Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling

2 Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar presenterar ANVÄNDARE

3 Exempel på informationssystem zOrdermottagning zLagerhantering zFakturering zPlatsbokning y Flygresor y Medicinska behandlingar zPersonaladministration zBanksystem Informations system

4 Typer av system TRANSFORMATIONS SYSTEM signalerar till påverkar REAKTIVA SYSTEM

5 Varför informationssystem? 1. KOORDINERA AKTIVITETER 2. KONTROLLERA, ÖVERVAKA 3. GE UNDERLAG FÖR BESLUT 4. EFFEKTIVISERA, AUTOMATISERA 5. NYA TJÄNSTER/PRODUKTER 6. NYA ORGANISATIONSFORMER Operationell Taktisk Strategisk Organisationsnivåer

6 Nya organisationsformer zVirtuella företag zMarknadsplatser ConsumerRetailerSupplier

7 Egenskaper hos informationssystem Komplexitet hos algoritmer LågHög ISKompilatorer Numerisk analys Grafisk presentation LågHög IS Numerisk analys Komplexitet hos datastrukturer

8 Egenskaper hos informationsssytem Grad av kontroll över omgivningen LågHög ISProcesskontrollsystem LågHög IS Kompilatorer Vissa kontrollsystem Interaktion med människor och organisation

9 Definition av informationssystem DATORISERAT SYSTEM SOM STÖDJER KOMMUNIKATION AV FORMALISERAD INFORMATION INOM EN ORGANISATION

10 Realisering av informationssystem zDATABASER y Datastruktur y Applikationsprogram zRAD och IDE y Visuella modelleringsspråk y Frågespråk y Rapportgenerator y Formulärhanterare y Generellt programmeringsspråk y Data dictionary

11 Informationssystem- arkitektur VERKLIGHET INFORMATIONSSYSTEM Informations processor Konceptuellt schema Informations bas Händelse- meddelanden Frågor Svar

12 Komplexitet i systemutveckling zApplikationsområdet komplext y Storlek y Oklar begreppsvärld y Motstridiga krav y Föränderliga krav zUtvecklingsprocessen svårstyrd y Många personer inblandade y Olika kategorier av personer inblandade y Projektstyrningsproblem zAvsaknad av standarder y "Uppfinna hjulet på nytt" y Jämför med andra konstruktionsområden

13 Metoder för systemutveckling VATTENFALLSMETODER FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING Motiv: - Strukturera utvecklingsarbetet - Underlätta uppföljning och utvärdering

14 Rational Unified Process

15 Phases zInception: beskriv systemets mål och affärsnytta samt projektets omfattning zElaboration: specificera systemets egenskaper och arkitektur zConstruction: realisera och testa systemet zTransition: sätt systemet i drift

16 Business Modelling zSyfte: att förstå organisationen samt de behov och problem som systemet skall lösa zLeverabler: use cases, objektmodeller, dynamiska modeller

17 Requirements zSyfte: att ta fram de krav som skall ställas på systemet, särskilt vilken funktionalitet som skall tillhandahållas zLeverabler: detaljerade use cases som visar hur aktörer kommunicerar med systemet

18 Analysis and Design zSyfte: att beskriva hur systemet skall realisera funktionaliteten, att beskriva mjukvaruarkitekturen, att skapa specifikationer som styr implementering och test zLeverabler: klassdiagram, dynamiska modelller, paketstrukturer

19 Implementation, Test, and Deployment zImplementation: programmering och integration av mjukvarukomponenter zTest: test att funktionaliteten uppfylls samt att komponenter och delsystem interagerar korrekt zDeployment: drifttagande av systemet i produktionsmiljö

20 Supporting Workflows zConfiguration management: att upprätthålla systemets integritet under utvecklingen, versionshantering zProject management: planering, bemanning, uppföljning, riskhantering zEnvironment: sätta upp och underhålla projektets infrastruktur

21 Systemaspekter MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos

22 Funktionsanalys Funktion: aktivitet som utförs av en enhet inom en organisation zExempel på funktioner (biblioteksverksamhet): y Inköp av böcker y Utlåning av böcker y Återkrav av böcker zFunktionsanalys syftar till att: y Identifiera samtliga funktioner i en organisation y Avgöra vilken information varje funktion behöver y Avgöra vilken information varje funktion skapar y Beskriva informationsflödet mellan funktionerna y Beskriva informationsflödet mellan en organisation och dess omgivning

23 Dataflödesdiagram Beställnings mottagande Katalog- kontroll Budget kontroll BokinfoBudgetinfo An- ställd Bok- handel Beställnings rutin Lev.info

24 Objektanalys Objekt: ting eller företeelse som förekommer i en verksamhet zExempel på objekt (biblioteksverksamhet): yBöcker yLåntagare yBoklån yBokhandlare zObjektanalys syftar till att: yIdentifiera alla objekt som uppträder i en verksamhet yBeskriva objektens egenskaper yBeskriva sambanden mellan objekten yUppställa regler som gäller för objekten yBeskriva de händelser som påverkar objekten

