Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Hälsinggårdsskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Hälsinggårdsskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Hälsinggårdsskolan

2 Hälsinggårdsskolan 7-9

3 Rektor för arbetslag 3 och sjukhusskolan.
Marie Ahlholm Hanefors tel:

4 Rektor för arbetslag 1 och 2
Gunilla Wiklund Tel:

5 ELEVHÄLSAN *EHG (elevhälsogruppen) Rektorerna Skolpsykolog Heléne Nevell Skolsköterskan Fia Wallberg Studie- och yrkesvägledare Magnus Stenberg Kurator Mattias Betsén *Antimobbingteam

6 Personalen På högstadiet arbetar 33 lärare De utgör ca 30 årsarbetare
Alla har lärarutbildning 2.5 speciallärartjänster 1 Sva-lärare 3 flexibel resurs 1 bibliotekarie 1 fritidsledare

7 3 Arbetslag Arbetslag 1 Arbetslag 2 Arbetslag 3
Varje arbetslag består av 5 klasser och personal. Varje lärare i ett arbetslag är mentor för en grupp elever. Arbetslag 1 Arbetslag 2 Arbetslag 3

8 - Språkklasserna varierar i storlek beroende på hur eleverna väljer
Under nästa år blir det 5 klasser i årskurs 7 De flesta klasserna kommer att bestå av ca: 25 elever Slöjdgrupperna är max 16 elever Svensk/engelska grupperna är oftast färre elever än i övriga ämnen - Språkklasserna varierar i storlek beroende på hur eleverna väljer

9 Språkval Följande val kan göras: tyska franska spanska
förstärkning i svenska (i samråd med specialläraren) förstärkning i engelska modersmål (minst 5 elever) svenska som andra språk (minst 5 elever)

10 Elever kan ersätta språkvalet med svensk/engelska, om de inte klarar de nationella proven i svenska och engelska eller behöver extra stöd för att klara dessa kärnämnen.

11 Skolans ämnen Kärnämnen svenska engelska matematik Samhällorienterande ämnen (SO) geografi historia religionskunskap samhällskunskap Naturorienterande ämnen (NO) biologi fysik kemi teknik Praktisk-estetiska ämnen bild musik slöjd (textil, trä och metall) idrott och hälsa hem- och konsumentkunskap Moderna språk franska spanska tyska

12 Läsprojektet Läsprojektet innebär att samtliga elever läser 20 minuter 3 dagar i veckan. Alla har en bok med sig. Ingen går till biblioteket på lästiden.

13 Elevens val Ämnesfördjupningar 90 min i veckan

14 Samarbete hem och skola
Föräldramöten Utvecklingssamtal Direktkontakt med mentor eller annan lärare Skolsamråd Föräldrabesök i skolan

15 Utvecklingssamtal Ett trepartssamtal mellan elev, föräldrar och mentor
Minst en gång varje termin Innan samtalet Kommentarer från eleven om hur han eller hon upplever arbetet i skolan och måluppfyllelse i alla ämnen Skriftliga omdömen från lärarna om hur det går i alla ämnen och kommentarer till det eleven skrivit Under samtalet Eleven, tillsammans med föräldrar och mentor, bestämmer vad han eller hon ska utveckla och förbättra innan nästa utvecklingssamtal En individuell utvecklingsplan (IUP) skrivs Efter samtalet IUP godkänns av alla parter Arbetslaget informeras om elevens IUP

16 Läxor – Ja, det får eleverna.
Ledighet – Mentor kan ge upp till tre dagars ledighet/läsår. Rektorn godkänner all ledighet över tre dagar Prao – Praktisk arbetslivsorientering genomförs en vecka under vårterminen i åk 8 och två veckor under höstterminen i åk 9.

17 Mobiltelefoner är inget stort problem i vår skola, men om elevernas användning av mobilerna stör en lektion kan läraren beslagta telefonen Den kan lämnas tillbaka till eleven efter lektionen eller lämnas till rektor som kan återlämna den vid slutet av dagen eller be föräldrarna komma och hämta den. MP3- spelare får eleverna bara använda när speciella och personliga överenskommelser gjorts mellan lärare och elev/förälder.

