Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ensam är inte alltid starkast – Om företagande i team Ekonomie doktor Karin Hellerstedt Internationella Handelshögskolan i Jönköping Ekonomie doktor Tommy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ensam är inte alltid starkast – Om företagande i team Ekonomie doktor Karin Hellerstedt Internationella Handelshögskolan i Jönköping Ekonomie doktor Tommy."— Presentationens avskrift:

1 Ensam är inte alltid starkast – Om företagande i team Ekonomie doktor Karin Hellerstedt Internationella Handelshögskolan i Jönköping Ekonomie doktor Tommy Larsson Segerlind Södertörns högskola Esbri´s Estradföreläsning 16 februari 2010, IVA

2 Varför använda teamet som analysnivå och analysenhet i studier av entreprenörskap? Low & Macmillan (1988) påstående att varje analysnivå ger oss unika insikter och att en syntes av dessa insikter möjliggör en rikare förståelse av fenomenet Översiktstudier som pekade på att vissa analysnivåer var försummade i forskningen,( t.ex teamet), men också att man efterfrågade longitudinella eller process-studier med längre tidsperioder (Davidsson & Wiklund 2001, Chandler & Lyon 2001) Översiktstudier som visar att företag som har fler grundare är framgångsrikare (t.ex. tillväxt, snabbare etablering) (Chandler and Hanks 1998, Storey 1998) än de som enbart har en grundare, samt att venture team är vanliga i high-tech företag (mer innovativa?) (Cooper 1986, Lechler 2001)

3 Lite doktrinhistoria om forskningen om venture team The Center in Entrepreneurial History på Harvard kring 1950 (Cole, Jenks, Aitken m.fl.) På 80-talet började vissa forskare åter ifrågasätta det starka fokus på den enskilde entreprenören (Gartner, Kamm et al) 2000-talet: man efterfrågar en bättre teoretisk förankring och förklaringar av de tidigare empiriska observationerna på team-nivån

4 Vanliga tema inom venture team-forskningen (Cooper and Daily 1997) Formerings- processen Teamets funktioner Effekter av teamets sammansättning Rekryteringen Roller i teamet Teamets stabilitet Formeringen av teamet Teamets heterogenitet Företagets prestation Tidigare relationers betydelse Psykologiska variabler Relativa bidrag och fördelar Konsensus i beslutsfattandet Relationen mellan strategi och struktur

5 Problem som forskningsfältet har eller har haft Dess tvärvetenskapliga natur, samt fragmentering Skenbart liknade begrepp betraktas från många olika teoretiska perspektiv Fokus, analysnivå och analysenhet skiftar avsevärt mellan och inom studier Forskningsfrågorna överlappar varandra (Birley and Stockley 2000) + Förklaringsvariablernas validitet och reliabilitet, samt de metodologiska problemen

6 Hur definiera dessa ”venture team”, ”entreprenöriella team”, ”grundar team”, etc.? Många olika definitioner: ”Två eller flera grundare som tar aktiv del i den strategiska processen att skapa en ny verksamhet och där de har ägarandelar” (jmf Watson et al 1995, Kamm et al.1999) ”En grupp entreprenörer med ett gemensamt mål som endast kan uppnås genom lämpliga kombinationer av individuella entreprenöriella handlingar (Harper 2008)” Med flera….

7 Min egen forskning och bidrag om venture team Tommy Larsson Segerlind, ekon dr tommy.larsson@sh.se Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande och ENTER forum, CEEBS och BEEGS samt Stockholm Universitet, Fek. inst

8 Inledande utgångspunkter Mina egna reflektioner efter att ha skrivit företagsbiografin ”Tetra – Historien om dynastin Rausing” (Andersson & Larsson 1998) Skiftet av analysnivå från aktören till teamet spelade avgörande roll för att förstå, förklara och beskriva innovationsprocessen i företaget Tetra Pak (1944-1972) Ruben Rausing var en av flera nyckelpersoner i ett ”venture team”!

9 Syfte och forskningsfrågor i avhandlingen Huvudsakliga syftet har varit att utforska vilka konceptuella, teoretiska, metodologiska, samt empiriska insikter man får genom att använda teamet som analysnivå i studier av entreprenöriella processer Forskningsfrågor: -Hur formeras, utvecklas och upplöses venture team i relation till innovationsprocessen, i ett nytt företag? -Vilka olika typer av roller finner vi i venture team och hur formeras och utvecklas rollerna över tiden i relation till innovationsprocessen, i ett nytt företag?