25 Konceptuellt schema PERSON LÅN BOK KOPIA låntagare avser av beställer namn datum titel ISBN nr Regler: En person får låna högst tio böcker Händelser: Bokbeställning, boklån

26 IS Development, Acquisition, and Support Business and Requirements Mod. Analysis and Design Project Management Maintenance People and Organisation Business and IT Alignment Process Improvement Change Management Ethical Aspects of IS/IT IS Investment and Evaluation Information and Commu- nication Technology Databases Software Hardware Telecommunication Operations and Network Management Production and Operations Service and Help Desk Security and Control Infrastructure Management Information for Knowledge Work, Customer Satisfaction, and Business performance Use of Information in Organisations Knowledge Management Decision Support Process Support Organisational Interoperability provides automates and leverages Created byempowers

27 Kursens mål Kursens mål är att ge kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av informationssystem samt att ge färdigheter i tillämpning av databasteknik. Kursen skall också ge en förståelse för affärsnyttan med informationssystem samt hur informationssystem påverkar individer och organisationer.

28 Från verklighet till system zVerklighet zUrval zModell zInformationssystem Produkt Order Kund

29 Att göra urvalet Företaget önskar sälja sina produkter, som är möbler, genom en webbutik. Kunderna skall kunna lägga beställningar på möblerna med hjälp av webbutiken. Produkterna levereras sedan med lastbil till kunderna. För att kunderna skall få en bra bild av möblerna så behöver de veta deras vikt, typ, storlek och det material de är tillverkade av; det behövs också foton på möblerna. Utöver kostnaderna för de enskilda möblerna måste kunden också betala för fraktkostnaden som baseras på den sammanlagda vikten. Kunden kan begära att få leverans inte bara till sin egen adress utan också till andra adresser. Kunden kan önska en tid då leveransen skall ske - det inträffar dock ibland att den verkliga leveranstiden avviker från den önskade. För att kunden skall veta om en leverans gått iväg eller inte behövs information om avgångstider för leveranser. Företaget eftersträvar att samtidigt skicka iväg alla de produkter som ingår i en beställning men man lyckas inte alltid med det, och då kan det behövas flera leveranser för en beställning. Kunden betalar med kontokort.

30 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS

31 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 1..1 1..* 1..1 0..* 1..1 0..* 0..1 1..*

32 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 1..1 1..* 1..1 0..* 1..1 0..* 0..1 1..*

33 BESTÄLLNING KUND PRODUKT BESTÄLLNINGS- RAD LEVERANS 1..1 1..* 1..1 0..* 1..1 0..* 0..1 1..* Namn Typ Höjd Bredd Djup Material Vikt Pris Bild-liten Bild-stor Namn Gatuadress Postnummer Postadress Telefon Kontokort Giltighetstid Best-nummer Gatuadress Postnummer Postadress Datum Fraktkostnad Antal Leveransbil Avtalatdatum Avtaladtid Avgångsdatum Avgångstid Leveransdatum Leveranstid

34 Arkitektur hos ett informationssystem Data Presentation Applikationslogik Användargränssnitt via en browser Java servlets som exekverar på en server Data från en databashanterare

35 Relationsdatabaser KUND

36 Relationsdatabasstruktur zPRODUKT(Namn, Typ, Höjd, Bredd, Djup, Material, Vikt, Pris, Bild-liten, Bild-Stor) zKUND(Namn, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Telefon, Kontokort, Giltighetstid) zBESTÄLLNING(Best-nummer, Kund, Gatuadress, Postnummer, Postadress, Datum, Fraktkostnad) zBESTÄLLNINGSRAD(Best-nummer, Produktnamn, Antal) zLEVERANS(Best-nummer, Produktnamn, Leveransbil, Avtalatdatum, Avtaladtid, Avgångsdatum, Avgångstid, Leveransdatum, Leveranstid)

37 Frågespråk zHur kommer applikationsprogrammen åt data i databasen? zGenom ett frågespråk. SELECT Namn FROM PRODUKT WHERE Typ = ”Stol”

38 Presentation Gränssnittet ger möjlighet att nå applikationsprogrammen och därmed data i databasen.

39 Modelltyper MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos Objekt Typer Associationer Regler

40 Multiplicitet - en övning PERSON har_mor Envärd? Injektiv? Total? Surjektiv?

41 Ogdens triangel EXTENSION TERM INTENSION

42 Samma ord - olika begrepp zPå vilka sätt används ordet ”bok” i meningarna nedan? yJules Verne skrev många böcker yBiblioteket i Vällingby har många böcker yNazi Tyskland förbjöd många böcker yBokhandlaren i Jönköping sålde många böcker Kurskod Kursnamn Startdatum Antal poäng Kursansvarig KURS

43 Samma begrepp - olika ord zAvskeda - Friställa zArbetsgivare - Arbetsköpare zAfro-American - Colored - Black - Negro


Ladda ner ppt "Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser