Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DAP- digital arkeologisk process DAP Digital Arkeologisk Process.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DAP- digital arkeologisk process DAP Digital Arkeologisk Process."— Presentationens avskrift:

1 DAP- digital arkeologisk process DAP Digital Arkeologisk Process

2 DAP- digital arkeologisk process INNEHÅLL PROBLEMBILD DAP / UPPDRAGET VAD PLANERAS?

3 DAP- digital arkeologisk process Ineffektiv process Analog informationsöverföring mellan processens aktörer Dubbelarbete & dubblerad lagring av information Arbetar digitalt fast med analoga principer – ej strukturerad information Tar lång tid för information att bli tillgänglig Relevant information som t.ex. undersökningsdata, beslut och fältdata finns inte sökbart och tillgängligt. (Saknar nationell samordning) Kvaliteten på fornminnesinformationen är otydlig och är bitvis inaktuell. Informationen är ofta svårbegriplig och inte anpassad till dagens användning. Ansvarsfrågan kring förvaltning av fornminnesinformation är otydlig och inte klart definierad. Syftet med förvaltning av fornminnesinformationen oklart, saknas tydligt behovs- och kundperspektiv. DAP - problembild

4 DAP- digital arkeologisk process 5-årigt program Helhetsgrepp på process och informationshantering Avdelningsövergripande styrning och ledning Fokus på samhällsbyggnadsprocessens aktörer Programmet styr mot vision Leverera resultat löpande med utgångspunkt från visionen DAP

5 DAP- digital arkeologisk process DAP DAP – ingen tankesmedja, hämta upp ”tidigare” tankar Viktigt att snabbt komma till verkstad på grund av finansieringsmodell Investerings-/utvecklingsprojekt skall nu startas Viktigt med samsyn kring leveranser, dialog med användare

6 DAP- digital arkeologisk process Status

7 DAP- digital arkeologisk process Vad har gjorts? ETABLERING Organisation (5 nyanställningar) 11 totalt Arbetat med arkeologiska processen, nuläge samt förslag till börläge Upprättat behovsdialog med (Trafikverket, LST, SKL, Skogsstyrelsen, LRF) Utifrån visionen och behov skapat mål och leveransformuleringar -> planerade projekt Arkitekturbeskrivning (behov, IT-arkitektur, informationsmodell) Upphandlat en resurspartner (expertis på IT tjänster och IT-nära verksamhetsutveckling) Upphandlat projektledare för LST (Utvecklade/ensade handläggningsprocesser inom kulturmiljöområdet) Uppdrag i LST regleringsbrev matchar DAP uppdrag, samt skapat anvisningar Genomfört/påbörjat specifika förstudier (certifieringsprocess, fjärranalysmetoder, informationskvalitet, arkiveringskrav, informationsprinciper)

8 DAP- digital arkeologisk process DAP:s vision ” I en digital arkeologisk process skapas samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen.” Sömlös överföring av information mellan processens aktörer Informationen görs tillgänglig snabbt, effektivt, standardiserat och digitalt Processen präglas av ett öppet och kollaborativt arbetssätt Informationens kvalitet är känd och redovisad Grundläggande fornminnesinformation håller tillräckligt hög kvalitet för att tillgodose samhällsbyggnadsprocessens behov Den arkeologiska processen gynnar utveckling av företag och alla företag behandlas konkurrensneutralt av myndigheterna Det förbättrade informationsflödet gynnar forskning och allmänhet

9 DAP- digital arkeologisk process DAP:s målbild Fornminnesinformation* finns tillgänglig, standardiserad och digital. Fornminnesinformation* finns tillgänglig, standardiserad och digital. Samordnade, effektiva och reglerade arbetssätt för hanteringav fornminnes- information. Samordnade, effektiva och reglerade arbetssätt för hanteringav fornminnes- information. Fornminnesinformationens kvalitet är redovisad och håller tillräckligt hög kvalitet för samhällsbyggnads- processens behov. Åtgärder och planering inom samhällsbyggnadsprocessen, som påverkar landskapet, ska baseras på aktuell fornminnesinformation med känd kvalitet. Åtgärder och planering inom samhällsbyggnadsprocessen, som påverkar landskapet, ska baseras på aktuell fornminnesinformation med känd kvalitet. Förutsätter * Fornminnesinformation = All information som kan knytas till fornlämningar, Övriga kulturhistoriska lämningar, Och hanteringen av dessa såsom ärendeinformation, fältdata, rapporter, media, analysresultat, fynd m.m.

10 DAP- digital arkeologisk process Identifierade och möjliga insatser inom DAP Nytt nationellt register för lämningar som möjliggör fornminnesregistrering vid källan + effektivisera hanteringen av fornlämnings-ID (RAÄ-nr.). Effektivisera processen genom realisera fornminnesregistrering vid källan/i fält, (skapa modell för certifiering / behörighetshantering). Tydliggöra och definiera ansvarsfrågan kring hantering och nationell förvaltning av fornminnesinformation. Kvalitetshöjning av befintlig fornminnesinformation + kvalitetsbeskrivning (kvalitetsklasser). ”Tipshantering” möjliggöra hantering av lägre kvalitetsklasser av fornminnesinformation. Migrera skog och historia mtrl. Utökad behörighet till ex skogsnäring för rapportering och kvalitetsrättning.

11 DAP- digital arkeologisk process Nationellt register för arkeologiska uppdrag/undersökningar. Skapa tjänst som ger samlad tillgång till beslut enligt kulturmiljölagen (KML). Projekt för utvecklade- och ensade ärende- och beslutsprocesser för inom kulturmiljöområdet hos länsstyrelserna. (Pågår inom LST). Interimslösning av undersökningsinformation, Aktuell arkeologi. Identifierade och möjliga insatser inom DAP

12 DAP- digital arkeologisk process Gemensam lagringsplats för digitala undersökningsresultat, rapporter och digital fältdata. Platsens historia – utvecklad karttjänst som presenterar information från Riksantikvarieämbetets register med relevanta kartskikt (fjärranalysunderlag). Förenkla hantering och spårbarhet av fynd genom nationella ID. Identifierade och möjliga insatser inom DAP

13 DAP- digital arkeologisk process Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 13 AprMarJanDecFebMajJun MarfebDecNovJanAprMaj PROGRAMPLAN DAP NYTT REGISTER FORNMINNEN PROGRAMPLAN DAP NY TEKNISK PLATTFORM RAÄ EXTERN FORNMINNESREGISTRERING ROLLER & ANSVAR (LST / RAÄ) PLATSENS HISTORIA NATIONELLT REGISTER ÖVER ARKEOLOGISKA UPPDRAG NATIONELL LAGRINGSPLATS OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV RAPP. & DIGITAL FÄLTDOKUMENTATION FYNDHANTERING TJÄNST FÖR TILLGÅNG TILL STRUKTURERAD KML INFO. TJÄNST FÖR TILLGÅNG TILL STRUKTURERAD KML INFO. UTV. & ENSADE BESLUTS- OCH ÄRENDE PROCESSER INOM LST KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER Hjärtbytet Reg. vid källan FJÄRR- ANALYS INV. FÄLTDATA MIGRERING EXTERNA KÄLLOR (ex Skog historia) AKTUELL ARKEOLOGI Beslut och ark.uppdrag Dokumentation


Ladda ner ppt "DAP- digital arkeologisk process DAP Digital Arkeologisk Process."

Liknande presentationer


Google-annonser