18 Läroplanen, Lgr 11, kallas nu ”en samlad läroplan”.
Innebörden i det är att kapitel 1, 2 och 3 är samlade i en bok. Kapitel 1: Skolans värdegrund och uppdrag Kapitel 2: Övergripande mål och riktlinjer Kapitel 3: Kursplaner Kurs- plan Läro- plan Kunska pskrav Bedö mning

19 Kursplanens uppbyggnad
Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Syftet avslutas med några långsiktiga mål. Detta är de enda mål som anges i kursplanen! Anger vad undervisningen ska behandla Indelat i kunskapsområden Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg Finns både som löpande text och som matris

20 Ny betygsskala A C D E F 17,5 - 20 15 12,5 10 B
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda E Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet F -

21 Konsekvent begreppsanvändning. Religionskunskap åk 9
C A Grundläggande Goda Mycket goda Beskriver och kan exemplifiera Förklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemang Utvecklade resonemang Välutvecklade resonemang

22 Åk 9 Nuvarande betygskala
Ny betygsskala Ht 2011 och Vt 2012 Åk 9 Nuvarande betygskala Åk 8 Ny betygsskala Ht 2012 Åk Ny betygsskala

23 Exempel på begreppsanvändning – slöjd årskurs 6
C A Eleven kan på ett enkelt sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och bidrar då till att utveckla idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger till viss del underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt i arbetet med några hantverkstekniker. Eleven kan på ett utvecklat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och utvecklar då idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger relativt väl underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker. Eleven kan på ett välutvecklat och genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och utvecklar då idéer med hjälp av tillgängligt inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger väl underbyggda motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt i arbetet med några hantverkstekniker

24 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Thomas/Anna (Helena/Gunnar) (Maria/Eva) Betygsskalan behöver nämnas, dvs ABCDE Nämn också att den kan användas kontinuerligt som en beläggsmatris…. Kort kort diskussion: Vilket betyg ska eleven ha? Skollagens 4 kap formulering om kraven på att betygssättande lärare ska kunna motivera betyget utifrån kunskapskraven: eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättning 15§ , och den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget 17§ Man kan samla belägg för detta under skolårens gång genom att markera direkt i tabellen vad eleven visat. Beläggsmatris För att få betyget E ska hela kunskapskravet för E vara uppfyllt, för att få betyget C ska hela kunskapskravet för C vara uppfyllt och för att få betyget A ska hela kunskapskravet för A vara uppfyllt. Hur kan då betygen D och B se ut i en sådan här tabell? Om eleven utvecklat även övervägande delen av kunskapskravet för betyget C när det är dags att sätta betyg får eleven betyget D. En annan elev kan också ha uppfyllt allt på E men andra delar av betygssteget C som också utgör en övervägande del av C. Eleven kan t o m uppfylla vissa delar av betygssteget för betyget A men om allt på betygssteget C inte är uppfyllt kan det inte bli annat än betyget E. Beläggsmatris Klicka på A för att se ett konkret exempel (matematik) Kan vi göra ett till exempel för betyget F i matematik med en elev som kan uppfylla delar av E, C och A men inte hela E. Koppla till bedömning för lärande/bedömning av lärande. Matrisen kan användas både i formativt syfte för att peka på vad som är elevens nästa steg och i summativt syfte för att summera hur långt eleven kommit och utifrån det sätta ett betyg. Kommentarer till elev som ej uppfyller allt på E: Rätt till stöd Förändringar i skollagen som relaterar till detta: Möjligheten till överklagan av stöd finns nu Rektor kan besluta dels om stöd behövs, dels om lämpligt stöd i åtgärdsprogrammet. Båda dessa beslut kan överklagas. Dokumentationen av stöd kommer att vara mycket viktigt. Man kan få A med pysparagrafens skrivning om borttagande av vissa enstaka delar av kunskapskraven pga. nedsättning som inte är av tillfällig natur. Betyder inte att eleven inte ska delta i undervisningen av de delar som berör funktionsnedsättningen (Texten är en bearbetning av texten i Ciceros bok om etik)

25 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

26 Övergången åk 6 och åk 7 läsåret 2011/2012
Representanter från Hälsinggårdsskolan 7-9 träffar under våren klasslärarna i åk 6 Föräldrainformation i aulan Klasslärarna i årskurs 6 delar in respektive klass i trygghetsgrupper Språkvalet ska vara klart i slutet av mars Eleverna i åk 6 skriver brev till sina blivande mentorer, senast v. 18

27 Eleverna besöker Hälsinggårdsskolan
i maj Föräldramöte med undervisande lärare i vecka 35 Eventuell träff med klasslärarna från åk 6 och undervisande lärare i respektive sjua under vecka 38 eller 39

28 Era ungdomar är på språng mot nya mål.
Reviren utökas och Ni föräldrar är viktigare än någonsin! Ha stora förväntningar på era barn men också på skolan!!

29 Skolan förväntas också alltid vara på
språng mot nya mål och hänga med i utvecklingen Vi lovar att göra vårt bästa för att Era barn ska få en intressant och rolig skoltid

30 Vi alla på Hälsinggårdsskolan 7-9 hälsar
alla elever och föräldrar i nuvarande åk 6 hjärtligt välkomna till åk 7


Ladda ner ppt "Välkommen till Hälsinggårdsskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser