Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken i globaliseringen 06 november 2007 Björn Segendorff Internationella sekretariatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken i globaliseringen 06 november 2007 Björn Segendorff Internationella sekretariatet."— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken i globaliseringen 06 november 2007 Björn Segendorff Internationella sekretariatet

2 Vad jag ska prata om: Det internationella finansiella systemet Kort historik Globaliseringen och dess utmaningar Riksbankens internationella arbete Vilka internationella organisationer är Riksbanken aktiv i? Varför dessa? Uppgifter Några aktuella frågor

3 Det internationella finansiella systemet – kort historik Centralbankernas roll Viktiga institutioner växer fram 1930-1950 Före Bretton Woods (1930 BIS) Bretton Woods 1944 (IMF, WB) OEEC/OECD 1950-70: En någorlunda fungerande guldmyntfot Vietnamkriget – budgetunderskott i USA Sammanbrott i växelkurssystemet 1971 1970-talet: Två oljekriser – stor utlåning 1980-talet: Skuldkrisen 1990-talet: Avreglering och globaliseringen Euro 1999, 2002

4 Globaliseringens konsekvenser Positiva Stark tillväxt, minskad fattigdom Ökad tillgång till kapital Ramar för ekonomisk politik Global demokratisering Negativa Många kvar i fattigdom Begränsade valmöjligheter för länder Ökad sårbarhet för kapitalrörelser Ex. Sverige 1991, Asienkrisen Finansiella kriser kan spridas

5 Finansiell stabilitet och penningpolitik Betalningssystemet Bankkoncernerna Bankernas låntagare Makroekonomisk utveckling Tyngdpunktsförskjutning mot finansiella frågor!

6 Internationellt arbete Profilfrågor och principer Finansiell stabilitet: Förbättrad krishantering Gränsöverskridande finansiell integration harmonisering av lagstiftning och regelverk Övervakning av finansiell infrastruktur Prisstabilitet: Strategin penningpolitik med inflationsmål Vägledande principer: Öppenhet och transparens Marknadskonformitet Kostnadseffektivitet

7 Internationellt arbete: Formella organisationer CB + FiD Medlemmar 2550175 ECBS Brett cb- samarbete. BIS Normskapande ”Think tank” IMF Global ek. och fin. stab. -Övervakning -Krediter -Teknisk assistans OECD Makroek. diskussioner EU Reglering & lag Norden Finansie llstabilite t 0

8 IMF - Huvuduppgifter Övervaka den globala ekonomiska utvecklingen Årliga examinationer/landanalyser (Art. IV konsultationer) Financial Sector Assessment Programs (FSAP) Utarbetande och kontroll av normer och regler Långivning till länder i kris Mot villkor Finansieras av medlemsländerna Teknisk assistans

9 IMF – Några aktuella frågor… Övervakningen av den globala ekonomin Fokusera på extern stabilitet och växelkurser. Villkoren för utlåning – Konditionalitet IMF:s roll i utvecklingsländer IMF:s finansiering Global stabilitet, låg utlåning, små intäkter. Bort från utlåningsberoendet. IMF:s styrformer – ”voice” Inflytande och finansiering måste återspegla medlemmarnas ekonomiska betydelse. Utvecklingsländer vill ha större inflytande. Medium Term Strategy (MTS)

10 IMF & Riksbankens roll Kontaktorgan Deltar i finansiering Riksbanken och Finansdepartemente t Delat ansvar - samarbete Policyarbetet Stödja styrelsearbetet Guvenörsstyrelse 1 ggr/år (185) Exekutivdirektörs- styrelsen (24) Flera ggr/vecka Nord/Balt IMFC 2 ggr/år (24) Organisation

11 EU:s mål En gemensam marknad En ekonomisk och monetär union Främja: Harmonisk utveckling av näringslivet Hållbar tillväxt ; hänsyn till miljön Ekonomisk konvergens Hög sysselsättning och socialt skydd Höjd levnadsstandard och livskvalitet Ekonomisk och social sammanhållning - solidaritet

12 EU:s centrala institutioner och uppdrag Rådet Högsta beslutande organ Företräder MS regeringar 10 olika sammansättningar Antar EU-lagstiftning (med EP) Riktlinjer för ekonomisk politik Ständiga representationens kommitté (Coreper) EU-ambassadörer Europaparlamentet 732 (SE:19) direkt folkvalda ledamöter Deltar i lagstiftningsarbetet -Inre marknad m. Rådet -Andra frågor: rådgivande/ yttrande Godkänner ny kommission Delad makt över budget m. rådet Kommissionen EU:s största institution Tar initiativ och utarbetar ny lagstiftning inom -1:a pelaren: Inre marknaden, EMU, jordbruk/miljö -2:a & 3:e pelaren: MS kan ta initiativ Sköter budget och förvaltning

13 EU-samordning på ekonomiska och finansiella området Ekofinrådet EU:s 27 finansministrar (+ ECB +KOM) Informella Ekofin EU:s finansministrar + cb-chefer (+ECB+KOM) Eurogruppen Euro 13 +ECB+KOM Ekonomiska och finansiella kommittén EU:s statssekreterare + vice cb-chefer Förberedande underkommittéer Kommittén för ekonomisk politik

14 Ekofin/EFK: Aktuella frågor Ekonomisk-politiska området: Stabilitets- och tillväxtpakten Lissabonagendan Bättre reglering; flexibla ekonomier Finansiell integration Tjänster till privatkunder Harmonisering av tillsyn och regelverk Krishantering Ny handlingsplan Konvergensgranskningar

15 Utforma och genomföra penningpolitiken i euroområdet Genomföra valutapolitiken mot omvärlden Inneha och förvalta valutareserver Främja väl fungerande betalningssystem ECBS [ =Eurosystemet och centralbankerna utanför euroområdet] Främja samarbetet mellan centralbankerna Förbereda införandet av euron i MS utanför euroområdet Uppgifter: Eurosystemet

16 Eurosystemet och ECBS ECB-rådet Euro cb-chef + ECB:s direktion Allmänna rådet EU cb-chef + ECB-chef ECB:s direktion ECB Kommittéer Deltagare från NCB Arbetsgrupper Deltagare från NCB

17 ECBS 13 kommittéer Penningpolitik Marknadsoperationer Betalnings- och avvecklingssystem Internationella relationer Rättsliga frågor Banktillsyn Sedlar Statistik Redovisning och monetär inkomst Revision Extern information IT Personalchefer

18 ECBS: Aktuella frågor Finansiell infrastruktur TARGET 2 (november 2007) TARGET 2 för värdepapper (2013?) Single Euro Payment Area (SEPA) Makroekonomisk utveckling (Striktare) implementering av pakten Förberedelse inför ev. nya euroländer Konvergensgranskningar (vår 2008)

19 Internationella regleringsbanken (BIS) och G10 Baselkommittén för banktillsyn Betalnings- och avvecklingssystem Marknader Globala finansiella systemet G10 - Extra resurser till IMF (GAB, NAB) - Diskussionsforum (CB+FiD) - Normskapande - Överensk.: guldförsäljning BIS - ”Centralbankernas bank” - Diskussionsforum - Utredningsorgan - Samordningsorgan: int. fin. oper. - Säte för G10-kommittéer Legala experter Säkerhet IT Internrevision BIS kommittéer

20 BIS/G10: Aktuella frågor Regler för banker Tillämpning av Basel II Likviditetsfrågor Krishantering Strukturella förändringar/trender på finansiella marknaderna

21 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)  Uppgifter:  Medlemmar:  Diskussion: ek. pol., strukturpol. & fin. mark.  Prognoser: Ekonomiska & landanalyser  30 länder: Industriländerna + några EME  Centralbanker + finansdepartement Aktuella frågor Makroekonomisk utveckling: Globala obalanser Kinas växelkursregim Oljeprisets betydelse för tillväxt Europas låga tillväxt osv…. Finansiella marknader: Allmänt Djupdykningar: Riskkapital Financial education

22 Summering: Sverige är beroende av omvärlden! Det internationella arbetet är ett viktigt medel för RB – högre måluppfyllelse. Lära, lära ut, påverka analyser och beslut. Öppenhet och transparens, marknadskonformitet, kostnadseffektivitet Främst finansiell stabilitet och penningpolitik.


Ladda ner ppt "Riksbanken i globaliseringen 06 november 2007 Björn Segendorff Internationella sekretariatet."

Liknande presentationer


Google-annonser