Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientskaderätt ”Doktorn glömde en skalpell i min mage!” – några ersättningsrättsliga nedslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientskaderätt ”Doktorn glömde en skalpell i min mage!” – några ersättningsrättsliga nedslag."— Presentationens avskrift:

1 Patientskaderätt ”Doktorn glömde en skalpell i min mage!” – några ersättningsrättsliga nedslag

2 Rättspolitiska utgångspunkter Den svenska modellen, badkarsargument och statliga övergrepp

3 Rättspolitiska utgångspunkter Den svenska modellen: Försäkringslösningar Skadeståndets funktioner: Reparation, prevention, pulvrisering, risk- och kostnadsallokering. Skillnaden med funktionsargumenten vid försäkringslösningar och vid ”vanligt” skadestånd (korrektiv resp. distributiv) Komparativa reflexioner: Malpractice

4 Patientskador – rättsliga problemområden Patientskadorna. Regler för ersättning ges bl. a. i patientskadelagen. Särskild lagstiftning: Steriliseringslagen Ersättning enligt SkL Ersättning från annan än vårdgivare (eller: vårdgivares försäkring) Andra rättsliga frågor: Samtycke

5 Patientskadelagen Patientförsäkring, ”malpractice” och drömmen om en fungerande hälsovård

6 Patientskadelagen 1996:799 Ger skadade patienter rätt till ersättning ur särskild försäkring, patientförsäkring (1§). Ersättningen kallas patientskadeersättning Även skador som uppstått vid medicinsk forskning i vissa fall (2§) Enbart skador i Sverige (3§)

7 Vad ger rätt till ersättning? Uppräkning i 6 §, skador till följd av (ex): Undersökning eller vård m m om skadan hade kunnat undvikas genom ett annat förfarande (p. 1) Felaktig diagnostisering (p. 3) Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med vård (p. 4). [HIV- smitta i samband med transfusion]

8 Undantag från ersättningsrätt I vissa fall utgår inte ersättning även om skada uppstått i vård, 7 §: Skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande, om risk för livshotande eller invalidiserande skador annars föreligger Skadan orsakats av läkemedel (jmf. läkemedelsförsäkring)

9 Varifrån kommer pengarna? Ersättningen kommer ur försäkring Vårdgivare är förpliktigad ha försäkring (12 §) Ersättningen utges av försäkringsgivaren Drabbade kan vända sig till patientskadenämnden, som bekostas av försäkringsgivare (17 §)

10 Patientskadenämndens funktion Patientskadenämnden ska: Avge rådgivande yttranden i ärenden om ersättning enligt patientskadelagen som hänskjutits till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. Nämnden får i ett ärende också yttra sig över skadeståndsrättsliga krav från patienten eller annan skadelidande.

11 Patientskadenämndens uppgifter och sammansättning Nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagen Patientskadenämndens yttrande ska vara skriftligt och avges utan kostnad för skadelidande Patientskadenämnden består av ordförande (ordinarie domare eller f.d.) och sex andra ledamöter.

12 Allmänt skadestånd Skadelidande kan välja att istället kräva skadestånd (18 §) Skadeståndsrättsliga förutsättningar Skadestånd från annan än vårdgivare? Jmf. Neurosedyn-frågan som nyligen bedömts av JK (Ingen skadeståndsskyldighet - men föreslagen ex gratia-ersättning)

13 Preskription Preskriptionsfrågan ofta ett problem i skadeståndssammanhang. Enligt PSkL: Inom tre år från kännedom om att anspråk kunde göras eller i vart fall inom tio år från skadans orsakande (23 §)

14 Andra ersättningsmöjligheter Blodtransfusion eller läkemedel, steriliseringar i folkhemmets intresse och Strasbourg

15 Särskild lagstiftning och andra ersättningsformer Lagen om ersättning till steriliserade Läkemedelsförsäkringen Europakonventionen?

16 Särskilt om information och samtycke Utanför PSkL. Utgångspunkt: Hälso- och sjukvårdslagen: 2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. […] (p. 3) bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet […] (2 st) Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.


Ladda ner ppt "Patientskaderätt ”Doktorn glömde en skalpell i min mage!” – några ersättningsrättsliga nedslag."

Liknande presentationer


Google-annonser