Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Följande av KF:s mål och strategiska områden följs upp i UR1 Strategisk område Prioriterat mål Organisationsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Följande av KF:s mål och strategiska områden följs upp i UR1 Strategisk område Prioriterat mål Organisationsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Följande av KF:s mål och strategiska områden följs upp i UR1 Strategisk område Prioriterat mål Organisationsutveckling Arbetsmarknadsinsatser Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka Fritid Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistats ute och delta i sociala aktiviteter öka. Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka Kultur Barn behöver kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter Myndighetsutövning Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken Många människor söker bostad, därför skall det byggas 1500 nya bostäder under 2010. Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska

2 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av prioriterade mål enl KF´s budget Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken Många människor söker bostad, därför skall det byggas 1500 nya bostäder under 2010. Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka. Anvisning: Generell anvisning:Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska Anvisning: Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2010 fastställt prioriterade mål som är föremål för uppföljning under året. Varje nämnd och styrelse ska följa upp de mål som befunnits vara aktuella för verksamheten. I de fall nämnden/styrelsen inte berörs ska det anges under rubriken. Vid rapporteringen ska redovisning ske enligt anvisningar nedan. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse. Se kompletterande anvisning Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

3 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av prioriterade mål enl KF´s budget Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan Kompletterande anvisning: Om nämnden inte har full behovstäckning, vilka åtgärder vidtar nämnden? Denna anvisning riktar sig till samtliga stadsdelsnämnder. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF. Utfall 15 mars 2010Prognos 15 oktober 2010 Hur många barn hade stadsdelen den 15 mars och hur många barn bedömer man att man har den 15 okt som har väntat mer än 4 månader och inte erbjudits plats någonstans i stadsdelen.

4 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Organisationsutveckling Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: att förtroendet från medborgarna utgör grunden för kommunala verksamhet. Utvecklat brukarinflytande Ett utvecklat kvalitetsarbete och kontinuerlig verksamhetsutveckling (förändringsfaktorn) Medarbetarnas engagemang, trivsel och möjligheterna till delaktighet är avgörande för hur vi lyckas. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Särskild fråga Vilka är de två viktigaste resultaten av era insatser inom området, dels gentemot brukarna, dels i det interna arbetet? Hur vet ni att era insatser har lett till dessa resultat? Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

5 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Arbetsmarknadsinsatser Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Samverkan både inom och utom staden ska utvecklas. Parallellt med de aktiviteter som bedrivs inom stadens verksamheter ska initiativ tas till utökad samverkan med näringsliv och ideella organisationer. Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området.

6 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Fritid Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: vikten av ett väl utvecklat samarbete med föreningsliv och socialtjänst vikten av stöd till föreningarna för att utveckla ledarskapet medverkan från stadsdelarnas för att skapa öppna mötesplatser för ungdomar ”ungdomssatsningen” som strategiskt för att främja integration mellan ungdomar prioritering av utveckling av sommarkolloverksamhet för barn och ungdomar Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

7 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Fritid (forts) Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området. Särskild fråga I budgeten anges att stadens skolor ska kunna utnyttjas kvällar och helger och bli centrala mötesplatser i stadsdelarna, gärna i samverkar med föreningslivet. Hur gör ni för att uppnå detta och vilka resultat har ni uppnått? Denna fråga riktar sig till SDF, utbildningsnämnden, lokalförsörjningsnämnden, lokalsekretariatet och idrotts- och föreningsnämnden. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

8 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Kultur Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: kulturnämndens konsultativa arbetssätt gentemot stadsdelarna stadsdelarnas kultursamordnare och lokala kulturombud som kulturförmedlare tillgängligheten för Kultur- och musikskolan utveckling av den pedagogiska verksamheten inom stadens kulturinstitutioner Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

9 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Kultur (forts) Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistats ute och delta i sociala aktiviteter öka Barn behöver kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Nyckeltal avseende mål finns i kompletterande anvisning Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området. Särskild fråga Utöver KULF och KULIS, vilka processer har ni utformat för samverkan med Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna Denna fråga riktar sig till Kulturnämnden Utöver KULF och KULIS, vilka processer har ni utformat för samverkan med Kulturnämnden. Denna fråga riktar sig till SDN och UBN

