Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson,"— Presentationens avskrift:

1 Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

2 Välkomna! Attefallshus (och friggebodar) En genomgång och diskussion. Utifrån gällande rätt. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

3 Syften – vad kan vi uppnå? (i vart fall på sikt) A.Bättre byggande – mer lagenligt och lämpligare. B.Fler förebyggande insatser – resurssparande på sikt. C.Minskat behov av tillsyn, förelägganden och rättelser – om pp. gör ”rätt” oftare eller tidigare. D.Fler och mer nöjda aktörer – privatpersoner, politiker, tjänstemän. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

4 Upplägg – vad ska vi göra? 1.Inledande problematisering. 2.Gällande rätt – en snabb översikt. 3.Attefallshus – praktiska råd utifrån ett juridiskt perspektiv. 4.Lärorika exempel – vad görs i andra kommuner och län? 5.Mer information på internet – tips om ytterligare läsning och fördjupning. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

5 1. Inledande problematisering – om utmaningar och problem A.Juridiska utmaningar. B.Allmänhetens förväntningar. C.Faktiska och ekonomiska aspekter. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

6 1. Inledande problematisering – A. Juridiska utmaningar Ansökan om bygglov resp. anmälan – många likheter men även vissa skillnader. Anmälan ≠ kravlöst. Anmälan ≠ utan bedömning av kommunal nämnd. Storlek, höjd och placering. Grannar och deras synpunkter. Medgivande från grannar – hur etc. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

7 1. Inledande problematisering – B. Allmänhetens förväntningar Anmälan – ordet förvillar och leder fel. Påverkan av information i dagspress, inredningstidskrifter och reklam – kan förvilla (t.ex. ”bygglovsfritt”). Husaktörer vill sälja – talar för att tona ner de krav som följer av PBL och PBF. ”Vet själv” + vänner & kontakter ”Kan/gör själv” + vänner & kontakter. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

8 1. Inledande problematisering – C. Faktiska och ekonomiska aspekter Attefallshus kan vara större och mer permanenta än friggebodar. Attefallshus kan dessutom kosta stora summor – t.ex. ”nyckelfärdiga” hus. Attefallshus kan kräva grund – dyrbart i sig samt dyrare och svårare att åtgärda vid eventuellt föreläggande om rättelse. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

9 1. Inledande problematisering – om utmaningar och problem 1. Lagligt eller inte? 2. Lämpligt eller inte? 3. Andra alternativ? 4. Konsekvenser av gjorda val? (+/-) 5. Olika möjligheter att dels förebygga, dels åtgärda, otillåten eller i övrigt olämplig bebyggelse? Rutiner! Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

10 1. Inledande problematisering – bikupa (dvs. diskussion) Hur förebygga respektive åtgärda otillåten eller olämplig bebyggelse? I) Vad görs? II) Vad kan göras? A.Informera – kommunala hemsidor, informationsmöten, tryckt information? B.Upptäcka – tips, tillsyn, samarbete över förvaltnings- & kommungränser? C.Åtgärda – förelägga, vite och rättelse! Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

11 2. Gällande rätt – en snabb översikt PBL och PBF bl.a.: PBL 9 kap. om bygglov och anmälan. PBL 13 kap. om överklagande. PBF 6 kap. om lov och anmälan. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

12 2. Gällande rätt – en snabb översikt PBL 9 kap. 4 § om friggebodar. Undantag från bygglovskrav. PBL 9 kap. 4 a § om ”Attefallshus” dvs. komplementbostadshus respektive komplementbyggnad. Undantag från bygglovskrav som huvudregel. PBL 9 kap. 4 d § om vissa ”Attefallshus” – i vissa fall räcker det inte med anmälan utan bygglov krävs. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

13 2. Gällande rätt – en snabb översikt PBL 13 kap. om överklagande. Se i synnerhet PBL 13 kap. 15 § om att ett beslut om startbesked endast får överklagas av sökanden… PBF 6 kap. om krav på skriftlig anmälan av ”Attefallshus” och anmälans innehåll m.m. PBL 11 kap. och PBF 9 kap. om byggsanktionsavgifter – om påbörjar före startbesked! Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

14 3. Attefallshus – praktiska råd utifrån juridiken Storlek, taknockshöjd och antal. Placering – grannar… Placering – vissa miljöer… Prövning trots endast anmälan. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

15 3. Praktiska råd utifrån juridiken: A. Storlek etc. och antal PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) Maximal byggarea: 25 m 2. Kan vara flera byggnader. Maximal taknockshöjd: inte överstiga 4,0 meter. Kan ha källare och/eller loft. PBF 6 kap §§ (”Attefallshus”: skriftlig anmälan + innehålla vissa uppgifter + föreläggande om komplettering vid brister + avvisning). Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

16 3. Praktiska råd utifrån juridiken: B. Placering – grannar… PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) Huvudregel: inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Undantag: kan placeras närmare tomtgränsen (0-4,5 meter) om berörda grannar medger det. Blankett för grannmedgivande! PBL 13 kap. 15 §: Grannar kan inte överklaga startbesked för Attefallshus Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

17 3. Praktiska råd utifrån juridiken: C. Placering – vissa miljöer… PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) och PBL 9 kap. 4 d § (bygglov trots allt) och PBL 8 kap. 13 § (kulturhistoria). Vissa ”Attefallshus” kräver trots allt bygglov och inte anmälan. På byggnader eller inom bebyggelse- områden som … särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt… Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

18 3. Praktiska råd utifrån juridiken: D. Prövning – trots ”bara” anmälan PBL 9 kap. 4 a §: krävs inte bygglov. PBL 9 kap. 16 §: även om inte bygglov krävs för ”Attefallshus” – utan endast anmälan – får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om anmälningsskyldighet. PBF 9 kap. 6 §: byggsanktionsavgift om påbörjar nybyggnad i form av ”Attefallshus” innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

19 3. Praktiska råd utifrån juridiken: D. Prövning – trots ”bara” anmälan PBF 9 kap. 7 §: byggsanktionsavgift om påbörjar tillbyggnad i form av ”Attefallshus” innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. PBL 13 kap. 15 §: ett beslut om startbesked får endast överklagas av sökanden i bygglovsärendet. Läs mer i prop. 2013/14:127 s och s Ifrågasatt av Lagrådet. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

20 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län Information till allmänhet om lagkrav. Information till allmänhet om hur anmälan göras. Speciella blanketter. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

21 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län Information i enklare ord om kraven med ritning/skiss från Tibro. t.pdf?epslanguage=svhttp://tibro.se/PageFiles/2216/Attefallshus_tex t.pdf?epslanguage=sv Karta från Skövde – områden med kulturhistorisk bebyggelse. entsbe/kulturhistorisk_bebyggelse2.pdfhttp://skövde.se/globalassets/byggabo/dokum entsbe/kulturhistorisk_bebyggelse2.pdf Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

22 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län Särskild blankett för anmälan (Attefallshusen) från Uppsala. https://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/anmalan- attefall.pdfhttps://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/anmalan- attefall.pdf Särskild blankett för medgivande från grannar (Attefallshusen) från Uppsala. https://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/grannemedgiv ande-attefall.pdfhttps://www.uppsala.se/contentassets/38571e 0c2cff49f792ac2b4b17e46442/grannemedgiv ande-attefall.pdf Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

23 5. Mer information på internet – läsning och fördjupning Boverket. Regeringen. Notisum och lagrummet. Andra kommuner. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

24 5. Mer information på internet – läsning och fördjupning (bl.a. förarbeten som propositioner och SOU:er)www.regeringen.se (”lagboken” är gratis)www.notisum.se (författningar m.m.)www.lagrummet.se Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

25 5. Mer information på internet – läsning och fördjupning Flera olika författningar – både lagar och förordningar. PBL och PBF. Kom även ihåg förvaltningslagen och kommunallagen. SFS-nummer (årtal:löpnummer). Författningar på internet: ww.notisum.se eller ww.notisum.sewww.lagrummet.se Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

26 Stort tack för er uppmärksamhet! Lycka till! Fundera vidare på utvecklings- möjligheter och samarbeten: A.information, B.upptäckt och C.åtgärdande. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.


Ladda ner ppt "Attefallshus (och friggebodar ) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser