Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda för eftermiddagens övningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda för eftermiddagens övningar"— Presentationens avskrift:

1 Tillståndsprövning enligt miljöbalken Annelie Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

2 Agenda för eftermiddagens övningar
Kort introduktion avseende miljöbalken Tillståndsplikt – anmälningsplikt Tillståndsmyndigheter Tillsynsmyndigheter Att söka tillstånd enligt miljöbalken Samrådsprocessen Miljökonsekvensbeskrivning Tillståndsansökan Vad innebär ett tillstånd Skyldigheter Rättigheter Exempel på villkor

3 Kort introduktion avseende miljöbalken
För vem gäller miljöbalken? När gäller miljöbalken? Vad är lagstiftaren avsikt med miljöbalken? Vad omfattas av miljöbalkens bestämmelser? Inom vilka områden kan miljöbalken inte tillämpas? Vilka verktyg har tillståndsmyndigheten att tillgå? Vilka verktyg har tillsynsmyndigheten att tillgå? Vilka skyldigheter åligger verksamhetsutövare och den som vidtar en åtgärd? Vilka skyldigheter åligger fastighetsägare och nyttjande-rättshavare? Alla och en var Före – Under – Efter åtgärd/verksamhet Att skapa en hållbar utveckling + Naturen har ett eget skyddsvärde  Vad som är hållbar utveckling framgår av miljömålen Miljö (luft, vatten, mark), hälsa (buller, strålning, vibrationer, ljus, lukt etc), natur, kultur, resurshushållning, avfall, kemikalier, energi, föroreningar, genetisk modifierade organismer m.m. Prop: Utlandsresor, rökning, väghållarens renhållning Prövning, dispens, tillåtlighet Anmälan, samråd, tillsyn, omprövning, föreläggande, vite, handräckning, beslut på annans bekostnad, inskrivningsmyndighet, MSA, åtal m.m. Omvänd bevisbörda, kunskapskrav, försiktighetsprincip, BAT, produktval, resurshushållning, lokalisering, PPP, Egenkontroll Förvaringsfall, olägenhet, sanering

4 Prövning av miljöfarlig verksamhet
Tillståndsplikt A-, B-objekt enligt bilagan till FMH Större ändring av A-, B-objekt Tillståndsprövning vid Miljödomstolen inom Växjö Tingsrätt (A) Tillståndsprövning vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Jönköping (B) Prövningsordning vid överklagande: MPD  MD  MÖD Anmälningsplikt C-objekt enligt bilagan till FMH Anmälan till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Anmälan till Generalläkaren (försvarets C-objekt) Prövningsordning vid överklagande: MHN/GL  Lst  MD  MÖD Mindre ändring av A-, B-objekt Anmälan till Länsstyrelsen eller MHN vid delegation från Lst

5 Tillståndsprövning inleds med samråd

6 Samråd sker med ….. Verksamheten ingår i Bilaga 1 i FoMKB  Alltid betydande miljöpåverkan Samråd med Lst, tillsyns-myndigheten och enskilt berörda samt de övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda Verksamheten ingår ej i bilaga 1 i FoMKB  Eventuellt betydande miljöpåverkan Samråd med Lst, tillsyns-myndigheten och enskilt berörda Verksamhetsutövaren lämnar samrådsredogörelsen till Lst Lst beslutar om betydande miljöpåverkan enligt bilaga 2 i FoMKB. Beslutet kan inte överklagas. Länsstyrelsen skall verka för att MKB’n får den inriktning & omfattning som behövs för tillståndsprövningen. (6:5 MB)

7 Samrådsprocessen  MKB & ansökan
Verksamheten ingår i Bilaga 1 i FoMKB – antas alltid medföra betydande miljö-påverkan Verksamheten ingår nte i bilaga 1 i FoMKB – men Lst beslutar att verksamheten kan antas medföra en betydande miljö-påverkan enligt bilaga 2 i FoMKB Verksamheten ingår inte i bilaga 1 i FoMKB – antas inte medföra betydande miljöpåverkan MKB innehållande de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enigt 6 kap. 3 § MB färdigställs MKB med innehåll enligt 6 kap. 7 § MB färdigställs Ansökan inklusive MKB och samrådsredogörelsen lämnas till tillståndsmyndigheten (MPD eller MD). Kopia på annonsering.

8 MKB:s innehåll Innehållsförteckning Sammanfattning – icke teknisk
Verksamheten och dess syfte Bakgrund och förutsättningar Hänsynsregler Miljömål Miljökvalitetsnormer, MKN Hushållning med mark och vatten Kommunala planförhållanden Tidigare utredningar och beslut i ärendet Avgränsningar

9 MKB:n innehåll forts. Nulägesbeskrivning Alternativ
Naturmiljö och friluftsliv Mark och vatten Luft och klimat Buller, vibrationer, ljus, luftstötvåg Landskapsbild och stadsbild Kulturmiljö Hälsa och säkerhet Samspelet mellan ovanstående miljöområden Alternativ Nollalternativ Lokaliseringsalternativ Utformningsalternativ

