor och elektroner   neutroner och protoner  kvarkar Kärnfysik och energiproduktion Kärnfysik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Naturens minsta byggstenar Vanlig materia  atomer  atomkärnor och elektroner   neutroner och protoner  kvarkar Kärnfysik och energiproduktion Kärnfysik."— Presentationens avskrift:

1 1 Naturens minsta byggstenar Vanlig materia  atomer  atomkärnor och elektroner   neutroner och protoner  kvarkar Kärnfysik och energiproduktion Kärnfysik Kärnfysik och energiproduktion

2 2 Atomkärnan neutronerprotoner En atomkärna består av ett antal neutroner och protoner, kärnpartiklarnukleoner dessa kallas tillsammans kärnpartiklar, eller nukleoner. atomnummer Antalet protoner betecknas Z och kallas atomnummer. Antalet neutroner betecknas N. masstal Antalet kärnpartiklar betecknas A och kallas masstal. PartikelLaddningMassa Neutron 01,008665 u Proton +e1,007276 u ( Elektron - e5,485799·10 -4 u ) En specifik kärna betecknas: A Z Kemisk beteckning + + +++ + + + + + + + Kärnfysik och energiproduktion 1u = 1,66·10 -27 kg Periodisk tabell www.shef.ac.uk/~chem/web-elements

3 3 Exempel på atomkärnor Kärnfysik och energiproduktion

4 4 Atomkärnan Kärnor med samma antal protoner, men olika antal isotoper neutroner kallas för isotoper, t ex: Utgör ca 79% av naturligt Magnesium Utgör ca 10% av naturligt Magnesium Utgör ca 11% av naturligt Magnesium + + +++ + + + + + + + Kärnpartiklarna hålls i kärnan ihop i en sfärisk form. Kärnans radie ges av r  r 0 A 1/3, r 0  1,2·10 -15 m 2 r Kärnfysik och energiproduktion

5 5 Den starka kärnkraften Vad får neutroner och protoner att hålla samman i en atomkärna? Det finns en elektrostatisk repulsion mellan protonerna. Den kraft som håller samman atomkärnan kallas för den starka kärnkraften starka kärnkraften och är en av de 3 fundamentala krafterna i naturen (de andra är gravitation och elektrosvag kraft). Den starka kärnkraftens exakta form är ej känd, men följande egenskaper är välkända: Oberoende av laddning (i stort sett). Kort räckvidd, ca 10 -15 m. Kärnfysik och energiproduktion

6 6 Naturligt förekommande kärnor Balansen mellan den starka kärnkraften, med dess korta räckvidd, och den elektrostatiska repulsionen mellan protonerna, gör att atomkärnor endast existerar naturligt för vissa givna kombinationer av antalet neutroner och protoner. Vissa kärnor i naturen är instabila och bryts spontant upp i delar. Radioaktivitet  Radioaktivitet Kärnfysik och energiproduktion

7 7 Bindningsenergi bindningsenergi Två empiriska fakta leder oss till begreppet bindningsenergi För att frigöra en kärnpartikel från en atomkärna så måste energi tillföras (kärnpartiklarna hålls samman av den starka kärnkraften som måste övervinnas). För en given atomkärna så är summan av de individuella kärnpartiklarnas massor större än kärnans massa. Bindningsenergi =  m c 2 Kärnfysik och energiproduktion + + +++ + + + + + + + + bindningsenergi  + + + + + + + + + + + +

8 8 Bindningsenergi Ju större bindningsenergi en atomkärna har, ju svårare är det att sönderdela den. För att kunna jämföra olika atomkärnor brukar man presentera bindningsenergin per nukleon som funktion av masstalet. Figuren visar att vi kan vinna energi genom att fusion slå ihop lätta kärnor (fusion) eller genom att sönderdela fission tunga kärnor (fission). Kärnfysik och energiproduktion

9 9 Radioaktivitet När radioaktiva kärnor spontant sönderdelas så sänds olika ”partiklar” ut. De vanligaste är:  -strålar helium kärna, kallas  -strålar eller  -partiklar,  -strålar elektron, kallas  -strålar eller  -partiklar,  -strålar fotoner, kallas  -strålar. Kärnor som ej är stabila sönderfaller spontant. Dessa kärnor kallas för radioaktiva kärnor. Livslängden för en radioaktiv kärna varierar stort från kärna till kärna, från ns upp till tiopotenser av år. Vid radioaktivt sönderfall bevaras alltid totala antalet kärnpartiklar Kärnfysik och energiproduktion

10 10 Radioaktivt sönderfall och halveringstid Antalet radioaktiva kärnor som finns vid en given tid t avtar exponentiellt Tiden t = T 1/2 då halva mängden sönderfallit, kallas för halveringstid. T 1/2 2T 1/2 Kärnfysik och energiproduktion

11 11 Kärnreaktioner En reaktion mellan två atomkärnor kan åstadkommas genom att låta två atomkärnor kollidera med tillräckligt hög energi (så att den elektrostatiska repulsionen övervinns). ++ Vid en kärnreaktion kan energi vinnas eller förloras (beroende på kolliderande kärnor och restprodukter). Kärnfysik och energiproduktion Exempel Vid en kärnreaktion kan nukleoner överföras från en av de kolliderande kärnorna till den andra. garbo.lucas.lu/~kosu_fokin