10 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Kompletterande anvsining Kultur (forts) Tabellutseende Anvisningen avser SDN

11 Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Myndighetsutövning Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Rätten till en rättvis och saklig behandling Professionellt, kompetent och objektivt bemötande Generell anvisning: Likabehandlingsprincipen Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Särskild fråga om systematisk kvalitetsarbete Har det bedrivits något systematiskt kvalitetsarbete gällande myndighetsutövning under året t ex i form av mer organiserade sammankomster där myndighetsrollen som den beskrivs i budget har diskuterats? Om ja, redovisa dessa samt redogör för eventuella slutsatser av arbetet. Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och facknämnder. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

12 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Följande av KF:s mål och strategiska områden följs upp i UR2 Strategisk område Prioriterat mål Mångfaldsarbete Jämställdhetsarbete För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor öka Miljöarbete och klimatanpassning El-effektiviteten skall öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska Andelen miljömåltider om kommunen serverar ska öka Äldreomsorg inkl hemsjukvård Äldre Göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför skall äldre få ökade valmöjligheter när det gäller vilka insatser som ska utföras inom ramen för beviljad hemtjänst. Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistats ute och delta i sociala aktiviteter öka. Funktionshinder inkl hemsjukvård Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka Individ- och familjeomsorg Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidare anställning, därför skall ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborgs Stad

13 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av prioriterade mål enl KF´s budget Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför skall ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborgs Stad Se kompletterande anvisning Anvisning: Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2010 fastställt prioriterade mål som är föremål för uppföljning under året. Varje nämnd och styrelse ska följa upp de mål som befunnits vara aktuella för verksamheten. I de fall nämnden/styrelsen inte berörs ska det anges under rubriken. Vid rapporteringen ska redovisning ske enligt anvisningar nedan. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

14 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av prioriterade mål enl KF´s budget Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma. Kompletterande anvisning: Ange aktuellt antal ofrivilligt deltidsanställda (tillsvidareanställda) per verksamhetsområde/yrkesgrupp och kön i tabellen. Totalt avser hela förvaltningen/bolaget. Använd tabellen som underlag för er redovisning och analys. Definition: ”Den medarbetare är ofrivilligt deltidsanställd som önskar högre tjänstgöringsgrad och som accepterar en placering vid fler än ett arbetsställe”. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF.

15 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av prioriterade mål enl KF´s budget Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. Kompletterande anvisning: Ange andel årsarbetare som utförts av timavlönade under perioden för de verksamhetsområden/Yrkesgrupper som särskilt berörs av målet. Totalt avser hela förvaltningen/bolaget. Använd tabellen som underlag för er redovisning och analys. Definition: Antal arbetade timmar utförd av timavlönade under perioden januari tom augusti där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Andel arbetad tid utförd av timavlönade i förhållande till total arbetad tid per verksamhetsområde/yrkesgrupp. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF.

16 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av prioriterade mål enl KF:s budget Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborgs Stad Kompletterande anvisning: Beskriv vilka främjande åtgärder har förvaltningen/bolaget vidtagit och vilka långsiktiga resultat som förväntas uppnås Redogör för hur målet integreras i förvaltningens/bolagets kompetens- och personalförsörjningsplan, inklusive plan för ledarförsörjning. Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF.

17 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Mångfaldsarbete Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Motverka all diskriminering och skapa likvärdiga förutsättningar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk* och religiös bakgrund, språk, funktionshinder, sexuell läggning och ålder Planmässigt och kontinuerligt mångfaldsarbete på alla nivåer * I budgettexten används begreppet kulturell bakgrund. För att förtydliga väljer vi här att använda begreppet etnisk tillhörighet som har en legal definition. Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet avses i diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

18 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Mångfaldsarbete (forts) Generell anvisning: - Redovisa vilka resultat som uppnåtts. - Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. - Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt de strategiska området. Särskild fråga om planmässigt arbete med diskrimineringsgrunderna etnicitet och religion Redovisa vilka planmässiga åtgärder som vidtagits utifrån grunderna etnicitet och religion. Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

