Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande Expropriation Förköp Fastighetsreglering med stöd av tvångsreglerna Inlösen m hj av PBL Fastighetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande Expropriation Förköp Fastighetsreglering med stöd av tvångsreglerna Inlösen m hj av PBL Fastighetsplan."— Presentationens avskrift:

1 Genomförande Expropriation Förköp Fastighetsreglering med stöd av tvångsreglerna Inlösen m hj av PBL Fastighetsplan

2 Markåtkomstlagar Anläggningslagen Expropriationslagen Fastighetsbildningslagen Förfogandelagen Förköpslagen Jordabalken Lagen om enskilda vägar Lagen om explsamverkan Lag om kontinentalsockeln

3 Lag om kulturminnen Lag om vissa torvfyndigheter Ledningsrättslagen Minerallagen Naturvårdslagen PBL Vattenlagen Väglagen

4 Miljöskyddslagen Lagen om hushållning med naturresurser Lag om jaktvårdsområden Lag om fiskevårdsområden Lag om vattenförbund Bostadsförvaltningslag Bostadssaneringslag Miljöskadelagen Lag om byggande av järnvägar

5 Expropriationslagstiftning Mark för som behövs för framtida tätbebyggelse Kommunikationsändamål Lekplats, kraft, värme, vatten och avlopp Skydds och säkerhetsområde Vid grov vanvård av fastigheten Värdestegringsexpropriation mm

6 Vem kan expropriera? Kommun, staten, landstinget också privata företag Vanligtvis är det kommunen

7 Fastighetsägaren Rätt till marknadsmässig ersättning Förhandling måste ske först Rätt till sk annan ersättning

8 Expropriationsärendet Regeringen prövar ansökan Efter tillstånd stämningsansökan till fastighetsdomstolen (FD) FD avgör ersättningen. Expropriationslagstiftningen tillämpas delvis vid andra lagstiftning

9 Mäklarperspektiv vid tvångsåtgärder Föregås ofta av planläggning - utredningsskedet –Kommunöversikt –Järnvägsutredning –Vägutredning Lägger en död mans hand över många fastigheter? Vem köper en fastighet som ev kommer att används för järnvägsändamål eller annat?

10 Förköpslagen Kommunen kan förköpa, dvs gå in i köparens ställe vid en överlåtelse Alla obebyggda fastigheter samt alla alla med en areal över 3000 kvm Undantaget blir bostadshus understigande 3000 kvm Syftet ska vara i stort samma som expropriationslagen Köparen blir av med fastigheten men får naturligtvis ersättning ersättning för sina utlägg

11 Mäklarperspektivet Berga 1:2 Bostadshus med stor tomt om 3500 kvm Du mäklar fastigheten till Anderssons Förfrågan till kommunen Beslut fullmäktige Förköpsrätt utövas

12 Konsekvenser Förköp Säljaren får sina pengar Mäklaren får sin provision Köparen blir av med fastigheten men får ersättning för sin utlägg

13 Ny detaljplan Ska genomföras Huvudmannen driver genomförandet

14 PBL kap 6 1 § Genomförandebeskrivning 2§ Exploateringssamverkan 3-16§§ Fastighetsplan 17-25§ Avstående av mark 26-30§§ Upplåtelse av vissa allmänna platser mm 31-38§§ Gatukostnader 39§ Ersättningsfrågor

15 Genomförandebeskrivning Organisatoriska –genomförandeorganisation –genomförandetid –huvudmannaskap –genomförandeavtal Fastighetsrättsliga frågor –markförsörjning –gemensamhetsanläggningar –fastighetsplan –exploateringsavtal

16 Ekonomiska frågor –Planekonomi –gatukostnader –markförsörjning Tekniska frågor –Tekniska undersökningar –Tekniska anläggningar –Kartförsörjning/projektering

17 Plangenomförande-exempel Kvartersmark a b c d e f

18 Allmänna platser PBL 6:26 Kommunen är huvudman om det inte finns särskilda skäl för annat Annan huvudman anges i detaljplan

19 Exempel Ny dpl (exvis 2 år gammal) Ny gata angelägen för intilliggande område Kommunen huvudman Ansökan hos LM att genomföra planen dvs överföra marken till gatumark

20 Breddning gatumark Berga 1:2

21 Mäklarperspektivet Du mäklar en fastighet omfattande 2500 kvm Köparen tillträder fastigheterna Kommunen begär att planen ska genomföras och 300 kvm överförs till gatumark. Fastigheten minskar 300 kvm. Ägaren får ersättning – kan vara relativt låg. Köparen blir arg för han vill behålla marken och vänder sig till dig.

22 Hur undvika detta? Fastighetsdatautdrag - ny detaljplan (dpl) Jämför fastighet och dpl Överensstämmer fastigheten med den nya detaljplanen?

23 Fastighetsplan Fler tomter i befintlig kvarter Vem har företräde? Fastighetsplan behövs

24 Fastighetsplan Samma hantering i stort som detaljplan Utförs ofta parallellt En plan över kommande fastighetsbildning

25 Mäklarperspektiv Du mäklar en fastighet om 800 kvm i Brantevik Köparen tillträder. Dagen efter begär grannen att få köpa 150 kvm av din trädgården på din fastighet på grundval av en tomtindelning från 50-talet.!


Ladda ner ppt "Genomförande Expropriation Förköp Fastighetsreglering med stöd av tvångsreglerna Inlösen m hj av PBL Fastighetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser