Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital Arkeologisk Process

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital Arkeologisk Process"— Presentationens avskrift:

1 Digital Arkeologisk Process
DAP Digital Arkeologisk Process

2 INNEHÅLL PROBLEMBILD DAP / UPPDRAGET VAD PLANERAS?

3 DAP - problembild Ineffektiv process
Analog informationsöverföring mellan processens aktörer Dubbelarbete & dubblerad lagring av information Arbetar digitalt fast med analoga principer – ej strukturerad information Tar lång tid för information att bli tillgänglig Relevant information som t.ex. undersökningsdata, beslut och fältdata finns inte sökbart och tillgängligt. (Saknar nationell samordning) Kvaliteten på fornminnesinformationen är otydlig och är bitvis inaktuell. Informationen är ofta svårbegriplig och inte anpassad till dagens användning. Ansvarsfrågan kring förvaltning av fornminnesinformation är otydlig och inte klart definierad. Syftet med förvaltning av fornminnesinformationen oklart, saknas tydligt behovs- och kundperspektiv.

4 DAP 5-årigt program Helhetsgrepp på process och informationshantering
Avdelningsövergripande styrning och ledning Fokus på samhällsbyggnadsprocessens aktörer Programmet styr mot vision Leverera resultat löpande med utgångspunkt från visionen

5 DAP DAP – ingen tankesmedja, hämta upp ”tidigare” tankar
Viktigt att snabbt komma till verkstad på grund av finansieringsmodell Investerings-/utvecklingsprojekt skall nu startas Viktigt med samsyn kring leveranser, dialog med användare

6 Status

7 Vad har gjorts? ETABLERING Organisation (5 nyanställningar) 11 totalt
Arbetat med arkeologiska processen, nuläge samt förslag till börläge Upprättat behovsdialog med (Trafikverket, LST, SKL, Skogsstyrelsen, LRF) Utifrån visionen och behov skapat mål och leveransformuleringar -> planerade projekt Arkitekturbeskrivning (behov, IT-arkitektur, informationsmodell) Upphandlat en resurspartner (expertis på IT tjänster och IT-nära verksamhetsutveckling) Upphandlat projektledare för LST (Utvecklade/ensade handläggningsprocesser inom kulturmiljöområdet) Uppdrag i LST regleringsbrev matchar DAP uppdrag, samt skapat anvisningar Genomfört/påbörjat specifika förstudier (certifieringsprocess, fjärranalysmetoder, informationskvalitet, arkiveringskrav, informationsprinciper)

8 DAP:s vision ” I en digital arkeologisk process skapas samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen.” Sömlös överföring av information mellan processens aktörer Informationen görs tillgänglig snabbt, effektivt, standardiserat och digitalt Processen präglas av ett öppet och kollaborativt arbetssätt Informationens kvalitet är känd och redovisad Grundläggande fornminnesinformation håller tillräckligt hög kvalitet för att tillgodose samhällsbyggnadsprocessens behov Den arkeologiska processen gynnar utveckling av företag och alla företag behandlas konkurrensneutralt av myndigheterna Det förbättrade informationsflödet gynnar forskning och allmänhet

9 DAP:s målbild Åtgärder och planering inom
samhällsbyggnadsprocessen, som påverkar landskapet, ska baseras på aktuell fornminnesinformation med känd kvalitet. Förutsätter Förutsätter Förutsätter Fornminnesinformation* finns tillgänglig, standardiserad och digital. Samordnade, effektiva och reglerade arbetssätt för hanteringav fornminnes-information. Fornminnesinformationens kvalitet är redovisad och håller tillräckligt hög kvalitet för samhällsbyggnads- processens behov. * Fornminnesinformation = All information som kan knytas till fornlämningar, Övriga kulturhistoriska lämningar, Och hanteringen av dessa såsom ärendeinformation, fältdata, rapporter, media, analysresultat, fynd m.m.

10 Identifierade och möjliga insatser inom DAP
Nytt nationellt register för lämningar som möjliggör fornminnesregistrering vid källan + effektivisera hanteringen av fornlämnings-ID (RAÄ-nr.). Effektivisera processen genom realisera fornminnesregistrering vid källan/i fält, (skapa modell för certifiering / behörighetshantering). Tydliggöra och definiera ansvarsfrågan kring hantering och nationell förvaltning av fornminnesinformation. Kvalitetshöjning av befintlig fornminnesinformation + kvalitetsbeskrivning (kvalitetsklasser). ”Tipshantering” möjliggöra hantering av lägre kvalitetsklasser av fornminnesinformation. Migrera skog och historia mtrl. Utökad behörighet till ex skogsnäring för rapportering och kvalitetsrättning.

11 Identifierade och möjliga insatser inom DAP
Nationellt register för arkeologiska uppdrag/undersökningar. Skapa tjänst som ger samlad tillgång till beslut enligt kulturmiljölagen (KML). Projekt för utvecklade- och ensade ärende- och beslutsprocesser för inom kulturmiljöområdet hos länsstyrelserna. (Pågår inom LST). Interimslösning av undersökningsinformation, Aktuell arkeologi.

12 Identifierade och möjliga insatser inom DAP
Gemensam lagringsplats för digitala undersökningsresultat, rapporter och digital fältdata. Platsens historia – utvecklad karttjänst som presenterar information från Riksantikvarieämbetets register med relevanta kartskikt (fjärranalysunderlag). Förenkla hantering och spårbarhet av fynd genom nationella ID.

13 PROGRAMPLAN DAP PROGRAMPLAN DAP
KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER Dokumentation Hjärtbytet INV. FÄLTDATA NATIONELL LAGRINGSPLATS OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV RAPP. & DIGITAL FÄLTDOKUMENTATION NY TEKNISK PLATTFORM RAÄ NYTT REGISTER FORNMINNEN FYNDHANTERING FJÄRR-ANALYS PLATSENS HISTORIA MIGRERING EXTERNA KÄLLOR (ex Skog historia) ROLLER & ANSVAR (LST / RAÄ) Reg. vid källan Design & strukturRapporter Kravsammanställning pågår. Klart för utvecklingsstart 30 Juni Funktionskrav & användningsfall Interaktionsdesign Grafisk design Informationsarkitektur Miljökrav Utveckling startar i Aug inom app. migreringsprojektet Ta fram verksamhetsregler Arbetssätt för verksamhetsförvaltning Kommande utmaningar, migrering EXTERN FORNMINNESREGISTRERING AKTUELL ARKEOLOGI NATIONELLT REGISTER ÖVER ARKEOLOGISKA UPPDRAG Beslut och ark.uppdrag UTV. & ENSADE BESLUTS- OCH ÄRENDE PROCESSER INOM LST TJÄNST FÖR TILLGÅNG TILL STRUKTURERAD KML INFO.


Ladda ner ppt "Digital Arkeologisk Process"

Liknande presentationer


Google-annonser