19 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Jämställdhetsarbete Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Utveckla staden till en förebild och föregångare Synliggör kvinnors och mäns maktförhållanden, inflytande och villkor Integrera jämställdhetsperspektiv inom alla områden Öka kunskaperna i genusfrågor Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor öka För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor öka Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

20 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Jämställdhetsarbete (forts) Generell anvisning: - Redovisa vilka resultat som uppnåtts. - Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. - Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Särskild fråga om likvärdig invånarservice De tjänster som erbjuds invånarna ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalité och lika väl anpassade för alla oavsett kön. Redovisa vilka verksamhetsområden som har kartlagts och ge konkreta exempel på vad som görs inom dessa områden. Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga. Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området.

21 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Miljöarbete och klimatanpassning Viktiga frågor Generell anvisning: Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Behovet av hållbara konsumtionsmönster Biologisk mångfald Skapandet av ett kretsloppssamhälle Utveckling av nya energilösningar Produktion av biogas Arbete för att minska utsläppen av växthusgaser Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: El-effektiviteten skall öka El-effektiviteten skall öka Förbrukningen av fossila bränslen ska minska Förbrukningen av fossila bränslen ska minska Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka Generell anvisning: - Redovisa vilka resultat som uppnåtts. - Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. - Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Nyckeltal avseende dessa mål - se kompletterande anvisning. Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området.

22 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Miljöarbete och klimatanpassning (forts) Kompletterande anvisning till målen: Redovisa och analysera utsläppt mängd CO 2 för de kategorier ni har av följande: anläggningar, fastigheter, panncentraler, fordon och arbetsfordon under åren 2008 och 2009 samt med en prognos för 2010. V.v definiera de olika kategorierna. Frågan riktar sig till Nämnden för Medic Hus, Lokalförsörjningsnämnden, Idrott- och föreningsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Göteborgs Gatu AB, Higab, Älvstranden utveckling AB, Spårvägen, Liseberg, Framtiden. Redovisa och analysera vilka utsläppsminskningar som uppnåtts genom miljöfordonsprojektet på samhällsnivå och för Göteborgs Stad som organisation. Frågan riktar sig till Trafiknämnden Redogör för ert arbete med Grön upphandling inkl miljömärkt fiskFrågan riktar sig till Upphandlingsbolaget Redogör för om och i så fall hur ni brutit ner ”Göteborgs stads riktlinjer för resande” (KF 2007-09-13 § 12)för er verksamhet. Se särskild tabell drivmedel tjänsteresor. Denna fråga riktar sig till samtliga nämnder och bolag Redovisa elförbrukning (både fastighets- och verksamhetsel) i kwh/m 2 för år 2008, 2009 samt prognos för år 2010 enligt tabell nedan Denna fråga riktar sig till HIGAB, Älvstranden utveckling AB, Framtiden, LFF och Medichus. Redovisa elförbrukning i kronor för år 2008, 2009 samt prognos för år 2010 enligt tabell nedan Denna fråga riktar sig till samtliga facknämnder och bolag som inte endast är hyresgäster hos annan kommunal organisation

23 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Kompletterande anvisning Miljöarbete och klimatanpassning (forts) Tabell drivmedel tjänsteresor, tkr Redovisa elförbrukning Utbildningssektorn har definierat vad målet innebär för dem inom skolmåltidsverksamheten. Målet kan för övriga innebära en beskrivning av hur nämnden tagit sig an frågan om hållbar konsumtion.

24 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Äldreomsorg inkl hemsjukvård Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Kontinuitet i äldreomsorgen Mat och måltider Stöd till anhöriga Personal med språk och kulturkompetens Den medicinska kompetensen, bl a i vården i livets slutskede Samverkan i omsorg, vård och rehabilitering Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistats ute och delta i sociala aktiviteter öka Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistats ute och delta i sociala aktiviteter öka.

25 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Äldreomsorg inkl hemsjukvård (forts) Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området. TräffpunkterÅr 2009År 2010 Antal manliga besökare i Träffpunkt/dagcentral vecka 20 (eller 21) - Antal kvinnliga besökare i Träffpunkt/dagcentral vecka 20 (eller 21) - Totalt antal besökare i Träffpunkt/dagcentral vecka 20 (eller 21) Kompletterande anvisning Anvisningen gäller SDN

26 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Funktionshinder inkl hemsjukvård till yngre Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Fler boendealternativ Möjligheterna till arbete och meningsfull fritid Inflytande över det kommunala stödet och helhetssyn vid beviljande av insatser Hemsjukvård till människor med psykiska funktionsnedsättningar och barn med svåra funktionsnedsättningar Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka. Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området.

27 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Funktionshinder inkl hemsjukvård till yngre (forts) Kompletterande anvisning: I analysen av måluppföljningen ska bland annat beaktas resultatet av vissa gemensamma indikatorer (se tabeller). Av analysen ska också framgå om personers behov av boendestöd dygnet runt och under helger kan tillgodoses. (Uppföljning av vissa indikatorer avseende boendet ska göras av resursnämnderna för ”Planering och samordning”, se anvisningar för resursnämndsramen Denna anvisning riktar sig till samtliga stadsdelsnämnder och Sociala resursnämnden. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF. 2009-08-312010-08-31 Antal personer med psykisk funktionsnedsättning med beslut om boendestöd enligt SoL Män: Kvinnor: Antal personer med psykisk funktionsnedsättning med beslut om sysselsättning enligt SoL. Män: Kvinnor: Aktivitetshus/träffpunkter, för personer med psykisk funktionsnedsättning20092010 Antal besök vecka 24 Män: Kvinnor:

28 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Funktionshinder inkl hemsjukvård till yngre (forts) Kompletterande anvisning: I analysen av måluppföljningen ska bland annat beaktas resultatet av vissa gemensamma indikatorer enligt tabellen nedan. Denna anvisning riktar sig till resursnämnderna för Planering och samordning, SDN Gunnared, SDN Centrum, SDN Älvsborg och SDN Backa. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF. 2009-08-312010-08-31 Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i bostäder med särskild service inom Göteborgs stads kommungräns -varav som bor i fullvärdiga bostäder Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i korttidsboende inom Göteborgs stads kommungräns Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som bor med särskild service utanför Göteborgs stads kommungräns -varav som bor i fullvärdiga bostäder Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i korttidsboende utanför Göteborgs stads kommungräns

29 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Individ- o familjeomsorg Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Att ge barn och ungdomar en bra uppväxt genom bland annat föräldrastöd är en investering för framtiden och bidrar till en hållbar utveckling. Den boendesociala situationen är fortfarande problematisk för alltför många. De som kommer i kontakt med ett socialt boende ska så fort som möjligt få rätt boende, stöd och sysselsättning. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

30 Anvisningar till Uppföljningsrapport 2 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Individ- o familjeomsorg (forts) Särskild fråga om insatser inom missbrukarvård och ungdomsvård ska vara evidensbaserade och resultaten kunna följas upp Analysera insatsernas effekter ur ett brukarperspektiv – i vilken utsträckning har insatserna bidragit till förbättringar av berörda människors livssituation. Beskriv hur verksamheten har arbetat för att insatserna inom missbrukarvård och ungdomsvård ska vara evidensbaserade och resultaten kunna följas upp Denna fråga riktar sig till stadsdelsnämnder och socialresursnämnd. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

31 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Följande av KF:s mål och strategiska områden följs upp i UR3 Strategisk område Prioriterat mål Folkhälsoarbete Stadsutveckling Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken Många människor söker bostad, därför skall det byggas 1500 nya bostäder under 2010. Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i göteborg minska Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka Utbildning Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan. Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka Barn och ungdomar behöver trygghet och en god arbetsmiljö i skola, därför ska mobbingen minska Barn behöver kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter.

