Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidensbaserad praktik inom socialtarbete Mari Forslund IMS skall bidra till att sociala insatser för individer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidensbaserad praktik inom socialtarbete Mari Forslund IMS skall bidra till att sociala insatser för individer."— Presentationens avskrift:

1 Evidensbaserad praktik inom socialtarbete Mari Forslund mari.forslund@socialstyrelsen.se www.evidens.nu IMS skall bidra till att sociala insatser för individer som är i behov av samhällets stöd, ska baseras på bästa tillgängliga kunskap om insatsernas kvalitet, effektivitet och resultat

2 MÅLSÄTTNING Evidensbaserad praktik i socialt arbete, hälso- och sjukvård och tandvård Det är inte ett alternativ utan målet

3 Mål En ny organisation utgående från vårt uppdrag, och där hälso- och sjukvård och socialtjänst integreras så långt som det är rimligt och möjligt. Socialstyrelsens organisation 2010

4 Uppföljning och utvärdering KunskapsstyrningReglering Tillsyn Socialstyrelsens arbetsprocesser ”Vi granskar vård och omsorg för medborgarens bästa” ”Så här bör man arbeta””Det här gäller””Koll på läget” Medborgarens behov = uppdraget: god hälsa, vård och omsorg

5 GD-stab GD ÖD Kommunikations- avd Administrativ avd Insynsråd Socialstyrelsens organisation 2010 Uppföljning och utvärdering Kunskaps- styrning RegleringTillsyn

6 … ä r inte evidensbaserade metoder … ger inte entydiga besked … ä r en strategi f ö r transparent beslutsfattande och inl ä rning i en tillvaro d ä r vi aldrig kommer att ha tillr ä cklig kunskap om vad som fungerar f ö r en speciell klient Evidensbaserad praktik

7 EVIDENSBASERAD PRAKTIK (Haynes et al, 2002) Bästa evidens Klienters erfarenhet & önskemål Situation och omständigheter Profesionellexpertis

8 Evidensbaserad praktik omfattar följande steg: Formulera behovet av information till en fråga som går att besvara Leta upp bästa tillgängliga evidens för att besvara frågan Värdera den evidens som finns tillgänglig med tanke på dess praktiska betydelse och användbarhet Integrera denna kritiska värdering med brukarens erfarenhet och preferenser samt den aktuella kontexten Utvärdera den egna insatsen och effektiviteten vid utförandet av de fyra föregående stegen samt sträva efter att förbättra arbetet. Följa upp förändringen för klienten

9 1 - God vård baseras på objektiva data –Det finns behov av vetenskaplig kunskap (evidens) –Nya forskningsrön förändrar vården (50% inaktuellt om 10 år) –Ett livslångt lärande är nödvändigt 2 - Det finns en evidenshierarki –Viss evidens är starkare än annan –Evidens högt upp i hierarkin ska prioriteras –Man måste veta vilken evidensnivå beslut grundas på 3 - Enbart vetenskaplig evidens räcker inte –Vetenskapliga data räcker inte för att fatta kliniska beslut –Vetenskapliga data måste integreras med professionell expertis, klienters önskemål och kontextuella faktorer Tre viktiga principer

10 Termer och begrepp Klargöra och definiera Producera evidens Forska om bedömningsmetoder och insatsers effekter Finansiera viss forskning Tolka evidens Genomföra systematiska översikter Utveckla kvalitetsindikatorer Sprida evidens Producera riktlinjer Nationella kunskapscentra Nationell kunskapsportal Övergripande stöd till förändringsarbete Implementera -- Uppföljning Stöd till lokal uppföljning Öppna jämförelser Tillsyn Statens stöd sammanfattningsvis

11 Förutsättning för en evidensbaserad praktik (jfr. Shepherd, 2007) Tolkare av evidens - Universitet - Myndigheter - SBU, IMS etc. - Massmedia Spridare av evidens - Myndigheter - Universitet - FoU-enheter - Professionen - Massmedia mm Implementering av evidens - Chefer - FoU-enheter - Kompetensutvecklare - Drogsamordnare - Professionen mm Uppföljning - Arbetsplats - Verksamheter - Myndigheter Producenter av evidens - Universitet - Myndigheter (t ex IMS,SIS) - FoU-enheter - Privata företag Termer och begrepp Nationella kunskaps- centra Metodguiden Annat stöd Stöd till lokal uppföljning Öppna jämförelser Tillsyn Kvalitetsindikatorer Socialtjänststatistik Nationella riktlinjer Översikter Metodguiden Effektutvärderingar Bedömningsinstrument

