Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 4 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 4 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 4 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList

2 2 Repetition Styrstrukturer –if –While –for –do-while Metod deklaration och metodanrop

3 3 Metoder Vissa beräkningar behöver man göra ofta i ett program. Istället för att skriva satserna som utför beräkningen flera gånger kan man definiera en metod som gör beräkningen en gång och sedan anropa metoden flera gånger. Genom att deklarera metoder så minskar man kod upprepningar och gör det att man får mindre kod och därmed får man ett kortare program.

4 4 Hur fungerar metoder? Är som ett recept eller en funktion Satserna i metoden utförs bara då metoden anropas Inparametrar – indata, information som behövs i metoden Returvärde – utdata, metodens resultat

5 5 Hur deklarerar man en metod? Returvärdets typ/klass –Primitiv datatyp t ex int, double –Referens datatyp t ex String, Color –void om metoden inte returnerar något Metodens namn Formella parametrars typ och namn –Skrivs inom parentes Satser (det metoden ska göra varje gång den anropas) Retursats (krävs bara för metod som returnerar något) –Det värde som returneras måste vara av samma typ som angavs i början av metoddefinitionen

6 6 Deklaration av metoder static String metodnamn(String parameternamn) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String De får vi välja hur som helst

7 7 main Program indata utdata

8 8 main Program m1() m2() m3() indata

9 9 main Program m1() m2() m3()

10 10 main Program m1() m2() m3()

11 11 main Program m1() m2() m3()

12 12 main Program m1() m2() m3()

13 13 main Program m1() m2() m3()

14 14 main Program m1() m2() m3()

15 15 main Program m1() m2() m3()

16 16 main Program m1() m2() m3() utdata

17 17 Exempel import java.io.*; class Person { static BufferedReader stdin; public static void main(String[] args)throws IOException{ stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); System.out.print(”Vad heter du?”); String namn = stdin.readLine(); System.out.print(”Hur gammal är du?”); String ålderStr = stdin.readLine(); int ålder = Integer.parseInt(ålderStr); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); String mailAdress = stdin.readLine(); int född = 2004 - ålder; System.out.println(namn+” är född år ” +född+” kan nås via mail: ”+ mailAdress); } }

18 18 Vilka delar i main upprepas flera gånger … public static void main(String []args)throws IOException{ System.out.print(”Vad heter du?”); String namn = stdin.readLine(); System.out.print(”Hur gammal är du?”); String ålderStr =stdin.readLine(); ålder = Integer.parseInt(ålderStr); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); String mailAdress = stdin.readLine(); int född = 2004 - ålder; System.out.println(namn+” är född år ” +född+” kan nås via mail: ”+mailAdress); } 1 2 3

19 19 System.out.print(”Vad heter du?”); String namn = stdin.readLine(); System.out.print(”Hur gammal är du?”); String ålderStr =stdin.readLine(); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); String mailAdress = stdin.readLine(); 1 2 3 På vilket sätt är de lika? Det syns att System.out.println() anropas (används) i första raden i alla tre delar. Det syns att stdin.readLine() anropas (används) i andra raden i alla tre delar. På vilket sätt skiljer de sig med varandra? t.ex ”vad heter du”, ”hur gammal är du” och ”vad har du för e-mail” är olika men alla är av samma typ d.v.s. String.

20 20 static String läsSvar(String frågan){ System.out.print(frågan); String svar = stdin.readLine(); return svar; } Metoden kommer att se ut som nedan

21 21 Följande modell hjälper att skriva ihop en metod som vi önskar. Metod ”vad heter du?” ”Hur gammal är du?” ”vad har du för e-mail?” Det syns att metoden tar en strängar som indata och returnerar den inlästa strängen som utdata ”vahid” ”18” ”vahid@nada.kth.se” Metoden har till uppgift att skriva ut på skärmen den sträng som kommer in som indata till metoden samt låta användaren mata in en sträng och inmatade strängen ska returneras.

