Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBL-seminarium Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBL-seminarium Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson"— Presentationens avskrift:

1 PBL-seminarium 2015-03-12 Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson
Attefallshus (och friggebodar) – en genomgång och diskussion av gällande rätt PBL-seminarium Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

2 Välkomna! Attefallshus (och friggebodar) En genomgång och diskussion.
Utifrån gällande rätt. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

3 Syften – vad kan vi uppnå? (i vart fall på sikt)
Bättre byggande – mer lagenligt och lämpligare. Fler förebyggande insatser – resurssparande på sikt. Minskat behov av tillsyn, förelägganden och rättelser – om pp. gör ”rätt” oftare eller tidigare. Fler och mer nöjda aktörer – privatpersoner, politiker, tjänstemän. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

4 Upplägg – vad ska vi göra?
Inledande problematisering. Gällande rätt – en snabb översikt. Attefallshus – praktiska råd utifrån ett juridiskt perspektiv. Lärorika exempel – vad görs i andra kommuner och län? Mer information på internet – tips om ytterligare läsning och fördjupning. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

5 1. Inledande problematisering – om utmaningar och problem
Juridiska utmaningar. Allmänhetens förväntningar. Faktiska och ekonomiska aspekter. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

6 1. Inledande problematisering – A. Juridiska utmaningar
Ansökan om bygglov resp. anmälan – många likheter men även vissa skillnader. Anmälan ≠ kravlöst. Anmälan ≠ utan bedömning av kommunal nämnd. Storlek, höjd och placering. Grannar och deras synpunkter. Medgivande från grannar – hur etc. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

7 1. Inledande problematisering – B. Allmänhetens förväntningar
Anmälan – ordet förvillar och leder fel. Påverkan av information i dagspress, inredningstidskrifter och reklam – kan förvilla (t.ex. ”bygglovsfritt”). Husaktörer vill sälja – talar för att tona ner de krav som följer av PBL och PBF. ”Vet själv” + vänner & kontakter ”Kan/gör själv” + vänner & kontakter. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

8 1. Inledande problematisering – C. Faktiska och ekonomiska aspekter
Attefallshus kan vara större och mer permanenta än friggebodar. Attefallshus kan dessutom kosta stora summor – t.ex. ”nyckelfärdiga” hus. Attefallshus kan kräva grund – dyrbart i sig samt dyrare och svårare att åtgärda vid eventuellt föreläggande om rättelse. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

9 1. Inledande problematisering – om utmaningar och problem
1. Lagligt eller inte? 2. Lämpligt eller inte? 3. Andra alternativ? 4. Konsekvenser av gjorda val? (+/-) 5. Olika möjligheter att dels förebygga, dels åtgärda, otillåten eller i övrigt olämplig bebyggelse? Rutiner! Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

10 1. Inledande problematisering – bikupa (dvs. diskussion)
Hur förebygga respektive åtgärda otillåten eller olämplig bebyggelse? I) Vad görs? II) Vad kan göras? Informera – kommunala hemsidor, informationsmöten, tryckt information? Upptäcka – tips, tillsyn, samarbete över förvaltnings- & kommungränser? Åtgärda – förelägga, vite och rättelse! Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

11 2. Gällande rätt – en snabb översikt
PBL och PBF bl.a.: PBL 9 kap. om bygglov och anmälan. PBL 13 kap. om överklagande. PBF 6 kap. om lov och anmälan. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

12 2. Gällande rätt – en snabb översikt
PBL 9 kap. 4 § om friggebodar. Undantag från bygglovskrav. PBL 9 kap. 4 a § om ”Attefallshus” dvs. komplementbostadshus respektive komplementbyggnad. Undantag från bygglovskrav som huvudregel. PBL 9 kap. 4 d § om vissa ”Attefallshus” – i vissa fall räcker det inte med anmälan utan bygglov krävs. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

13 2. Gällande rätt – en snabb översikt
PBL 13 kap. om överklagande. Se i synnerhet PBL 13 kap. 15 § om att ett beslut om startbesked endast får överklagas av sökanden… PBF 6 kap. om krav på skriftlig anmälan av ”Attefallshus” och anmälans innehåll m.m. PBL 11 kap. och PBF 9 kap. om byggsanktionsavgifter – om påbörjar före startbesked! Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

