Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reviderad 2011-10-19. 2 Vår Policy Trygghet Vårdat språkbruk Empati Respekt Självförtroende Jämställdhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reviderad 2011-10-19. 2 Vår Policy Trygghet Vårdat språkbruk Empati Respekt Självförtroende Jämställdhet."— Presentationens avskrift:

1 Reviderad 2011-10-19

2 2 Vår Policy Trygghet Vårdat språkbruk Empati Respekt Självförtroende Jämställdhet

3 3 En god hälsa är förutsättningen för framgångsrikt lärande. Alla i skolan ska ha en arbetsmiljö som främjar den fysiska, psykiska, sociala och emotionella utvecklingen. En helhetssyn på eleven är viktig!

4 4 Varje barn behöver en trygg och stödjande miljö för att en gynnsam utveckling skall kunna ske. Med detta som bakgrund har Backe ro som MÅL att i en positiv och stimulerande skolmiljö verka för  den personliga utvecklingen  lärandet  språkutvecklingen  det demokratiska synsättet Med språkutveckling avser vi utvecklingen av hela vårt uttryckssätt, d.v.s. tal, skrift, kroppsspråk och lyssnande. Det är en process som startar den dag barnet föds och fortsätter livet ut. Den personliga utvecklingen innebär att eleven utvecklar hela sin personliga kompetens. Lärandet utgör en central del i skolplanen. En god språklig utveckling är en grundläggande förutsättning för att lärande skall kunna ske. Med miljö avser vi både skola, hem och fritid.

5 5 Stödprocesser för att nå målet Vi arbetar med att göra eleverna medvetna om språkets makt och hur det kan skapa polarisering i samhället. Arbetet med tal-, skrift-, bild- och kroppsspråk sker ämnesövergripande. Exempel på stödprocesser för att nå målet är loggbok återkommande mentorsträffar, individuella utvecklingsprogram, kontinuerlig formell träning, dramaövningar och föräldramedverkan. Det demokratiska synsättet förankras genom olika råd där eleverna har representanter, te x klassråd, elevråd och matråd.

6 6

7 7 Utvärdering Under läsåret sker en fortlöpande utvärdering av arbetet. Exempel på utvärderingsmetoder är studier av elevernas skriftliga omdömen, enkäter, loggböcker och utvecklingssamtal. Vid läsårets slut görs en sammanfattande utvärdering av verksamheten.

8 8... och så här arbetar vi i övrigt för att nå de nationella och kommunala målen.

9 9 Lärandet Vi ser varje elev som en individ med egna erfarenheter och förutsättningar. Därav följer att lärandet sker utifrån varje elevs utvecklingsnivå ofta flexibelt och i åldersblandade grupper under successivt ökat ansvarstagande hos eleven individuellt med enskild planering Insatser av resurser och elevens tid i grundskolan kan variera efter mognads- och kunskapsnivå.

10 10 För att kunna möta elevernas olika behov av individuella insatser ställs ökade krav på lärarnas kompetensutveckling. I kompetensutvecklingsplanen för rektorsområdet ingår aktuell inlärningsforskning, utbildning i alternativa verktyg inom IKT, läsutvecklingsutbildning och erfarenhetsutbyte mellan kollegor.

11 11 Medverkande och inflytande Det demokratiska synsättet kräver ökat inflytande för eleverna inom bestämda ramar. Detta sker bl a genom: egen planering medplanering inflytande vid utformningen av skolmiljön olika elevstyrda råd - t. ex. elevråd och matråd Eleverna tränas att ta ett allt större ansvar vid utvecklingssamtalen och vid upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna.

12 12 Ett viktigt led i demokratiutvecklingen är fortlöpande samtal om etik och moral, dramaövningar, förebyggande mobbningsarbete, föreläsningar och temadagar.

13 13 Barn- och elevomsorg Alla barn ska i förskolan och skolan trivas, känna trygghet samt bli bekräftade. Engagerade och positiva vuxna i skolan skapar en sådan miljö och därmed goda förutsättningar för en god omsorg. Arbetet stöds bl.a. genom: Relations- övningar Drama- övningar Riktad resurs- fördelning Värderings- övningar Samtal och diskussioner Aktuell krisplan Sex- och samlevnads- undervisning Skolans policy Handlingsplan mot mobbning Mobbningsföre- byggande utbildning i förskolan och grundskolan samtalsgrupper kill/tjejsnack hemlig kompis dansforumspellivskunskap

14 14

15 15 Fysiska och pedagogiska förutsättningar Eleverna tränas i att ta ansvar för, vårda och utveckla både inne- och utemiljö genom att bl.a. aktivt leda och delta i årliga skyddsronder ta ansvar för olika områden av skolans skötsel som plantering, städning, utsmyckning och andra förbättringar av miljön. Flexibilitet inom rektorsområdet gör att inventarier och material utnyttjas för elevernas bästa.

16 16

17 17 Kultur Vi erbjuder eleverna ett så brett kulturutbud som möjligt. Egna och lokala produktioner som t.ex. teateruppsättningar, musikarrangemang och konstutställningar stimuleras. Vad gäller internationalisering utbildas eleverna i minst ett främmande språk för att kunna upprätthålla internationella kontakter. På detta sätt underlättas förståelse för och kunskap om andra kulturer.

18 18

19 19 Miljö- och hälsoarbete Genom regelbundna utedagar och lägerverksamhet får eleverna uppleva, iaktta och lära sig förstå naturen. Eleverna får dessutom kunskaper och insikt i om hur vi bäst utnyttjar våra begränsade resurser genom bl.a källsortering miljöundervisning engagemang i olika miljöprojekt Detta arbete stöds i vår “Gröna plan”.

20 20 Vi strävar efter att ge eleverna en positiv självbild och goda levnadsvanor genom att arbeta med det egna jaget. Övernattningsträning bör ske redan från förskolan. Värderingsövningar och rollspel, förutom undervisning om droger, samlevnad och kost, är stödjande processer i detta arbete. För att förebygga framtida fysiska skador prioriterar vi olika former av rörelseaktiviteter. En god fysik stärker jag- uppfattningen. Som ett led i detta utövar elever och personal gemensamt friskvård. Fysisk aktivitet får eleverna varje dag i form av idrott, promenader och årlig fjällvandring.


Ladda ner ppt "Reviderad 2011-10-19. 2 Vår Policy Trygghet Vårdat språkbruk Empati Respekt Självförtroende Jämställdhet."

Liknande presentationer


Google-annonser