Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljplaneprocessen mm. Plan och tillståndsprocessen REGIONPLAN Ö V E R S I K T S P L A N 4 KAP OMRÅDES- BESTÄMMELSER DETALJPLAN 5 KAP FASTIGHETSPLAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljplaneprocessen mm. Plan och tillståndsprocessen REGIONPLAN Ö V E R S I K T S P L A N 4 KAP OMRÅDES- BESTÄMMELSER DETALJPLAN 5 KAP FASTIGHETSPLAN."— Presentationens avskrift:

1 Detaljplaneprocessen mm

2 Plan och tillståndsprocessen REGIONPLAN Ö V E R S I K T S P L A N 4 KAP OMRÅDES- BESTÄMMELSER DETALJPLAN 5 KAP FASTIGHETSPLAN 6 KAP BYGGLOV, RIVNINGSLOV MARKLOV OSV 8 KAP

3 När ska detaljplan upprättas Kommunen avgör (planmonopol) PBL 5:1 vid ny sammanhållen bebyggelse ny enstaka byggnation som har betydande påverkan på omgivningen vid befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras och enreglering behöver göras i ett sammanhang

4 Detaljplan Planprogram Samråd Utställning Antagande Laga kraft

5 Planprogram 5:18 Hur ser det ut idag? Finns det några detaljplaner idag? Några restriktioner för området? –Vägar –järnvägar industrier Vad ska byggas eller anläggas i området? Tidplan för detaljplanearbetet Ev miljökonsekvensbeskrivning

6 Planförslag kan vara mer eller mindre detaljerat utgör underlag för ett samråd med berörda ska vara begripligt illustrationer

7 Samråd länsstyrelse lantmäterimyndighet andra kommuner fastighetsägare bostadsrättshavare hyresgäster vägföreringar ideella föreningar av olika slag

8 Hur? brev annonser exvis inbjudan till informationsmöte affischer i bibliotek kungörelser

9 Vem bjuder in till samråd? Kommunen gm byggnadsnämnden tjänstemän + politiker förankrat hos byggnadsnämnden

10 Utställning beslut av BN planprogram +MKB fastighetsförteckning samrådsredogörelse plankarta med bestämmelser illustrationer planbeskrivning genomförandebeskrivning ev fastlighetsplan + gatukostnadsutredning

11 skriftliga synpunkter om det du inte tycker om

12 Antagande fullmäktige antager planen PBL 5:29 kan vid detaljplaner av mindre vikt delegeras till KS eller BN Laga kraft

13 Rättsverkning Byggrätt uppkommer! Genomförandetiden börjar

14 Processen 6-18 mån normalt samråd och politik tar tid enkelt planförfarande går fortare

15 Kommunal ekonomi organisation

16 Repetition åker idé uppvaktning hos kommunen (vem) förslag gm konsultmedverkan byggnadsnämnden uppdrar åt sitt kontor att börja arbeta förslag att diskutera

17 forts samråd utställning beslutsprocessen BNAU - BN - KSAU - KS - KF

18 hur bedöma läge geoteknik kommunikationer samhällsservice kommunöversikten

19 Hjärup centrum station skola Befintlig byggnation Åker åker

20 Genomförande B B

21 Större projekt miljöbalken MKB tt ut (PBL kom 1987)


Ladda ner ppt "Detaljplaneprocessen mm. Plan och tillståndsprocessen REGIONPLAN Ö V E R S I K T S P L A N 4 KAP OMRÅDES- BESTÄMMELSER DETALJPLAN 5 KAP FASTIGHETSPLAN."

Liknande presentationer


Google-annonser