14 3. Attefallshus – praktiska råd utifrån juridiken
Storlek, taknockshöjd och antal. Placering – grannar… Placering – vissa miljöer… Prövning trots endast anmälan. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

15 3. Praktiska råd utifrån juridiken: A. Storlek etc. och antal
PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) Maximal byggarea: 25 m2. Kan vara flera byggnader. Maximal taknockshöjd: inte överstiga 4,0 meter. Kan ha källare och/eller loft. PBF 6 kap §§ (”Attefallshus”: skriftlig anmälan + innehålla vissa uppgifter + föreläggande om komplettering vid brister + avvisning). Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

16 3. Praktiska råd utifrån juridiken: B. Placering – grannar…
PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) Huvudregel: inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Undantag: kan placeras närmare tomtgränsen (0-4,5 meter) om berörda grannar medger det. Blankett för grannmedgivande! PBL 13 kap. 15 §: Grannar kan inte överklaga startbesked för Attefallshus Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

17 3. Praktiska råd utifrån juridiken: C. Placering – vissa miljöer…
PBL 9 kap. 4 a § (”Attefallshus”) och PBL 9 kap. 4 d § (bygglov trots allt) och PBL 8 kap. 13 § (kulturhistoria). Vissa ”Attefallshus” kräver trots allt bygglov och inte anmälan. På byggnader eller inom bebyggelse-områden som … särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt… Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

18 3. Praktiska råd utifrån juridiken: D. Prövning – trots ”bara” anmälan
PBL 9 kap. 4 a §: krävs inte bygglov. PBL 9 kap. 16 §: även om inte bygglov krävs för ”Attefallshus” – utan endast anmälan – får åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om anmälningsskyldighet. PBF 9 kap. 6 §: byggsanktionsavgift om påbörjar nybyggnad i form av ”Attefallshus” innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

19 3. Praktiska råd utifrån juridiken: D. Prövning – trots ”bara” anmälan
PBF 9 kap. 7 §: byggsanktionsavgift om påbörjar tillbyggnad i form av ”Attefallshus” innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. PBL 13 kap. 15 §: ett beslut om startbesked får endast överklagas av sökanden i bygglovsärendet. Läs mer i prop. 2013/14:127 s och s Ifrågasatt av Lagrådet. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

20 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län
Information till allmänhet om lagkrav. Information till allmänhet om hur anmälan göras. Speciella blanketter. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

21 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län
Information i enklare ord om kraven med ritning/skiss från Tibro. Karta från Skövde – områden med kulturhistorisk bebyggelse. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

22 4. Lärorika exempel – från andra kommuner och län
Särskild blankett för anmälan (Attefallshusen) från Uppsala. https://www.uppsala.se/contentassets/38571e0c2cff49f792ac2b4b17e46442/anmalan-attefall.pdf Särskild blankett för medgivande från grannar (Attefallshusen) från Uppsala. https://www.uppsala.se/contentassets/38571e0c2cff49f792ac2b4b17e46442/grannemedgivande-attefall.pdf Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

23 5. Mer information på internet –läsning och fördjupning
Boverket. Regeringen. Notisum och lagrummet. Andra kommuner. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

24 5. Mer information på internet –läsning och fördjupning
(bl.a. förarbeten som propositioner och SOU:er) (”lagboken” är gratis) (författningar m.m.) Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

25 5. Mer information på internet –läsning och fördjupning
Flera olika författningar – både lagar och förordningar. PBL och PBF. Kom även ihåg förvaltningslagen och kommunallagen. SFS-nummer (årtal:löpnummer). Författningar på internet: ww.notisum.se eller Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.

26 Stort tack för er uppmärksamhet!
Lycka till! Fundera vidare på utvecklings-möjligheter och samarbeten: information, upptäckt och åtgärdande. Ylva Arvidsson, Lst X, Materialet får inte spridas på internet.


Ladda ner ppt "PBL-seminarium Länsstyrelsen Gävleborg Ylva Arvidsson"

Liknande presentationer


Google-annonser