Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson
9:30 - Energistrategiskt arbete i staden Miljöförvaltningen 9:45 - Priomål för ökad el-effektivisering Göteborg Energi 10:30 Bensträckare 10:45 - Priomål för minskad andel fossila bränslen Trafikkontoret 11:30 - Uppföljning av priomålen Stadskansliet 11:45 - Diskussion 12:00 - Lunch

2

3 Strategi för energieffektivisering - EES
Göteborgs Stad har fått stöd från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering mellan 2010 till ( kr per år) Strategin – omfattar stadens egna lokaler och bostäder samt våra transporter Strategin – består av nulägesbeskrivning, mål, handlingsplan med åtgärder Strategin har tagits fram gemensamt – nulägesbeskrivning mål handlingsplan med åtgärder. Åtgärderna omfattar även priomålen – ökad el-effektivisering och minskad användning av fossilt bränsle. Målförslaget baserat på förslaget till energimål i det lokala miljömålet samt synkat med förvaltningar och bolags energimål. Miljöförvaltningen driver projektet. Förslaget till strategi har tagits upp i miljö- och klimatnämnden nu remiss

4 Strategi för energieffektivisering - EES
Ett levande dokument Vi har tagit fram ett förslag till strategi som redovisats till Energimyndigheten den 31 mars. Kartläggningen har gett oss ny samlad kunskap om stadens energianvändning Lokaler och bostäder 9,1 miljoner kvm (1275 fotbollsplaner), använder 1,3 TWh Fjärrvärmen står för 97 % av uppvärmningen (3 % ”Bra miljöval”) Kommunens energikostnad 890 miljoner kr exkl. moms 3 % av fjärrvärmen är ”Bra miljöval”. Följs upp årligen i samband med redovisningen till EM.

5 Strategi för energieffektivisering - EES
Ökad samordning inom staden. Vad gör vi med vår kunskap? Analysera och resonera Hela staden perspektiv En viktig pusselbit i vårt arbete med den nya energiplanen

6 Ny Energiplan Ny aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energin i hela kommunen ska tas fram Ange inriktningen för kommunens strategiska energiarbete Den gamla energiplanen från 2005 och sträckte sig till Enligt Lag om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan (uppdatering vart 5:te år) för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Startar upp energiplanarbetet efter sommaren. Energiplanen följs upp årligen i miljörapporten

7 Ny Energiplan Tydligare mål och åtgärder
- effektivisera befintligt energisystem - öka andelen förnybar energi - el-effektiviteten ska öka - användningen av fossila bränslen ska minska Leveranssäkerhet och robusthet Arbetas fram tillsammans med berörda i kommunen och fastställs av kommunfullmäktige

8 Fler energirelaterade uppdrag
Nytt! Miljöprogram för staden Paraplydokument Åtgärdsinriktat med utpekat ansvar Våra 12 lokala MKM utgångspunkten En samlad bild av åtgärder som krävs Uppföljning av tillstånd och effekten av åtgärder sker i Miljörapporten Paraply för t ex energiplan inkl EES, åtgärdsprogram buller, kemikaliestrategi, klimatstrategi, natur, avfall och trafik m m Ett samlat istället för hundra

9 Fler energirelaterade uppdrag
Primär målgrupp - politiker och tjänstemän Sekundär målgrupp - inspirera näringsliv och göteborgare Koncept klart till sommaren 2012 Beslut i Miljö- och klimatnämnden våren 2013, för vidare hantering i KF

10 Fler energirelaterade uppdrag
Nytt! Klimatstrategi för staden Hur når vi vårt långsiktiga lokala klimatmål om en hållbar och rättvis utsläppsnivå av CO2 till 2050? Riktlinjer och resonemang om vad olika sektorer måste uppnå och hur omställningen ska ske

11 Fler energirelaterade uppdrag
Borgmästaråtagandet Målen i linje med stadens ambitioner Åtgärdsstrategi för en samlad bild av stadens klimat- och energiarbete Lista på åtgärdsområden Ej styrande dokument, ”intern kontroll Följs upp vartannat år

12 Samverkan nödvändig Projektledning Politisk referensgrupp Samrådsgrupp
Miljöförvaltningen Politisk referensgrupp Miljö- och klimatnämnden Samrådsgrupp Verksamhetschefer el nyckelpersoner Ledningsgrupp Direktörer Tematiska arbetsgrupper Samverkan nödvändig för att klara uppdragen. Miljömålsarbetet Tematiska arbetsgrupper Tematiska arbetsgrupper Tematiska arbetsgrupper

13 En smidig uppföljning Underlag behövs från många
Samordnad insamling av data Förankra behovet av data Återkoppla resultat


Ladda ner ppt "Välkomna! 9:15 - Inledning Kia Andreasson"

Liknande presentationer


Google-annonser