Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm

2 Monopolverksamhet Stora investeringar Monopol Hur finansiera driften -grindslant -avgift för att besöka lekplatsen osv Hur hantera ”fripassagerare”.

3 Gator och vägar Allmänna vägar -staten Kommunala vägar dvs gator Enskilda vägar Enskilda vägar med statsbidrag.

4 Allmänna vägar - väglagen –Staten gm vägverket Gator där kommunen är huvudman -PBL – kommunen har ansvaret Enskilda vägar - AL

5 Kommunala gator Skyldighet för kommun att bygga ut inom dpl Driften skattefinansierad

6 fortsättning Anläggningskostnaden fördelas ut på fastighetsägarna efter fullmäktigebeslut – verklig kostnad eller schablon –efter bebyggelsetyp och areal –också på obebyggda fastigheter –gatukostnadsutredning –obs latent skuld Anläggningen kan vara klar men inte utredning och fakturering

7 PBL 6:32 ”Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra en gata, får kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av ägarna till de fastigheter som är belägna vid gatan. Därvid får för varje fastighet tas ut en ersättning som motsvarar hälften av den kostnad som belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighetsägarna.....”

8 Gatukostnadsutredning Utredning Samråd Samrådsredogörelse Utställning Beslut

9 Gatukostnad skyldighet att betala när gatan kan användas förutsätter gatukostnadsutredning betalas vid anfordran dvs när räkningen skickas

10 PBL 6:35 När skyldighet att betala ersättning har inträtt är ny ägare bunden i samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägare svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som har förfallit till betalning före tillträdesdagen. BN har upplysningsskyldighet enligt PBL 11:2

11 Ekonomi belagd gata ca 200:- -300 kr/kvm exkl moms gatukostnad från 10 000:-kr till över 100 000:- kr

12 gatukostnadsutredning Fördelningsområde -vilka ska vara med och betala Kostnadsunderlag -vilka kostnader ska vara med Fördelningsgrund

13 VA V= vatten A = avloppsvatten D = dagvatten (regnvatten)

14 VA Skyldighet ej koppad till dpl Skyldighet förligger –VA behövs med hänsyn till hälsoskyddet –VA måste ordnas i ett större sammanhang

15 oftast kommunal verksamhet får ej ge överskott finansieras gm anläggningsavgifter och brukningsavgift avgiftsskyldighet när förbindelsepunkten är upprättad och ägaren är underrättad om den fullmäktige beslutar om taxorna

16 Verksamhetsområde

17 Avgiftsskyldighet två krav kommunen ska ha upprättat en sk förbindelsepunkt fastighetsägaren ska vara underrättad

18 Pengar Haninge VA 114 000:- varierar mellan 20 000:- -över 100 000:- stor post man bygger nytt hus

19 El och tele utförs och bekostas av Telia resp den som har elkoncession inom ett område

20 Anläggningslagen AL Samverkan mellan flera fastigheter tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse prövas vid förrättning -lantmäteriet

21 Villkor väsentlig betydelse för fastigheten fördelarna överväger nackdelarna ej mot opinionen ej i strid mot plan ej i strid mot detaljpln

22 Utförandet kostnaden för anläggningen ska fördelas efter den nytta fastigheten får (nytta är lika med värdeökning) fördelas efter andelstal

23 Drift av anläggningen fördelas efter användandet kan vara avgift vid nyttjandet(grindslant)

24 Beslut lantmäterimyndighetsbeslut protokoll, ofta karta mf l handlingar finns tillängligt i arkivet och hos föreningen

25 Förvaltning delägarförvaltning föreningsförvaltning

26 Delägarförvaltning alla överens för att beslutet ska bli bindande ingen styrelse få delägare små åtgärder förutsätter att det finns en GA

27 Föreningsförvaltning stadgar styrelse stämma

28 Uppdraget förvalta gemensamhetsanläggningen juridisk person budget möjlighet att taxera ut pengar

29 www.lantmateriet.com vidare till fastighetsbilding- gemensamhetsanläggning mm finns fler sidor att läsa


Ladda ner ppt "Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm."

Liknande presentationer


Google-annonser