Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson,"— Presentationens avskrift:

1 Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

2 Välkomna! Attefallshus (och friggebodar) En genomgång och diskussion. Utifrån gällande rätt. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

3 Syften – vad kan vi uppnå? (i vart fall på sikt) A.Bättre byggande – mer lagenligt och lämpligare. B.Fler förebyggande insatser – resurssparande på sikt. C.Minskat behov av tillsyn, förelägganden och rättelser – om pp. gör ”rätt” oftare eller tidigare. D.Fler och mer nöjda aktörer – privatpersoner, politiker, tjänstemän. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

4 Upplägg – vad ska vi göra? 1.Inledande problematisering. 2.Gällande rätt – en snabb översikt. 3.Attefallshus – praktiska råd utifrån ett juridiskt perspektiv. 4.Lärorika exempel – vad görs i andra kommuner och län? 5.Mer information på internet – tips om ytterligare läsning och fördjupning. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

5 1. Inledande problematisering – om utmaningar och problem A.Juridiska utmaningar. B.Allmänhetens förväntningar. C.Faktiska och ekonomiska aspekter. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

6 1. Inledande problematisering – A. Juridiska utmaningar Ansökan om bygglov resp. anmälan – många likheter men även vissa skillnader. Anmälan ≠ kravlöst. Anmälan ≠ utan bedömning av kommunal nämnd. Storlek, höjd och placering. Grannar och deras synpunkter. Medgivande från grannar – hur etc. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

7 1. Inledande problematisering – B. Allmänhetens förväntningar Anmälan – ordet förvillar och leder fel. Påverkan av information i dagspress, inredningstidskrifter och reklam – kan förvilla (t.ex. ”bygglovsfritt”). Husaktörer vill sälja – talar för att tona ner de krav som följer av PBL och PBF. ”Vet själv” + vänner & kontakter ”Kan/gör själv” + vänner & kontakter. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

8 1. Inledande problematisering – C. Faktiska och ekonomiska aspekter Attefallshus kan vara större och mer permanenta än friggebodar. Attefallshus kan dessutom kosta stora summor – t.ex. ”nyckelfärdiga” hus. Attefallshus kan kräva grund – dyrbart i sig samt dyrare och svårare att åtgärda vid eventuellt föreläggande om rättelse. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

9 1. Inledande problematisering – om utmaningar och problem 1. Lagligt eller inte? 2. Lämpligt eller inte? 3. Andra alternativ? 4. Konsekvenser av gjorda val? (+/-) 5. Olika möjligheter att dels förebygga, dels åtgärda, otillåten eller i övrigt olämplig bebyggelse? Rutiner! Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

10 1. Inledande problematisering – bikupa (dvs. diskussion) Hur förebygga respektive åtgärda otillåten eller olämplig bebyggelse? I) Vad görs? II) Vad kan göras? A.Informera – kommunala hemsidor, informationsmöten, tryckt information? B.Upptäcka – tips, tillsyn, samarbete över förvaltnings- & kommungränser? C.Åtgärda – förelägga, vite och rättelse! Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

11 2. Gällande rätt – en snabb översikt PBL och PBF bl.a.: PBL 9 kap. om bygglov och anmälan. PBL 13 kap. om överklagande. PBF 6 kap. om lov och anmälan. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

12 2. Gällande rätt – en snabb översikt PBL 9 kap. 4 § om friggebodar. Undantag från bygglovskrav. PBL 9 kap. 4 a § om ”Attefallshus” dvs. komplementbostadshus respektive komplementbyggnad. Undantag från bygglovskrav som huvudregel. PBL 9 kap. 4 d § om vissa ”Attefallshus” – i vissa fall räcker det inte med anmälan utan bygglov krävs. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

13 2. Gällande rätt – en snabb översikt PBL 13 kap. om överklagande. Se i synnerhet PBL 13 kap. 15 § om att ett beslut om startbesked endast får överklagas av sökanden… PBF 6 kap. om krav på skriftlig anmälan av ”Attefallshus” och anmälans innehåll m.m. PBL 11 kap. och PBF 9 kap. om byggsanktionsavgifter – om påbörjar före startbesked! Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

14 3. Attefallshus – praktiska råd utifrån juridiken Storlek, taknockshöjd och antal. Placering – grannar… Placering – vissa miljöer… Prövning trots endast anmälan. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