10 MKB:n innehåll forts. Effekter, konsekvenser och åtgärder
Effekter och konsekvenser av respektive alternativ, inkl nollalternativet Förslag till åtgärder för att förebygga, förhindra eller minska negativa konsekvenser för respektive alternativ, inkl nollalternativet Verksamhetens sammanlagda miljökonsekvenser Uppföljning Prognos och beräkningsmetoder Osäkerhet, kunskapsluckor och andra svårigheter Samrådsredovisning (hur, med vem och vad som framkommit) Referenser och källor

11 Ansökans innehåll regleras i 22 kap.1 §
Ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändningen Uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall En MKB när det behövs och uppgifter om det samråd som skett Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna iakttas Förslag till övervakning och kontroll av verksamheten En säkerhetsrapport när det behövs enligt Seveso-lagstiftningen En icke-teknisk sammanfattning av ovanstående uppgifter

12 Typisk innehållsförteckning
Administrativa uppgifter Fastighetsuppgifter Verksamhetsbeskrivning Omgivningsförhållanden Tidigare beslut Yrkanden och åtaganden Teknisk beskrivning, inkl skyddsåtgärder Beskrivning av risker och förebyggande åtgärder Redogörelse för hur hänsynsregler kommer att iakttas Övervakning och kontroll av verksamheten Regler gällande vissa verksamheter Samrådsredogörelse, kopia på annonsering etc Miljökonsekvensbeskrivning Underskrift och datum

13 Tillståndsprocessen Ansökan och MKB:n inkommer till tillståndsmyndigheten MPD översänder handlingarna till MHN för eventuell begäran om komplettering MPD förelägger om kompletteringar Bolaget kompletterar ansökan. Om ansökan eller MKB:n är bristfällig och sökanden inte kompletterar den, kan ansökan komma att avvisas. När ansökan är komplett kungörs och remitteras ansökan och MKB:n. Länsstyrelsen skickar ett exemplar av ansökan och MKB:n till aktförvararen. Den som är intresserad kan läsa ansökan hos aktförvararen, och den som har något att invända eller påpeka kan göra detta skriftligt till MPD. Berörda remissinstanser får möjlighet att yttra sig.

14 Tillståndsprocessen forts.
Sökanden ges tillfälle att yttra sig med anledning av de synpunkter som inkommit (kommunicering). Bolagets synpunkter kommuniceras med enskilda som yttrat sig. Eventuellt offentligt sammanträde. MPD beslutar om tillstånd samt bedömer MKB:n och beslutar om den uppfyller reglerna. Beslutet med villkor formuleras. När beslutet är färdigt annonseras det i ortspressen att bolaget fått tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Beslutet finns tillgängligt för allmänheten på Länsstyrelsen och hos aktförvararen. Besvärstid är tre veckor från delgivning. De som berörs av beslutet, sökanden och bl.a. närboende, kan under denna tid överklaga beslutet hos miljödomstolen. Skrivelsen med överklagandet ska lämnas till Länsstyrelsen. Om beslutet inte överklagas vinner det därefter laga kraft.

15 Tillståndets innehåll regleras i 22 kap.25 §
Den tid som tillståndet ska gälla Verksamhetens ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska utformning i övrigt Tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod Skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande åtgärder samt hur betalning ska ske Skyldighet att betala avgifter De villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik som behövs för att hindra eller begränsa skadlig påverkan pga föroreningar samt de övriga villkor som behövs för att förhindra skada på eller olägenhet för omgivningen De villkor som behövs avseende hanteringen i verksamheten av kemiska produkter om hanteringen kan medföra olägenheter för den yttre miljön

16 De villkor som behövs om avfallshantering, återvinning och återanvändning om hanteringen, återvinningen eller återanvändningen kan medföra olägenheter för den yttre miljön De villkor som behövs med avseende på hushållningen med mark, vatten och andra naturresurser De villkor som behövs med avseende på efterbehandling och ställande av säkerhet De villkor som behövs för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön Den tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får framställas Den förlust av vatten eller annat som tillståndshavaren enligt 31 kap §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning Rättegångskostnader + extra villkor vid deponering/förbränning av avfall

17 Ett tillstånd medför såväl … som ….
Skyldigheter Att bedriva verksamheten i enlighet med tillståndet Att följa meddelade villkor för verksamheten Att erlägga ekonomisk säkerhet för efterbehandling Att betala prövnings- och tillsynsavgift Att bedriva egenkontroll och periodisk undersökning Att lämna miljörapport Att ge tillsynsmyndigheten tillträde för undersökningar och provtagning Att iaktta de allmänna hänsynsreglerna Rättigheter/rättskraft Att bedriva verksamhet inom fastigheten Att bedriva verksamhet enligt tillståndsmeningen Att tillverka, mellanlagra etc inom givna tillståndsramar Att ge upphov till utsläpp och annan miljöpåverkan inom givna ramar …. utan ytterligare inskränkningar (OBS! 10 års regel)

18 Exempel på villkor Allmänt villkor
Tidpunkt under dygnet som verksamhet får bedrivas Perioder med verksamhetsuppehåll Utsläpp vatten Utsläpp till luft Avfalls- och kemikaliehantering Krav på invallning Begränsningsvärden för buller/vibrationer Damning/lukt/nedskräpning/skadedjur Riskanalys/släckvatten Kontroll Förstagångsundersökning och periodisk undersökning Åtgärder vid verksamhetens nedläggning

19 Frågor ??


Ladda ner ppt "Agenda för eftermiddagens övningar"

Liknande presentationer


Google-annonser