Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken i globaliseringen 13 november 2009 Cecilia Roos Isaksson Internationella sekretariatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken i globaliseringen 13 november 2009 Cecilia Roos Isaksson Internationella sekretariatet."— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken i globaliseringen 13 november 2009 Cecilia Roos Isaksson Internationella sekretariatet

2 Vad jag ska prata om: Varför Riksbanken arbetar internationellt Hur Riksbankens internationella arbete ser ut Riksbankens mål och strategier för det internationella samarbetet

3 Varför internationellt arbete? Påverka internationella beslut och diskussioner Förstå konsekvenser för Sverige Lära av andra länders erfarenheter Informella förpliktelser

4 Kort bakgrund: Historik Centralbankernas roll Viktiga institutioner växer fram 1930-1950 Före Bretton Woods (1930 BIS) Bretton Woods 1944 (IMF, WB) OEEC/OECD 1950-70: En någorlunda fungerande guldmyntfot Vietnamkriget – budgetunderskott i USA Sammanbrott i växelkurssystemet 1971 1970-talet: Två oljekriser – stor utlåning 1980-talet: Skuldkrisen 1990-talet: Avreglering och globaliseringen Euro 1999, 2002

5 Senaste tidens ökande globalisering Positiva konsekvenser Stark tillväxt, minskad fattigdom Ökad tillgång till kapital Ramar för ekonomisk politik Negativa konsekvenser Många kvar i fattigdom Begränsade valmöjligheter för länder Ökad sårbarhet för kapitalrörelser Finansiella kriser kan spridas

6 Finansiell stabilitet och penningpolitik Betalningssystemet Bankkoncernerna Bankernas låntagare Makroekonomisk utveckling

7 Hur arbetar banken internationellt? Deltagande i internationella organisationer Bilaterala kontakter med andra centralbanker Teknisk assistans Medverkan i konferenser o. dyl.

8 Formella organisationer CB + FiD Medlemmar 2550175 ECBS Brett cb- samarbete. BIS Normskapande ”Think tank” IMF Global ek. och fin. stab. -Övervakning -Krediter -Teknisk assistans OECD Makroek. diskussioner EU Reglering & lag Norden Finansie llstabilite t 0

9 Internationella valutafonden, IMF 185 medlemmar Uppgifter: Övervaka den globala ekonomiska utvecklingen Årliga examinationer/landanalyser (Art. IV konsultationer) Financial Sector Assessment Programs (FSAP) Utarbetande och kontroll av normer och regler Långivning till länder i kris Mot villkor Finansieras av medlemsländerna Teknisk assistans

10 IMF & Riksbankens roll Kontaktorgan Deltar i finansiering Riksbanken och Finansdepartemente t Delat ansvar - samarbete Policyarbetet Stödja styrelsearbetet Guvenörsstyrelse 1 ggr/år (185) Exekutivdirektörs- Styrelsen (24) Flera ggr/vecka Nord/Balt IMFC 2 ggr/år (24) Organisation

11 EU:s mål En gemensam marknad En ekonomisk och monetär union Främja: Harmonisk utveckling av näringslivet Hållbar tillväxt ; hänsyn till miljön Ekonomisk konvergens Hög sysselsättning och socialt skydd Höjd levnadsstandard och livskvalitet Ekonomisk och social sammanhållning - solidaritet

12 EU:s centrala institutioner och uppdrag Rådet Högsta beslutande organ Företräder ländernas regeringar 10 olika sammansättningar Antar EU-lagstiftning (med EP) Europeiska rådet: 4 ggr/år -stats- och regeringschefer -Riktlinjer för ekonomisk politik Ständiga representationens kommittée (Coreper) EU-ambassadörer Europaparlamentet Direkt folkvalda ledamöter Deltar i lagstiftningsarbetet Godkänner ny kommission Delad makt över budget m. rådet Kommissionen EU:s största institution Tar initiativ och utarbetar ny lagstiftning Sköter budget och förvaltning

13 EU-samordning på ekonomiska och finansiella området Ekofinrådet EU:s 27 finansministrar (+ ECB +KOM) Informella Ekofin EU:s finansministrar + cb-chefer (+ECB+KOM) Eurogruppen Euro 16 +ECB+KOM Ekonomiska och finansiella kommittén EU:s statssekreterare + vice cb-chefer Förberedande underkommittéer Kommittén för ekonomisk politik

14 Medlemmar: ECB + samtliga centralbanker i EU Främja samarbete mellan centralbankerna Granska förutsättningarna för att införa euron i länder utanför euroområdet Eurosystemet Medlemmar: ECB + centralbankerna inom euroområdet Utforma och genomföra penningpolitiken i euroområdet Genomföra valutapolitiken mot omvärlden Inneha och förvalta valutareserver Främja väl fungerande betalningssystem Europeiska centralbankssystemet (ECBS)

15 Eurosystemet och ECBS ECB-rådet Euro cb-chef + ECB:s direktion Allmänna rådet EU cb-chef + ECB-chef ECB:s direktion ECB Kommittéer Deltagare från NCB Arbetsgrupper Deltagare från NCB

16 Internationella regleringsbanken (BIS) och G10 Baselkommittéen för banktillsyn Betalnings- och avvecklingssystem Marknader Globala finansiella systemet G10 - X:tra resurser till IMF (GAB, NAB) - Diskussionsforum (CB+FiD) - Normskapande - Överensk.: guldförsäljning BIS - ”Centralbankernas bank” - Diskussionsforum - Utredningsorgan - Samordningsorgan: int. fin. oper. - Säte för G10-kommittéer Legala experter Säkerhet IT Internrevision BIS kommittéer

17 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)  Uppgifter:  Medlemmar:  Diskussion: ek. pol., strukturpol. & fin. Mark.  Prognoser: Ekonomiska & landanalyser  30 länder: Industriländerna + några EME  Centralbanker + finansdepartement Aktuella frågor Makroekonomisk utveckling: Globala obalanser Kinas växelkursregim Oljeprisets betydelse för tillväxt Europas låga tillväxt osv…. Finansiella marknader: Allmänt Djupdykningar: Riskkapital Financial education Ägande av börser

18 Viktiga organisationer där RB INTE är representerad G20 – Group of Twenty Medlemmar: G7+12 EMEs samt EU Uppgifter: Inget formellt mandat. Tagit stor roll i den internationella policydebatten om finanskrisen. Osäkert hur inflytesrikt G20 kommer vara på sikt. FSB – Financial Stability Board Medlemmar: G20 (sedan mars 2009, tidigare bara G7 & Australien) + 5 länder samt internationella organisationer Uppgifter: Bidra till finansiell stabilitet genom informationsutbyten och internationellt samarbete avseende finansiell tillsyn och övervakning

19 Teknisk assistans (TA) Riksbanken ger teoretisk och praktisk utbildning och rådgivning till utländska myndigheter, främst centralbanker, i mindre utvecklade länder i syfte att stärka deras policyutövning och landets finansiella system. Riksbanken samarbetar med Albanien, Kenya, Uganda, Vietnam och Sri Lanka (vilande)

20 Internationella sekretariatets roll Samordna och i viss utsträckning bereda direktionsledamöternas deltagande vid internationella möten Stödja direktionen och avdelningarna i deras internationella arbete/kontakter Leda Internationella strategigruppen Sveriges förbindelser med IMF

21 Profilfrågor Hantera den globala finanskrisen Förebygga och förbättra hanteringen av internationella finansiella kriser Främja effektiviteten i det internationella finansiella systemet Effektivisera centralbankssamarbetet i operativa frågor

22 Strategi vara selektiv vara proaktiv bedriva en aktiv lobbying samordna agerandet på ett effektivt sätt ha kontinuitet i bemanningen

23 Summering: Sverige är beroende av omvärlden! Det internationella arbetet är ett viktigt medel för banken – högre måluppfyllelse. Lära, lära ut, påverka analyser och beslut.


Ladda ner ppt "Riksbanken i globaliseringen 13 november 2009 Cecilia Roos Isaksson Internationella sekretariatet."

Liknande presentationer


Google-annonser