Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande Expropriation Förköp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande Expropriation Förköp"— Presentationens avskrift:

1 Genomförande Expropriation Förköp
Fastighetsreglering med stöd av tvångsreglerna Inlösen m hj av PBL Fastighetsplan Gemomförande av de4taljplan

2 Markåtkomstlagar Anläggningslagen Expropriationslagen
Fastighetsbildningslagen Förfogandelagen Förköpslagen Jordabalken Lagen om enskilda vägar Lagen om explsamverkan Lag om kontinentalsockeln många lagstiftningar kring mark

3 Lag om vissa torvfyndigheter Ledningsrättslagen Minerallagen
Lag om kulturminnen Lag om vissa torvfyndigheter Ledningsrättslagen Minerallagen Naturvårdslagen PBL Vattenlagen Väglagen .

4 Miljöskyddslagen Lagen om hushållning med naturresurser Lag om jaktvårdsområden Lag om fiskevårdsområden Lag om vattenförbund Bostadsförvaltningslag Bostadssaneringslag Miljöskadelagen Lag om byggande av järnvägar

5 Expropriationslagstiftning
Mark för som behövs för framtida tätbebyggelse Kommunikationsändamål Lekplats, kraft, värme, vatten och avlopp Skydds och säkerhetsområde Vid grov vanvård av fastigheten Värdestegringsexpropriation mm Vi har äganderätt i sverige i gengäld tillåter vi expropriation

6 Vem kan expropriera? Kommun, staten, landstinget också privata företag
Vanligtvis är det kommunen

7 Fastighetsägaren Rätt till marknadsmässig ersättning
Förhandling måste ske först Rätt till sk annan ersättning Expropriation ofarligt ur ekonimsik synvinkel berätta om expr i Haninge kommun

8 Expropriationsärendet
Regeringen prövar ansökan Efter tillstånd stämningsansökan till fastighetsdomstolen (FD) FD avgör ersättningen. Expropriationslagstiftningen tillämpas delvis vid andra lagstiftning Fastighetsägaren får ersättning för alla kostnader

9 Mäklarperspektiv vid tvångsåtgärder
Föregås ofta av planläggning -utredningsskedet Kommunöversikt Järnvägsutredning Vägutredning Lägger en död mans hand över många fastigheter? Vem köper en fastighet som ev kommer att används för järnvägsändamål eller annat? Demokrati idag alla ska få säga sitt utredningen tar lång tid.Under den tiden omöjligt att sälja fastigheten

10 Förköpslagen Kommunen kan förköpa, dvs gå in i köparens ställe vid en överlåtelse Alla obebyggda fastigheter samt alla alla med en areal över 3000 kvm Undantaget blir bostadshus understigande 3000 kvm Syftet ska vara i stort samma som expropriationslagen Köparen blir av med fastigheten men får naturligtvis ersättning ersättning för sina utlägg Frököp

11 Mäklarperspektivet Berga 1:2 Bostadshus med stor tomt om 3500 kvm
Du mäklar fastigheten till Anderssons Förfrågan till kommunen Beslut fullmäktige Förköpsrätt utövas Du får din provision?

12 Konsekvenser Förköp Säljaren får sina pengar
Mäklaren får sin provision Köparen blir av med fastigheten men får ersättning för sin utlägg

13 Ny detaljplan Ska genomföras Huvudmannen driver genomförandet
Enklast titta på genomförandebeskrivningen

14 PBL kap 6 1 § Genomförandebeskrivning 2§ Exploateringssamverkan
3-16§§ Fastighetsplan 17-25§ Avstående av mark 26-30§§ Upplåtelse av vissa allmänna platser mm 31-38§§ Gatukostnader 39§ Ersättningsfrågor DETTA ÄR ETT VIKTIGT KAP FÖR OSS JAG MOMMER ATT LYFTA FRAM NÅGRA BITAR

15 Genomförandebeskrivning
Organisatoriska genomförandeorganisation genomförandetid huvudmannaskap genomförandeavtal Fastighetsrättsliga frågor markförsörjning gemensamhetsanläggningar fastighetsplan exploateringsavtal Genomförandetiden är mellan 5 till 15 år Genomfröandebeskrivning är en nyhet i PBL och fanns inte i den gamla lagstifningen. Tanken är att försöka reda upp hur planen ska genomföras. OBS att beskrivnnigenen inte är bindande annat än möjligtvis moraliskt. Huvudmannaskapet kommer framöver bli viktigt. Kommunen vill försöka bli av med kostnader Hitintills har kommerna näst intill med automatik tagit ansvar för gatorVA och ehla genomförandet. EXEMPEL

16 Ekonomiska frågor Tekniska frågor Planekonomi gatukostnader
markförsörjning Tekniska frågor Tekniska undersökningar Tekniska anläggningar Kartförsörjning/projektering

17 Plangenomförande-exempel
Kvartersmark b a c e f d 6 VILLATOMTER MED EN NY GATA TVÄRSIGENOM vAD HÄNDER? PLANEN ÄR NYLIGEN FASTSTÄLLD VILKEN LAGSTIFTNING ÄR AKTUELL ENKLAST ÄR FASTIGHETSREGLERING FBL BÄST ÄR ATT FRIVILLIGT KOMMA ÖVERENS MED MARKÄGAREN MARKÄ’GAREN UPPLEVER DET SOM MYCKET BRA ATT FÅ PRATA MED EN HANDLÄGGARE

18 Allmänna platser PBL 6:26 Kommunen är huvudman om det inte finns särskilda skäl för annat Annan huvudman anges i detaljplan VAD INNEBÄR HUVUDMANNABEGREPPET OCH VAD HAR DET FÖR BETYDELSE VAD TROR DU VAD HÄNDER I FRAMTIDEN

19 Exempel Ny dpl (exvis 2 år gammal)
Ny gata angelägen för intilliggande område Kommunen huvudman Ansökan hos LM att genomföra planen dvs överföra marken till gatumark

20 Breddning gatumark Berga 1:2

21 Mäklarperspektivet Du mäklar en fastighet omfattande 2500 kvm
Köparen tillträder fastigheterna Kommunen begär att planen ska genomföras och 300 kvm överförs till gatumark. Fastigheten minskar 300 kvm. Ägaren får ersättning – kan vara relativt låg. Köparen blir arg för han vill behålla marken och vänder sig till dig.

22 Hur undvika detta? Fastighetsdatautdrag - ny detaljplan (dpl)
Jämför fastighet och dpl Överensstämmer fastigheten med den nya detaljplanen?

23 Fastighetsplan Fler tomter i befintlig kvarter Vem har företräde?
Fastighetsplan behövs

24 Fastighetsplan Samma hantering i stort som detaljplan
Utförs ofta parallellt En plan över kommande fastighetsbildning

25 Mäklarperspektiv Du mäklar en fastighet om 800 kvm i Brantevik
Köparen tillträder. Dagen efter begär grannen att få köpa 150 kvm av din trädgården på din fastighet på grundval av en tomtindelning från 50-talet.!


Ladda ner ppt "Genomförande Expropriation Förköp"

Liknande presentationer


Google-annonser