Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-06-131 Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 KI utbildningskonferens 110322 Lars Haikola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-06-131 Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 KI utbildningskonferens 110322 Lars Haikola."— Presentationens avskrift:

1 Nytt kvalitetsutvärderingssystem KI utbildningskonferens Lars Haikola

2 Det nya utvärderingssystemet… bygger på ökad autonomi för universitet och högskolor Högskoleverkets roll att utvärdera resultat ska vara likvärdigt, förutsägbart och transparent

3 Nytt kvalitetsutvärderingssystem Bedömarna är lärare/forskare, yrkesverksamma inom det utvärderade området samt studenter Omdöme på en tregradig skala Grund för en liten del av regeringens resurstilldelning Lägsta betyg ifrågasätter examenstillståndet

4 All högre utbildning i Sverige ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet. Enligt högskolelagen (1 kap. 4 §) ska verksamheten avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. Högskolelagens nivåbeskrivningar (1 kap. 8-9 §§) anger vad som karaktäriserar utbildningar på respektive nivå. Grunden för våra utvärderingar

5 HSV utvärderar resultat – vägen dit (förutsättningar och processer) hanterar lärosätena själva

6 Vad menar regeringen med resultat? Hur väl utbildningen uppfyller kraven i: högskolelagen samt de förordningar som ansluter till lagen (examensbeskrivningarna)

7 Utbildningarnas resultat bedöms utifrån utvalda mål och framtagna kriterier Bedömargruppen föreslår vilka mål som ska utvärderas Målen konkretiseras i form av kriterier på tre nivåer Högskoleverket beslutar om målen och kriterierna efter upptaktsmötet

8 Utbildningarna har olika antal mål Generell kandidatexamen – 8 mål Konstnärlig magisterexamen – 9 mål Läkare – 16 mål Ämneslärare – 24 mål Urvalet ska beakta kraven i HL 1 kap. 2, 8-9 §§ samt spegla utbildningens helhet och särart samt användbarhet på arbetsmarknaden

9 Fyra typer av underlag: 1.Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) 2.Lärosätets självvärdering 3.Enkäter till tidigare studenter 4.Studenternas erfarenheter av hur väl utbildningen når de aktuella målen Platsbesök i någon form kommer att ingå

10 Underlagen är viktade och det självständiga arbetet ska väga tungt Avidentifierat urval granskas Ingen överprövning av betyg Högst 24 och minst 5 arbeten bedöms Arbetena bedöms utifrån de utvalda målen med hjälp av kriterier

11 Självvärderingen utgörs av tre delar 1. Måluppfyllelse 2. Utbildningens förutsättningar 3. Andra förhållanden

12 Syftet är att redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till de examensmål som ingår i utvärderingen. Del 1: Måluppfyllelse

13 Exempel på mål som ev. ej framgår i självständigt arbete Färdighet och förmåga Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg Värderingsförmåga och förhållningssätt Visa självkännedom och empatisk förmåga

14 Måluppfyllelse - ex i fem punkter: 1.Sammanställningar och analyser, gärna belysta med exempel, av olika arbeten och uppgifter som studenterna genomfört 2.Sammanställningar och analyser av examinations­uppgifter och – frågor. Om möjligt även exempel eller sammanställningar av studenternas svar och hur resultatet blev 3. Analyser av resultat från utvärderingar och uppföljningar 4.Sammanställningar och analyser av hur kursmål, undervisning, material och examination kopplas samman för att nå målen 5.Analyser av hur flera kurser bygger på varandra för att studenterna ska nå ett examensmål eller dess delar

15 Del 2: Utbildningens förutsättningar Analys av lärarkompetens och lärarkapacitet i relation till respektive utvalt mål Studenternas förutsättningar

16 Del 3: Andra förhållanden som är särskilt viktiga Redovisning av andra förhållanden som lärosätet anser särskilt viktiga för att bedöma den aktuella utbildningen Information om de självständiga arbetena

17 Enkäter till tidigare studenter Alumnenkäter - utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden och utbildningens måluppfyllelse

18 Studenternas erfarenheter Avser hur väl utbildningen når målen Kommer att göras genom strukturerade gruppintervjuer.

19 Pilottestning Pilottestning av systemet, inklusive vägledning för självvärdering, har genomförts med sjuksköterskor, maskintekniker och idéhistoriker från cirka tio lärosäten under slutet av hösten Pilottestning har även genomförs av miljövetenskap vid Södertörns högskola under februari En pilottestning med tandläkarutbildningen vid Malmö högskola planeras.

20 Sex omgångar under fyra år 1600 utbildningar Många bedömare kommer att behövas Utvärderingarna startar i januari, respektive maj varje år för att sprida arbetsbelastning och platsbesök jämnt under året

21 Omgång 1 – start våren Psykologi, Psykologexamen 2.Statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, u-landskunskap. 3.Informatik, data/systemvetenskap, kognitionsvetenskap 4.Företagsekonomi 5.Nationalekonomi. 6.Sociologi, arbetsvetenskap och demografi 7.Medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik 8.Geografi, kulturgeografi, humanekologi och geovetenskap 9.Ekonomisk historia

22 Lärosätena kan förbereda 1.Ha kontroll på alla examensarbeten 2.Planera in arbetstid för avidentifiering och inmatning av examensarbeten i HSV Direkt 3.Planera in arbetstid för att skriva självvärdering


Ladda ner ppt "2015-06-131 Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 KI utbildningskonferens 110322 Lars Haikola."

Liknande presentationer


Google-annonser