32 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Folkhälsoarbete Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Jämlikhet i hälsa – barn, ungdomar och deras föräldrar Drogförebyggande arbete, livsstilsfrågor och trygghet Ensamhet och isolering leder till stora folkhälsoproblem. För att motverka ensamheten ska mötesplatser utvecklas där olika generationer kan mötas och umgås Barn och ungdomars goda psykiska hälsa ska främjas Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

33 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Folkhälsoarbete (forts) Särskild fråga om barn och ungas delaktighet och påverkansmöjligheter Hur stödjer och säkerställer ni att barn och ungdomar kan påverka sin vardag och ges inflytande i de verksamheter de brukar? Ange och analysera uppnådda resultat Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

34 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Stadsutveckling Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Tillväxt för fler jobb Fysisk planering med socialt perspektiv Boende med blandade boendeformer En trafik där kollektivtrafik och cykel spelar större roll Minskad nedskräpning Social hållbarhet, ökad integration och mångfald Uppmärksamma särskilt hur ni medverkar till att Göteborg är en stad där stadsutveckling och byggande sker utifrån ett barnperspektiv. Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken Många människor söker bostad, därför skall det byggas 1500 nya bostäder under 2010. Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i göteborg minska Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Uppföljningen av detta mål riktar sig i denna rapport till Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Framtiden AB

35 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Stadsutveckling (forts) Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt det strategiska området. Särskild fråga om sociala perspektivet i samhällsplaneringen Hur har SDN’s arbete för att bidra med sociala erfarenheter i samhällsplaneringen utvecklats? ?Hur säkerställer de samhällsplanerande nämnderna att SDN’s sociala erfarenheter tas tillvara? Denna anvisning riktar sig till SDN, social resursnämnd, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden. Detta är underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF i en särskild fråga.

36 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Utbildning Viktiga frågor Under detta område lyfter KF:s budget särskilt fram: Elevers kunskapsutveckling ska systematiskt följas och dokumenteras. Modersmålstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i skolan skall utvecklas. Elever i behov av särskilt stöd skall även få dessa tillgodosedda inom skolbarnomsorgen. Stadens verksamheter ska utveckla samverkansformer som hjälper unga som avbrutit sina gymnasiestudier att slutföra en gymnasieutbildning Flyktingar och nyanlända skall ha en arbetsinriktad introduktion och SFI-utbildning där alla berörda aktörer samverkar Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv.

37 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF:s budget Utbildning (forts) Följande KF mål kan härledas till aktuellt område: Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka. Barn och ungdomar behöver trygghet och en god arbetsmiljö i skola, därför ska mobbingen minska Barn behöver kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter. Generell anvisning: –Redovisa vilka resultat som uppnåtts. –Analysera resultaten utifrån tillämpliga perspektiv i den balanserade styrningen. –Beskriv vad som krävs av er för att nå en högre måluppfyllelse Se även kompletterande anvisning Denna anvisning riktar sig till samtliga nämnder och styrelser som utifrån sina egna förutsättningar och sitt egna ansvar ska redovisa hur man bidrar till ett ”hela staden” perspektiv genom att genomföra de intentioner och ambitioner som uttrycks i kommunfullmäktiges budget. Detta är således underlag för styrinformation till KS/KF utifrån nämndens/styrelsens perspektiv. Frågeställningarna avser både de prioriterade målen samt de strategiska området.

38 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan Kompletterande anvisning: Om nämnden inte har full behovstäckning, vilka åtgärder vidtar nämnden? Denna anvisning riktar sig till samtliga stadsdelsnämnder. Detta är kompletterande underlag som stadskansliet behöver för att kunna lämna styrinformation till KS/KF. Utfall 15 oktober 2010Prognos 15 mars 2011 Hur många barn hade stadsdelen den 15 oktober och hur många barn bedömer man att man har den 15 mars som har väntat mer än 4 månader och inte erbjudits plats någonstans i stadsdelen.

39 Anvisningar till Uppföljningsrapport 3 2010 Uppföljning av strategiska områden enl KF´s budget Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka VT 2008VT 2009 VT 2010 Andel elever i år 9 som uppnått lägst betyget Godkänt i samtliga ämnen Andel elever i år 9 som uppnått lägst betyget Godkänt i svenska/svenska 2, engelska och matematik


Ladda ner ppt "Anvisningar till Uppföljningsrapport 1 2010 Följande av KF:s mål och strategiska områden följs upp i UR1 Strategisk område Prioriterat mål Organisationsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser