Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Miljöarbetet på Högskolan i Halmstad Kerstin Rolleberg, miljösamordnare Miljöarbetet på högskolan står inför en förändring i o m att två nya förordningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Miljöarbetet på Högskolan i Halmstad Kerstin Rolleberg, miljösamordnare Miljöarbetet på högskolan står inför en förändring i o m att två nya förordningar."— Presentationens avskrift:

1 1 Miljöarbetet på Högskolan i Halmstad Kerstin Rolleberg, miljösamordnare Miljöarbetet på högskolan står inför en förändring i o m att två nya förordningar trätt i kraft

2 Miljöråd Miljösamordnare Kvalitetsprogram
Hittills 2 Miljöråd Miljösamordnare Kvalitetsprogram Hittills har arbetet mest skötts av miljörådet tillsammans med miljösamordnaren. Varje år har ett kvalitetsprogram tagit fram. Miljörådet har hittills varit ett beredande organ. I miljörådet ingår representanter från forskningsnämnderna, UN, LN, TA, EKS, biblioteket, och två studentrepresentanter. Förvaltningschefen är ordförande och TA-chefen adjungerad till nämnden. Miljösamordnaren är föredragande och sekreterare. Miljörådet har tillsammans med miljösamordnaren tagit fram en handlingsplan, vilken sedan beslutats av rektor. Miljösamordnaren har sedan skött vissa uppgifter och haft kontakt med dem som fått uppdrag. Kvalitetsprogrammet har tagits fram i miljörådet och till det har en uppföljning gjorts av handlingsplanen. Programmet har lagts fram för kvalitetsrådet. Viss rapportering har skett till staten.

3 Organisation 3

4 Text till Bild 3 4 Utbildningsverksamheten finns till höger på bilden. Till vänster om denna finns de olika nämnderna kopplade till utbildningen, bl a forskningsnämnderna. Längst till vänster ovanför strecket finns de lagstadgade nämnderna, kommittéerna o dyl. Under dessa under strecket finns övriga, rådgivande, grupper och råd, som är beslutade på HH. Nu är det lagstadgat att vi måste ha ett miljöledningssystem och detta kräver en styrgrupp. Kanske vi skall flytta upp miljörådet ovanför strecket. Längst ner finns stödfunktionerna. De finns vid sidan om huvudorganisationen, men servar verksamheten är nödvändiga för att den skall fungera.

5 Hittillsvarande miljöledningssystem
5 Enkelt miljöledningssystem Miljöutredning Miljöpolicy Övergripande mål Handlingsplan med detaljmål Enkel årlig uppföljning (handlingsplanen) Årlig rapportering

6 Text till bild 5 6 Den första miljöutredningen gjordes med en andra Miljöpolicy och övergripande mål uppdaterades 2009. Handlingsplanen görs för ett eller två år. Årets var ute på remiss i juni. Miljörådet tittar över den nu igen eftersom vissa justeringar gjorts med hänsyn till remissvaren. Den årliga uppföljningen har i stort sett gällt handlingsplanen. Rapportering till staten har gällt uppgifter om miljöledningssystemet, om koldioxidutsläpp från resor och använt bränsle samt miljöinslag i upphandling.

7 Förändring Trädde ikraft 2010-01-01 Förordning (2009:907)
Miljöledning i statliga myndigheter Förordning (2009: 893) Om energieffektiva åtgärder för myndigheter

8 Text till Bild 7 8 Förändringarna nu beror på att trädde två nya förordningar i kraft. FO 2009:907 gör det obligatoriskt för alla statliga myndigheter att ha ett komplett miljöledningssystem. Det vanligaste miljöledningssystemet är ISO 14001, vilket vi har som grund på Högskolan i Halmstad. Fastän Högskolor och universitet kommer även i fortsättningen ha statlig myndighetsstatus i detta sammanhang. Den andra förordningen är FO 2009:893 och gäller energieffektivisering i myndigheter, dvs både statliga, landsting och kommuner. Förordningen grundar sig på ett EU-direktiv.

9 Förordning (2009:907) Fullständigt miljöledningssystem
Integrerad i hela verksamheten Samma sex punkter som tidigare Klar dokumenterad ansvarsorganisation Miljöutredning minst vart 5:e år

10 Text till bild 9 10 Nu skall miljöledningssystemet vara fullständigt, faktiskt integrerat i all verksamhet och det berör all personal. Det som vi har sedan tidigare kommer att finnas kvar, men det blir en hel del nytt. Till att börja med måste högskolan fastställa en organisation, vilket innebär en klar och dokumenterad ansvarsorganisation. I och för sig har vi haft en organisation, men den måste nu ses över. En tanke är att ha motsvarande organisation som för arbetsmiljö, dvs sektionschef och motsvarande har ett formellt ansvar på delegation. För arbetet med miljöledningssystem i sig behövs en styrgrupp, vars sammansättning och plats i organisationen inte är klar i dagsläget. Kanske blir det som arbetsmiljökommittén eller utökade befogenheter för miljörådet. För det mer praktiska arbetet behövs miljöombud eller liknande ute i verksamheterna. Miljöutredning måste i framtiden göras vart femte år eller efter större förändring, så det kommer vi att starta med 2011.

11 Förordning (2009:907) Rutiner, checklistor
11 Rutiner, checklistor Information och kommunikation Kompetens – Utbildning Uppföljning Årlig internrevision Ständig förbättring

12 Text till bild 11 12 Rutiner är ett viktigt inslag och vi har redan idag skrivna riktlinjer på flera områden, exempelvis för tjänsteresor och upphandling. På många andra områden finns rutiner eller liknande, men inte nedskrivna. De rutiner som fungerar idag skall skrivas ner, men även nya behöver utarbetas/skrivas. Vi vet ju att de uppstår problem när någon blir sjuk eller plötsligt slutar och någon annan skall göra arbetet. Hur gör man? På många områden behöver vi också ha enhetliga rutiner, vilket vi faktiskt redan har fr a när det gäller kvalitetssäkring. Ibland behöver rutinerna kompletteras med checklistor, exempelvis för upphandling och inköp. Mer och bättre information och kommunikation behövs och tanken är att det skall ske via hemsidan, miljöombuden samt Zoom.

13 Text till bild 11 forts. 13 Eftersom allpersonal kommer att omfattas av miljöledningssystemet behövs kompetensutveckling och utbildning. Min idé att ta den lite i sänder. Men alla måste känna till relevanta delar av miljölagstiftningen och andra bestämmelser inom det egna arbetsområdet, t ex om kemikalier för kemister, biologer, labbansvariga, verkstadsansvariga och lokalvårdare. De som håller i exkursioner måste kunna bestämmelserna om allemansrätten, naturreservat, Natura 2000 mm. Osv. Uppföljning av målen skall ske, och det görs till viss del redan nu. Men för att kunna mäta förändringarna behöver delmålen i handlingsplanen ha mätbara nyckeltal Årlig revision: Då tittar man på uppföljningen, men även på hur miljöledningssystemet fungerar och hur väl man följer rutiner, riktlinjer mm. Ständig förbättring: det gäller att hela tiden förbättra sig. Ny kunskap kommer också till, vilket gör att det alltid finns något att göra.

14 Förordning (2009:893) Energieffektivisering inom två områden
14 Energieffektivisering inom två områden Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även viloläge Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa.

15 Text till bild 14 15 Den andra förordningen gäller energieffektivisering, där Högskolan i Halmstad har valt dessa två områden, av sex föreslagna, att fokusera sitt arbete med energibesparing på. Att upphandla varor och produkter, med energieffektivitet i alla lägen, även viloläge, kan vi lätt komplettera våra riktlinjer för upphandling med. Det är bra att vår Ricoh-kopiatorer tillhör den bästa gruppen på marknaden. Sämre är att våra nyaste höj- och sänkbara bord som enligt uppgift har en ganska hög energiförbrukning i viloläge. Ett tips när att dra ur sladden när du inte behöver justerar höjden och sätta i den just när du ändrar, under förutsättning att du inte behöver krypa in under bordet. Fastighetsägare är numera skyldiga att göra energideklarationer (energibesiktningar) på sitt byggnadsbestånd. Tillsammans med energikartläggningar, som HH kan göra på egna verksamheter kan vi genom samarbete komma långt på detta område.

16 16 Frågor? Du kan alltid skicka en fråga via E-post till miljö-samordnaren: Kerstin

17 Text till bild 16 17 Denna bild har följt med i hela presentationen. Den kommer från Naturvårdsverkets skrift Miljöledningsguide för statliga myndigheter. Organisation Tanken är att man bygger upp ett miljöledningssystem utifrån den modellen. När vi nu i stort sett börjar om på nytt, har vi infört vissa bitar, men bl a organisationen behöver ses över. Miljöutredning En sådan gjordes första gången och när Högskolan vuxit kraftigt gjordes en ny börjar vi med nästa utredning eftersom vi nu måste göra en sådan minst vart 5:e år. Miljöpolicy En uppdatering av miljöpolicyn gjordes 2009.

18 Text till bild 16 forts. 18 Övergripande mål och Handlingsplan
De övergripande målen får en uppdatering 2010 och sedan måste ses över minst vart tredje år Miljöhandlingsplanen för arbetar vi efter nu.  Inför 2012 görs en ny miljöhandlingsplan. Rutiner Vissa rutiner finns redan, men behöver uppdateras, andra skrivas ner och en del nya skrivas. Kommunikation Utbildning Dessa två punkter jobbar vi med parallellt.

19 Text till bild 16 forts. 19 Uppföljning
Uppföljning av handlingsplanen har gjorts inför kvalitetsprogrammet. Och vissa uppgifter, som staten kräver att de rapporteras har vi samlat in och rapporterat i samband med årsredovisningen. Fr o m 2010 sker rapportering separat till utbildningsdepartementet och till Naturvårdsverket. Miljörevision Miljörevision innebär att man även tittar på hur man följer miljöledningssystemet och dess rutiner. Intern betyder att vi kan låta utbilda våra egna revisorer (görs av Naturvårdsverket), anlita revisorer från andra lärosäten eller externa revisorer. En revision tar et par dagar.

20 Text till bild 16 forts. 20 Ständig förbättring
Ständig förbättring fanns med i miljöledningssystem från början. Det är viktigt att börja med den största påverkan och sedan arbeta sig igenom de andra också. Nya rön och forskningsresultat kommer också, vilka man kan behöva anpassa sig till. Så vi kan säga att vi i fem år följer cirkeln, men börjar om på nytt vart 5:e år. Då utgår vi från den nya miljöutredningen, som görs förutsättningslöst. Frågor kan ställas till Miljösamordnaren, Kerstin Rolleberg via E-post

21 21 Frågor? Du kan alltid skicka en fråga via E-post till miljö-samordnaren: Kerstin


Ladda ner ppt "1 Miljöarbetet på Högskolan i Halmstad Kerstin Rolleberg, miljösamordnare Miljöarbetet på högskolan står inför en förändring i o m att två nya förordningar."

Liknande presentationer


Google-annonser