15 3. Praktiska råd utifrån juridiken: A. Storlek etc. och antal PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) Maximal byggarea: 25 m 2. Kan vara flera byggnader. Maximal taknockshöjd: inte överstiga 4,0 meter. Kan ha källare och/eller loft. PBF 6 kap. 7-10 §§ (”Attefallshus”: skriftlig anmälan + innehålla vissa uppgifter + föreläggande om komplettering vid brister + avvisning). Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

16 3. Praktiska råd utifrån juridiken: B. Placering – grannar… PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) Huvudregel: inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Undantag: kan placeras närmare tomtgränsen (0-4,5 meter) om berörda grannar medger det. Blankett för grannmedgivande! PBL 13 kap. 15 §: Grannar kan inte överklaga startbesked för Attefallshus Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

17 3. Praktiska råd utifrån juridiken: C. Placering – vissa miljöer… PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) och PBL 9 kap. 4 d § (bygglov trots allt) och PBL 8 kap. 13 § (kulturhistoria). Vissa ”Attefallshus” kräver trots allt bygglov och inte anmälan. På byggnader eller inom bebyggelse- områden som … särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt… Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

18 3. Praktiska råd utifrån juridiken: D. Prövning – trots ”bara” anmälan PBL 9 kap. 4 a §: krävs inte bygglov. PBL 9 kap. 16 §: även om inte bygglov krävs för ”Attefallshus” – utan endast anmälan – får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om anmälningsskyldighet. PBF 9 kap. 6 §: byggsanktionsavgift om påbörjar nybyggnad i form av ”Attefallshus” innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

19 3. Praktiska råd utifrån juridiken: D. Prövning – trots ”bara” anmälan PBF 9 kap. 7 §: byggsanktionsavgift om påbörjar tillbyggnad i form av ”Attefallshus” innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. PBL 13 kap. 15 §: ett beslut om startbesked får endast överklagas av sökanden i bygglovsärendet. Läs mer i prop. 2013/14:127 s. 58-60 och s. 144-151. Ifrågasatt av Lagrådet. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

20 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län Information till allmänhet om lagkrav. Information till allmänhet om hur anmälan göras. Speciella blanketter. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

21 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län Information i enklare ord om kraven med ritning/skiss från Tibro. http://tibro.se/PageFiles/2216/Attefallshus_tex t.pdf?epslanguage=svhttp://tibro.se/PageFiles/2216/Attefallshus_tex t.pdf?epslanguage=sv Karta från Skövde – områden med kulturhistorisk bebyggelse. http://skövde.se/globalassets/byggabo/dokum entsbe/kulturhistorisk_bebyggelse2.pdfhttp://skövde.se/globalassets/byggabo/dokum entsbe/kulturhistorisk_bebyggelse2.pdf Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

22 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län Särskild blankett för anmälan (Attefallshusen) från Uppsala. https://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/anmalan- attefall.pdfhttps://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/anmalan- attefall.pdf Särskild blankett för medgivande från grannar (Attefallshusen) från Uppsala. https://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/grannemedgiv ande-attefall.pdfhttps://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/grannemedgiv ande-attefall.pdf Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

23 5. Mer information på internet – läsning och fördjupning Boverket. Regeringen. Notisum och lagrummet. Andra kommuner. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

24 5. Mer information på internet – läsning och fördjupning www.boverket.se www.regeringen.se (bl.a. förarbeten som propositioner och SOU:er)www.regeringen.se www.notisum.se (”lagboken” är gratis)www.notisum.se www.lagrummet.se (författningar m.m.)www.lagrummet.se Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

25 5. Mer information på internet – läsning och fördjupning Flera olika författningar – både lagar och förordningar. PBL och PBF. Kom även ihåg förvaltningslagen och kommunallagen. SFS-nummer (årtal:löpnummer). Författningar på internet: ww.notisum.se eller www.lagrummet.se ww.notisum.sewww.lagrummet.se Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.

26 Stort tack för er uppmärksamhet! Lycka till! Fundera vidare på utvecklings- möjligheter och samarbeten: A.information, B.upptäckt och C.åtgärdande. Ylva Arvidsson, Lst X, 2015-03-12 Materialet får inte spridas på internet.


Ladda ner ppt "Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser