Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett snedsteg är aldrig fel ! Nya vägar för Bibliotekssamverkan LÄRSAMVERKAN I SYDOST.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett snedsteg är aldrig fel ! Nya vägar för Bibliotekssamverkan LÄRSAMVERKAN I SYDOST."— Presentationens avskrift:

1 Ett snedsteg är aldrig fel ! Nya vägar för Bibliotekssamverkan LÄRSAMVERKAN I SYDOST

2 Mitthögskolans bibliotek, Länsbibliotek Västernorrlnad och Jämtlands bibliotek inbjöd till konferens i Sollefteå 1996 09 26-27 på temat: Vad kan folkbiblioteken och högskolebiblioteken uträtta tillsammans för att underlätta och förbättra de distansstuderandes litteratur- och informationsförsörjning? Konferensen inställd – för få anmälnmingar.

3 De första stegen några exempel från Blekinge §Samverkansgrupp, från 1993 - Länsbibliotek, Högskolebibliotek, Folkbibliotek §Målsättning, från 1996 - §Kompetensutveckling §Studieresor §Kurser, konferenser §Projekt

4 Målsättning från 1996 Biblioteken ska med bevarande av sin särart genom samverkan och nätverk ge medborgarna tillgång till samma service oavsett vilket bibliotek de anlitar Människor ska få den information de behöver När de behöver den Där de behöver den På ett sätt så att de kan ta den till sig

5 Målgrupper Länets små & medelstora företag Studerande / distansstuderande En bred allmänhet

6 Ambitioner Erbjuda resurser IT-verkstäder Visa på god IT-användning Information på Internet Visning av videokonferenssystem Ge distansstudiestöd Tillgång till datorer & Internet, kursinformation

7 Aktiviteter Demonstrationer Internetresurser, Databaser, Handledda övningar Workshops om videokonferenser & informationssökning Föreläsningar via videokonferens

8 Digitala referenstjänster Handledning och undervisning Frågor och svar via E-post, chat, konferenssystem, telebildskonferens

9 Föreslagna åtgärder: Gemensam utbildningsportal på webbsidor med interaktiva tjänster Bygga regionalt och lokalt nätverk mellan bibliotek, vuxenutbildning och näringsliv Öka samverkan med universitet/högskola för service till studerande/distansstuderande Strategi för införande av biblioteksplaner Kartlägga folkbibliotekens behov av utbildning, medier och teknik Stödja folkbiblioteken avseende studieverkstäder och lärcentra

10 Slutsatser Utveckla samverkan och nätverk mellan olika bibliotek: Länsbibliotek, folkbibliotek, skolbibliotek, universitets/högskolebibliotek Verka för att folkbiblioteken ska kunna fungera som Lärcentra för studerande och distansstuderande i det livslånga lärandet.

11 Ur Högskolelagen 1992:1434 §2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete. Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lag (1996:1392).

12 Ur Bibliotekslagen (1996:1596) §7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

13 LÄRSAMVERKAN I SYDOST §http://www.lansbiblioteksydost.org §http://www.lispro.se

14 Blekinge Län 5 kommuner 2 941 km2 0.7 % of Sweden 150 625 inv. 1.7 % of Sweden Kronobergs Län 8 kommuner 8458 km2 2.1 % of Sweden 177 147 inv. 2.0 % of Sweden Kalmar Län 12 kommuner 11 171 km2 2.7 % of Sweden 236 501 inv. 2.7 % of Sweden

15 LÄRSAMVERKAN I SYDOST Lärsamverkan är ett samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med representanter från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, region/länsbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek.

16 Lärsamverkan i Sydost Avsikten är att utveckla samverkansinsatser kring bl.a. media, professionella tjänster och kompetensutveckling, inte minst med tanke på studerandes, inklusive distansstuderandes, behov av service och handledning

17 Projektperiod och bidragsgivare §Projektet har förberetts genom förarbeten och förstudier. Den formella projektperioden är från 2005 03 01 - 2009 12 31. Projektbidrag för i första hand 2005/2006 har lämnats av Kulturrådet, Högskolan i Kalmar, Blekinge Tekniska Högskola, Växjö universitet, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län samt Länsutveckling Kronoberg (Landstinget Kronoberg).

18 Mål och Åtgärder / Lärsamverkan §MÅL §Vi universitets/högskolebibliotek, folk/kommunbibliotek, sjukhus/medicinska, gymnasiebibliotek och läns/regionbibliotek, med hänsyn tagen till våra olika uppdrag och målgrupper, kommer att samarbeta inom en rad områden för att förbättra medie- och informationsstödet till vuxna studerande i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. §Senast 2009 skall de studerande i de tre länen kunna notera en märkbar förbättring av medie- och informationsförsörjningen. Bibliotekspersonalens pedagogiska förhållningssätt ska utvecklas under perioden fram till 2009.

19 Mål och Åtgärder / Lärsamverkan §ÅTGÄRDER §2005, 2007 och 2009 genomförs enkäter bland ett representativt urval av studerande i de tre länen §2005, 2007 och 2009 genomförs enkäter bland bibliotekspersonal. §Gemensam handlingsplan för samverkan arbetas fram vartannat år med början 2005. §Gemensam kompetensutveckling erbjuds och genomförs under tidsperioden 2005-2009. §I samband med det lokala biblioteksplanearbetet bevakas att utveckling i informationskompetens genom samverkan ej tappas bort. §ANSVAR §Styrgruppen för Lärsamverkan i Sydost (LISBIB)

20 Enkäter Under våren 2005 skickades en enkät till studerandegrupper: - Komvuxstuderande i flera kommuner i regionen - Universitets/högskolestuderande från programutbildning/sjuksköterskeutbildning i Karlskrona, Växjö och Kalmar - Universitets/högskolestuderande via distans/nätuniversitet med utgångspunkt från Lärcentra i Västervik, Sölvesborg och Alvesta Flera olika frågor har ställts under huvudrubrikerna: - Bibliotekens servicegrad - Lokaler och utrustning - 24-timmars biblioteket

21 Enkäter Ny enkät till bibliotekspersonal på folkbibliotek och högskolebibliotek §Bakgrund (personuppgifter) §Handledning till studenter/pedagogisk metod §Fjärrlån §Lokaler och utrustning §Marknadsföring

22 Kompetensutveckling §Kursdagar på Blekinge Tekniska Högskola om BTHs informationskällor och bibliotekets undervisning, 2005 05 19,25,31 §Träff för informations- och erfarenhetsutbyte på Växjö universitet mellan universitetsbiblioteket och folkbibliotek i Kronoberg

23 Videokonferens/ Telebildsföreläsningar med diskussionspass, dokumentation även via streaming video §Eva-Maria Flöög, Högskolan i Borås Ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal, 2005 12 09 Frågeställningar: Livlångt lärande Förändring av biblioteksverksamhet Behov av kompetensutveckling Metoder för att stödja vuxnas lärande Samarbete mellan olika bibliotekstyper

24 Videokonferens/ Telebildsföreläsningar med diskussionspass, dokumentation även via streaming video §Ola Pilerot, Högskolan i Skövde - Vad vi talar om när vi talar om informationskompetens - Informationskompetens i bibliotekssamverkan, 2005 12 09

25 Seminarier §Biblioteken som motorer i den lokala och regionala utvecklingen, 2005 05 20 Inbjudan till politiker och tjänstemän inom bibliotek och utbildning och även till ledamöter i region/landstings- och kommunstyrelser

26 Seminarier §Uppstartsseminarium på Högskolan i Kalmar på temat Biblioteken - Lärandet – Studenterna, 2004 01 22 §Uppföljningsseminarium på Växjö Universitet på temat Från serviceperson till handledare, 2005 01 20 §Seminarium på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby på temat Det tillgängliga biblioteket i Sydost, 2006 04 25

27 Biblioteken – Lärandet – Studenterna §A/MEDIA §Kurslitteratur – Bredvidläsning/fördjupning. Principer för utlån och tillgänglighet. §Fjärrlån Vad? Till vem? Flexibilitet. §Databaser och elektroniska media (på campus och övriga platser) §B/PROFESSIONELLA TJÄNSTER §Informationstjänst (i biblioteket och elektroniskt, t.ex. via e-post eller chatt) §Handledning i informationssökning §Undervisning för grupper §Stöd till distansstuderande §C/KOMPETENSUTVECKLING §Eget kompetensutvecklingsbehov för service till studenter. Önskemål? §Korta kurser, ”just in time” §Kurspaket, fördjupning, långsiktig kompetensutvecklingsstrategi §Nätbaserade kurser

28 Det tillgängliga biblioteket §Vilka hjälpmedel för studerande med funktionshinder har vi på våra bibliotek? §Hur kan vi använda Marratech som pedagogiskt verktyg på biblioteken? §Kan vi använda Web 2.0-tänket på bibliotekens webbplatser? §Hur kan biblioteken marknadsföra/informera om sina tjänster? §Vilka metoder för användarundervisning kan användas §för att stödja vuxnas lärande? §Hur kan bibliotek av olika slag samarbeta?

29 Förslag på åtgärder §Policydokument kring pedagogiskt förhållningssätt §Fokus på bibliotekens användare §Nätverksbygge, gemensamma besök och arbetsmöten mellan bibliotek, praktikutbyte §Fortsatta gemensamma kompetensutvecklingsinsatser §Samverkan även via webb och blogg. §Utveckling av handledning och arbetsmöten via Marratech och videokonferens/telebild.

30 Biblioteken inom projektet Lärsamverkan i Sydost erbjuds att vara med i projektet Flexibel vägledning. Klartecken har kommit från Nätuniversitetet genom Peter Knutsson, ansvarig för delprojekt webbkamera inom projektet Flexibel vägledning/ Join IT.

31 Viktiga frågeställningar. §Vad händer med biblioteken när Internet-tjänster, databaser, elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter i ökad grad ersätter fysiska medier, trycksaker ?

32 Vilken nytta har gymnasiebiblioteken av allt detta? Hur kan gymnasiebiblioteken medverka?

33 Från gymnasium till vuxnas lärande §Hur kan man underlätta övergången från gymnasiestudier till studier på vuxenutbildning, universitet/högskola, nätbaserat lärande? §Från service till handledning, pedagogiskt förhållningssätt – vad skiljer och förenar gymnasiebibliotek, högskolebibliotek, folkbibliotek?

34 Personalfrågor §Vilka frågor är viktigast beträffande samverkan mellan personal på gymnasiebibliotek och högskolebibliotek, folkbibliotek, läns/regionbibliotek? §Praktikutbyte? Kompetensutveckling?

35 Kontaktpersoner Lärsamverkan §Styrgrupp, sammankallande: Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar christer.bergqvist@kalmar.regionforbund.se §Arbetsgrupp/Enkät, sammankallande: Stefan Wahlstedt, Regionbibliotek Kalmar stefan.wahlstedt@kalmar.regionforbund.se §Arbetsgrupp/Kompetensutveckling, sammankallande: Ulf Redmo (även projektledare), Länsbibliotek Sydost/Blekinge och Kronoberg ulf.redmo@softcenter.se


Ladda ner ppt "Ett snedsteg är aldrig fel ! Nya vägar för Bibliotekssamverkan LÄRSAMVERKAN I SYDOST."

Liknande presentationer


Google-annonser