10 Teoretiska, metodologiska och empiriska utgångspunkter Tillämpar befintlig teori, modeller och begrepp i möjligaste mån på de olika analysenheterna: - Övergripande processteorier (Van de Ven and Poole 1995) - Innovationsprocessen (MIRP, Van de Ven et al. 1989,1999) - Venture team processen (Weick 1979, m.fl.) - Rollprocessen i venture team (Jenks 1949) Processuell metod, med fasanalyser (omfångsrika fallstudier som sträcker sig över 15 år) (Poole et al 2000) Multipla data källor: polyfoniska narrationer, samt arkiv material (en flerröstad berättelse om en och samma process) Empiriskt material från olika tider, branscher och institutionell omgivning (Tetra Pak 1930-72 (pilotstudie), Företaget Proszynski, förlagsbranschen i Polen 1985-2003)

11 Delanalys av innovationsprocessen: cykler av divergenta och konvergenta faser (jmf. Van de Ven et al 1999) Number of venture paths An in- complete cycle The first cycle The second cycle The third cycle Diver- gent phase Conver- gent phase Diver- gent phase Diver- gent phase Conver- gent phase Conver- gent phase

12 Delanalys av venture-team processen. Cykler av faser med: olika mål, gemensamma medel, gemensamma mål, olika medel, osv. (jmf Weick 1979) 0 1 2 3 4 5 198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003 Degree of diversity in the venture team Phase of diverse ends Phase of common means Phase of common ends Phase of diverse means Phase of diverse ends Phase of common means

13 0 1 2 3 4 5 198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003 Delanalys av rollprocessen: faser med olika antal entreprenöriella roller i teamet Number of entrepreneurial roles in the venture team

14 Slutanalys: Relationen mellan innovationsprocessen, venture team processen och rollprocessen Number of venture paths Degree of diversity in the venture team Number of entrepreneurial roles in the venture team An in- complete cycle The first cycle The second cycle The third cycle Diver- gent phase Conver- gent phase Diver- gent phase Diver- gent phase Conver- gent phase Conver- gent phase

15 Övergripande analyser och påståenden (1) Venture team formas initialt från vänskaps- eller släktförhållanden där förtroende och tillit redan är etablerad. Ett venture team har större möjlighet att hantera parallella affärsidéer (se även Bergendahl 2009), samt olika typer av osäkerhet (teknologisk, marknad och institutionell) i innovationsprocessen. Teamet är också en meningsskapande enhet som reducerar mångtydighet och tvetydighet i processerna, vilket påverkar handlingsbenägenheten. Konflikter i teamet är vanligt, men är ofta positiva för innovationsprocessen. Val av beslutsprinciper och konfliktlösningsmetoder påverkar dock långsiktigt teamets utveckling. Splittringen av ett venture team förklaras inte i första hand av konflikterna, utan att medlemmarna under innovationsprocessen hittar andra mer meningsfulla sociala relationer för att fortsätta nya affärs- eller innovationsprocesser.

16 Övergripande analyser och påståenden (2) Rollerna i ett venture team kan utvecklas långsamt och i olika hastigheter. I huvudsak fyra typer av roller i den initiala formeringen: strategiska/operativa och entreprenör/management. De formas och förändras både av individens predispositioner (rolltagande), men samtidigt av teamets förväntningar (rollgivande). Ett balanserat venture team med kompletterande roller skapar en exceptionellt dynamisk (både innovativ och optimerande) och handlingskraftig enhet. Teamet kan utvecklas över tiden till ett mer erfaret och expertbaserat ledarskapsteam Över tiden tenderar allt fler i teamet ta entreprenöriella roller vilket vilket också påverkar teamets upplösning på sikt. Innovationsprocesserna fortgår dock i nya konstellationer!

17 Slutsatser och bidrag (1) Teoretiska insikter: - Teamet som analysnivå synliggör divergensen i innovationsprocessen, samt cykliska och dialektiska förändringsmekanismer (vid sidan av evolutionära och teleologiska mekanismer) som är svåra att komma åt från andra analysnivåer. - Socialpsykologiska förklaringsmodeller, behöver i betydligt högre grad komplettera tidigare resursbaserade modeller av venture team processen Metodologiska insikter: processuella metoder, polyfonisk datainsamling tillsammans arkivmaterial, är i hög grad användbara metoder i studier av innovationsprocesser Empiriska insikter: En beskrivning av Polens ekonomiska transformation (1985-2003) beskriven från ett ovanligt perspektiv, nämligen teamet. Vi behöver alternativa berättelser av entreprenörskap som inte överdriver en enskild individs roll, men samtidigt inte tar bort människorna i dessa processer!

18 Slutsatser och bidrag (2) Praktiska eller policy insikter: Att starta företag tillsammans med andra är inte oproblematiskt, men är ett alternativ som i betydligt högre grad behöver lyftas fram i den allmänna debatten och i policy !!


Ladda ner ppt "Ensam är inte alltid starkast – Om företagande i team Ekonomie doktor Karin Hellerstedt Internationella Handelshögskolan i Jönköping Ekonomie doktor Tommy."

Liknande presentationer


Google-annonser