Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ABFF 04 - Omfattning Titel:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ABFF 04 - Omfattning Titel:"— Presentationens avskrift:

1 ABFF 04 - Omfattning Titel:
1 Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingar kompletterar varandra, om inte omständigheterna föranleder till annat. 2 Om kontraktshandlingarna inte utvisar krav eller utfästelse beträffande funktion, användbarhet eller egenskaper, skall arbetena utföras så att de motsvarar vad som kan fordras med hänsyn till beställarens beskrivning av det objekt på eller i vilket entreprenaden skall utföras. Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

2 ABFF 04 - Omfattning Titel:
3 Om i kontraktshandlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, inbördes i följande ordning: 01 kontrakt 02 ABFF 04 03 Aff‑definitioner 04 04 beställning 05 anbud 06 förfrågningsunderlag Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

3 ABFF 04 - Omfattning Titel:
4 Om i en och samma handling eller i en och samma i punkt 3 nämnd grupp av handlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, skall den uppgift eller föreskrift gälla som medför lägsta kostnaden för entreprenören. 5a Om beställaren har föreskrivit eller fordrat viss åtgärd, skall utförande enligt sådan beskrivning anses uppfylla kontraktsenliga fordringar. 7 Entreprenören förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig kännedom om förhållanden där entreprenaden skall utföras. Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

4 ABFF 04 - Omfattning Titel:
10 I kontraktsarbetena ingår inte försörjningsmedia, förbrukningsmaterial eller material och varor i övrigt, om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar. 12 Entreprenören svarar för att författningar, föreskrifter och normer iakttas i den utsträckning de berör hans åtagande. Kompletteras eller ersätts författningar, föreskrifter och normer gäller de i sin nya ordalydelse. 14 Om kvalitetsangivelse i visst avseende inte lämnats, skall arbetet i detta avseende utföras i klass med arbetena i övrigt. Entreprenören skall utföra sitt åtagande fackmässigt. Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

5 ABFF 04 - Organisation Titel:
16 Vardera parten skal utse ombud för entreprenaden. Ombudet äger behörighet att på sin huvudmans vägnar och med bindande verkan företräda honom i frågor rörande entreprenaden samt att träffa ekonomiska och andra uppgörelser. 20 Part är skyldig att delta i kontraktsmöten genom person med mandat enligt punkt 16. Kontraktsmöten skall hållas i den omfattning som anges i kontraktshandlingarna eller när part påkallar sådant möte. Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

6 Titel: ABFF 04 - Tider 21 Entreprenören skall utföra sitt åtagande i enlighet med en mellan parterna överenskommen tidplan. 21a Entreprenören äger rätt till erforderlig justering av i kontraktet särskilt angivna deltider, om han hindras att utföra visst kontraktsarbete på grund av någon av följande omständigheter: för orten osedvanligt och på arbetena särskilt ogynnsamt inverkande väderleks‑ eller vattenståndsförhållanden Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

7 Titel: ABFF 04 - Ansvar 23 Om entreprenören avviker från avtalade prestationer eller tider skall han utge vite om så angivits i entreprenadhandlingarna. Utöver avtalat vite är inte beställaren berättigad till skadestånd. 28 Om entreprenören ansvarar för fel, ansvarar han även för skada på entreprenaden på grund av felet. Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1

8 Titel: ABFF 04 - Ansvar 30 Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. 39 Kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura. 40 Ändringar och tilläggsarbeten regleras fortlöpande genom debitering eller kreditering. Fack: För vem: Konsekvens för kund: Mål: Innehåll: Källa: Internetadress: Bilagor: ALBS-kod: Beredd av: © AB Svensk Byggtjänst, 1


Ladda ner ppt "ABFF 04 - Omfattning Titel:"

Liknande presentationer


Google-annonser