Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency EÅF Seminarium Framtidens producentansvar Stockholm 4 oktober, 2011 Ingela Grudin Handläggare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency EÅF Seminarium Framtidens producentansvar Stockholm 4 oktober, 2011 Ingela Grudin Handläggare,"— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency EÅF Seminarium Framtidens producentansvar Stockholm 4 oktober, 2011 Ingela Grudin Handläggare, producentansvar EE & batterier

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Idag: Presentation Vad är WEEE-direktivet och hur är det tillämpat i Sverige idag? Vad innebär producentansvaret? Vad händer med revideringen av WEEE- direktivet?

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Operativ tillsyn över producentansvaren Tillsynsvägledning till kommuner Regelgivning – arbete med direktiv, förordningar och föreskrifter Internationellt arbete – EU, Nordiska ministerrådet, UNDP- projekt Förvaltning och utveckling av EE- och batteriregistret Batterifonden Driver/deltar i projekt t ex Dolda flöden av elektronik och el-avfall Medverkar i referensgrupper för externt initierade projekt WEEE-Batt-gruppens arbete…

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 2015-06-11 LARS EKLUND Återvinning av batterier och hantering av elskrot. De 16 miljömålen. Basen i NV´s verksamhet. Skog Bebyggd miljö Strålmiljö Sjöar Grundvatten Ozonskiktet Försurning Klimat Växt- och djurliv Miljögifter Våtmark Odlingslandskap Fjäll Hav Luft Övergödning

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vad är WEEE-direktivet? I ett direktiv anger EU vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) Trädde i kraft den 13 feb 2003. Gäller alla medlemsstater och skulle vara implementerat senast den 13 augusti 2004. Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (EE-produkter) trädde i kraft den 13 augusti 2005 (WEEE-förordningen).

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Syfte med direktivet att förebygga uppkomsten WEEE att WEEE återanvänds, materialåtervinns och återvinns på annat sätt för att minska bortskaffandet av avfall. att förbättra miljöprestandan hos alla aktörer som berörs under EE-produkternas livscykel, t.ex. tillverkare, distributörer och konsumenter, särskilt de aktörer som är direkt berörda av behandlingen av WEEE.

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency WEEE-direktivet innehåller bestämmelser om bl. a.: Definitioner Insamling/Insamlingsmål Behandling Återvinning/Återvinningsmål Finansiering av hanteringen av WEEE Information till användarna av EE-produkterna Märkning Information till behandlingsanläggningarna Register över producenter och rapportering Påföljder

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency WEEE-lagstiftning i Sverige – implementeringen av WEEE-direktivet Förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:14) om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter. Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2007:6) om finansiella garantier

9 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vad innebär producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter? Att ansvaret för att el-avfall/WEEE samlas in och tas omhand ligger på producenten. Producent = den som för första gången satt EE-produkten på den svenska marknaden (tillverkare/importör). Principen om att förorenaren betalar - PPP

10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Producent Produkt Kund Övrig produkt Kund Hushållsprodukt WEEE Insamling Övrigt avfall Förbehandling Farligt avfall Behandling Material- återvinning EnergiåtervinningBortskaffande Flöde EE-WEEE

11 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Producentansvar Kommunerna ska: Informera hushållen om: De potentiella effekterna på människors hälsa och miljön till följd av förekomsten av farliga ämnen i EE- produkter. Innebörden av märkningen. Skyldigheten att sortera ut WEEE från annat avfall Tillgängliga insamlingssystem. Det återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Producentens skyldigheter: Registrera sig i NV:s EE- och batteriregistret. Årligen rapportera sålda, insamlade och behandlade mängder till NV. Märka produkterna. Informera professionella användare vad de ska göra med WEEE. Organisera och finansiera insamling och behandling av WEEE. Tillhandahålla information om produkternas innehåll och omhändertagande. Samråda med kommuner i frågor som rör insamlingssystemet för WEEE från hushållen. Producent Produkt Kund Övrig produkt Kund Hushållsprodukt WEEE Insamling Övrigt avfall Förbehandling Farligt avfall Behandling Material- återvinning EnergiåtervinningBortskaffande

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket ansvar Operativ tillsynsmyndighet Ser till att producenterna uppfyller sina skyldigheter. Delat ansvar med kommunerna. Vägleder kommunen i tillsynsarbetet. Vägledning till verksamhetsutövare.

13 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Kommissionen lämnade förslag till reviderat direktiv till Rådet i december 2008 Förhandlingar i Rådsarbetsgruppen 19 möten… senaste (och sista?) 30 sep Parlamentets 1:a läsning 3 feb 2011 Ministerrådets position 29 juli Parlamentets 2:a läsning Ministerrådet och Parlamentet ska ta ett gemensamt beslut om att anta det nya direktivet. Jurislingvistisk granskning Publiceras i EU Official journal= träder i kraft. Ska implementeras inom 18 mån, Revidering av WEEE-direktivet förhoppningsvis snart början av 2012? 1-2 mån? under 2012? omarbetad svensk förordning 2014-2015? Tidpunkt

14 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Heta frågor Definition av producent: europeisk eller nationell Europeiskt eller nationellt register Öppen eller stängd omfattning Metod för beräkning av insamlingsmål: ”put on market” (65%) eller ”WEEE generated” (95%)

15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Mer info? www.naturvardsverket.se/eeb E-post: eefraga@naturvardsverket.se Tel. vx: 010-698 10 00 Lars Eklund Pär Ängerheim Ingela Grudin


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency EÅF Seminarium Framtidens producentansvar Stockholm 4 oktober, 2011 Ingela Grudin Handläggare,"

Liknande presentationer


Google-annonser