22 22 Den nya klasskoden ser så här ut import java.io.*; class Person { ststic BufferedReader stdin; public static void main(String[] args)throws IOException{ stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); String namn = läsSvar (”Vad heter du?”); String ålderStr = läsSvar(”Hur gammal är du?”); int ålder = Integer.parseInt(ålderStr); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); mailAdress = läsSvar (”vad har du för e-mail?”); int född = 2004 - ålder; System.out.println(namn+” är född år ” +född+” kan nås via mail: ”+ mailAdress); } static String läsSvar(String frågan){ System.out.print(frågan); String svar = stdin.readLine(); return svar; }

23 23 Parametrar När en anropsparameter skickas med vid ett metodanrop kopieras dess värde till den formella parametern. Kan ett metodanrop ändra på anropsparametern? –Om den är av primitiv datatyp: VÄRDET KAN INTE ÄNDRAS –Om den är en referens till ett objekt: VÄRDEN INUTI OBJEKTET KAN ÄNDRAS –Om den är en referens till en sträng: STRÄNGEN KAN INTE ÄNDRAS (Sträng är undantag bland alla referens datatyper)

24 24 Typ konvertering (cast) Används när man explicit vill ändra typen av ett uttryck. Exempel: double x = 2.75; int i = (int) x; i får här värdet 2 Fungerar bara för rimliga konverteringar.

25 25 Exempel Skriv ett program som frågar efter radien för en cirkel och beräknar omkretsen och arean för cirkeln med hjälp av två metoder. -utöka programmet sedan så att det frågar om man vill ange en ny radie varje gång, så att man kan beräkna flera gånger utan att programmet avslutas.

26 26 Fel Kompilerings fel Exekverings fel Logiskt fel

27 27 Logiskt fel brudgumman brud

28 28 Logiskt fel brudgumman brud

29 29 Referens datatyper Alla klasser som finns i API:n är referens datatyper Alla datatyper som inte är primitiva datatyper är referens datatyper. Man kan skapa objekt av referens datatyper men inte av primitiva datatyper En referns datatyp har både attribut och metoder men en primitiv datatyp är endast en minne för att lagra data.

30 30 API:n API står för Application Programming Interface. Är egentligen en samling av datatyper som underlättar programmeringen. Det finns en bra dokumentation på nätet där ska man leta efter klasser och metoder för att

31 31 Object Alla klasser i API:n och de klasser som vi definierar själva är en subbklass till klassen Object. Exempel: en Bil är en fordon, en cykel är en fordon, en flygplan är en fordon. En instans av klassen String är en instans av klassen Object, En instans av klassen Person är en instans av klassen Object men verken instans av person är String eller instans av String är Person.

32 32 Indexerade variabler Det förekommer ofta att programmeraren inte har någon aning om antal data som användaren kommer att använda som indata till programmet. Programmet ska inte behöva modifieras om användaren eller antal indata ändras. Därför finns det indexerade variabler som vi kallar de oftast vektorer.

33 33 Indexerade variabler Indexerade variabler använder sig av ett index. Det kan vara arrayer. Det kan vara klassen ArrayList eller Vector

34 34 Array (Hakvektor) Beteckningen [ ] betyder att vi har med en array att göra. I en variabel av typen String kan man bara lagra ett namn åt gången men i en variabeln av typen String[] (man läser String-array eller array av String) kan man lagra flera namn samtidigt. Hur?

35 35 Exempel String kursbeteckning = ”prgmedcl”; String[] kursBeteckningar =new String[3]; kursBeteckningar[0]=”prgmedcl”; kursBeteckningar[1]=”Matema”; kursBeteckningar[2]=”Elektr”;

36 36 Storlek av en array Varje array har ett attribut som är av typen int och visar antal element i arrayen String[] kursBeteckningar = new String[3]; int storlek = kursBeteckningar.length; OBS! blanda inte attributen length med metoden length() Som finns i klassen String

37 37 Metoden main och args public static void main (String[] args){ … }

38 38 Klassen ArrayList Klassen ArrayList finns i paketet java.util, därför detta paket ska importeras om man vill använda sig av klassen ArrayList. Klassen ArrayList har tre viktiga instansmetoder som används mest av allt. –boolean add(Object o) –Object get(int i) –int size( ) –Object remove(int i)

39 39 Skapa ArrayList-objekt ArrayList bilar = new ArrayList( );

40 40 Läggtill ett element i listan bilar.add(”Volvo”);

41 41 Komma åt ett element i listan String minBil = (String) bilar.get(0); String pappasBil= (String) bilar.get(1);

42 42 Ta bort ett element bilar.remove(1);


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 4 Metoder & parametrar Array API och klassen ArrayList."

Liknande presentationer


Google-annonser