12 12 Fission När en 235 U kärna fångar in en neutron (med låg energi) så finns en stor sannolikhet att den sönderdelas i två nya kärnor, samtidigt som ett antal (1-5) neutroner frigörs. Denna process kallas för fission. Ungefär 200 MeV energi frigörs per fission. Detta är en oerhört stor energimängd, vilket inses av att fission av ca 0.5 dl 235 U skulle ge en energi på ca 82·10 12 J = 22777777 kWh Med en energiförbrukning på 100 kWh per dag räcker detta i 600 år! Kärnfysik och energiproduktion

13 13 Kedjereaktion De neutroner som frigörs vid fission av 235 U kan användas till att fissionera nya 235 U kärnor, härvid produceras nya neutroner som kan användas ….  kedjereaktion Okontrollerad fission  fissionsbomb Kontrollerad fission  kärnreaktor n U Kärnfysik och energiproduktion

14 14 Kärnkraft i Sverige Från http://www1.sydkraft.se/bkab/ 1. I reaktorn finns uranbränsle och vatten. 2. När uranet klyvs frigörs energi som värmer det omgivande vattnet. 3. Vattnet börjar koka, ånga bildas. 4. Ångan leds vidare till turbinen. 5. Ångan träffar med hög hastighet turbinens skolvar. Turbinaxeln roterar med 3.000 varv per minut. 6.Turbinen driver den generator som alstrar elektriciteten. 7. Elen leds vidare via kraftledningar till de olika förbrukarna. 8. När ångan avgett sin energi i turbinen leds den vidare till kondensorn som består av ett stort antal smala rör genom vilka havsvatten pumpas. När ånga träffar utsidan av rören kondenseras den, det vill säga blir vatten. 9. Vattnet pumpas tillbaka till reaktorn där det värms upp igen för att göra ett nytt kretslopp. Reaktorerna i Barsebäcksverket och Oskarshamnsverket är så kallade kokarreaktorer (Boiling Water Reactor,BWR). Kärnfysik och energiproduktion

15 15 Kärnreaktorer I en kärnreaktor har följande komponenter en viktig funktion. Bränsleelement: Innehåller det klyvbara ämnet Moderator: Bromsar ner de producerade neutronerna till termiska neutroner. I många reaktorer används vatten som moderator, och utnyttjas samtidigt till att ta upp den värmeenergi som produceras vid fissionen. Kontrollstavar: Fångar upp (absorberar) neutroner och hindrar dem därmed att fissionera fler kärnor. Nettoeffekten blir att från varje fission utnyttjas en neutron till att producera en ny fission; reaktorn sägs fungera kritiskt. Kärnfysik och energiproduktion

16 16 Nackdelar med kärnreaktorer En mängd radioaktiva ämnen skapas, en del med mycket lång halveringstid. Förvaring av radioaktiva restprodukter under mycket lång tid! Fissionsprocessen sker kritiskt, vilket medför risk för härdsmälta. Begränsad mängd kärnbränsle tillgängligt. Alternativ: Fusion Acceleratorbaserad teknik för energiproduktion

17 17 Fusion Mer energi per nukleon kan vinnas vid sammanslagning (fusion) av lätta kärnor än vid klyvning (fission) av tunga. Det finns massor av deuterium ( 2 H) i havet, vilket är lätt att separera från vanligt väte. För att överkomma den elektrostatiska repulsionen måste energi tillföras. Om termisk energi i en gas (plasma) utnyttjas så måste gasen (plasman) ha en temperatur på ca 4·10 8 K! Förekommer i stjärnor och fusionsbomber (vätebomb). Kärnfysik och energiproduktion

18 18 Fusionsreaktorer Hitinitlls har alla försök att i laboratoriet skapa en fortvarig fusionsprocess ”kostat” mer energi än vad som vunnits. Ett problem är att hålla den oerhört heta plasman innesluten tillräckligt lång tid. Magnetisk inneslutning: (t ex Tokamak reaktorn i princeton) Kärnfysik och energiproduktion

19 19 Fusionsreaktorer Inertial confinement: (www.nuc.berkeley.edu/thyd/icf/IFE.html) Bränslepellets bestrålas med hög-intensitets laser eller atomkärnor  hög täthet, tryck och temperatur alstras i det inre av varje pellet. Kärnfysik och energiproduktion

20 20 Acceleratorbaserad teknik Ett av problemen med en traditionell kärnreaktor är att en mängd radioaktiva ämnen skapas, en del med mycket lång halveringstid. Kan det radioaktiva sönderfallet påskyndas? Ja, genom kärnreaktioner (transmutation) Lämpligt för restprodukter från kärnreaktorer: Neutroninducerade reaktioner med hög neutronenergi + + +++ + + + + + + + Behövs: Hög intensitet av neutroner Kärnfysik och energiproduktion www-adtt.lanl.gov

21 21 Acceleratorbaserad teknik Producera protoner med hög energi och intensitet i en protonaccelerator. Neutronerna reagerar sedan med de kärnor som finns i bränslet och omvandlar (transmuterar) dem till mindre farliga ämnen. Kärnfysik och energiproduktion Låt protonerna producera neutroner genom att kollidera med ett metallmaterial.

22 22 Acceleratorbaserad teknik Kärnfysik och energiproduktion

23 23 Acceleratorbaserad teknik Fördelar med acceleratorbaserad teknik Omvandlar långlivade radioaktiva ämnen till stabila och kortlivade ämnen (förvaring max 300 år). Kan användas för energiproduktion. Säkrare funktion än traditionell kärnreaktor (fungerar underkritiskt) Kärnfysik och energiproduktion


Ladda ner ppt "1 Naturens minsta byggstenar Vanlig materia  atomer  atomkärnor och elektroner   neutroner och protoner  kvarkar Kärnfysik och energiproduktion Kärnfysik."

Liknande presentationer


Google-annonser