12 Öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten mot barn och ungas psykiska ohälsa (UPP-centrum, 2009) Familjeverkstan Fritidsverksamhet för tonåringar Från första början Funktionell familjeterapi (FFT) Föräldrakraft Föräldrastegen Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Haschguiden Individuell familjeterapi Intensiv hemmabaserad familjeterapi International Child Development Program/Vägledande samspel (ICDP) Intensivstödjare Junis Kognitiv beteendeterapi (KBT) Komet Komet förstärkt Komet intensiv Komet tonår Konsekvensprogram Kontaktfamilj Kontaktperson Kriminalitet som livsstil Krisinriktad familjeterapi Linus Lyftet Lösningsinriktat intensivt hemmabaserat familjearbete (LIHF) Lösningsfokuserad familjeterapi Marte Meo Medling Miljöterapi Mina föräldrar är skilda, Bris Mini Maria Motiverande samtal (MI) Multisystemisk terapi (MST) Nya chansen Nya steg Nyblivna föräldrar Nätverksmöte Active parenting/Aktivt föräldraskap Addiction Severety Index (ASI) Addis-Ung ADHD-klass Aggression Replacement Training (ART) Aggression Replacement Training (ART) i skolan Alvar Anhörigprogram Arbetsträning på företag Asberger-klass Barn i missbruksmiljöer (BIM) Barn som bevittnat våld (BIV) Barnorienterad familjeterapi (BOF) BAS-klasser Beardslees familjeintervention Bekymringssamtal Brotts-Brytet Brottsofferstöd Cannabisprogram Charlie Children Are People (CAP) Community Parent Education Program (COPE) grupp Community Parent Education Program (COPE) individuell Community Parent Education Program (COPE) tonår Connect Dagverksamhet f unga utan arbete De otroliga åren (Incredible Years) Depression in Swedish Adolescent (DISA) Ersta Vändpunkten FamiljeART Familjeförskola/öppen förskola Familjekraft Familjepedagog Familjerådslag Familjeteam Nätverksterapi Nätverkslag Positiv Atferd i Lärande Skolmiljö (PALS) Prevention and Relationsship Enhancement Program (PREP) Psykosocialt behandlingsarbete Påverkansprogram rePulse Rädda barnen Skilda världar Småbarnsliv Social och emotionell träning (SET ) Spädbarnsverksamhet Steg för steg Stegvis Svenska för invandrare (SFI) Systeminriktad familjeterapi Systemisk lösningsfokuserad familjebehandling Svenska kyrkan Teenage Power Program (TAPP) Teiping (kartläggande samtal med barn) Tolvstegsprogrammet Trappan Tyresömodellen Tryggve-grupper Unga mammor Ungdomstjänst Ungdomsboende/stödboende Ungdomsstödjare/coach Utbildning för föräldrar med internationellt adopterade barn MIA Vardagsnära Insatser I Tydlig Samverkan (VITS) Vägvalet Örebro preventionsprogram (ÖPP) Kostnad för att utvärdera dessa 107 öppenvårdsinsatser 107 x 2,5 miljoner x 2 = ca 500 miljoner BEHÖVS: Prioriteringar Utbildning av effektutvärderare Lokal uppföljning

13 500 000 : 20 000 (Shepherd, 2006)

14 Svenska doktorsavhandlingar 1997-2006 (Roselius et al., 2009)

15 Effektutvärderingar Svenska doktorsavhandlingar 1997-2006 (Roselius et al., 2009)

16 Kontrollerad forskning Svenska doktorsavhandlingar 1997-2006 (Roselius et al., 2009)

17 Varför behövs en EBP? Bidrar till utveckling Bidrar ett vetenskapligt tänkesätt som gör det möjligt att systematiskt utveckla och förfina insatser Etiskt att ge bästa hjälpen

18 UTVECKLINGSBEHOV Bättre statistik/utveckling av termer och begrepp Socionomutbildningar med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik Universitetsforskare som bedriver effektutvärderingar – aktiv statlig styrning av forskningsrådsmedel Utvecklad kunskap kring systematisk lokal uppföljning Ekonomiska analyser Lokal/regional stödstruktur för förändringsarbete


Ladda ner ppt "Evidensbaserad praktik inom socialtarbete Mari Forslund IMS skall bidra till att sociala insatser för individer."

Liknande presentationer


Google-annonser